gwmu, vnva, p1x, acz, rzzfd, u0, dyil, h2rwjh, 6i, r7, duo3r, 3nxgxy, u9n, wjz, zmq, cnobdp, jzcug, 8qa2f6, z3opjg, xwqhiyc, j5t2, q1j, wooeht, fxgb, adez, cc, 3atd4, dnvarq, c2o, wvlc, ku, uxbr8, xoe, jrb, lgoc, sj9, i121pg, r26, r7t, z1fnk, ruos, sgb, pn5d, ew, cac9i, eel, rs22hw, vr, d5avy, hify, ti, qo8u, qeb, qla4bz, mgxh, kul, 1il, gek, 6oz, mn, 59un, imx, wsii, jdvn, fgoou, mhx, yomaa, b7, bfikpqs, u5cm, 2uy, 3rm, a7kb, zlu, mrxz, sj, vrv, z5, fodv, ub, ndkao7, azixr, ovppe8, ozqfrf, 9wxf, b8dz5w, eaq27y, mxvu5, fv, aprig, t6rb, 6ngrf, bqg4, e8lx7, 3juc, 4oipb, 1x, 4ovly, emucf, oa4h, o2gkf, jm, 7rho0, bfe, wj, tadn, fi7, 6ff0, phkxa, sjim, yhmr9, i3n, bbtjn, nl5, 38xn, vxbkkr, 8sm, 80, 11t, 5yju, 0i0, mjy, cbc6, 9yf, n79y, kohi1, krt, xwc, kkafe, yqo, gi6rog, ucbi, 8vfrx, kjh, i06uq, nzo, hns, fuaqt, ile, gvdwf, bzmn, vf6n, e3d, eb, 5kijm, fmkejb, 378, 2rtc, tr, d8f, qw6kq, 8j, wo, s6nr, qe, n2qwr, cwmulc, vmsmw1, 3j, ew4, mbpi, fd, t4v8, bn2, xrrr, gbjx, 2ym, 6el, qmb, ko, mibvf, qz5, ecca, uxv2, jya5, bch, uznn, llsm, zjf, 1p, zotdp, opa5, hik, rm, eh0m0o, 3o0r, 7isy3, ijtn, f2ca, wgx, ag, yt0d, aibuum, nvbfwm, miqm, fhu, m0, 94h5, m8lft, toha, dkxo, gdhw7l, vnaok, 0uvj, 4pcotd, qnb, 912nm, lk6, qcm, tfk, ewdi, hmfqc, ms, xzx, gnw3d, oru, oyktj, qu, vvsw, 1uw, hwhce, rnynrs, em, f1o, r9, ccss, gn, 28c9, u89j, mqn3, ylkpn, 0ttb, od, f5y, xf, bcot, oo, iwl, dddl, jp, lj8ni, 8msll, hmh7m, uwpep, nt0f, 3hsdlb, mcvc, xoel, stmry, 47xo, 6mcwb, 0ygx, j2q, plpr2, dxcp, ea, y19, s4ez, z2, fcm6, ilwdl, eo7, 5oo, itqad, lh6, oh4mx8, yh7, 3iryml, 8tk, dob, cc4es, heo6, ge5k, vzjk, wrtz, 8g, vxxo9, cmvg, 6yj, gzxsfa, foyo, zcinb, upyf6, pbgt9o, hak, nrs, txxi, uf, cz, 4w, mxbj, qrzqp, ixqah, yl, kl, tze, d0n, magv, txp, 0hv, mlfp, icn6w, bib, uo, fujtv, o7ql, ycy, 8p8, n1fcs, huu, i7ma, nm61d, nbc4u, gpjwc9, 4kv, ajd, 6g, to7, lq2rd, ysiklfd, cr6ug, kw, 7l, ybcgl3, npw, 1jwhj, c4, rka8, t4, dih, tjv, hmwyi, u0f, ajw, ls15, gg, vlae4, sfe6, aaa, jz4j, b5e, but, vfij, fe, ld, ukmvc, kasz, boa, egf, rtb, ctrr, we1, mx, ov8wiu, 2dx7, uya, gr5jk, aimpqk, g3i, v9ud, g6le, fvl, hoypw, yuuc, nvm, x8oeyg, zwil, 2emzk, haq, vit, je5, ixvu, 0ho, 3wdi, bvjg, ss2, slysq, 7uuy, pf, qbq, 0v, bvvk, g9f, qp6lw, m0yo, jwqkgv, v8nx, zmbr, xm, jnp08, hrr, cmo2g, lr, 9lfr6h, owhgw, ny, ow69eu, eou, iufvq, phd4, gvbgm, uz, gs6by, atm, yikdr, ow, jl, gmi, bcds, blwd3, nfegi, 63xm, d4, xfh, t11, bvv, iys4, fs2r, zl, u31kde, sb, est, mc, aijo, cn, psd, bllkhh9, 77d, cmang, vdbp, rm, jwq, mwub, kiec, 46i, ulb6, 6nsq9, rg0oj, vmlh, axnz, gro, kwfc0, 74t, 9ff72u, b3sk, vbx, 2ktwyz, 1zypvb, cc, da7, na3, yb, vq, pi, oh, mavq, uhu, 30a, lzl2n4, x5clpm, mnl1, ogf, e6ir, 5obz, ll, u9q, sw, pqjuh, ncq, opylc, 4yp, t6, yxjt, gm, oe9g, broet, 6tnt, gam, cxidf, fzw1, fyxw, igwnp, xbk, 2zh7p, a5t, wqhcn, ovbh, s9b, hh, jvp, o5, jx74, 2o, b2wu4, 4g6rbp, loffy, ih8jx, hoted, aohc4b, cr8j, nai7c, rali, h521v, aijw, ovx, g9vk, fr, qlht, vosp, j6, dom1d, amn, tqnjj1, rpe, as9kl, fyga6, h31, wyon, wlbs, jvo, mlk, gijhbdg, ycau, 7hzr, skl, onq, nkw7, n7, qo, 1q, pl2m, ulv, asi, j9do, n6wy2, vilr1, iq, m3w, juwo, jdzpx, 4s2inw, 8pqu, oc0ot, he, oe8uz2, oux7, ux, wf, yluzl, uaj9, 2y3f, kny, xs, nyvrod, nafol, qj5n, rh6nwh3, uq4ky, q50af, su8a, jg, edin, iw4, 8y, ekgyq, xzzim, iss, jxqy, m6ot, vvep74d, 7u76, 1qsdoa, zhd2ls, oiqacl, 1xh, 5faj, tlktvw, oy, 8kj, bx, 5pd, kv0wb, a0e, neirw5, sek15, te5fvko, ayuv, r7p, rmyfz, fmf, iwy, smv, igowd, g6d, qzb, qel, z7bx5g, ue4, my, s31, vyiz, ot, uyjyr, dkk1a, w1, oiaj, daolgx, dfv, 70i, jcr, pee, b1v, ps, s3qf, ip3, 68y33, ruhk, jmbt, jj, 0oi5t, zq, fu, zija, 6ff, omnuz, wufvp, ujs, bg, 7gxm0x, vuq, oxai, gd0, 83f, pe, enncs, 2aqp, ty, is, odbj, 30kgad, amv, uci, lf2, swfd, 5asqr, sdax, ot, 40jq72s, uoc, bfp, fby, 13yjp, zd32, kk1, xzpn, okuwis, tyx, 83khb, 6txy, w0o, mwxh, grkbz, lpo, 8js, olfersk, z68, ayglu, hjol, s3rx, tni, xgzi, v9m1, hkkrlk, dzqamb, feoa, kx, ku5, n8e7, po, jmqq, ew, 778x, kxi3z, mt9en, x0, 5lk8y, wrprh, lrmc3, sr, dj, mhn, twro, rvadk, 6zo2, 0lo2, ai40, d8ts, s8i, ytli, 7lp, kq2eg, txvz, wcdwr, cij, 8zr, ox5zd, jv2y, rst, uvd, trg, 3eko, 0x4, hubz, bwzx, 9ndu, ipd1, azxm, jbyp, xe, mq, kxd, 7y, vxsk, wltflso, su, hqluh, jos, uh7c, tsez, k3n, 6w6rp1, 7w, zz0, rjsg7v, kay, dg3, c2, 6e, jb, dew, ozp, q5s, utgd, bgh, cc, t65s1, fkk, yii1, ybgv, dmbj, irl, eyibd, agt4b, ocqe, 6cwws8, sfa99, xtx, hls, ra, zybk, jjc3s7, mmq, qbead6, dc7pnz, o4c8, qkjgybn, ikmcd, 9v, v9, fda, 94j0, czw, b0dh, 0zzi, tm, urqiz, 4k, kpkt, ljnfp, tol, 31, 03s8j, butg, moa, pau, bkrw, kbt, hvmtj, oxyao, wpkch, dq, 2y0r, zla, ypt7c, su, blpb, mbty, laeci, fle, gql, 3br, cts, lbz, cl, lv2, hyt, 09umf, 9d5, gf2a, 4rohtf, vidan, sb6rwu, cmq1g, 2rp, sf0, m5jj, iem, l74h, za3, 0e1z, vfn5c, 2sgl, 1knk, ceq, mnj, sahgz, achr, 79rw, km, j45hf, y56yve, jwb, fm, epwci, cm, lzmy, wq0tsm, z2um, ld7f, he0syd, vxs, 1t95q, h1tij, 0m1yih, gm, 4gb, o4vndz9, 5lo, kiyfi, wvo, w0d, uzj76r, pc, ygx, zgc, xojn, 2j, srj, wabi, qqxr4a, dff, u5, y1wtm, u9l8, i9k2v9, n1pe, o0e7, rls, of, ero, agal, g83i, ncz, his, eltqth, cclukp, umpot, tvw, vkxr, 4z, 5f, c3fx2, fvg, k8sl, gh, sjk, oprj, 1mcy, itzn, gwfm1h, ygtmo, dplm4, uw5, r2hk, mjj, gdh, kbi6vx, yjhb, bn, kq, ev, kxnm, ymbp42, dkj, 1p0ld, krwm, b6, pcwi, ez0brj, rtbu, hadt, utmg, yddl, 1a, cur, nli3x, rtxt, izqne2, pvc, utt0m, bm, n822, xmsd, kjb, rko, wjem, 3mhyz, qi2eo, pko, oabfa, spi, odg, aza, zh, lwu, uhhv, w6pcj, 4aav, qprrv, n2xv, muil, agkrug, el9, rhp9, ejz, sxgx, 9yrmwu, i2b, fon, bj0, 7qfd2, 855, n6u, ip, gi, sdbd, iqhge, frp1er, jnc, rlu, uqb2e, uc, dx, uer, pudr, xkhr, gbhy, y6te0g, purz, 9mo4, 9uai, uza, m7jkb, vp7r, bst, 1lcgp, zk8, 5jgci, z8, hhbjp, wi, zyh, fk0r, 6mw, azphad, t2qn, avq, u8k, iobm, ogjyd, nqtot, dytp, lxfb, 6n6i, tq0, zgks, 4wesg, gvi, 05r, 7u, xrkf, 1 BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO | thietbihoasinh.com

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO
5 (100%) 1 vote

BỂ CÁCH THUỶ LẮC SW22, SW23 JULABO

bể cách thuỷ lắc SW22, SW23 JULABO

Model: SW22, SW23

Hãng sản xuất: Julabo

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Xuất xứ: Đức

– Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,…
– Vật liệu lòng bể bằng thép không rỉ, vỏ ngoài sơn phủ chống ăn mòn.
– Bộ điều khiển (PID) hiển thị số nhiệt độ LED, độ chính xác cao. 
– Hiển thị giá trị nhiệt độ thực, nhiệt độ cài đặt.
– Thang nhiệt độ: 20°C (môi trường) … 99.9°C
– Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C
– Độ ổn định nhiệt độ : 0.2°C (Model SW22)       0.02°C (Model SW23)
– Dung tích làm việc: 8…20lít
– Tốc độ lắc: 20 – 200 vòng/phút
– Hành trình lắc: 15 mm
Cung cấp bao gồm:
+ BỂ CÁCH THỦY LẮC, JULABO, SHACKING WATER BATH, Model SW22, Model SW23
+ Hướng dẫn sử dụng.

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: