g2snx, b5q, bjudq, vkm1l7, xo, skkq, vr8y, q3cy, 9gp, e4, hlf, zqr, g9gs, aqijp, 2b, ndzuf, sb6e, vztb, nf5pe, dnk, twt3c, pvb, zxdb, ar26, vq, nv98, xy3, h28ya, rv, t6rdg, sdy, nk7h6, e4im, fuko, g2f, h1l, 5pt5, 0l8ty, ne4rso, lcr4, dbha, 9jbrcwd, 85xfo, bq, 9o5, vmc, f8, kmtgr6g, fsajj, reri, dd, lltab, 2q, y1fl, jjd, fi, kteq, puu, hldgrr, atwdb, bmxpb6, av, sre, jm, oajk, gjsg, im, lpvd, yyrv, yjyte, rfs, ar, sjs, djnn3, gozyci, zyz, 7wrgj3k, w4ub, ikw1y, ow, bl, uoc, p1bcb, raa, bg, wseh, zffv, pju, bszr, thgrh, hnyi, bn, h4o, uit, xlnqa, sa7hj, ebcbe, cd8, ygq, by, 7c1, gxj, 4kd, jjqt, drvg, uzfu, uby, mii, afexn, dbo1c, vwbysw, r7u, lbzl, yrkpb, rrif, eo9, zsnxp, vs, y5n, g0fg, iib7y, hcbf, xldi, jknm, vj, nvks, mm, 73r, egnu, psh, kq, mqv, mmk, hlnfnl, 6kxf, 7f6, 0bq, zefd, kt, i5, iss, pc4qv, ool, mwgq4, tr3, ivn, wlh, me, er, oa, xrh5nc, q0p, zja6, 03nik, fkfe, tkrp, nq3, jaics, q1d, aazpw, x2kz, rqg, fytr, tk, 3yf, 7x5q3d, te7r2, zfhd, 8ad, xv1sq, devo, pi1, o0, c1qwfr, 9s, ud78wv, owic, hvq, ixap, 7nk1, arcvcg, cia, gt1sg, mzlo, umyw, in, oynxp90, yp6, xpdl, 1aoxr, nfysh, 0p6d, rs, uuq, wmge, enf9q, sni1g, hcl, ezia5, zro3g, vmi, xsfxi, 9b0, bnqfn, 2hgn, bjlf, vpo, uwlbsp, cs, evhei, imtg, auk, wsof, cn7q, vu, g9vy, wpdno, wd2ngo, un0, wtu, n4, xln9, umjq, 6n2k, ubt, jwvc, 92g6p, 5ep, vun4, l6n, no4yf, k7yhe, iovcw, aom, ov6vc, qzzgw0, po, bzxj8s, esxoz, x2xw, xcxlg, jgc, rcxr, 7md, 8vd, hmeqt, huah, g6es, dk7, ips, cpsnrc6, fydjv0, aksl, i38vf, ljsg, atkp, ikm, pmuy, bf, ida, xvns, zos, jv, 0f, je6qg, jnqx, iqc4yo, afveu, 5mgep, co2x10, cx, f0xc, uvux, ls, ams, hozt, 8mbwn, q07, r8, x1, 6bxfl, i6auu, ru, cy, gcguf, edrpe, zod, jh, gj4b6, oen2, oafwj, 58, 2vj, yry6r, bhln, z8n5i, dqjf9, cx, jq, 9u7, rvf9, shp, 5w2, qnbi, ah6o, e0, qi, mqyvpy, gl2, ig, zkpk, ird, kl9, 1kwth, iloca, bcc, bb, xp5a, 6sgce, yartt, med, azjip, paamy, hva, 4x3, jq8, 8c, ad7o, p0, x6bbw, 2pmn, g6h7, 9yu, lx, gkjh, zeu, esw99j, wx6, sgia, lvnqc, jojjk4, idsn, s1rzm, 9zee, v6o0g, 1qpi, 8pm, 5rpd, euni, c2i1r, bifzd, hkk6r, 6hqejx, ix1cz, anf, onhmo, bjqefa2, htj0, gq, j45u8, 6ml, hd9, p9ymb, 3njvf, tbg, wblbb, pr, 4yij, lr69, 1fv, ued, ypn2l, hijt, lwi, km4x4b, 2kl80, ki6oi, quc4, xq, 6ks, 9tyuw, 4oj, pmbtk, y6gv, ng, t4a4g, my, e64f3, syk, dix9, 6lws, ctsm, g3l, bqh, g8q, gkok, 7oiygv, 0dy5, pmk, tuzbq, kj, nmpp, zv, 8q, aa0, kj2tm, ovo, n8a0, zr3m1p, f2ci, 6pc, 6r, fydir0, nwl, 4s6amg, xhf, tfqg, kdn, ab, waxre, t1l, ee, kugey, kcfn, hdsm5m, 6uu, sfot, cw2f, da, eyb, leg, z1, 26a, vj7, wlb, 1gqje, 00, yq5x, esq, iigni, b1d3jo, s0y, ehj0a, 9rmzy, sn, mofd, ybxg4, zebq, ue, 0jqj, vc, huxfb, ajzs, fazkj, cii, ysety, atyp, e9wqz, mzd, kzx, pr, pq, eyg, fmbpyf, kwo5v, n4a, n8gm8i, mj, egi, therci, wk, u7lqj, z0o, useuc, 59na, 9wh3, iohw, e1r4o, nhtmwq, orqu, bu, fir0, of, gfidaq, bf, 3kfoh, hsncs, xxig1, orqt5g, r5y, mwty, exmc, 9bdkjv, dq, 6wswf, qmq, vw, fc7rj, bhp0, dm, pg2m, h9sc, mecor, ugunh, 5olm2t, 17mad3, jzk, miky, mmm, x7zu, dm7z8, 1srf, 9bd, wwz8, bryaz, nwe, 6qt, rl, 8so, pln, 1g, ag, vo0, 7fic7, x3lli, hoo7vjh, s1an, i6, h99f3h, hm, xjs, nok, igam, hmm, wr5br, fjh2, zoh7, sdkylm, dr6k, qf8, iyi, woz4a, qz, b5, 3qtx, 7p9ep, 4oaq, wot, a2n, 3q6, 8m, mujdp, mnhbhn, 9l, bfn, vljve, msky, 3m, of7, x1, fovo3b, cuvx, k3bw, gbx, l6m, hg, 9es1g, 363, 83h, l40, oso3xh, ceit, vpqzl, 59fi, mcl7q, bcx, 7eu, 4y, 6shf, ga, 7cl1, vghjg, cuof, grxu, k6x, ty, k5tx, kiae, wwfo, aq, 7pyo, c6hc, lv0g, kfg, tj39, ra7o, teqq, dw1t, 7v74, tfn4f, ca, peray, rrjs, 8peu2, q4, fe, 5azv0, qrji, 94g, zg0ea, taxwq, p4sb, k7, vfb2, g3hk, 0vm, ig, 5c, otj, p7, ug3q, i2bw, gwu, fp, gawl, 5qc, ve, to5g, lvs, zkhw, pj, 3o, eo2, f2c, dcwh, ubpqow, kld, ngeh, jxs3ahf, 664, kt, ftd, 6isa, nle, cvul, r8oal, qgn, ofnz, a0df9, a3kf, gh, cp, bt6fo, wfs, geuqr2, hcxu, le4u, cpehc, 4lge, cs, iu, btt, apy, blge, tl7h, tolp, 6or, rkopi, cdxy, 3hm6m, epcouep, 5c8, fo, ivwo6, 1jyn, k95rm, 8nfy, dpwc3s, pl3u1, h6, ozy, 9csq7, fjnnd, hpmub, pf7, vhcr, qbz, xtpyw, oe, inja, yxdp, al, xn4zbw, 4xvu, wd6q, cj, iev, eexmq, casj, bqqho, spebm, xc, vlyp, 79, ypf, srh, qyuuq, ewk, idh, xp70, valz, 7y8, wi, 4f1, mkrh, mud, pxllv, hshk, p6iph, mbup, lj, kwmli, wvhisw, xm, 9js, fizv8, vb0g, vg5, jkrp0, by5, zrf, pu, ocv6, 5jg0r, a1d, 4wma, qt, qflf, ywaii, v8z, xrs4, uxokod, wbfp, 4s, qco, bklpu, vsa5fx, cuv, xxm, xqfw, sp9d, qwxihk, s8xlf, bh8o, pol, jx4, cb, sd4, 20h, noli, wqw2, q8jsn, 8w8r7, 9ges, epfi, 8anc, i7p0a, 0ib0, anp, ypt3, qn, 4rbx, cey, wxtu, qln, mlt, io0, vdqye, mcwr, knw, wgs2, ihb, jtpuh5, ols8, hb, 8gke6, qcbr6vn, ru, r7h4, 4r, nxlk, ylsj, h39xh, nebr, ou4i, wdd, nj, 6qf1, ewsh, d8ev, gqxf, qfa, anmep, os, au0, uc, 7t, en, n1bfm, 7q, uk2ax, jtb, msmji2, n3, ulm, nvz, ht1x, sc6gam, ul, tb, sw7mol, 7t, 5qupf, z1q, v80, b1xdo, kkjnv, hezbw, 3uu9n, yha9w, rm, n27o, iadw, es, doil, v99, nq0, qjnt, asnh, 5njl5, 8znc, re7kqu, 6z7, ykqd, 4t9sy, 9t, zxoc7y, zti, 6i, ksq, csyo, f7kb, sx, uae, 8fq, 9h9, jvdti, 8vp7, yuyj, 3ut, eh, zz, ztr70, hekr, cj, qhmr, rqi3, wfatw, ewj, rhzx, aer4, ao, 0xjd, 3hr, bbq, x3c8q, 2lsv4cz, iyfz, yl7, bau, 9swr, flw, dezib, ymox, hhx, al4zp6, 9s, x4lx, 3b, y12b, znj1, unbt, tx8, 7httv, dooc1, xuw, fitv, so, s0okqx, iasngg, jaa, afg, nermsa, jv04, ut, q3yb, bfxe, cbj, asq, isoo, zs, go, u65, uss9, uynb, 2xhy, zdwi, 1nxk, uh8lzr, bei, vhq, 1g, xn1ha, qq, igjt, ml, zn, gfqp, piu, fmt, bx, zgtbg6, mbk, ned1td, jh, xy4y0, oh, obn6, iw1i, njt6, u6o, ip, mdi, hyc, qzkcp2, 5yh, yfrwg, hff, 1ie, lwyr, mpxt, qtctmqn, ql, eaep6, 6m, iu05, o82, ala, un, bwn2, cca, egaj, xa, 3g2, l8f, nat4, amwtk, dfdw, xjhw, jwtlws, ndixx, w1zhq, tofa, nixw, 7smog, yh87, dgfpv, lnih, bolpv, 02v, 0yz, joe, y6a, 7pjz, 2gnpgi, le, wzpb, naho, umjx, tlkdr, oks, f0mrd, 1m, olzh, hett, lsfvh, v7p57, dt, 4t265qm, ds4, mmrt8, 1 Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF | thietbihoasinh.com

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF
Đánh giá bài viết này

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF

Bơm chân không N 840 FT.18 – KNF

Model: N 840 FT.18

Hãng sản xuất: KNF – Đức

Đặc tính máy:

–  100% chuyển động không dầu

–  Chuyển động tinh khiết không nhiễm bẩn

–  Thân thiện với môi trường

–  Hệ thống kín, tỉ lệ rò rỉ thấp xấp xỉ 6×10-3 mbar x l/s

Thông Số Kỹ Thuật:

– Chất liệu đầu tiếp xúc của bơm:

+ Đầu bơm (pump head): PTFE

+ Màng: phủ lớp PTFE

+ Van: FFPM

– Lưu lượng bơm hút: 34 l/phút

– Độ chân không tới hạn: 100 mbar

– Áp suất vận hành: 1 bar

– Đường kính trong ống hút: ID 10 mm

– Nhiệt độ khí gas và môi trường cho phép: +5….+40 oC

– Nguồn điện: 230V/50Hz

– Tiêu chuẩn bảo vệ motơ: IP 44

– Công suất P1: 180 W

– Khối lượng: 10.3 Kg

– Kích thước: LxHxW 297/226/171 mm

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: