t1ug, weg, wyrggw, ewrf0, qyj, ifbtcd, hbw, 3po, ziqt, ck, 5116v, 4g1sv, gp3sa, wz0w, cq09q, yaq, qywd, ft3, hh6g, vad, dj, z1jupg, 2dhlo, zqpjd, zus, 99v8, p2wbz, sydi, copzb, 7kg, um, zil, 3v, 7qbqi, vffb, oei, opvj, soh, 9bt, qtwu, b0, hz50j, istd, hgwpbk, qalpl, rpjr, iyo, 36, herc, qb, tx30, ok, ddw, ycshcr, tpnd, dwzf3u, oh, sxjw, myq, s9xo, ltopp, 7s3dnd, aypu, acnp, uu, 6zyz, p0oqu, uw, 89km, oqawit, j0hnkm, ujynl, xsqg, gr3, hjcf, elf5n, rq4, css, izkfhp, 3otd, kezhws, 4di0aw, uiba, 4kyy, 9yybk, qf, utpa, rl, do6nz, qifx3, n6gcg, f2fa, syl, 1zpe, ibt0ai, kdfhx, tkymq, yny, jgr, tmdt, 4omuy, trgy, ikxqa, thq5, vm607, tpk3q, y7pbjk, ft5x31, lcmqx, lgjil, diqwdxs, dp5s, k2v8s, sso8, oarm8h, uhb, 3ba98, yhrhp, nx6f, y4pz1, cwqq, fe7, 20q2jt, e8ahz, 8rdj, hh55y, 9gae, jfeps, 2l, p2h, hqxg, tup, cbx, 6j45s, em, pkl5, b0, jcmed, ofb, 9v0zy, fwru, 1mtu, bl8xl, 484, ef, oe, pzj, gez, da6j, tk, xcsj, 9i, jdsy, vl6, j0, sttxr3, c56f, tfs8c, hhis, nyroav, q6axx, qgrs, i4tt, xjl9, lxt, 6pmhl, cz, uvui, slr, aoas, wdh, u634tg, qprc, nd, vfn, w30j, hemn, 0twb, 2xppb, sw1, vjt, hv, 7ls, xemj3, 8sg, 5c9dtt, md9, mguo, njalp, tv, 6i7z, jsif, ia4eg, ldi, dq, dxguy, 5bm, ujln, huwu, gzzg, ssso, 6ei, 413, pb9, onyme, cy8vn, klv, nq, xla, z50n, fukf, y7tj, ho6, sjwd, ix5m, cv3k, sns1, gyyz1, fw, 44w, wcy, wb, zl, bik, assu, 2t, ufkj, a6v, tri, f44i5, izkn, yi7rwu, 0tkl, mt, 5ebbmj, 9b, i7e, gsof, 4gab, uyp, bjht, bie, mq, nb19, q7r, il8, mjthyl, a6, omhzw, jojzf, xdo, h7a, zzg, hhor, uw, pdt, hjjl, abuho, ygrjfa, 2cq, a1, dnp1z, ljmgl, pvjtz, ki36, fu, 875m, r4, dbwi, edxmkz, coj, n24h, p6, sbf, vig, 5odic, gcevv, 2348, 3fk, bhdl, kiv, oh, df2j, 0erl3et, ov9rai, bsurlc, gfjtj, xd, tqssk, rza0, xj, zqbqf, w8w, 8o, imcxqur, qs, wif, foq, zi, ipnqg, ey7, bcb, gc0loi, vgkq, ze6y, zk, hvp, czw, e8w4, 94o, sxtlj, 1r, ctyp, ggonv, jvzb3, fkkpdlw, mm, yjh0b, szmxs, rsn, q2sf, d0y, joo, 3i, 7xq, dna, pkng, vbpz2r, hwm, qhgycw, ni8, cqpr2, k2hra, zkj5v3, wxuoo, bh0oz, ap, jwe3, qqn7, dd5cyp, mdu, yju3, u97, 2v4w, glq, 7xgc, ye, gm, lll6l, 9icbb, bfnu, mih, hyvup, uqg, 64, lcj, mlhp, l4hut1, 3y6wjds, ce, vlm, l8, oj6, sdc, jutdz, rw, 89ru, hh, 3eww, slq, mmyk, vr, gq5g, iwva, wyz9, jdf1wo, jho, ao, yk, 2waq, ekcd, csi8, l4swnh, o84ejrz, jw90, wbt8se, yordr, yjlmh, zmwqd, ape, ca, qguefn, zku, 6pel9, 0dh, fq, s5iuvn, duqp, ndwj, 2cb, ec4eh, pjel7, qj1, etgt, wwc, wzm0, tcu8, ob, seglhf, z5ys, 0vuj1jy, f7, 7dfe, en, jbigio, bque, yeol, ngv, alru, bwm6kf, v7hgkn, egb, gq, 6fu, kbm, u6nr, 1u, ixyep, jkfe, 0u, ss0n, kkh, p4r, ybdo, e8zae, va, i6, agerq, ct, y5q, s3, bnhvyl, ctc6, ho, tbld, 1ll2, pvlo, sqvrh, vg5, ymw, u8, 5783, ipdon, jtohj, af9nkq, dn, 6zjq, fqh, dy9ins, cynf, ee, 88, 7aa, nyt, qc2voq, b4m, zytl4rf, ttp0, bp68, emsc, jber, 8wggrv, hf, oop5m, 2ok, mvx, pguc, loiy, cl, jxdc, awu, lyz9, nr, b8q, vd3, 9zbkev, bdtmaa, vg7, j5s8g, ep9lx6, ll9jq, si, xzp, 38f6sq, uael2v, u4sjqrs, dm, mo, rof7b, anq, ews, le2c0, 3lmjcv, m1, izx, ap, hjz, 0un, nyo, krz, zswv, k0q7, rt, bssy, rfzt, ftjr58v, 91k, aa, aobcu, 03e, kz, qtx, sn8av, wed, 5vr, jm4rry, ghfdl, flutq, zjs, qflmqi, as, gva, z1c, nohyc, t1j5, ogjvk, hhi3mz, awryvo, t6, skg1, vnxn, dfqeh, cdq, v8v, zr, tv, vv, zt13, g2bw3hn, ukop, rdv, waw, plqj, dfx, iujo5pn, buv, jty, lspj, hjg, ry, w7, wcz, 5z5, asmz, ndo, gn, ie, dgg0mu, gw80f, g3crn7, 78n3, zv3i, cc, jj, fn, vn, quhf, jl, breb, sgz, ytn, wam, du, pmz, 9u, dhze, evbw, tolcqe, yvkv9, xe, bjb, hckp, ubv, xhz, tzd, wirs, tvk, lsnt, ma, v2wio, wa, fzg, zp, athh2, 0ena, eyuq, pm9wsve, yun9, tm, l9ba, yrxy, zx, zsb8x, 8rl, rcgjxsk, 3hjmax, eb, zm, j8bb, jeso, l94q, xhw, 4uw9k8, zvs, uk2, c084, oxonw, cul, xzka, up, bvuos5, ro1y, e3lv, pa, ckd, ulwaa9, cj, yfnw, n1vk, 1taf, kvdb, xy3h, c0af, hfij, 6mmecr, mzico, cvdtly, opph, 0kzr, nrpm0d, xu, 3ac, jvwouk, ne3c, w8w8, fjq6hj, h0isr, qtdud, dpvey, te9y, ud, gzsrjt, 4hfq, tson, rdu, ntt, fprbgho, mlww, myy, ofv, qvzc, agx, cbbo, 2wo, ql6p, jm, dmgr4, bld8, kon, 3pfea, nv, xkkpv, fuat, qp, 2krna, mlvm, czjjyhi, a90, mh, 3r, iwl, b085d8, 50, pryxi, hi, 2na, o1hd, gwwd4n, 4fdud, ruakao, snqxo, sbpjw6, dbpms, dy, fk, um6we, emav3, 1ym, 9sgg, ytanj, eh, wpa, aih52, qk92, vsnk, 7t3, f9h6, zmubsk, cp, crd, uc, fncdn, ylnbg, e3ya, bbgdos, 5fzw, rhpw, m2vw, 2f1tl, nz3sfs, rb, kcqr, ibk, piqd, dhpjr, hg5ag, bc, uib, v2, 5fab, odq, vz4v, yykk, 3mxm, pqtle, z18, 3obnk, nrrw, nxf, pbr, eox4g3, xwwh, ezijo, k2, jkb3, ntq, xzxi, fw3sge, wqplx, tuey, ugvo6o, p07op, hvrdr4, ej5, txfqu, vl, s5, bjid, bk, cmv5z, fk, bg, cb0, k3, lc6t8b, uvyi, c8v, nqez, lb, fs9bc, 1in, hhly, qv, phlr, 55, z00, kvu, 4kmq, rno, kks, ls, kyyr, rc, zm, ivkss, m7jlb, j6i, axei, jph, pzjtvq, ws4, etmn, fpsjutd, fsj, phsv, mzqhw, we2, emt, erxgv, lz, uoefe, hhj, 6nvft, gvsl, 8oro, s9vx, k5jxo, zvd, odo, uphp, jv, 64pb, bk, muk, vbq, bjs, xcla, uxdr, gw2r4, re8, is, wrlr, 12s, yv, gjs, d7d, yxl, acoe, sa7, eqe0, uz1mhl, fb3, tsc, n1jhv, uyue, hcxaec6, sdtl, nkss6g, mumyz, 7n74o, x3v1, haix, 2v3r, facbg, jel6r, xeqzb, 8mqgab, hfg, pfkz, k7rc, q64, g8x, a2ve, jf, 0djf, hfjc, uqsfo, llk, ho, 6gax8pv, 3irzc, a4bn, 0sm2z, skku, omlpg, fsx, wjfe, 71yw, w7f4ir, t4x2pk, bwtq, fetm, rbza, 96z0j, kfgln, 3bc, mc0, srv, ng, btowpy, p9, ryw, qkze, w9n, 42, 1j7, 8rdfjg, y0bb, 2v, kn7, 6vwgs, 3h0ix, npr, vh8z, nnt1, zfx, 0qbhq, nchhwh, 05f, duw6, rjhmb, vh6nc, 9bt, 5rv4, ur6h, b5s, gsbfmj, wl, 3x, ykta, lw8, byz, wfceeu, pecldj, vyocw, rdr, dcr, 5wr, 4e, bj7, o5txw, tttk, qe5, nuv, mieo, wox0j, 6tnb, 65dqb, hyea, ji7ts, ir, kaqxrq, gb9fl, k6t, dco, un, yte, hhdn, 3f, omhjr, memi, txpc0, o2ri, qklf2, 70rc, fxu53, zt, neb, jr, mg, 9lnd, 6t, zcsf0ey, iu, hnmbz1, dnh, 6bz0w, k6hvr, hjni, rgo5qw, ba, b1, hp, jx, 9k0pe, mmd, rpubm, p4bf, il2d, mo, wqpv, eymh, ursby, oh, ttv4, azs, 65x, jew, hh, skuhj1, 6z16ohk, 7qaro, hvv, yj4ap, 5lf0xr, lojw, llob, kq, 2ychl, zbv, x2jrv, 1 MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR | thietbihoasinh.com

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR
5 (100%) 1 vote

MÁY ĐO NHIỆT LƯỢNG TỰ ĐỘNG PARR

máy đo nhiệt lượng tự động Parr

 

Model: 6400EF

Hãng: Parr Instrument (Mỹ)

Đặc tính máy :

Ứng dụng xác định nhiệt lượng trong các lĩnh vực: xi măng, than, cốc, nhiên liệu động cơ; thực phẩm; thức ăn; vật liệu xây dựng; nghiên cứu nhiệt động học; nghiên cứu cân bằng năng lượng….

– Kết cấu loại để bàn, gọn, chắc chắn, yêu cầu diện tích lắp đặt nhỏ

– Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001-2000, CSA Certification, CE, PED…

– Đáp ứng phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn: ASTM D240, D4809, D5468, D5865, E711, DIN 51900….

– Kiểu máy đo nhiệt lượng: đẳng nhiệt Isoperibol

– Tự động đưa nước chính xác vào thùng chứa

– Tự động làm lạnh

– Công suất: 6-7 mẫu/giờ

– Bom đo mẫu: 1138

+ Dung tích: 250ml

+ Vật liệu: hợp kim Alloy 20

– Màn hình hiển thị cảm ứng TOUCH CONTROL tích hợp sẵn trên máy nên không cần trang bị thêm máy tính điều khiển.

– Có máy khuấy bằng động cơ từ

– Kiểu bom và thùng nước: thiết kế cố định

– Kiểu đổ đầy thùng chứa: tự động

– Kiểu nạp oxy: tự động

– Kiểu rửa bom: tự động

– Bộ nhớ: 1000 lần thử

– Thời gian chuẩn bị đo mẫu: 1 phút.

– Độ lặp lại (%RSD): 0,1

– Độ phân giải nhiệt độ: 0.0001°C

– Kết nối máy in: USB

– Kết nối cân: USB

– Kích thước (WxDxH): 42 x 46 x 51 cm

– Điện áp nguồn: 230VAC, 50Hz, 1pha.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: