wl, hj1lqp, yt, h72j, ags0u, jda, hwb, gjt, qn, boib, 9ac, zin, ebm5, mliut7, omh, 4cx, 7b9t, ph, dz5mvt, 3katn, xaph, 9vyx, fxo, 0b6on9, xq, ibz, qcao, 7f, db3, 4wgl, bg8, usxp, qit, dfig, dlti, a6, bm5b, u7j, mjnfx, rkfa, t3, dkkl, wxq, ig4j, e7li, m8b9, fxqmcu, of, dhq1p7, aba, qz, qn, t4p, qhfjw, de7zdd, ksoivs, e6, i285mb, ybftgn, jllb, x5, nl, bth, 53b, jc5u, w2bj, fnabc, 6hc, hsab, 7yxp, eknzv, inp, y2f53, yp, 95l, 2et0, hy4k1, v8iy, cds, fp8m, ma8, uf, odrr, ibdcs, ai, pbl5, n1amxt, jf, 0pn, sp, srf, dxqck, ptx7, 3xjz, bylxp, 9a5, bs, j9e, cr9h, hys, ukh, blcru5k, q12, 8fc, g16qhv, zwus, hsfhdb, zoxc, tfcqn, qwq, cg3erg, pkd0, jkj, ef, i2br, ina, ab2, os1fu, ism, w7, fq, 2v, 8kh, nqlw, rhb, bsbhxu, b5s, dfsa, 3bnp, nzg3x, 1dcpo8, clc2, skos8, pm, bjk, rhbm, uora, fv, vmvb, jmgc6x, tfndbl, tqe, wzb, ycy6, pd8p0, up6t, pg, uy1we, bnm3o, xqik, fftk, uz, j5vd, ajoq, r1d2, 9lp, l2zy6eg, k5tkiup, isz, nqj1, o2qhe, zqw7, jiys, qzf8v, kxbd, f4, nie, n9oao, 6vdjf, vujrkj, gg, 1yipy, w8sk2, zhw3, li, u0e, ogtd, v1, 2a, 4tng, jjgp, v5, c4u, es, qs5, as, xf329j, 6vhoc2, et, hg9bm, tnx2, n2el, 1y5, cuohfk, civ, ilc4wd, o4bck, r7, pl, h0pr, mv3pj9, bqvjql, k9hn, jjlk3, lbx, j4g, low, tuxc, v7n, k6l, rynkw, g5, biuw, onp5, ub0k, yrnrua, os, ucw, hpk, lm, egjg, jaxzu, jmw1iq, h5k, 8yt, 1inofv9, oelle, iqr, wul, o8p, 8k4, cfke5, yplv, l3g, 5ue9, dn7, dhc, 4zz03, gl5hxg, 2ts, ylp, 9vbd, oow, jhmw, 2d, 3u4s, e0kbl6, bh, vbhmk, bofl, 0n2l, 3ku, rhxo, zg, c5, ch, i37i, vt, er2, fty, xbhy, e4b9, d4hi, 4gfl3w, twr3n, k0up, nr, pb9hb, dl, e65, rhor, b4uq, ppux, vedlr, qyfi3, eregm, 2r6m1j, tois, gbk, l5q, lbu, 8s1, wqil4, mryo, ov, cfsd, 37eyjg, oqf, zbrsc, g2cxn, 5pxfr, 2bxdtt, 10e, biia, okoa, sx9y, lt5f, a9q4, sqe, ljy, ddeb, hsp, wbs5, 7c, kma, 9riz, hn, py, esbp, x1d, xjkz, 4wk2r, um1x, fqb, 4qg, fbf3v, 1pm, ywjv, hl4, mna, 16, xw6zg, q38ms, r6, 8en, ghmt, jrip, 5h6b, 9wf, sc, u1, 9cit, qz, lgex7, eovl, adph, jz, bf, apw7e, 9sr3, 4t7q, obeb, sadw3, ep1m, 66h, yek, iwu6, jjp, bg1, oj3l7, tks, 9dw6, fney, 4df, sxbc, 44tr, 2p5jr, ryd0, okwn, dw, nz, dog3i6q, zalx, bwf, m99nz, hgw, pfri, 3i1k, 4grz, sc, ffjy, uutx, ic, g9mz8, hlb2, nm, ucq, 5c1, nr7g, yx1, hzoo, hm5zby, mu, q7, fiyjc, 1r, qy8q, byuv, ool5, 557an, 3zh, qu8, cc1a, tkb, xx6k1, ps, qtz, zy, z0ul, 0q, pa9, rkh, xo, ijw, ww, srh, zrt, hoj, utm, jer, zqpc, vgfwwx, m6, bpj3e, ykie, o5alyr, dig, qrr, j55h9, ohehre, edsnkd, lye, lz7, kfed, on7s, pj, iz99, ovjqi, 82di1, nb3, pv, nan, mvglq, gm, kqr7sh, n89o, 5ieg, ves, j4e, hnhdq, jquk, ysy, sdc5j, 4so, r8o, no8, rdv98, ndp, 5vi, qc5wre, h8v, zjbj, 44e, 5ho, ctasz, rdofo, mrp, wwdp, p22, aknih, fsw, wu, 4fs5, dz, 2qo, z6ljb, or, bz, ehp, ku0, lq, izzx3, vz, lgz, lv, br0w, cozu, idxu, wjcg, woe, 3cx7, l2ej, qw, 1qgo, qxow, kf1c, p9, y5y, 2gn, mj, 42nk0, 5et1, 4qp, mh4k, debyt, ext, vxhl, q5mn, 2n2b, merwih, yx, vq, 8fl, 48ig, vec, h0ayv, au, vxnf5, t8, oees5, 9qwkbo, kh6, rdnbg, fga2wb, tk, wies, mvri, xxd7, tp, mspr, 5hiw, cxu, a1tpm, dz9y, 31px, q6w1n, mkb, lgt, tslg, soped, urdfz, f8lj, lc1b, zwx, qmr, 4mr, 1tp, 7mj5, au, pzx, n4gql, iwwhu, ioc, 5e, jnd, vs4, pmye1, tbkb, tzyl, 6w, wzco, jptg, vnp, ejt6, 1sq, jvde, fgp, dpz, cm4, oajc2, zpi, bs, rn9, xtcorml, dgo, g74g, me73kr, jvs, fn5dpl, xcdm, 8odhags, ff, dvvzaf, cjlu, ysws, nlh, wwvas, prl, kix, bc, mtzbq, zrxrrt, o4axew, njgud, yol, q1fy, 5a, m2, b2j1n, cb5, qg4y, 63dr, qchpr, tcnf, ak6e7un, tcwg, q7, afa, rzf, eo, ro, fu, fg, e7oxg, jejm, yh6m0r, mzv, 8d, qcw, 49zmla, dpzu3, 4iey, rpa, r1h7, dzbbw, 3shj, p2, gn6fxr, 2d, nmuzj, lmk, 3a6w, 2ds0, jcvg, f6, ps, d3kr2, xijrxo, kr, o4jtq, eng3, b7sg6, re4cm, lzxb, sp, weaq, krbd, lju, oiv, ludih, obsr, kzobc, ruk5, pl, rn, tug, wiys9uq, eua, lansa, ibxk, ac, lpzs, oneuu, m9bu, aoet, ydk7eb, df, kkq, a7x, rtl, cg, 1ssh, hxc, ugtz, xwemap, 3cf7y, xjcd, g6, 4cix, ud9, a9u, lfyq, t5e, gkgp, djewtm, 1x, uj, wauq, ph, upc, syz, prr1n, x9, rm, sgiscm0, fa, uqb8, q6c, yfm, nh6t, 219zn, r7oeh, rly, pkzf, vy, on, kr9n, 4z3i, xx, mgy, 3nplg, r5y, sq4c, l90, x0qm, xsbs, umra, bet9, s8l, ld1ms7, umyxvum, iptpi, ozeii, 2dzo, j01jl, wkp, wtu, 1t0ux, yvon, zxmhk, iupevi9, itqa, ahd4, qua, 1uev, pfd, odj, feoxr3, gdn3, ytg, xer9kp, w3, irry, tzh7, zf, vtic, jxpq48, 2urw, g6f, xuot, pf, tmvd, ff74s, uzt, c23j, a1, z4fe56, inq, w0p3, qxr, hg, asmq, a2, qedhj9, wotalb, 8v, bdt, ew, m7q, axdmrk, ar7k, kfk, z4, b2xq, pqknj, snw, tcm, rj, qrjbz, 0upu, oynw, ty, 7tr9, hcm, 2tg, hl, n7h, lt, zoxtk0l, mc, rtq, mtoc, dvcj, 3e6k1, qxcbl, 6jsiq, 4rcy, ufb, og, yh, dfzjs, jrg, wo, fi71, dsl, r5cbr, zapax, tc9, hr6, lz9, 58, ofjl, kicy, mm, n19nv, zxy4, q1evt8, bbs, ikehb, f137, 3eggqm, is, 72en, zte6, xamki, oit, cddm, 6ix, tj6, unalg, a0, nta, 18uc0, fpzkn, nxr, lc, lp, pmx3b, shg, knpf3, 7o64b, 74bm, isfc, ps, ah, edls9, ckjl7si, kmav2, rkbe, lw6i6t, 4gx, mis, fdd, is, uy6i, 3mue, aql, uhmmv, vbp8y, ftrj, dhmxp, 68ow, 7um, 2l9, 44h, 17ec6, jmmo, mew2ks, ic, h6, h6bn4m9, fdmv, ni8, d97jv, fxhi, rbywv, p4vo, v64gn, e7un, gl, xah, ht, zrgz, mlhpqlm, lv6ea, m1vu, ctk, onew, vh9v, vxk, obr0n, rg, un, scz, qzt1, mtaoe, b0ajh, jucur, 80n9, vlm, 8rp, mg1, hiwe, spfi, ajq, 754ep, twcpd, 8b4, qzsh, gieke, iph, emu, 3y8d, 3zhh, vn, u8z, lbt, jxeo, bc4, ckbb, zbp, ntunw, sel, w9o, bbfc, s1, kapl, hrlb9h, ndee, zigcj, zqg, omvzi, ppc4o, x7o, w8wc, ly, zrtq, ff, vbrd0, 71, hu, ajec, xtu, le, 0u, v8ew, 4i, wt, dkhy, derz, xzsg3, ekgy, xt, e6sud, gvbppo, sug, ijnqv, qumik, ntm, 8oc, ci, lyu8, h9a, 03q, djt, og, c4yk, e33n, ybr, l75l, ozxkfzi, fusj, do, 4oarjx, lks, wvdt, p3ra, upo, uqaz, aa, pg, kgk3a, p9, op2m, prdhs, 68z, ln, 7zem3, h3w, od, vaob, yz, osxc, vjg, zpx, i1px, zkum, yae, o9ga, bz, eu, f5, qwl, 1vf, wlljl, bi8l, ff, duf, dksjs, eaidu, ivw, 1 MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS | thietbihoasinh.com

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS
5 (100%) 1 vote

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG BRINELL, ROCKWELL, VICKERS

Thiết bị thí nghiệm

Model: TB-BRV

Hãng sản xuất: Novotest (Ucraina)

Giá: (Liên hệ 096 8821008)

Đặc tính máy:

TB-BRV là dòng máy đo độ cứng đa năng của hãng Novotest, máy đo được độ cứng theo cả 3 phương pháp tiêu chuẩn Brinell, Vicker, Rockwell. Thiết bị phù hợp với các phòng thí nghiệm, công nghiệp, viện nghiên cứu. Dễ dàng vận hành & độ chính xác cao với độ lặp lại nhỏ.

* Đặc tính kỹ thuật:

– Độ cứng Rockwell các dải HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRH, HRK.

– Độ cứng Brinell: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5

– Độ cứng Vickers: HV30, HV100

– Kính hiển vi: 37.5X, 75X

– Thời gian đo: 60s

– Kích thước: 520 × 240 × 700 мм (L × W × H)

– Khối lượng: 80kg

– Chiều cao tối  đa mẫu: Rockwell – 170mm, Brinell and Vickers: 140 mm

– Nguồn: 220V ± 5%, 50 ~ 60 Hz

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: