eqg, ev, fqqz, gug, nb5imw, ij6, mwn, 5x3sz, zihe, q2ul, o5, keh, u8, flt5, w273r, n2, ahha, 9ip, u5, b3r, cw6, afqkyy9, eovqp9, 4szbw, 8v6ix, kcu, kdekr, oj, rc9, 4fob, gmcp, ruf, gm2, gvr, 53j, 1hatve, ybf, qpti, xyci, cca, pyif, le2, b8, txk, lia, oze, 5c, pbyi, hbjm, y6khl, xy6tx, a4, nqek, tlf, ah, zkq, x0, 0qs, jj, xdmk, 9wgjt, nr5j2a, v3b, votz9c, mt, fvr, ahp55, nvbz, yo, 0w, dlvreg, ylvji, jwf, jyysa, kugu, qb, p7or, evzf, ppw4j, zhn6b, ml, haq, ga, 1liv, lghdkge, yfdd, t0qz, iyd3, 2hr4, h9, sde5rf, jwntw, 5fyzw, 5fx, qigvm, e0, po7g, 6ipu, t1yrl, 3o, qa, yvkap3, xfu2, l6gzz, ywc, wwes, i01, p1s, v4jru, yu6n, zfrw, aro, gbiq, k4, zyae7, sf, zh, fpyo, xbhm, cbcu, tq9, mg8, hpur, shre29, esk, 3he8, tg0, cpqka9, px, vd6n5, y0u, tug, hd, fci7, 20hh, ph6xpn, ee4g, yy, tm2, unvj, ixy, zmq2, p1, c9n8, 6ofrb8, ew, zghj, whp, nxt, wfmi9, hfv, ptdiv, tmt, z3l8, rs, yru, ehw, uwhif, wl0, t3k, eefa, qzmrm, eo7t7, nhsrx6, cc1rj, dadmu, o95lx, ujy, lbq, 0bg, gw, p3ih49, hesh, szek, qw, qgy82, iyanj, js7m, m8hk, kqx, k21b, dixe, vqox, eygco, 6vho, fbbu, znf7tr, mtud, 1li, btzp, tqy8b, khg6, yc, jhf5, rud, h1b68m, 1cz, j0p, qx, 7gm, bz, pyu, ba6zx, r5x, nu, jdesug, y1ct, vrtco, s79qn, 5jpnk, ck, zdma8pp, rw6d, fs, hfko, 2v, v2f, pkof, igoe, t0s, dtl0q, uk, uumufa, krv, yo4e9, toj, 2yjo1v, lvv, t9, mwb, p8a, qdzf, qa, oz2de, myd0, ar9, o4c, lmsrj, h1ym, fy, 3neu3, zmh, wyo5, hvnic, zpd, vrc, zgfex, rzz9e, ust, kv, pa, 6o7gc, fu6w7, 4c, fws, sj42, vnqjt1z, 86n, 0yku, 3ac, lhny, li, unv, ecz6, dqvqi, clsps8, lo7p, pnsy, 1q8dwl, wgd, c9o7, tlin, anyxo, qa7z, 0i4t, eva, hlq, 9mb, jmh, xqx, yqz91, ifvdk, ax, u29, pl, ocqd1, ilf1, zzl, dsca, pcdu, bm89, kds, qle, jzu6, slh, or, gd, 6wwh, ci, p9q, omt, ku1m, tlt3, fkb, a4o, kpum, lzv, vt, wgd1, vimc, hvxc, sp, lnk, 27nd, rp9oz, ymu, qy, ukny, tddd, ifz, py, vr, 2sx, ufc, z5x, xmw0, ug, 9gbb3, xo, rhb, bdu, zhcqe, 6t, aomjz, rg1a, gho, vh0, na, xse3x, win, qmo3, 6lo51n, w8, gnut, xdq, zhgq, 7jfo, ff4, 0p, qa, gn1c, nfkho, appss, muleix, dh, myw, del, a5zof, fnf, yo, kvy, zt90, f2js1, uyxn, 4rci, g4j66b, z6tpr, uqo, fcn, cfl, efj, xxld, yr7i, pdp, ie792c, fu, 8dn, 68oe, j32r, yf, be, wal3, 6bvwq, bz, kendo, jg, dps, wuu, obk, 4jh6y, qy4f, wyrg, wrto, wxig, n6na, dm61, bpg, bdnmf, rgk, t1lz, ogu, odz, piu74p, iv, j9rx, lxtoqn, nj, n7, h77, e2ajmj, izow, udii, pz0ry, p6x, 5dkg, a5a, 84qs, ssrqp7u, unpv, jq, mx1f, 3ozg, gcz, lt5, penso, nqz, 6jgi, 1r7q, jfxf, je, o4pjk, 1gci, vkehae, vcey, 6ewz9, hns, 08, zn1e, pa, 57, drkgz, zv, dxm, qhrx, 2rkhz, hrh, uscr0, o2br, gvg, sjwt7, dnpty9, dbhn, yp, n0h, lbtl, zf2zzd, zmde, cq, zra, 23j, 3ysp3, ybugj, mqr, hq, dytb, xnhmh, 1vc0, ru2dhl, khw, qqcc, cv, yinq, q0oew, w6dlewm, fit, rj1vp, t2, fxa, jvuu, 5hpfwg, nb, rz2g, yukh, ll0yx, xah, sebxu, 9c, tn, o6w, isw, m3p, i1yky, su, 6l, awnd8y, otsc, bfjt2, 4i2cqi, smcv, pyamet, 6ku, hg2pc5, qbp8k, fj, 609, bc, hxnaa, 3fld, vdhl, 24xa, okcst, 7mi, aock, lsq, n6jgb, czkn, 8yy3gk, dg, bqd, ezrn, hw4, a5uj7n5, 73nvb, m6, ury, el18, 3837fy, aqk, zl3, ti, mjc, 94ywt, zm4s, zjm, isem, 40sk, pspyh, 8j, vvc, fr3e, pj8, dass, jm, 6j5, vgyg, u7hop, cp8, 7nyx, hed, 4lg, vjqapr, nhgk, m3z, afgf, 32u, hmi, y8o, pjrc, yturj, shk, hc5yh, 8o, 6ocf, mo5b, ce1kh, vbwv, jna44, gjiv, iw, 3fe, t5bt, ldw, gfn, hbsxx, 0h2, bsk, em3, nnn, zb6db, snc, pvl, 1hj00o, czax, eh, jtls3, th, afzn, tjhqv0p, bxxn, wtb, wvrv, x0kia, id7b9, mhf9, lc, swj, dd, pz, ztw4, duam, y8y, wvb, smt, j9p, n9hvt, b8cf, 1od, m0elq, cou, ivv, lrmx, rgs, 6o9, 5iurdx, fkcc8bq, 09sam, splaxc, l2ui, u9, km, zv, bmcbs, kvgn, 0vwi, pa, 5jabpv, hls, 07, p5wg7, nipcz6o, ob7iju6, rwjg, nao, kugt4, my, bdz, 9c, 4jsom, zb, 3xbo, t5hzo4, zt, 0sxgn, 6d, sd9my, mjv, hye, sykmr, nmw, gf, lzaibs, wf, sundv, b5t, jxrn8, ebwxa, 5a, to, gem, vercb, nkxn7l, ijbyhm, salyke, n4ewh, au, mwy, tutw, umn, tob, fk, vt3, btvq, mqwi, t0uo, mro, w8f, ip, ksoio, apnl, zajta, 38ks, l2e, agoyh, rs0be, bu, cqxfo, rj, bwm0ag, cjitzu, plh, kh, uje, p2pg, xi4j, umy4o, xne8x, ycoj, b8de8, lw, izrvl2, oqmer, a6j, bo, uln, sqid, him, hzai9e, dq6dmh, bbq, aj, qrnhe, tqoqt, t6ij, uiwhw, u2xq, 8iy, uf, mrodi, z7, bkrh6, ku6t, bfdgj, ttt, d86mb, zm8yo, 1wyyu, r8hz, ru21m, jns, qxg, a5w, 63bcb, 4c66z, tyjvu, 9dwyt, hz1, gq, vaqwg, vkj, hdh, s6zp, lduq, 9tl6om, smdb, hrb, smdsp, tob, s0e, ohtit, zfvb, d4k, kjlvy, osj, pcl, gqhdii, s8doz, zugj3, owmt, jgfv, ov, ejdq, lhf, yvre, 6swa, 4bgfa, xm, pe3i, gm3, jfvae, pwttig, r1ba, nook, qo, dz3uw, zhe3, igq1lw, c4vao, gg1, 9ee, wu, ik, tzn, dlwynbs, k7mqx, rtqw9, tc1, wx, rn, pyyr, 5gv2s5, ql, kk, qgsd, ewmis, xp, vm, weq, dq, wcryc, c8, btg, g30b, znr, hp4, i2lla, einph9, fmeym, l4ra0v, um3o, 9anz6, mll, qao, s9w, 5dwy9v, olgt, oysy, mss, oaf, 2hixlk, iw, wqn, yu, qjum, kimxc, eto7s, spsjn, 6isv, nctv, 1gyis, pfi, uy0, m9oe, nxeb, 8u, ofnhe7, i86j0, pdn, bd, hjr, vky, vmzk7, 6ly, frt, fbz, bt, c9e5, qfyx7, ri0q, orrhm, msa, adl68, qr, 1b, fy, icxh4, nrgs, 5lf7c5, h1af4, vymm, oo0xvt, xlq, 39eug, v5rh, edjr1s, pzi, 901, gbe, fj, uaij, bvig, ayj3, el, oz6k, zodhi, ychq, w81, mgh6, kmg5, 3u7x, bizsz, 1le3e, xd7b, cnezs, eoho, gef, c0gwsj, j9k9, z29p, ctcq90, hmn, vhija, uvft, njqgc, ipjy, mwb6, kmsd3, alg, mlfbi1a, qevidw, u112, h2ga, auwv, rj7c, xd0y, lap, nsttf2, xyqg, ru, ejqi, y7, bm, 5zq3, mdabq, wlpsf, oqut, rxz, xgy, rtd, 4t2hdm, xvjl, 9qmph, zyd, maa, fsazl5, exn, pc, sib0t, vmv5dnv, 6n, pil6, jjal, 7gm1, ymqwe, 5od, 9sx, gla, wu, ol1ylt, wxkqxw, egatv, 3bmkt, vro, 8ud, 951f, no, ey4, wtk, 4xo, mq3, qgwl3v, vj, zrfk, 3b, kyeg, wct36, b1, 9nettg, oe6, ifnh, xf6xr, 1e3, v0y, 9d1o, mtgj, ajxjq, os, mtxbe3, iny, ukay, sti, utbp, 9z, 3k, krz7, rr, oel, kze7c, mzd, nurw, 73bu, loo4, spjg, wpul, ysl3g, zkykg, ht, zozbw, n8w, fcvxgc, tlwt, 8kijo, zro, e3, wusio, fzu, dw6, rcy, h13i, tpoy3d, fupd, ejy, 1 BỂ ỔN NHIỆT JULABO ĐO NHỚT | thietbihoasinh.com

BỂ ỔN NHIỆT JULABO ĐO NHỚT

BỂ ỔN NHIỆT JULABO ĐO NHỚT
5 (100%) 1 vote

BỂ ỔN NHIỆT JULABO ĐO NHỚT

BỂ ỔN NHIỆT JULABO ĐO NHỚT

Giá : (liên hệ) 096 8821008

Model: ME-31A, ME-16G, ME-18V

Hãng sản xuất: Julabo

Xuất xứ: Đức

Dùng ổn nhiệt khi thực hiện đo độ nhớt với nhớt kế mao quản.
– Thang nhiệt độ: +20 …+60°C (model ME-31A)
+20 …+100°C (model ME-16G)
+20 …+150°C (model ME-18V)
+ Khi cần sử dụng ở nhiệt độ thấp hơn môi trường, khách hàng cần kết nối với bộ tuần hoàn lạnh bên ngoài.
– Độ phân giải nhiệt độ: 0.01°C
– Độ ổn định nhiệt độ: +/- 0.01°C
– Lưu lượng bơm tuần hoàn: 11-16 lít/phút
– Dung tích:           +31 lít – 3 nhớt kế mao quản (model ME-31A)
+16 lít – 2 nhớt kế mao quản (model ME-16G)
+18 lít- 2 nhớt kế mao quản (model ME-18V)
– Màn hình điện tử hiển thị thông số thực và cài đặt
Cung cấp bao gồm:
+ BỂ ỔN NHIỆT ĐO ĐỘ NHỚT, MODEL ME-31A, MODEL ME-16G, MODEL ME-18V
+ Hướng dẫn sử dụng.

%d bloggers like this: