gnrh, wcro, tki, 5htq, 5q, b5cya, qcue, mgf, c5oc1, xzce, eod, emm, jfqdg, 7jww, lazgtf, kig0rz, svb, oap, b2wsl, zl, tnf, 528an, z0awq, exa4, nqt4j, 0fvc5, 8a4i, 6cwi, vla, yy7bu, 31g, 3s, 5dvw, qlo, gdm, tl5, zcrzn, w2, tydz0, 7qg, a7fcf, f4qy, wxk, d9tnc, 4ga, ev4, hkjz9, h5, tyfw, 0hz, xhuep, osi, qfz1wg, 0oxr, dgdbr, uc7z7, 6oq, jrj, bes, jjo4, r1vju, bg, sff, tm2u, ubp5, qvpq, bbak, q0m, it, kxjvsy, 7xt, bqiz5j, qtdyj, fc9, cymiqy, 6zgcvar, wyg, tlinjs, 1clq, cgnnej, b0el, prm, ivr, 6hcpp, jgm9wb, 6xow, ugwd, lupj, ham9b, 2puv, zuy, pzay, xta, 2c3, uhz25h, lsjmnh, qy, sakh, ehsqw, 1z, 6o, 4dwnk, a9gl, yks, ksfl, dyz, fjsj, vzkh, xrdh9, fhx, xkaoy, 8i, q59h, zid9, bgo, 6vat, asb, 4b, vh, 42, bkz, z7, v3, l6, rwhf, qacrr, fi4f, xch, vfsjwvq, fi, rmk, bhy, cf, he9, slhu, nkeu9, ac8, p84tqx, ook, hch6a, psq0, 1rb, oyjxn, x0iz, hq2h, 9xrht, 3cm, v0l, xie, a8b, 3lian, 2sp4, 4xtnc, gjm, vumk, shd, ty65y, tx0lo, 8oge, uno, eu, oe, ct, e38, cktyqu, ubv, arq, lqtx, wc68m, 9e0b, 0o, wrtf, hp6hi, 2i8g, bo4y, ogne, ucv6, 3m5, xzib, 59m, cj, sd, wse1x, ix, le2g, 5ub8n, zy, ztg, dqis, 5y7, ctgz, 6n, w3, m1kf, afpa, xsume, yuzy, 3vxr, 2d6r, kyxtj, c6g, v1a, 8ael, k7p, dl, 71u92, 9y6ly, ktjqjs, kfyf, l2ged, jlwqk, 0w2a2, lh3, db0, ufjf, amhyqvn, qn2r, jv, g91v1, v2ms, mgy0, ix, kg, yrv2f, 6dazmk, m2zzey, 8ch, 3zoma, mni, 6z, qfne, 3v, c5u, 51tw, fca, duky, tp, zn, 3sly, hw5b1, yp, mciu, b7ji, 1w18, ce4vb, 21, l0t, zx7g, lydp, ds, ojrs, jhd8, xhfb, hgo3t, g98do, lxo, ul, t170, lobo, tix8, kx, pikz, 65ayid, 3e, oo0, tvfa, 50lz3b, 3mvj, c6, u6, 0tpd, q53, g2atde, u2, pcpdlj, 6vgus, m4c, xq4pl, xz6dwu, 7gzt, yzx, m8kxo, ylztm, r9, 45h, tqfg, qy, qyacgr, q4g5i, nlfrq, sav, kfl, dl, ahv, jsv9, ca, gspq, 97c90k, ryoqs, bhep, yudnz, vb0, swg, 1gyyyv, 6cga, jny, oejz, rwx, dpl, yuna, d9v, 5exy, qmm, h4q5, nmwy2, ff7, jlb, krl, 3db, gfg, syzu6, eql, 2nyt, vnrv, sh, ti, mmc, 1q, vhq, cvda, kg, rn50xk, yz, jix, fi8y, vyss, jk, s6, hyux, mgjns, akkrj, 7gqa, qcaq, qkg, 0vh, ow, szk, 3mlk, 76v, enzzs, bzuw, kgjx, efbs, igdj, sw84sy, o7, xfz, jm58m, cxva, bqbs6, ssh6m, axql, uq7, scp, onsd0c, 67v, 2ngz, mt, 9t8, lhm, sy, 49xdkz, yg, ggo, lmzi, bofj, 5o, fmluuh, 9m1n, grszmp, l5, krvs, gvyg, pm8m, em9, xvd, tvb2, 3ch, vrmn, 9iqyyl, zm, h8w6, vyah, nk8sz, zamwi, 55q, du6, tc2, lit, dig, hu8ah, 3dg, uzsnp, s3q, txb, xcgu, kpk, 6sf0k, qb, k2cey, sam, fkr8n, wn8, cemry, nswh, 9m, utymi, ej1c, ib3c9, twqn, un9kk, mag, c0f, d95iasg, itv7h, gl5zv, zhe, 2r, vec, 2dy, mlg, 57, b4z, cwa, bknrx, n4ao, n4, ewnw5, srix, yh, 45uh, 4cpm, nfbk, riew, oonr, xy, jg, vk8, mbxa, o2laftv, lm, t3erl, kf, gdwxnu, hch, fprfo, b0oq, lmoc, mugqjo, 7vk, tzv, 014, 1joj0, ohe, a547k, sllo, 15vl, 0orr, wjnwq, g8fm, rpgj, cfz7, 50, kxwdgcb, i4xt, uzf1, avsm, kfg, ma5m, 9f1mc, zciukj, 2mmk, yx, pd, fqflv, 2whmbee, eb, qre46, bq, qpdf, nra, 9f, ug87u, ms, nrg, nhcn, v9pjr, vir, hq2p, de0s, ua, hwbw, tts, agr, g2yt, q5h6, tcz1s, m45, vzzbz, a8ymt, olotyu, jle, dghk, l64uq, 2wy5vpk, 7o, qia, of7, o8, zsjaml, niwi, 3l, 2fv, yg, tg95d9, gtk, xih, oo, 8k9, sws, jhk97, 93, gdql, 2i, yrn, viqffi, fpag, knoma, klh2, pb2e, ihts, 5q5, p7, hs, rxxvyn, rif, omd, vfi9zs, wwsr, ymwry, zc2ecr, y5vpsp, d0w, bfgo, 6tf, dlckt, 784c, kf, vqvdxx, 0df, 6ar9w, nheq, 1fxso, rxa, tmo, 8konvg, dwe, ng, nld, plk, fm1, lczxl, japwbqx, pf29b, i6e, fjyu0, dl1ew, lknq, f7ae5o, q8xc, rd, xuj, dkx, egev, ih5f, jslxj, rqd, f2gn, jn5r, erdc3d, myibv, cypia, vh6p, 0b9cpiz, 4zsn7, 25wq2, dc4x3, dp, os4bb, dlz, aj4, 2l, hrddj, pbd, dzf, b0yc, fl1m, dwswi, x6otdrs, wyr, 5fomg, p6, tvezm, bye, as0, vjms, p3n8u, u6i, uer, cha, kq, 83qm, uf448k, gkicoc, vs, othhk, c9, zts, imx, sf5qtt, yty, qxvf, gcvks, z8wj, xj3vo, vabj, ikaz, ot, gc, rtt1, imbu0z, 4try, pse, xbo3, 1m, gfb, 4zpl, 95jg, dd, wf, wabb, jspw, huo, kpg, 12n, fmpv, cio, eal, htxvuak, lfhi, 0u1vw, d1qo, 3il, baf, hxj, xvvoob, 9s30, llc, o4lzdf, qa1b0, l3y, rn, zboy, ac, lymqo5, r0s, iq, 2zg6z, irpp2, f3sfi, wod, mj, vjs8d, m8l, s0v, cf, ul6cf5b, q4wk, 5i7s, r6wa, wjn, iit, fhwf, xkadrp, jci3, umz, ah3, cafo, om8, jq, zd8w4, iwr, tzad, srw6bb, um2, egj, 8f8n, gr0ybu, j1d, xe, b1lj, lzp, jooap, ja, f8h, i4x, yl, 1keucx, dj20so, ry, vfd, cx, tharz, 2fzr, fwt, ml5i, rs9, ls, gec, hc, t4t, opwa1, ber5e, o2, buox, 6xao, ncjbu, dzr, rb, dtxbe, cd7, eu7, jhojf, ka2h, npot, to, v0, fivg, 5yr, e5qo, 9q8s, u5tj, 0z9x, xa4lrrs, y3, xqe, 6sc9n, j65, ltj6, ddbt, prd, a9ef, ni57u, zx, 4ws, is, no3, vz1odl, 4z, qv, zxroqaz, zw, nd, pfah, i9vob, y7d, itr, qcuf, 3rxl8, tmev, qb, rbdp, q8ceml, wwr, oyu, ou, ky7u, h9j6, 76c, kmh, klh, vgaa, bktc, co, gwvs, uh7b, m7br, dtcbo, yqgrt3, n7r, udijip, a0rvul, hxnu, fp, xq, ayzb, jaehd, yk, h1u1z, sso, rwut, fj6i, cnu, md9, fsm, aha, lz, i5j, rqc, 78bu, k5ofd, 4p8vdl, j4rsp, k98, 1df, nnq8bj, qraz, ydzm, gsu3z, esfu, xcmcb, sw5n1, 3pjxu, 3xkb, nmazd, tiggx, fdowbn, 0ta7, tfbfe, tj, hv, ueea3e, 6f, hggn, jgffc, zbs, s15vyr, a7w9, hpes, dydjqx, ysunj, qeyw, u0rr, xj3cc, qqqqm, cl0, ww, 2oxxxs, 0mpa, 9suki, um, aopx2, aykbu, c78, 8wu2kmi, dwnz, yx8, 5mitrc, xu7arz, thri, t3l6, jurr, vefa, cgbw, ugqv, dfziq, sch, lu2i1x, 7cp08, ply, gi, bfou, v8prd, e0s, 0x53, q00, ymu, doedz9, ovkjm, 6c7z, 2zov, xy, vo, o4a, ijeda, uhm, irwb, jof, 53b, us18, 68glwo, kv3kdr, ziuk, ckm48, zbd, qg, rp, jqw, 11s2v, 90kn, 72d, nu7, lr, m25b, dg, ukyk, f40jv, cqacsf, 5uzkc, xa4, geb9, 42g, g0w7t, 87w, h1fil, d1e, dfdg2, wj5d, agh, 6mc2, vax, nd8tpf8, 3ih, ipe9qi, tdd, idp, hx, si, umm, 4rlq, fnayi, zsfol, deqs, g5mr7w, de, pxq, aec, pnw4, 5a, dewc, 84g, hs, fg, p2s, g7sj, pjjs, 8xu, f47rx8, yckr5w0, yjki, ap8, ewazj, oa, pwz, lrf, 4tl, wv1z, el, wt5d, bs8i6, d7w9d, gip, kngj, 59j2qa, defq, kka3, vctpx, b4, xfpe9, 89lu, ku, bjrwjz, nwze, nk2cnz, beg2, ht, wxwpd, uczfnc, vkzq, syd, f10, clgdq, xayva6, orpe, ceo, pxrql, dffl, wlel, ecso, hh, zwow, 1 MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS | thietbihoasinh.com

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS
5 (100%) 1 vote

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS

Thiết bị thí nghiệm

Model: TB-BRV

Hãng sản xuất: Novotest (Ucraina)

Giá: (Liên hệ 096 8821008)

Đặc tính máy:

TB-BRV là dòng máy đo độ cứng đa năng của hãng Novotest, máy đo được độ cứng theo cả 3 phương pháp tiêu chuẩn Brinell, Vicker, Rockwell. Thiết bị phù hợp với các phòng thí nghiệm, công nghiệp, viện nghiên cứu. Dễ dàng vận hành & độ chính xác cao với độ lặp lại nhỏ.

* Đặc tính kỹ thuật:

– Độ cứng Rockwell các dải HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRH, HRK.

– Độ cứng Brinell: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5

– Độ cứng Vickers: HV30, HV100

– Kính hiển vi: 37.5X, 75X

– Thời gian đo: 60s

– Kích thước: 520 × 240 × 700 мм (L × W × H)

– Khối lượng: 80kg

– Chiều cao tối  đa mẫu: Rockwell – 170mm, Brinell and Vickers: 140 mm

– Nguồn: 220V ± 5%, 50 ~ 60 Hz

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: