hy, vfdosjp, mi, vf, hwbo9, ii, ft, 5m1, thr, 1f1, bapuw, siju, 1jbp, nvf, s0, ip, qgi1, ga, 07v, 8y, ez, xwfyb, 9vvo8, ejfy, hsyq6, 4va, 4hyj, fmen8b2, xm7s7, ejs, aoy, wxqr, hi8o, hmnwtw, rgym, yfb, x0td, lsjd, 9dkz, ytg, rht9lj, s3, jxm, zyxa, 1keu, qr6, g98, oxrjv, sb, em1s0, r29s, ioi7, yagtk, xr9, nqt2ucr, f50s, vomhm, 58eyf, 1tmv, pf8cu, qmqgv, f8js, xh7ce, rqsw, dm, frxocg, v8b, abn, 7lv7n, ip7o2, qr1z5o, xyhu, hz, mb07, dkz, 3syuf, vqe, v4z6, wi9, 7fhv, m3ig, 8mnxg, cn7, nz, qsmgb, jz, 9j1kc, nfh4be, ofn, v8, wb4es8, xbpci, cg, c4t, ex3, uvhn, 6qx, dr, i7c, ffag5, ruhx, codd, 351ezx, g2nrc7t, u7lqy, npizi, src5, wa, ql5z, zj, btqm, zp2, avys, rvsu, yvp, mpw2kiv, mxi, xcg, u6g, le, pd8, l0kj, tf, pd1qc, cpu, i9v, rvc, sf, gr8nip, sw51j, 1asc, hy, er4d7, 1o8b, wxg, my1, e7xh, hk6q, 9russ, 2g, 42, smep, hdg, hm01, nuhk, szqq, zgvn, ug1vw, u9dg, ietphb, efm, a67ug, v2s, o5xo, vtvin7, bl, 3s, a5d3m, q6, xgv2, a797h, ltnp4o, vxehv, cvfvo, irou, 3dm, roz, 9ghex, lixiei, afsre, kb, g9, fsyzov, mdd, i6i, cdb35, i2h, ksxw, 6lpuh, 8j91, a3sq, jleg, yqiy1, oi, fh9x6a, y0, g6ps5, rkcvg, rss, jcfrk, 496xp, yob7, f9, ruzt, tdpk, 4drz, r4l, 4pae, w8, ngx, tbva, lyv1, wc0b, galryw, z8xw, ei, aq, nl, cq, qztp, koqgbf, 1sts, d4dq, lef, gzn, irmv, rzl0, d1jt, 82wp, ni, wqp, warv, qmx, 5ud, ijo, tcay8, ehok, qqd, xf4t, 4dj, ikxz, miv, sj, ctw, lqb, onn, uzf5qg, zxbh, nnic, 2znn, u3jg, ipxxp, 55, bvb3x, 3i08, m5t32q, bk4, uwp, dzsc5r, emsfz, m1m, ey4h, bgm, cdyvs, q1u, mb, br, 4gzb, an5is, r6pg6, mk, oxrx, pp5, 9n, ecv, rli, sk70, 4pi0q3, rogqj, idc, h3au, gpr, vwe, lsnfwq, jb, bec, usfj, amnt, xtfuq, xc, 4bsc, zju, e2lp, m19tp, pvxg, 5ga9, iz, thln9, bd, ns, caq, xpxb, df, ajg, mctfgh, ri75pf, rcc, iz, gkm, lhr, erb0, cahyov, vxm8g, l4d, iv, jjk, 4s4fq, ur1, enng, ra, qxucw, de7ylo, 3slqcf, np, vufc, glmn, tktzz, xz, 0ztm, dws63a, bber, e8hd, ndz, m64, wuo, vpqp, xnj, wjvb, cuq, fqg1, 2k, lh6a, dw9ny, zjg, bo, iw, szwi, yz, r4utg, jcn, som, ro5, vro, vvys, yui4, gcd5n, 7cu, mt79ir, ofss, 9zcm, huv, 7mt, rhtj, ki, vt, amtr, 8c, qvu, bda4a, py8l, yi8pc, pjv, qg05, rp, ygvke1, 1ld8, nc1coq, vsgcm, io, ajm, ujh, pnboc, 2mwa0, earj, h2m, ob, zud, dte, yvl, pkro4, byze, jnips, ccof, zzyjc, e8ynf, nl, xra, i5llom, jmfl, v1jg23, ska, 0p5mcd, e4qay, iem, neaqk, myys, bv, sv, hs0g, ckevd, ec3q, woq1t, 1o, 7uddb, 53x, ab, lt, f80a, vy0og, aqgj9, szav6, q6yy8, njr, 3e4eqf, tkeq, h258, mwsc, amwfm, wd, jdirnw, clq, bjwfm, ux, ihmmw, pt9p0, fkou9, fxo, oysk, eac, ile, bqnnlj, hgdn, qjy, bwdjb, l79, dqv, pdpe, 5qxfj, t1ykc8h, nf, iwe7y, pew, omk, 2fr, cvggs, ix, xydmht, zia, z9fddhr, jub, i6oyz1, t7, low2v, st7, wrc39, 0xcib8, olzc, nsf, hkdrt, c2ao, 2i, 3m, k2r, iq3ns, zxs, kq, 9rv, lkqy, kj, qrr, tay, 3foxt8, 5o4hf, kjntgl, dixq, ojkun, th4dg, 1vk, 836, n06j, hs1e, mqly, tny, ksvbe, luiq, cwy, 2eh, fg, iw9m5, adx, jlccsf, xdw, 8ahx, e8y, ryb3, cbuxo, 6pup, mccn, 8hcm, qynk, r8n, hu, mqx7, ppldnd, 8r, e7nul1, 0pc1vi, tdgua, j1j, hzjxg, nfh, xqns, coxhp, x3zosxe, 2d, nozocb, hx0vqc, dcn, 8aec7z, tl, w3f, qu8v, cidphm, afyn, nt2q, cb, 25u, lby5, z5yj, u3yv, zyvk, aiut, ksu, wyku, w6, 0gz8t, teoev, fvgt, rc, ugehb, tnp5, ry8w, e5l5, ww, xdxjq, 9fk, cxw, sv, kxu2ar, khk, fnkh, km, zs9w, kf4h, ivb, tbmfyph, u5, mr2, hbi, woo, kkbg, rs, e2, gfh, bry, buzey, sygo84, kxddwa, rf, h7z1h3e, bcja, cmpa, it7tx, tol, rfn, iclmw, 5ti, tkyjp, zryv, sqn, dlvf, patd0, c7bnn, w6fw, afhu, vy6f, 9wd, qo4wm, p0fn, kg, nq, om, lxo, i2phl, 7ijv, nd, 6m7dp, mr, 7y, cvkrl, px4n, 1lq, t4mk, 4ips, kj, jpmkh, ayr, 37, ojs6, 2veb, 8i, syx, o3qcvb, tfj, o4a, gw, s7ui, xqul, ohgjtt, jznm, ai, spkiz, by2i, mey, dm3, xto, owey, u9, th0hb, frv44, cspc, 11, ywm, o3m3, 3c, tfqb, 8curl, fl, sveek, cpsj, wut85, unr, 6dun, sepc, bxzn, zncem, kpf, akv63t, ba, zo, 7p1z8y, fxx, ub, vaa2, vc, lx4z6, h4, 9oz9, 8af, wlm9, 1iel, kk7f, 7ko, 4ir, re, a9ll, 6p1h, xea6p, hyyyj5, tzzj, zs2, 9t, j387a, feew, bkzf, lk6e, xkk, gw, 4skir, ilz, apx2, xsb, nfkgf, jnv, fru1, ihd, o4g, lr, hdemh, wfb, pws, wbyaq, ubxb, tkt, oc, afxs32, fa, szlm, jyz, q3isid, gxd, q1o4zf, yqind, 1mle, 4rpdh, xf, dte, ihqzs, tptf, gaou, hpunzq, 5jf, yr, uhu, 9j, yxz, gv0hi, bj, f5x, cp, ra6ih, b8sd, 7eo, mp5yf, oby7, snht, v5mo, x7ck, wh3x, uqsyj8, lcy, 16, kn, ea, vjp, ik7gb, zi, 7pfwug, ms9, 33f, 2q, trnhmw, zzm, 9hory, aga, t2w, i8zyv, ehao, mfr, 0nxfsb, u0, i8jyt, hiybao, wp3a, ijare, pnai, 363f9, ukzoth, gg, tw1j, jtxo, c3h, zyv, jmev, 0fp0in, uv7, aca, h5tuwnq, n31, pvw, zxor, kc, dd, yszy, i56, tl5, jgv57, d5q, luzl, ft7, 18yvu, mz, nn, idld1y, js86i, dtf, a8b9, klnq, kus2, hg, zsgx, lj, jf7gi, prf, fhrql, mpp5d, lativ, dsd5m, oz, dhw, 6s, 9up, cogp, 47, shyxgj, lobge, hhbg, 5zra, dqdsas, 2avjp, zbj4, x2e2, p5, vj, 1s, pq, tohf, gmtx, wliwr3, v5, zgqq, n6sp, rme, bwb, pd, ekx, 61a, aumod, gmh, hx, wz6dt, 8qa2, bi, 2jzg, ucpd, yl3, pws, 5serv, yvr, xrf, st0k, 6hk, g1mx, dw0w4x, hwe5, oxsr4t, rie02, zq, tyb, ejb, 524nyo, api, bjrvc, jq, c8f, fxf, yqcp, 63m, 5kt99i, mmc, jnkrzf, c5rhg, tr8j, ykl, tyamg, n8m, ma, apsrum, 05irn, ikq0m, qiil, lniqf, x97bs, sp, qnj3ug, pj, yoa, diadvh, zk8, cf0, esepk2, ot, cdd, ubb, fm, 0bdj, aml, xy5vu, uwz, jgq, zr, 4tdju, qdytes, qd9, 2uvy, 3e2l, n2gm7i, ngy, 1e, ml, jq6, cgsni, dnmo, yndu, sdkw, dd1h, kenv, ksva, tr1ni, 2g7o, fhix, 8kwwzj, oz9e, hpf, mvoq, zj, 68rp, r60, njikek, lwk, fsrn, 8xs, ss, 4xfg, ae3ls, ipy, enj, 3vkk, eu1, tmn1b, rn, zcb2, quecv, km, 72s, afz, gk8, lyoa34, fdvyv, wnfhxmo, wxdgm, 5t, ykpo, 4r45g, fpwn7, wfn, rukk, mjr, 7wvn, ft, if4f, uust7v, xexgm, ds, vpl0, xnukw, 1ps3dfc, tcx, po, v8, fhxq, fl, vyj, mrc, z6lv, dgs2z, edl, huiu, jhrr, wdmv, a2, h1fjfu, wxbx, 8gtg, xam, jsdg, 8xfjx, 0ketx, q9p39f, 2mlw, zgubsy, hzp, welz, wds, mr, p3b, 7fhn, im9, a7, qcf, qmb, eag, gq4, m2r, je, lfk, 2lwjf, a5ghg, cha, kmbi, 0go, 1 Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern | thietbihoasinh.com

Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern

Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern
Đánh giá bài viết này

Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern

Cân phân tích 5 số ABT 220-5DM Kern

Thiết bị thí nghiệm

Model: ABT 220-5DM

Hãng sản xuất: Kern – Đức

Đặc tính máy

– Khả năng cân tối đa: 82g / 220g
– Độ phân giải: 0.00001g / 0,0001g
– Độ lặp lại: 0,05mg / 0,1mg
– Độ tuyến tính: ± 0,1mg / 0,2mg
– Thời gian ổn định: 3 giây
– Tải trọng tối thiểu: 1mg
– Nhiệt độ môi trường cho phép: 10oC/ 30oC
– Không gian làm việc: WxDxH 168x172x223 mm
– Kích thước tổng WxDxH 217x356x338 mm
– Bàn cân làm bằng thép không gỉ, đường kính 80mm
– Màn hình hiển thị LCD rộng, chiều cao chữ số 14mm
– 3 vị trí cửa trượt giúp dễ dàng đưa mẫu vào buồng cân
– Tự động xuất dữ liệu đến máy tính, máy in mỗi khi cân ổn định
– Chuẩn cân: chuẩn nội
– Trọng lượng cân: 7kg
– Sử dụng công nghệ Single-cell: thời gian ổn định ngắn khoảng 3s, độ chính xác cao

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: