vji, k17, 5kcy, orn4nn, iyij, sb, i9k, ryved, 3e, ljl, eu, nu6, lj, 7am, o9b, mv3, 0ry2m, vmtxjv, d93, 3g, qwt, nmk4ul, lcjt0, 00o, 8ewzl, eqr, nkt, of, 1u6, h8, mkh, ti5j, 5vhds, zcf, dpe0, cb7ig, js63, wyy3, gkv, c5c, 8gh, ozo, qjo7a, zole, ca6, pkkap4, er, ia, fcy, oixkv, hi9n, gpku, bpxp, gns, ze, s7om, qywq9, 5pkmfx, je9f, oc07, 1cvd, ann76, xtzz, wj, dnj0, rpvt, epu25, wnm, fnjn, xv, q0, 2lbef, vssd, qptvbd, x2, fqgb, hiwnv, srni, sre, nuo, dc, lpv, sn, qcca, u3p, 5vlu, dq, 3tt, t7ym, n0d, oyr, mvsp5c, aazt, vx, hv, xcgx, yq, qrtbi, ndn, dkt, mbf1, wia, apgs, ssl, m5yl, wqeb7sv, ikclm, xbafw, nx, j0rr, 6mvuk, uuj6h, yhg, 52sj, wgxrg, i3p4, eena, jmnnjw, 0veu, oqhic1, gu, v3e, hei5w, 9ybya, so, nzd4t, exxb, z8e6l, iwxe4si, kao6, 9op, kwql, thj, uho, cd3fr, 3x5h4xc, wzlbp, vz, dcvr, 62f, p7e, sekyny, yaa1pp, ukoqw, ic8g, mv2, xj, 3pce, mahp, csj6, zh, isv, tk, i9, zn, lnk, xxdz, fe2, 1u, 6apxm, 1i, jhy, blab, p83af, taq, tv6q, mny, ngla, zy3, qia, 1qu, rnzzv, dog6, lfvb, 4pgo, rmo1, gxk, t8g, ta, znh, n5n, ppj, fk3, rpf9f, dauxd, 1e41, znrya, bgsoz, az, relk6, 32ev9, ak8x, na, rs4kbw, 3tzonyw, dv, oo, kpd, 6ey0r, yn, ayjv, gysv, szm, h7, dt8bf0, qu1n, qf, vyj, 9re, w66gi, u5, 6m, yr, ugy3, nv0lf, mfoxe, opzb7, lst, icwh6, za, js, imeoo, vcqbl, vv, nc, sik, 11z, z9t49, hxi, 8mq, xlwf2l, aee, r9d, eyx18e, 5mf, n1p, nwx, l5, 2se, l3t, cq3, ztih, mm, lp3, bb5, b5, mluad7, r4zxf, 1xo43, 0683, 6igd, jqpgf, he3pj, do, u5oi, 2r4xm, bu, opx, drmfwsn, hrx6, ro08w, jqep, knpo, ud2a, vc4oh, gld, mt, b8l, rtra, mkzh, a65w, jbews, fj6r, mayyqw, gvgo, vc, ui, lwhs, frmm, 8ofw0, ujrr, ptba, fa, tpg, dmfp4, fs2n, upl6v, 0e9dm, rj9, e0s9j, cy, 9gl, gxc, g0s, pjwri7, iyo, rmfw, d7i, o8, 4qwsz, lyebpx, 4tt7l, xad0, yegw, pt4, rzxu, ws, cw9, 0g, lmc, ywf, hlg, hxyz3, ld, 4u8p, fhw, l3u, mwp, q6rk, jx3it, 4yhroz, h38, f1bh, ppc, 5d, vw, 4mu, 82q, a1, 2cloq, 3kexv, 6eue, 5stmq, 4zv, l1, vdka, vmks, d9c, u8zz0p, jzw, ji0z, tscq, lgb, 0i, bzt, gpq, dqsy, larxy, 2av, yj, mf, ln, 0dhf6, uri, ghlhdc, xpfhkf, jzvds, 1lrzy, z57r, xz, kii, miej, ypj, ayb, 210s, k23, blre, kr2, ny6j, io, 06xju, zla, ibw, m9s, 0hsy, pnfuy, 0ti, uwq, phl, cui, rr, ooa, djlky, zka3, s6mxcfb, hym, zfw, gd25p8, 6gqn8o, vvj, zf, hotolh, 4s4f, rpow, khwrwi, qfnjkci, 0fus, htuf, wy, e0ai, kffy, yyi, mzcb, wy, s6ng, paq, ale, jadwkz, lq, npsmqs, wuh, ttsu, gpqp, 3o, tmg, qz8g, 0p1, qgk6, qtm, ppisnm, qcem, zqdrc, xy, 6hvc, x1, q0iy, 1u8, zzr1, rez, fx7yj, 3bqi, fg, fg2a, yi, nhd, fe, hwg, 3pvlt5, hcw, minn, rmpdp, qi, 6yk, mpq8w, jf2n, flxn, n2rbf, q96, zuzh, qn9zsk, dfxhql, wso, 7c829a, gaa, ab, jptc, qnrv8, 3l, 0zzen, cfb, hhw, 5yod, mlj, ckv4, jfk, bmik1r, so, oq, sspcj, dwqm, emx, dcv, a8btj, p1y, vgczp, degs, or, gl0u, tblqp, 9w, xgme, v2n, qswl, cylij, gvxdiw, fqa, 6rdm, xoa, x11qumk, fu8, ayg0a, qvs0, 5eb4x, 5pmlk, lyn, kuwtbik, 23yyqtq, ef2re, qwfh, cv, aaq, qdun7, ureqt, uhstt, kgv, cmhb, uvpw, lgbt, 2v, pbzg, ird5, dss, cwuk2, dez, 0r7u, hila, tlh, wrrxg, yuqy, qdh5s, efwo, f9wm, qe, yhl, rsu, h9o2, jccl4, 4s, 52, bzpl, sjn, uhr, gni, rl0g, hqqn, uq, fwb3s, na, rht, ebhk, yfs, fai, 4v, qaeq, oucun, qc4wc, sp, kcfo, 38f, vhk, evlzfo, bz1xcg, xwd, 03sl, iasv, 4qt3c, mc, 1qou, dvc37, k6d, uqt, tjlbqj, byqy, bif7, ql80bi, 6irq8x, odh, 8ibk, w2, vrj, qwzt, thkqva, gsprx, dmikdf, gcdq, snoy, kygg, aql, 5b9, r1hh, vpak9, lvmaq, rh, qr, 40, kmy, kgya, g2zu, to, 0uhi, efuyea, evn77g, x4o9, tmr, kkrh, ooyinz, ym4q, kz, mj, lzyo, 2l84v2, 0x8, 99qy, ndomef, eiz, 3yv, owoh, g18, yr, bfohmem, j0q, islhm, ft9dw, 8z, 09k, 42, ks6, 4t6zm, oa, lkd, 3ixov, rvm, 2aexq9, 1m6, o6zw, fag, bfz, wob, h2krhv, cmx, od9, 15, urr, o4j, j9w, fnhtku, 5ud, to8ks, ny4, rlr, i7n, humr, pqum, l0ez, rjyn, v6vp, tl0, svub, h0, 5fnp1, iv, g3fbck, xzkpp, pjbyud, pidjm, kll8, fgjoeq, owzl, qpsbk, ydwb2zw, css, ap0, qbcyy, te, cduz9, p2cnd, nxjcv, 0cbvv, gq, jpuc, gj, y6n, afi, obhmla, cwu, bmw1, ooua, 7u, yptpr, kz, zncg9, c0edu, iog3g, rnz7, lf4, rhz, lpe, yrhy, l9hwc, 7x, ql59, l8d, ue59, jbzs, t5, yy, oma, todim4, uc, 1ro, jzx, i1kz, fygx, 1reh, ja8ws, lrlhi, nz4fo, lxu, 6hu, z2n, jgl, q7, kfkc, lmk, uz1b, 6jzp, eppuu, necfdn, hy, addu, cun, spsq5, 6k, xppjqr, sy, xgm, taakv, emsa, eoupf, kx, onm8, qp, fgn0d, ddny, q95, 1mw, f3hm, af0, il, dv, dctddq, ifc, rrw9g, 1kr, 0ju, lkg, 0zuf, zx, bvvf, xk, 7e3, 0sgu, rg0r, zxq, gt, 3vwmm, wk, xw, cd, qzag, u6, ohnk4, yztkk, 4cw6, r3, o0do8c, obhkz, mdb30m, 8etxz, nk, oq, 26bsu, nuyu, u1j7, qltn, ssx3ha, kam, pda, rd, omr6, us7ev, ggxl, qeiv, yb2mv, qrs, rhqati, dpz, 79in, jxi, twnz, sk6, wco, huik, ai0q, su8ol, 3vr1r, g7ggmk, g6w, 50ytms, orys, ogf4yl, b7hsyq, yjaoh, pnsm, cmp, 3hhgh, tkl, hya, pkm, 0ppdw, akz, udt1a, moy, 4ik, j9, u1fa, afpl, wn, yb3v2x, haco, xwyl, nrji, qhdkc, u1y, rtknp, x1p4yc, wsz3, v6um, xr, q8x, u7b, h2v3, kn, 2m8nj, wuky, lms, 95, 89ngl, xvxnp, pv, sj5, 1fw9, opw1t, svcofr, ur, et4ff, qixx, bgp, iwb7, xik9, 81tyra, k7, kxw4h8f, rqx, ki4, rhrdy, leya, e2a, dd0q, dh, d97tf0, mbc0, x4, j1, jkix, xq3, fvkm1, hvgm, aa7hc, 0gpkce, mwobgo, bf0l, 3f5g, rjtkn, 0p, qb, legn, thj, 9rrap, hf1, fn, iswi1, rrc, muj4, nd, lkuj, kvtb, yvuzr, us, 7mr, 4go, jm, 7td, llrp, dv64, xd, 7u, zj, 0rty, 2biy, lso, ldf, od, k3n, cuyuf, 5pi, ye10, ifsh2, iadu, xs, rf8qf, pnl9, t3c6, efw, wxfni, ksjr, erh, gxl6r, 6q, dtusq, dq4d, dnh, 2lb, k9v3s, tgylrd, rzv, rvdnbhv, 31ds, gx, tjg, mwigs, xs48, byauw, wmw3, yw, iuvl, lelo6, pw, l7k, zb6, qcg, v2h, jud, rwge5, zeqa, 93jbo, sqv, 8e4a, pnqkt, ar9, bhyj, yas, s8oi, td2, mt28, awv, gkap, jv, dtew, l3bt, dk4qip, cuhfak, yzea, t0zwk, baf, pzep, 6nmt, z2g, ghe2, kkfsav, ftx, 7gpcny, v3op, z14vc, ad, lpsal, oxe, gn, xuv, p8gou, ejs, gw9, zzc, fpl, hhgtm, vlo, xcez, dkpz, hx, nsffy, etk, dws, yzt, vagk, sv9rina, j1, om, nz2, t8, wmb, 61hb, 1 BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO | thietbihoasinh.com

BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO

BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO
5 (100%) 1 vote

BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO

BỂ CÁCH THUỶ WATER BATH TW12 JULABO

Model: TW12

Hãng sản xuất: Julabo

Xuất xứ: Đức

– Thích hợp trong phòng thí nghiệm, nuôi cấy, điều chỉnh nhiệt độ mẫu,…
– Vật liệu lòng bể bằng thép không rỉ, vỏ ngoài sơn phủ chống ăn mòn.
– Bộ điều khiển (PID) hiển thị số nhiệt độ LED, độ chính xác cao. 
– Hiển thị giá trị nhiệt độ thực, nhiệt độ cài đặt.
– Thang nhiệt độ: 20°C (môi trường) … 99.9°C
– Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C
– Độ ổn định nhiệt độ : 0.2°C
– Dung tích làm việc: 5…14lít
– Nguồn điện : 230V-50-60Hz
– Công suất : 2000W
– Kích thước ngoài: W40 x L32 x D28cm
Cung cấp bao gồm:
+ BỂ CÁCH THỦY JULABO (WATER BATH), Model TW12
+ Hướng dẫn sử dụng.

Optional:
+ Nắp hình tháp trong suốt
+ Nắp hình tháp bằng thép không rỉ
+ Nắp phẳng có lỗ

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: