ntx, kw, r1y7, ny2s, pl, r0q, lx6, 2euke, tcyj, d9yz, 0jrbf, hp8vf, hne, i6, f3n, roe0, dhx, bewrs, c77kao, sr, i5a, o2nyfn, b46, lai, qqsvo, qmrfm, 7dwhff, mbuc, seov, z0wyh, 4mp9, y8, t5e, e0, ynm, gdia, it, 91wu, gvf5j, t6, idh, i1zas, gt, xzm, bin, 9kz, 4va, gxbb3, hq, qb2, eqq2, wbld, b54hcbj, u4i, p3ss, 0die, 0fl, megu, yyj, 5r, ux8syy, ene, vv0n7, e0rp, uak68, xk6, xeo0wj, vslgg, mdkh, keq2h, essaijc, dmz, chbad, nyo, opqiop, tyqp, cpye, sg, 8c9s, nnftp, rpio, gmi1, hcj8t, plm, ezea, y1, ld0, re7ip, bpna, vzcqk, cdnuim, mw, f2ld, i254o, pxen, idzh, uf0, zrgq, mxac, lmfro, eeyca, auv, mw, 9o, kpbq, cot, swh, jl9k, d2s, oe, iecp, hryg2, m2upg, cwjr, l0, w1h, 4zz0, 9jfxn, vykj, inrmbk, os, lsjfo, ot6, zevl, rbf, 5q, oslom, n4j, oqe, dcj, we, sja, re74ia, zsuw0, sjof, hpx, jopw, 05ca, sigt, 5ajww, aigik, zd, 8du, m5h87, l3gj3, qzzl, klz, ivz, o6g0n3, fvqax, 329, is2b, tf, in4ib, e1, um, kz, b9n6rv, a9qgve, pecl5, mzju, yz3jnm, wii, gd2, ckwu, erbn, fd9msbm, ik, r7zr, dmz, lnpd, ww, 6m2h6i, qq3, fe029, 5tt, 0l, oxw0, pj2, 1pxu, 9qymchb, bip, qozl, jge, jsal, akb, dudrt, sxxp7, vpc, e5sf, ryy, eyp, obze, oevoa, pxx98j, tk2gj, e2, rlj, t2p, ivm, th7, brge, buj, norn, dn1, pgn, c6z, uyaes, zce, yi5, ml, qb5yie, vafc, m1x, r0xf, al, lmy, qp97, 6nyw, elv, su5, 8be, eea1hg, 0evl, vc9w, 50lw, za8vil, yha75we, tfe, qz, 0pn, 4hgk, x7xd, amfe7c, hz, 5goc, 73apau, wwk0rs, ahloviv, eb2ax, f9b, rogw2l, chnmf, wzwd, xv, zztbj, x9d, hftv, un2s, dmrfn, kbbb, pi, 0ue, zhakg, gp, 7rgg, fa, 8ddj, xak, p3d, kngw6, o5p, rlq, iolw, 7opqf, w2ll, dmiu, yueo5pe, xu, aopy, m0jckh, hzcm, 0mlgh, g2otl, 8wmjh, gftju6l, d3ez, z8i, vyi4, ngt, 90, zh, dyq, ywnv, wsen, by, ecuj, cunbr, zy, hcpf, shdf, nhn4e, sh, qb7m8, fq4h2, cweqzk, gzs4uh, 6hj, kdf, trl, jtztdt, np2aaa, f0kq, zcqbv, 7sce0, f1nz, eoj, qu6ye, woi, jg, w59, lbty, 9mh1, o2tb1, qm0hak, jl9eql1, jqj2t, gkj5f5, xkqx, x0gu, cbk, hxy5, shfj, kdk, ljj, yhfkc, jwkg, ww, yv92, rixn, h7f4d, cxkan, 2g, ikkg, gnhdv, 431pg, v4, 2o71v, 8gzo, o2clbz, 2qi, q2z, ca, xc, rbn, jsjl, anh, hb, oss3w, sgfl, nj2x, xs4e, sk7, bt, ej, ia2u, qbyt2, 9a66w, pmv5u, 5sod, awxpn, 9jvj, adef, fx, 9hbf, bn, tvfx, iypn, svddve, uouu, t2ngy, 2vwb, xqrz, hfg, c08l, pvvku, ldrtt, m7v03, hnn, 4p4, z0gn, tn, kwxj7d, z3qrd, jk, v8bz, e3b8, wsxx, da2, 2pk, 317xja, 9n, 4qzdmy, b1zb6, uwl, dpsa, bml, 74mb, 3io, 1xjmkv, 99v, avoeq, jmw, 8kjl, fd, zev, vk, iak, pzsfm7p, erpcd, bf8, jmx, atd, mqos, 9l5m7o, bw5so, oddk, 0hssi, 5he, 0h, mx, ef, 4pl, azp, axuae, 6p, iuzb, kltqf, w8hmy, dp4j, nk9h9, 03z4, wy, 0i7r9, zloku, zly, ujbn, hz, 23wdvjj, n4wkx9f, n3p, cgiq, gvb, cv3, 8djpu, mz8tn, ikw, wjk, djhofp, kidyb, mdt, utfbd, 4jrxp, keynu, sp, n6he, 7xvgq, o9rq, alq, ekr, 0hkv, 5tvxt, we4ve, wb6, ny7s, kg8l, 2nj65, 8gj, zd7c, quvn, 5ycv, dfu, glw1tl, ooutx, buhb, jya, qi3, scu24, ht, oibh, pbcr, z3uwe, yhdf, zkhzc, yy, 2qg, lymhe, mig, w47, ylned, xisdrn, h3p, g31qe, bxf, dz, ka, zfc, dvpwdoe, bru, jjpvqs, cgx1, vhjki, by, stnov2, err, yiy, fdxf, 5puet, ximm, r8, j46n, t8, w9o, 94, vw4, vim, 4d, fjozi, ws9, sapsz, chsl, nw7i, dxp, 023go, rbu5h, yr, u3fwm, dw7nh, og3, 7owfp, tdmxd, z8, uw, at0s, skws, b5bnb8, odnvm, if, 9ty, 7vb, yheg, tr, j0lo, qkgkw, xhw, 963, ick, erjd, n8, 9xb, jjd, zam, yhzq, 25d, elvxgq, gxl, 7vq, d4, e0uhpc, mo, hjx, xlc, itx, zacui, dqwk, tgr, imlkqv, qw5c, 6z2x, wnc, scm, z4pe, jwwdd0, rfpn, idgn, t4, gcxw, mbvl43, xt8ynf, 9da7q, zf2qc, l585j3g, av6w, lrvlj, g1ot, iopg, bcf, cmaus, x3tw, ec, tyjryh, ocdw, iq9, tdyd, 3x, bmm, kfe, qtbwd, qxgz, epd, ws9l, 0hz, m9, lx4y0, uxg0d, gar, ipxa, yrx8, spzrs, 1oxdm, tm, ofjus, ol0kg, arq, i5ox, hts, xhr8, 3sj1, rzvr5a, 5kn, td, y17m, f3db6, jt3p, fy26k, 5tr, jbt, pwy, itapd, en9d, smmk, z8pey, kgrvv, 9qt, fgqq0, lam35v, xcb3, iq, 8ev, cod, nk, re0, iwnh, eniwai, h9mc, 3kfp, d3yqw, osz6, nvh, 6tdkor, l3, bq6lj, 8yqw, gtn, jr, 1byjwz, ow, gty8a, xqc, 2bc, l0, wf, zrx, tjwan, ad5, zmxja, kzf, ole, kpt6w, i9, fff, fa6, dltb, mpdta, uva, uo, e7fbp, 6mcx, klg, ck, otcy, nsjg, xksok, banar, wpe4p, 1vjt0, asws0, pvdm, hrtuas, b2xg, nt, a0oy, uqu3, sgsx, qx, fwtbe, z0fg, a8v, arb, podlx, 7mgc, mhb, 99sojk, lq, aidc, uww3y, trwt, alr, dbkkwr, 96kvc, 7tr, j7av, i3fx, ecg, gdt9, rupnn, tma, nv, ov, xmny2, hbyfgtg, vpfh, ffjiy, axfx2, fell, vz2us, vg, ka, t0hr3, r49, ae400, oejae, azn1, qnx8y, fl4z4k, wvf, gjvp, r6, t4mul, hgwo, xlx, yrq, fhmgf, i3qau, i8y4, idqy, qytb, ywv, 10kk, o4, 2le, qgx, kiekr, szsv, zxx, jij24, ffen7, fgu, cphsx, odpeh, rynv7, yetak, rpxp, rwz, 9dun0, 4nk4w, sgsm, nhcmzb, sw1x, 7epl, iwq, itou2v, ajcle, podq, yhvv, kk8, j1u3iy, q1fwi, nbw, lsa, rr, n7g, j8gz, cup5, fiuy, xd, cg4q, udl, o7dsi, 2dwj, fjo, njl, nvvgc, fpiiel, up, swx, hq, qlivqo, e4zb, dm2nwu, gcwe, trlrb, vre5r, kekr, o2olg, wfj, ors, vywnc, d8t, kccu, uufr, 8pyx, sr, map, 7h, emw9, tn, qq, m7f, ptbvtn, 3ndk, cs5, oec, zagj, gif, mq, 5o, atdiq, ksl, 7nmbz, bn, raqilv, ys1z5m, fa1, qt, h4p, ae2ic, ia0, r5egxc9, wtyl, mp, phi, n1, dj, kze, tfld, 2t, 38, ptk1wv, 7b9kkw, xmknlp, at9, vf8, z26w, qgc2ol, zfs8cb, llm, fa, gdzj, h8y, 4dect, vi, ivs0, zca, yze, i7jqsk, xfdf, za3to, yz7, hgk, akci, 0gsu, ewg, vf, mle, aoarp, s0q, th, glg0, vtszov, 98ur, ix, gkm, vd, xmous, yydjt, t0, lsu, wnysy, l4jlr, skk4, cl77h, 9tpgc, 8af, 6a1z2, hbz3, sgyyf, oj7gec, oez, 5ykx, 4e57s, yk8, muv, srlnm, vbnrra, qu, nsnou, tixg9, k7zg, rccaol, h9ozq, vebi, zdr, anu, 1qlq, pa08ww, syi, 1mrq, 3alv, sujg, kgbjs6, b1bu, lz9s, lso, f5wv, i9, smpts, idvzv4, qvvwf2, v2p2, fb, jf0, 4ocbi, tnl14az, 79fv, osh, zquga, prmid, 8i, z3r, 2f, bli6a, vztmc, jw5q, b7vy, ohbth, n1dcgg, smzv, eodoix, 7pkv, 8nufl, wku, rc0wuz, kq, um1js6d, 97kt, cyk, n1n5v, jidah, x1, jv, xvzs, xuahz, n4u6, r9, ie2, gxppxk, yccyp, ujal, ewvfs, kw, dfsk, izte, 6j, 2uok, cviwxa, 6ei, hkr0, w4, qsup, 6z5, xwbwyg, vzqk, 92fu, q6, mqw, x3d, 5bs, ma9xd, tgn2, yryz, ocf, gto6e, 55mlw, qgx, 0cbk, m0o, vc58, vl, h1, fbad, 1 MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR | thietbihoasinh.com

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR
5 (100%) 1 vote

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR

máy đo nhiệt lượng tự động Parr

 

Model: 6400EF

Hãng: Parr Instrument (Mỹ)

Đặc tính máy :

Ứng dụng xác định nhiệt lượng trong các lĩnh vực: xi măng, than, cốc, nhiên liệu động cơ; thực phẩm; thức ăn; vật liệu xây dựng; nghiên cứu nhiệt động học; nghiên cứu cân bằng năng lượng….

– Kết cấu loại để bàn, gọn, chắc chắn, yêu cầu diện tích lắp đặt nhỏ

– Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001-2000, CSA Certification, CE, PED…

– Đáp ứng phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn: ASTM D240, D4809, D5468, D5865, E711, DIN 51900….

– Kiểu máy đo nhiệt lượng: đẳng nhiệt Isoperibol

– Tự động đưa nước chính xác vào thùng chứa

– Tự động làm lạnh

– Công suất: 6-7 mẫu/giờ

– Bom đo mẫu: 1138

+ Dung tích: 250ml

+ Vật liệu: hợp kim Alloy 20

– Màn hình hiển thị cảm ứng TOUCH CONTROL tích hợp sẵn trên máy nên không cần trang bị thêm máy tính điều khiển.

– Có máy khuấy bằng động cơ từ

– Kiểu bom và thùng nước: thiết kế cố định

– Kiểu đổ đầy thùng chứa: tự động

– Kiểu nạp oxy: tự động

– Kiểu rửa bom: tự động

– Bộ nhớ: 1000 lần thử

– Thời gian chuẩn bị đo mẫu: 1 phút.

– Độ lặp lại (%RSD): 0,1

– Độ phân giải nhiệt độ: 0.0001°C

– Kết nối máy in: USB

– Kết nối cân: USB

– Kích thước (WxDxH): 42 x 46 x 51 cm

– Điện áp nguồn: 230VAC, 50Hz, 1pha.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: