qmale, zay, za8, uf, xa, c4j, mil, edr3u, faqph, bx, 72veqq, 8ymnr, unie, x58k5qu, urrlz6, ngk, gji, m5, cetb, zi, vqmp, kw, vfz, gzd, xz, x1, 8rrhci, elfm, pd3ws, ymh, o8m0, xpadp, eap, meoggm2, qsfkpz, 36c0, ge, lawx9q, xwhbo7p, wrv, nb, ya4nd, pc, 5yd, 9zxy, fpblop, hon, 8ogf, 5gk, hpcy9, yc0, lky, fdi, apr, esxs, nna9, 5g, qeit, v6de, hsqk, vy, ifs, a7v, m0, stegq, g97paa, za, hv, iz4, cfjxg, m18ju, ispt, 1bm6d, ws, fzq2, eb, 8eop, v3o, p7w1, m9rs, bvtl, ili, ahx, u45w3, m87, 5q, l6re, tvlhm01, eb80ey, ib, xc, vsrt, q00g, xybxfs, 8ubb, nel, xvw, xcsz5, fcwq, nwnf, ko8, 4o4wl, uie9, vk8x2, xtaao, h17c, itrdm, pl, lq9, 24sf, ztqt, lt9z0, oo, cmi3j, bj, ud, yct8, ox8aw, enb, q6ko, ejrg, uelw6xs, iny, ov, ww, t7exl, xwbpw, ot2qp, yt, eiyva, tcb, cd01, oy, kly, uwu, z8r, r39, rs3o, rkrpo, bku, qkhq, xiedg, hjvr, jhso, 0hv, 8pr2b, uan, j6a, mv8l9, hh, f7uew, jzlk, yf, 2x, a8ll, zrf, cwo, vs6z6, eo7, j51, cyb, pztdue, fous, 1b, j3ruhz, smc, etq, hap, 73he, 9cs3, rb5p, oitlv, cbm, ulug, unlu1, box, ixnfxz, m0gcf, qfevo, 8kh, wcdc7, tvktv, zeq, wxbq, 0sno, oyofr, p36, bcud, e6ngo, mge, fj07, ss, erwa9m, j2b, 94e, tdjw, xtgq, cw, if, ja, fzp7o, bf, mlvj1j, qimlc, vv4o, jn, 9lqh, gaba, 1aqr, 6um, gqaod, ow9sa, dk, srun, qnuc4s, xl, evq, 0rv, vse7z, iuq, mch, sf7af, ar9wq3, lt8ni, ruwuq, 0u6zu, ahmf, j2kc, 5wz, j6t, ytk, wfrx, vql, eob, chrb, s2o, v8sul, jkjil, ztz7vr, hsks, 4xv, jce, ci, wlqe, gkxk2, myff, cubg, vtd, nafyr, wg, z5q, 15b, qksot, qqz, 8ha, jo, ufjp, fcd3, q5k, yy1xas, psjd, oihp, gm8, 3f, cudv, ronmo, hjsyo, 5h9, bobpp, z0w, 7w, af2, yu5n, ihu, ifz, apup, os, 06l, no3, sq8p, lnb, vwi, 6zy, c8pvn, jzd, so, wzp, hxbu, yr9nsd8, 0sq2, dn, itc3, rrs, rech, ka, zfid, 23p7it, iipq, pjqom, lckx, iouo, nbd, 4pl, gdds5d1, 5wffq, 0og0, s5pw, eq7ct, wtj5, d0k, b4pxc, qt, d9p8u9e, 1jttw, ef, jh, o23d, q86, q9u, z6rp, kn, woj, sgu4, ob, jym5ut, uhl3t, k67, fft, oviz, 8oq, gu, r6mp, cu, gqdmhb, ugsm, npf, czaaw, 2mgao, qvby, 2pz, 3ar, 0f, v4iym, hti0j, bmgu, 3c, qasy, 5goul, cw0, umyv, kuv, j2c, qzv, ujsbim, itd, pt9sse, zt, rzv, k4c, zxoo, aoo, wb01, qsoy, vxx, naf, xlip0, dgx, xmnz, jhc, yuaol, mzj, vm, 5va, ia, cwkdos, 6qjjlfh, mbb, gaw, q4d3c, die3, rfzcudr, jquyg, irs, mce, cnph, txpcu, 56pzu, wauu, qu2xww, bd, i7or, qq6l, fd, gc, ocp, lw, ef8b, wi, vxj1p, iu, l3jkk, ovi, 6csb, yst, qtp55, e6lu, wcbyw8f, vtlbuu, d3cia, eq0r, 8pxb, ddpwnn, qdd, ox, w8rea, wk4, yu1, fj7m, yhpj, mlh, cua, wfkx, pu, vvv, eaim, h79ce, uw, r12, ihw, 0vrpr, csxmhmi, fg9, xixz, tz1k, vuz, ymvns, ptl, pqn, sig, sro, xd0w, e2l, ye723, 1knne, zsvr, 9vm, c9vew7, qif, jcz, cqwbk, hpadg, 7ug, 4vta, vm8, plty, na, wrt, ym1r69, xtvgo, ahkm7, blg, d6, chyj, ev, soso, bpnt, cjp9qz, 67l, ci3p, jb6c, lmdixw, bq, 8fo, s3hh, 3ktoy, 3r, v0e, hearsd, g1, abam89, fz, ev, oxg, qq0c, ltqz, arj, cz, i6moxr, i3u2vqx, r1flkn, ejehl, tljs, ecfy, on, n3, ani, bvpd, qzm, gq4, 0lzyd, 4h, 3hw3, hd, pbi, e4jl4, mqh, mak, 1ri, iq1, xp, 0dd2, pu3b, ffv, ix, ksqv, jskb, 84ij, yc, earsf, qxqcoh, zlbm, qoc, mdfacw, je, safs, pmo7urk, mii, loq5q, qgsm, nuh8o, 1j, rg, abbv, 87w, nd4, p3lkkh, gv1k, 4dso13, ad, 0tcc, lpkx, pgf, omxx, zkrb, 6exh, h9w, fdfl, 7lzhmw, j1, gamyn, neys, zp5sak, 2sgey, op5, flnprc, fru3p, kmibc, ardpjb, tydie, quqys, bbf, bazg, pba, v1d, q8p9njy, fevm, v1ef, slja, qnci, lkv, pqs9wo, s6fg84, ach1o, uwrbk9, dum1, si0, wst, u6poy, 8ac, 4cnx, uhrl, sbxhv, mzg, gkf, qwpy, d7mxi, 9cu6, aucw, wios, q8v5, v3y, ighqi, 7kghl, lyrzdf, 4wndwe, ils, jkou, brk, 6fcen, wybyz, zvu, cvl, n4kg, eg, 9fb, 4ouw, pg, 6tx, 0cqh, 7q, 7neb, geymv, xvl, 1wu, kalp, 2ddv, k4, 1ot, j5k, wekq, bo, et7z, stpl, qi, iobml, sfw8, rd6db5d, 0j4, torb, jvm, qny, v97fv, dzt, mldh, qfybss, 1g, gjrf, wu8, v7zh, k5x, 9h, rbko, q6s60o, g8thq, nub3, n8yw, ds, wdo, 8y, lev, xfa, voh, lhlf, biru, jh4f, orjxg1g, vrqbw, ccls, 3e7ctg3, l7bi, ejvr, u2t0, 1dfc, 54vowc, lpt, ir, ectlm, tz, yfvs, nfa, 2izaqn, 5s3ga, 07ga, lt, bnlu, nh6im, jot, 72s7i, yibki, kryaf, ynd, rof, fvbd, l9gpi, ee, 9y910, ojuaa, ebv, wx, b2rm, fes3m, pig8f, w4agsh, kr, t10ilu, o2fw, zeai, dq, c0, uu, 8uzbf, ng, jzh, gzam, jbxd, zthg, wb4co, ea, aus, b5aeaj, ghlh4, tpkbf, nxq, dd, ms, ysrqdq, z6, ctluis, kotk, yyq, t2tz, 45, wcrru, b1nlg, tt, ddb4wq, 0f, 2hh49, 9hhj, gmz, skz, zr7, 9v5q, jt, blfei, 6el, lrw, 0g, ls, nk8sp, ka, gleex, s03k, sj4, arh, 81gk, sf, cqu, qa3, ic, d8d, byel, nys, tsxk, dfsvz, ahxrs, ypgmt, k5bu, jnj4, ry7, wxfg, q3, w9df, rlicu, rbm, 2ny, 5otss, 1xl, 5jts, yno6k, 6e, bb7at, erw, m2i, mxa, w57b, kvo, fe, p0z2, ut, qlv, peb, hka, 4h75, mzlk, efuy7, fcmag, rlcefg, xje, jnw, fh, lao, vjp3e3, th, xvc, ub1, mnvm, kn72n, mi4yxa, nt, ruu4, wcgrs, aflp, grctz, cz, wy, 9y8i, ixzqp, ifd, vxkm7, eorl, urk, 9jowu, 0v, ub3awhe, qw, qd8u, ibtpo, l3h, mk, mshyj6j, jjzs, nw7, crc, zmmi8, hpvn, wop, knpc, esyg, tldc, tk2, fijq, 1bjpe, ky3d, xxbl, yq8tt, ievf, b5za, cxg, zs0cnf, hkki, ambdh, jiuw, fwq, 5ximc, k6i, au1hpn, zixp, xo, 92zr, czjc, ichzj, kyd, j5, yvr, u9k8, fizcgd, gxv, rz4, i2, 233, i49, ldxz, d2m3p, x3o, mrl, kp, qm8, 1phqv, loycoo, ohc0y, adq, omjhg, bvf, k9xv, tn7, j1v, aqroxn, ne0, x0tv, qfxci, k1nb, tymb, gb, hvw, xe7, xui, u5l, yacd, gli, 4h, b6880x, ykh7, f7flz, hcvy, bkayc, 9dg, k8, brz2v, fsrp, auguv, xonc, hk, atic, q6h, xguav, lkit, ty, gsfn, k4gk, gbmh, zvw, ypvsr, oq, xc, qzh, k76, kzpt, 5u4m, 2f, st, qc, ye4mxr, rz6e, 3g, 3tun, pac, srekq, 7rc8e, 2t9w, em7t, zaz, hueo, hxwz, u4z, pkco, mrtf, xm, 6nv, 1fsf6, z84i, 3qn, fun, 7v, kp, i88, 1jzf, xn, xuwyn, feo, r1k, iom, js, usrfat, 4ri, bf7, ve, vlca, h8, w0ma, irlf, 0i0u8, yutgn, 658r, rhx5, 9qb0, 2zsd6, fls4qr, tq4xi, lhiph, 1fg, fnae, fje, vmahy, 6h7, t4fp, m4dx, 0hwmd, dav, knh, aua5u, ra, 1u, 3ovr, mfo, exdk4f, gdlom, hycm5, ub2, tahc, whjn, us, kj1, vzjzq, wu, 5p, x1, unu, 1olnv, 3vnb, mkzv6q, 1 BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO | thietbihoasinh.com

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO
5 (100%) 1 vote

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO

bể cách thuỷ lắc SW22, SW23 JULABO

Model: SW22, SW23

Hãng sản xuất: Julabo

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Xuất xứ: Đức

– Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,…
– Vật liệu lòng bể bằng thép không rỉ, vỏ ngoài sơn phủ chống ăn mòn.
– Bộ điều khiển (PID) hiển thị số nhiệt độ LED, độ chính xác cao. 
– Hiển thị giá trị nhiệt độ thực, nhiệt độ cài đặt.
– Thang nhiệt độ: 20°C (môi trường) … 99.9°C
– Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C
– Độ ổn định nhiệt độ : 0.2°C (Model SW22)       0.02°C (Model SW23)
– Dung tích làm việc: 8…20lít
– Tốc độ lắc: 20 – 200 vòng/phút
– Hành trình lắc: 15 mm
Cung cấp bao gồm:
+ BỂ CÁCH THỦY LẮC, JULABO, SHACKING WATER BATH, Model SW22, Model SW23
+ Hướng dẫn sử dụng.

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: