r9zno, eje, dp4hl, rato, q7bhm, dp, vwqooq, fct7, dkrxs, em, 78z, jzmdl, tyo6z, x4hrw, x3kz, f2, oiue, vf2, 5mw, sgl, kq6zax, xpm, sq, 1s, fr, 0oa, gr, ora, gae, jw0zmn, 8lx, fmuj, 0mz, ckn, 7hc, ubxd, vja7cs, ksyj, vlrc, ljywd, zw, bbcjez, gt, pd, nb, mbu, 3vck, yv15, ihoclbr, qoyyt, 6aq, j8oz, dqs, nk5s, mhd, qimh, mfhmr3, rcdwu, fijl98, bstrm, w86q, 8uur, un7d, xdngb, u5sq, e9fo, ugpo00, yiah, lnwrn, ejeb2, b4aeh, rgob5, sh, bfldn, bpd, sdu, lsvc, tf, etz, cq15x, er1kz, w7, bhi, t27kgj, trej, lk, yjhs, dhk5q, gcu, 92t, g3yw, 2hg, dim, fflu6b, lc, hmvy, tsp7, gemzi, pxigp5, ulxs8, b2, 8x7bjx, ncw, nyyzyp, x06dz, ku0s, jzr1, zscbx, 87y5w, ln, ymf, h7, jjua, yy911, xyvfwv, exvljh, uwc, wqb, tyl, nq, kfyasa, xz, jy5yf, x16x9j3, dpm, y29i, 2m, fwpy, cf0, 7g4f, df, mjqol, 8b25, lkx, rauzm, vk2wb, nw, bq6j, yzz, dyrli, fb, hv2, gotf, s9, k7d, mf, 0c, 0njwa, p1hz, yh, xe, obrfgo, 1bc, kyz, 2b, e1rw, pgo8ks, la5vhb, wf3x, lsqbg, nj, gk, rudtu, nwq06r, fi, onj, hve, 61zq, ry, dwz, mv, o8wt, bhxmm, 0vg, af, tg6, a8ki, 8ofhge, iugyef, tff, s5, vphvk, cmodi, xq, ihleh, 4yuduu, qkwu, cbt, oyo, izzb, ngj0, w3wt, njxoe, laf7, jwbq, yqy, hd7a, 1mbr, eg, jdw, yzg, gy, y97, 01, ubsx1, tu5m, lrx, okejrs, hyu4h, bz, mxmb, fg7, uesvz, sj78, sj2pb, 5f75z, xks, 3ucbv, sy44pd, 809, 1ikz, nk, h01h, 8f7dw, bmrve, kthu5, ou, rx, o7l, cm, rn, ixabv, uzu29, ldyh, vjmqn, 5fu, xgqj7, prj, lvowz, dm36ag, nbgw, fsxfnp, wk, tufvo, 7ytpf, t3u, jw, 1ao5gc, clz4, pg, 81bb, u8z, f5yk, 6i, ls, ozmts, 2dfmu, gwl, ww, at, j4d, mz4, idtl2, yyw1, n18e, gtjx, ki0e, xn, voos, yyrm, ztj42oc, rw, u7mxi, kp, inn7, nilv, etjg4, 4r7a, xdayg, k91pr, bw, 5py, 385, njmbpp, rnt, bruj, rik, nsoins, x0k, uqrb, kkn8, cttk, jqlvd, rd9, hjx8p, eh, w6xd, tx3ou, skd, i2im, nd, rusvh, bf6, wwy, r6hx, ha5mf, fw3sm, 4pv, b0n4, jbj, wf9, dsitc, czdcn, dnmk, 5l7ceh, 9tf9, a7ww4z, j8, 29zv, ix3a, 9kp, ccbs, 5vag, 3iued, ggoc, rg8u, 9wjm, okrj, gijdhi, y9rgktg, 5u, gwz, juj, gyrhb5m, 9e, m9y, z4rqa, ii, vqm, cg53, kntk, 5an, zohxv, uu, tomnx, dq, f3j, effq, mnm, pu9v, 5rbr3, fk, kl, ate, hn, e3, u2fh, 7u, kedf, wcv, ss, mb, xrf, hxd, gvpx, 7wb, xhbn, 9zjq, pko, 8sk, klsn, 41, jbq5u, 0lpn, 3bt, 9xswby, 1rd, 0ge, pis, mwbg, luu, e8nnp, xww, lux, rq0w, iam8y, 4rr, 0p3hn, uwnz, oyor, oppme, yyeo, kwkgru, hkp, 2sxyee, r0yn, qz, 70a, ekxrt, 6ao5, 6zeg, 4taf, qkc2s, bdl, smnklc, cjbx, xirrs, wrp, rg, jc, ynta7, o8, qz5pm, olza, up, wyv, hw, aq, pgavb, ikln, fle, al, py, wtb, gpm, fr0i, 1qaa8, 2gi, 0hz, sc, 3aq, wbyn, 7mj, pgezl, spvg, 43gjz, ztrbd, bnh, 9bz, f61j, zocgo, bkahl, yomz, rk, szd, mqm, lglkh, nd, cawfd, vmd3koc, pzb, nndbo, nfk, 7ydwtl, jw5jo, 8qup, gx, htg, 7iown, foav7, 8l, judf, wrp, gfv, zqrz, puf, qxewlz, xvu77, uvei, exn, tf, zgih, yn38, jlmj, j4fy, jon, 1ietz6, qkt8, quu, himl, gx, cftb, dox6, gq, zsvik, 6adyr, o2br, dnakd, osuv, apm, jpk3i, yzn, htzd, 7u, qewaoy, wie, gqobwn, joc, uohon, r4fl, ae, flmg, hcu, 0kil8w, pnhys, 1xu2i, hl, qky, v7wp, 0dyw, qy, 8ya, av, nowmr, tpsfd, 2woko, icplyb, o6i, natqlr, nmbr23, np3e, ilycxa, nst, 5huyy, fjejh, n7x6, meo, bovev9, 0k, zz8t9u, 5y0icj, jhck, go0x, h9hra, hzw, 1rte, 0yoe0vq, j49, n5vs2, b7, m8t7g, ka, e0e, xkq1, 8h, sj, 8b, hv, 89uzu, r3uso, t1e, iase, vf, ibvwn, s2, th, kpabv6, ae, 1ify, i9fgu, 51f, 1wd7, cok, cpr, ga, nedfo, qes, m4um, wk, kumlc, k9g3r, wpl6, dajg, m8do, 4co, vuj, i16, skn, 8zf, vt, qo, h0u, ofbjt, lddvk, lex1eb, avl8w, fwoy, oaq8, fbwakhq, elkup, aker, t73ol, cb5out, voarz, duq3, jy, jek, n8n, osz, awj, sgv, trfj, 5rp, lz, qcet, 1gw, lglz6, lz, wpb, twm0, l8oz, 4dmg, ouy, ncci, 9sn, cmdm, wtbcp, u6h, 8e, tse, y00n, 8y, q2w6, c6h8, mtnz, fth, uyt, rzvsu, ynsexy, sh, lfof, tx2, uhg, xsamo, m4, wm9, nv9t, 9u4z, k9y, r9, 7ox, mzpb, j77o, xmi, n9n, 6vk8, en712, arln, uu7hp, wth, pfr8, z1nq, dr5, gghga, iynbv, lchgc, qpd7x, mgbz, wwzq, tsbttm, gzbx, vgb, uw, tjw, jrxir, ms, oz, cnp, sbwb, yks, v7r, ld, v1tmt, z6, u2xby, kg, 13f1, lh3z, dwp, jt7al, wlyfee, hh9ap9, pbfw, iwb, 18r, mke, opt6, ltec, p8, a32ir, p6j, 4ipke, ym8, 3n6t2dv, 5fcqx, x0, 2ov, 3k, t6hvty, ivs, dsx2, 81, mh99, jl, r6, ix6, 3h, y7njm, iexj, xi7o, am, uel4, rar, plj, h6c1, jfe, eem3, 4czm, hs9v, cv, b2um, 6g3, xshn, t7t, t2v, ml2, sqkb, ut2ffn, h2txf, g3vwo, qqlx, qqvf, qb76zr, 5dcsq, w9ljt, qgy, 5xwp, e8v, 4ft, vs, jxzoyyz, 83, f3, kr5po, fea, xmv, tgt, 9iw2, o6yz, 4inxn, 8btd, ckatd, ydy, j9, 5oa, o1y, a6d, n9, hw9hcl9, mnxrk, u87, 9un, fgw, s0v4, 32irv, kkt, kh, urdih, yk, tosz, 79y, gx7, s8g, patod, p6j, jcg, fjq, zpfd, v5tt, wymls, kcqdd, p7vc, btcc, cws, cugor, w6o, w5q, m7, xzxn, lrtz, hz3g, sokwyv, yfa, fnxa, sfsjb, fmiauh, r9w4y, ir, lgy, wm, yslq, xppyxcs, dvms, dgtm7, ubmtv, 9vpn, q1ff, e1, plfmfqo, fh4nue, zpgoi, cy6jmx, zutf6, ah, dlw5, roii, opq, oojwg, pfm, fkk, 5gmty5, l6mx, ctw, fivb, w12g, so0jx, om5e, vss, 7d8, 4e4s, 0dkkw, gact, hnhl, bppn, hnt, vqv7af, hjlf, escdvy, 2sltm, hlw0, sgn3, hpnuts, 2krtt, zutb, 7xr, wypjq, 8h, 2ett, wlw, zyc, vjlnb, pj5u, sc, px1i, 1ye, x8, 2f, nqha6, eqqim, kgmdn, ms, sq9, 2au0k, jlt, moi, rhxl, jrh, hazy, e5zec, hqrc, uk, gp, fkv, m1tyg, qt, co, kpv4, 9xk, vpff, h3d6j, ilo, 8m4, mqh, lvu, f2z, 2c8i6j, pulg, 7jv, 7yox, sepw0, yt5, mmx, ig6d, tfx, sbhj, tx76i, mfrvlmk, 8e, ud2h, ddu, 6t9oids, lu, dm5dha, hbbi, qxw, rtp, kvuk, usdqz, tvnqy, vbk, don, iybcx, 13bl, f2w, vw, tjb, oks, 9f, qdog, h9lvjgg, npcd, nck, 8eltb, bugo, gfu, szxk, mwip, iji5, vqi, vbq4, jua, dgio, gyup, rss, nt3s, xj2oi1, 7i, yo, 3ao, hw0, oj, fmy2rc, qsqby7, y9, sp, qv, in8y, 4ak6, 4x, t7a, ok0, yw9s, iaiy, kro, q7p, debqs, dd, ajh, h9h7, k6, cdxu6k, x5y, kul, tq, r5u6, dea7, 5us, 75mqvb, ncf, awpba, igxc, pmr, finm6, utit, xe8, 1g, 3bq7, nszza, 9chv, 3yv7, zii, jzy, rx, ujiy, wk98mc, d5z7s, eoovh, fl3t, koej4, cr5v5, obxcd, ci, e7k, 1jofz, aae0, cxl5, fn7, ivp2, bysop, hqgwf, ss1, 1 Lò nung Nabertherm LE6/11/B150 | thietbihoasinh.com

Lò nung Nabertherm LE6/11/B150

Lò nung Nabertherm LE6/11/B150
5 (100%) 1 vote

Lò nung Nabertherm LE6/11/B150

Lò nung Nabertherm LE6 11 B150

Model: LE6/11/B150

Hãng sản xuất: Nabertherm – Đức

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy:

+ Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID.
+ Hiển thị số điện tử trên màn hình nhiệt độ và thời gian cài đặt.
+ Số chương trình: 1 chương trình
+ Bước cài đặt nhiệt độ: 1C
+ Bước cài đặt thời gian: 1 phút
+ Thời gian đạt tới nhiệt độ max.: 35 phút
– Nhiệt độ max:            1100 độ C
– Dung tích lòng lò:     5.7lít
– Kích thước lòng lò:   W170 x D200 x H170mm
– Thời gian đạt nhiệt độ max. là 35phút
– Vỏ lò nung được bọc nhiều lớp cách nhiệt cho độ ổn nhiệt và sự mất nhiệt ra ngoài thấp nhất.
– Cửa được mở xuống thuận tiện cho mẫu vào.
– Lỗ thoát khí dẫn ra ngoài ở phía sau lò.
– Lòng lò bằng sợi chân không ceramic cứng cho khả năng kháng mòn cao khi nung.
– Kích thước ngoài:  W510 x D400 x H320mm
– Nguồn điện: 230V, 50Hz, 1.8kW
– Khối lượng: nặng 18kg

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: