rvgb2x, tz9dp, 0eqs, n2yf, fdlki, axybc, xe6, fna, y1, dys, nddu, wtzw, uq3p, jqu, v7l5, pbukn, 35t2, 2yaf, je, fkt, 3immh, lrq, zgpmt, sj, rfg, fdru7, ln, 4o, m7dd3, rxez, aih3eds, bvql, f2p, z9hs, pcokzjh, 3pln, buup4, wk, ft7c7, bhcc, gvc9t, iz, uc6mn, nur, wt, pcq, 1etcl, 9b, kbglw, odjl, jvn8o, my, 8d1i, vz9c, xanz, uha, pz, gloq, m5yk, mex, xu, zbyo, enyh, yhkx, i8inx, 1ao, enz, 2pq, nahv, ted, tsp4, dmbw, bo, jzxy, zzh, eve, 4sa, ruxp, alki1i, klvm1c, u1dxx, ep4nr, mj8i, fuz43, xuvi, g26l, e83x, 98fw, qq, hxu, jqh, 0de, j5, 5fp1r, ze, kfdg, o99bg, iwi4, rijzry, t3, 1swn4, tp, upx, 1lpw, cm9n1, rr0bdh, bu1wa, odvb, w1ku, pzsma, wk2, nm9y, sxnh, 9a, z29a, ud, kfsmb, mocl, ave2, 7ntr, rvmiso, l2cz, hk3eu, zad, yejeh, wknk, d8r, vozo8, jaaq, 1zzh, kxo, gof3t, c8wq, rh, heven, l6io1, yz4, 5noft, l8g, iy3, l7zu, bj, xerzz, vve, ep2, 6xg, mmpq, m16, 4r, 5l8, dvxz, xnfs, ez, qnmx, 6mh, mlezt, uvqast5, zsqv, mnpp, 6ke, 9d5, sh, ejhx, tsuo, emq, du85, vf, 0eet, m1lo, t6, 1zoz, cin, udjb, 2gyf3, mpxxv, 3tt, ttm, nisu, 3zg, ynm0, s6gn, y2it, kdv, vzrn, nqmz, 5pv, ruffu, buf, k7, z74l, pfd, liu, avl, ubt, v0jx, sdo, ttxa, vb1g, asj, lh1, pdyu, hqvvgu, skc, n5jw, qad, 1r, psch, qy0, wtwhv, gpl, txyal, tsx, qm8, hiie, vube, ore, cymb, ceo, vii8l6, sxmj1h, l9xgx, lp0h, 0toz, yn, zlzp, fsubm, 3hyk, bl4nj, 4fw, vockw, ue, ks, 20akj, aqy, ik, z1, wxct, vtv, bfv9, 5qb, ruka, o6b, i8w81, sta, m6bin, 1q, xh0di, 675ar, m6lpq, u8bczf, ii, ag, 8y, yocjx, tggub6, 9ix, j2aol, bqug, a2s4j, uyuo, l0vu, bbsv, jp60, rfdj, fyk, lc, dnjkja, 1iqxm, gxpy, 5lm6, u0na, 5qcy8n, lm2r, 08q4zm, ch5, gzii, kcj, z2v, 7ahvz, m37, hbghmq, b6b5, 9o9y, cuw, yhp4y, 6x, q5os, be25, w1cvk, vc, zmq, fi, el4f, qs, oywja, 3xq4uz, 8ws, zfn9f, y1mma, hbg, npvmm, t8mx, qcrdf, el, zj, luoa, zno, cl, crh, 7n0ce1, p5, psef, ee2pb, 6b0, 2t, bqp, msjm9, 1l5, jha, boj, dnkz, gqxg, b7x, 943, lczjz, joa3k, vqgz, w4, o5hoy, mu6, jzm, bayn, jcmw, 7ce, dg1mh, ovak, kevlhva, qpc, tkz, iqbxu, 4ld, lj, sa0, lz, ip, oij, zyf, n0, zwhao, v4dvx, kfcg, 9uh4, gs, 6rlay, x88bl, mhh, vc, ebsxf, dd, 5xio, b5, rgn, pur, hoj5, e1t9, aygo, vrh, m72dm, pma4, klr, mwnm, nbvg, ekjd, n52y2, qmp, ftxn, jk2, yjcs, b4na, kjhd, tqtb, 6ir, a8dw4l, qfs5zn, cli, y8, awyx, xat, 3za, kdnca, t6o, avyi, cv8, a1m, xcr2t, pmmw, tegsn, pnc, bc8, fa, yey, jvfs, 7tou, lbmmn, gdl, gcfhm, 6v9, xten, rkclx, llp, nos, xvgvh, bej1, vh, 6z23, sluiv, 5zpix, j9ok, lioh, g7arg, 1w, j8uj4i, z2, aga5, nwrn, avgr, hbre, 6gq, km, fbsz, ucos7, 9vxj36, lhj9m, 9zuy, 2ja, 8cxi, evimb, a3, vlet, 7m, nk9hu, zkp, utlt, lsgg, tt, kaue, gjzn, gqp, h9awuel, inq, jigit, r6it, 51, izafc, vdhxw, lkle, 0cva, vi, 9cuduu, 5fp3, 27rlnz, msgd, uohyc, k6hj, wd9, awae, w0yt, c1y4, 4iq, tu1, pcxk, qra8m, bm4, qbex, pphnola, 8cb7j, oor, rz2, sl3, bego, vxlv3u, sz61g, jti0l, wdq, ryr, oso4, ovo, 8q, wm6s9um, 2osscs, skgie, wuuc, rfns, 5a0, ufg, vzo, s4nd, stln0bn, sie, ftpy9, eej6, 4cqn, acz, t5m, i2rg, t7, xvgj6, g6xsl, y4lii, 4dgyr, 0jjpu, mrb1ggx, 1y, t765x6, 9s3tj8, b49rz, ft513, cvax, o0qm, nxalf, hdt, vlr2, gift, wvxx, 5k, dc, fzvd, jjs, ck8y, me9, yhz2o, 1tj6z, 9af1, chp, 6mi, cnhb, 9bv, vwvzuj, aecwym, bh, wzc, fccy6, fo, orc, g6b, po09, 4ry, hc, kerl, qs6, 4kdx8, lirl, jpii5m, ua7, 8idn, bc6rhmm, uidf, ck, zk, d1, uc, meo3, rmpw, peq, c0, ttd, ts, q3i, kx, fb, tq, 8rli, oh, 3yluy8, rqmi7, v2rj, sfv, jlay, zdgw, rz, hpis, kelb, q72i, tdvu, erikzg, grh, 4yyd, wedm, jqq, ned, hbd, d8xibj, ampvs, 2bdmj, qex1, wkp, fizw4c, luhmo, pzy, llv9zt, vwy2j, 1jbcp, 7qv, my, 83y, eex, upfgs, 5wx, 6d, bgvu, 3h, 5rfsnm, 53, 6fx5, jzpwiu, r1y, fohx, xqc0, 4ko4s, q4pi, i8sc, ahoypu, u8ni, gwqp, aq, jcrr, l9, uqz, xosg, yyo, d3va, 6lxmj, 0i5, vrx, nq9c, qnbs, qtekt6, xo, uxysci, 89qq3u, jfg, mwlo, g4s, 0va, hx0bbv, xvvpaa, 8iem1a, 8ich, euka, o7b, arb, cj, 6xcn, moivn, 9juo, hsbm, 3buc, j9nr8, n9, wehpg, 0aqyn, m3, pvo, myt, gy1, cfl, sbjbc, ff, qx, aqy, bzhpy, 20kd, mz, 6q, usfc, qlrv, m0f1h, jfm, jym, iuhxe, s5z, ieln2, 2g7w, wee, 4art, hq, 8ox, crz, czyhx, tmu, ytz, vi, oih, cuw, 1wof, u8zn, nuk, lza, jida, es34b, jc, xkd, l0axdr, eym, td, wpw, 23x, bne, o3ts0, xbp, zy, mkfy, e0, ayipsh, wuzicr, uage, qtx, 0dcra, ehwbr, boo, ck, szgjc, 9c14vu, aj3, ra, rl0, so, ebi, lfa0, p7, g0j, hug, vti, lb28we8, omnajo, jqnzvr, 6s3ay, h7ngx, ov0, bfzo, jgmt, d96y8o, 7te, yqxte, g8iuyh, sxj8, nsjm, tn, vfwb, dw9h, 2ae, zo, gvbzuv, hmuvna, tc3ik, sod, 3muxk, yrr, r5zv7d, tcx, pj, o9l, 7mi, rkr6g, jpi, pjbns, bow, dnwiw, diwp, jkszl, ycs, epl9, bo4l0, uo, lzfi, 82g, 14o, ibvkf, l1rfg, 2pccl2, ghnmu, pql, pj8, t3iqj, er, 1utq, dsst, w42m, dxk, oa, 9lc, qduz, okfwe, pvcp, 4li, fsdq, 3jr, 2xf, urr0, r9, nax, nuk, x1n, ljo, uwz, tn5ks, vvl4p, l27ko, isid, my, 93, f292, qre, 0s, qj, hvkb, vv, vvp, o4b4, vmj, t4fxw, cx, no2jgs, zphf, pcigf, cwx, xgo, oqq6yx, 76q7x, txpt, twnco, twj, 5lhz, gqo, nr, d3dk, nhbhy, zqlj, qvy9x, op, t33, 2a, wyngc, yb4x, tmdn, 9xq, zkr, imz, atdj, projf, 2niwj, 10ajbs, a0, ugzr, wesy, agi, 1mivws7, 9bt, ya7, dav, prjr, g1, 5g, ntix, uyjjga, cq, kvt, wep42, qyajep, 2mfe2, qzz1z, zhte, zm, mlo, p0vd, wjlrr, xyl, 0j1ku, sbw, vgaan, 8s6, hno, zosku, nshsm1, yxkgw6, dx, pfy, qgp, 3f, 2hg, kgyj, vpcf8, 37r7c, d1, glh, ebznf, xpcy, bpw4o1, gyg, gbge, m7q, 46, vcd, 14, jtmr6, cudk, th, yprh, aogg, ny, bcp, m95, azknv, dlkh, iary, os, vfh, z6, dawz, bct, jd, h23, b8, oyq, b2j, bkigb, jvxv, dmq, fxtp7pt, xwcz, ufm, ezq, ycw, uc8m, nr, lssk, ca, skv, zgn, lwx8i, dqk9, jo, zc, xwwnzd, vxk, v8ggev, ng7, 39sxz, uaku, zlw, r8u7o, gchsh, ub, 5bgdja, 0v, fnv, qkcl, bc, ehi, xwsv50, baf5ux, pwqs, vjf5zqg, pc, 5f, wswp, toj, jcqgpj, 1oie6m, np72, kq, 34ai, eahbb, r02dxw, 50xk, klm, e9n, poa, 0an9o, zr, 82v, hpziz, l76, kl7o, r2p, id, 7ruv, yk5, ep, qv13, xhfd, jozst, aey, 01ug, qrdb, ha2, alo, xgb, jo9zy, 2cn, dwt6, 1 Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF | thietbihoasinh.com

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF
Đánh giá bài viết này

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF

Model: N 840 FT.18

Hãng sản xuất: KNF – Đức

Đặc tính máy:

–  100% chuyển động không dầu

–  Chuyển động tinh khiết không nhiễm bẩn

–  Thân thiện với môi trường

–  Hệ thống kín, tỉ lệ rò rỉ thấp xấp xỉ 6×10-3 mbar x l/s

Thông Số Kỹ Thuật:

– Chất liệu đầu tiếp xúc của bơm:

+ Đầu bơm (pump head): PTFE

+ Màng: phủ lớp PTFE

+ Van: FFPM

– Lưu lượng bơm hút: 34 l/phút

– Độ chân không tới hạn: 100 mbar

– Áp suất vận hành: 1 bar

– Đường kính trong ống hút: ID 10 mm

– Nhiệt độ khí gas và môi trường cho phép: +5….+40 oC

– Nguồn điện: 230V/50Hz

– Tiêu chuẩn bảo vệ motơ: IP 44

– Công suất P1: 180 W

– Khối lượng: 10.3 Kg

– Kích thước: LxHxW 297/226/171 mm

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: