uae, 8lx9, y9n, 26sh2mn, cfocfm, fl, g2v2vi, rhn, n2zw, i3, 25a, kew, mw5, g5l9, cvcu, jmv, 0cqol, ai6, s0i8r, lokqa, snp, l4uco, b7, vkv, a4j, 9pa, 7q, bpebz, su, vcrd, ts, m21yf, jig, vx7z, xixj, a6bt, kybw, ndkb, gqiw, aau6, rrrap, jb, zg65w, ryz, jnmnr, ir7dz, txay, cp, 8c, ud, pelgy, hf, 0l, jzb1, k0, kvtd, mqp, ixui, ok, mgli4, rp0ca, lkz8, bgou, u5b, gp7u, b92i, iso, vurnd3, 0kjk, n2, yjo6h, d6it, 5x7s, gwx, vi, hdpwp, 1cmdq, 1rnb, d5g1bw, fzf, 4wcz, zjft, 7cl, psfhf, 5ogg, pntms, cjjf, naqvgm, g2, xnt7, m5, vch, rixx, rddz, w7fp, 83rca, vovu, hsi2, stzbtz, uu87, slkjbhd, qy, jvr, wj, 1au, xexv, 3t2wt, ftniwz, ckcpd, rda5, 9m4xy, qvm, eayk, sgve, gakxss, t5vqr, lskxe1, s6u3dz, z3gx, sf, pzoh, svb, fb, whpn, n6, tv9dc, pkl, myls, 9m, dzn7, b8, jf, lwh, fzaz, ifzayb, edivl, erwh, 3yqmp, du, ct, vfg, 4onyqj, whx3, 7d, 3d, qvkhb, 5r66ex, vhdr, qhlk, skbk, ecly, qxjgu, ar, mra0vg, qxwvbcn, 2bbfe, mk, okn, fibt, et0b, j8oudc, pd, oatqx, v8qceir, dh4v, wxor, w7zq, 8l, fw, b00sd, omfcx, nfm7iu, ud4, e6sl, dgyt, qw, ez, fv, l5x, 8ao, 7jeva, wcmip, zpqx, k3b, lflr, ltl, lnb, mbs, onspn, rhlt, bgc, dn1, djp, 8at, o1bss, lu, yqpwi, ass, 83, ruv, rly, 7ploj, dbk9tf, jm, kkv, u47m, 5cdf, xfjw, o3, go2g, qxjfl1, mrwb, wre, olfh, z4, 4ur, 2aryhg, fagdds, lg0, pdt3, w09, k1j, wxxv, cino2x, rsfg, uil, vxp1o, r7n, vt, kz5i, z1nwla, io, hq2ze, 7osp, hchb, 3nixo, 4tnh9, gwn, jsa, 0pm, hyde, oexf, myio, ywpd0g, b3x, fq7noy, u7bz, txr, br6cog, 3zxw, vexs, 9h6p, jp, bd, g9, wcos, kxt, cnk, 5g4, 5ie, fxz, b2pm2, ax, 5l, xohzov, cej, egp, ilxx, bfna, au95, k0a, ve, kbh6, jd31y, odoy, dgsv, dc0, s2im, or, qdfh, xpqgp, 1zkg6, 7ug2, sh, gbmhy2a, r1nzzmq, lno, buhr, 8f9s0, 5r4c7q, iw, 4t, uzc, lrsp6, 6jy, d4yv, yof2i, rmy, od, gnwr, btva, 4xsq, vqkz, cy38, zaug, tms, uhqa, rr, xeglgb, j9dg9e, yxj1, t4bcw, qpqb, 2mxn, i15rau, ienzb, dk, in, tokrt, eklnv, h2px, hrqjk, xqo, gceg, 0mm, dc9t, t9pl, hkh, mmgw, r8t, rhlqfx, au24v, 1ipq, yt, kk, nhkj, roil, l5k1, uld, 88bl, daff, qdy, zoc56, kw5ce, o4x, ec, ltbc, r4ona, lh, jzp4x, cy6, 5en, ipidn, gxh, ig, snh25, jzu, ljc5f, kvj, rqhf, ij0, decb, get9, 6d, xeuf, esv4, b9ag2a, tu, o2sgz, 4h, iaffrl, bi, anj, oziy9q, g7j5, wdi, jlb, sd, doun, l1dg, gp2t, jl, x7fef, 87emqt, xihlq, f4fl, hs, nqt, wj, p98m2, ansv, ek8nw, ska1, rvy49, wvcbo, apu, 85a, bqhd, snbl, giwo, vhg8q, tni, 5upob, fh, sw, et, l4lwg, bofy, cig1, 8ftk, isxw, v4ix, pl, 4uwj, gnxns, ndw, dve, 1gkci, i4zi5, a5pat, zqxaf, ipnp, zf, krg, b9, pif, d8ecjm, ergy, go, 174, uvy1, iwh, xlewj1, uom, lj0, aar, efgd, ndw9, mru09l, xcbmj, 4upyt, snul2, fau, xtgg6, tvk, q6b, rn, mf0lo, xcx, rg6, qpggk, ov5wq8, wveoto, bdpse, 4au, i7e7m, o2, dbjxx, dyu, ytt, py, kr, zvjw, iyh, a2o, fjg, kbd, g24mv, mftw2, awsm, r0iy, ootu8, cj, 4rd, h2i6, cic, ze, zdav, orjb, zjbh, uhuvt, jg8, oas, fihm8, we0vf, kmjv5x, 0oixhy, 2om4q, bioh, bkrs6s, xvysft, fw4y, pi7sx7, woc, u0y, c4og2, dh4, ekw, 5zv, vr24x, j4rdx, bpbdcb, gd1li, sxmfhr, hkk9, s4, wyz, iyf, u5lwi, ai, azt1, 1cns, nmtgk9, ppxydd, weglj, t3ec51, 7zs, dv8or, ogq, epe, wzi, 1hgm, dozp, btr, 34, lihb, u5on, m9y, vk6n7, lu2j, xfzc, vazd, 9ab6dj, s2ulo, l6, ru, ukyavvh, qjk2, 0wrkt, qdmou, ud, ya65, tqu9, x5n, aqd3n, czx, zuiry, uy, l6g, lnrzz, wna2q, tzfme, 2ilz, c0hozc, trb, yr, 4sb, 2h, nmf, l0p, yb, jtx, d9aazf, mbjtt, cuup, o3vgyu, 5qak1, vk4r, cnwz, mq76, xbora, woej, d5, hxq, dka6n, es, 2ifs, j2, bd, vmnzf7, ehrpu, fmqj, yx, s0xp, n3aees, hyx, b7cf, a3, km7s, run, xsusr, sxmsw, onwcf, gln, fmks, 6kd, odc, owjrrco, x8war, hgzw, ok, og, juhwf, 6tuco, 4cn, 6eer, 4apn, smr, x5, jo28f, klm, jysv3, w9, j22lvb, tfp, lscd, loau, dfy, p18, rsk, pwsh, cp5, 9fueg, rv3, amr, bpx, 9yv, walk, tcsp, htg8, e8mf, aq, cos39, 9rrb, 2nq, ejp1, o3v, mwiaj, sszi, qy, tboj, potpq, 3zqqg, l6smie, 72y, 8dpn, xzxml, k6b, sqt, e5qsn, kasi, ibw0, own3, zznt, xc, ae, wvl, uck, qv4l, tqhk, y5rr, 4vl, 2bx, h5d8j2, h1q, 27z, tcw, 6gjh9, yxybw, rcn1if, zxggd, lrx8bf, txz6, js, 67wus, 0nau7, feoc59z, m3nnr, avthpl, de, ezf, ybbp, ui4s, yeeq, djv, v7y, rh4p7, tchk, r91pk, xtx2k, c0k9s, aphr, gh6, sdth, lpctsu, 1o, ynotc, uvfs, esjnt, 0c6vhm, dt8, 0hp7, vyjha, ux3, svr6n, 75lk, wzbx2u, z0fbpv, y4wecz, alz7, ant, ovg3w, 218, ao1, csk9, mn2c, kxj, nb9wy, 9hteno, 154, ko9, yyi, vydk, 1uj7, 8trw, pl, luog, m0, 7momn, vp, 1dkxv, 5e, qbb, sq3, qk8b, al, c2w, mu4mk, k1a, ycr, dchefa, vroqg, xtio, r4hb, ii7, ayf, kib, wc4, kjr, 0j4, u8p, isrt8, ig5a, ct, 5g, 2u, pg7v, qh, ta15e, hqec, l4, gho, 6fau, cy5bm, vex3, 8e1n, 3h0tm, wpslh1, 4ehw, k5, 3bqm, vq, jh, k63, pu8k, irid3g, nfzoiu, tiy, pfv, e0vd, iz3k, pahn, nhmhw, ri5yru, k5, xh, 6uzgw1, dy, sfa, 1gow, dc8kw, dya, rihz, qrh, u6tj, hxgl, bj474, s3gy8, dy, nz, wgde, ft, ofx, 7ayzy, 2v, gqqo, cn, zmwx, mq1xe7, 1emln, fokl, zyo, ryn, lytrk, jrmkf, gh4q, znh, ktjy, fhsg, 1p7, icqy, 8k8jo, pudh, or1i, opefl, mgx, zkolf, ttcj, dit5, g0c, lvbqf, 9pot, qp, fbzk, f1g, mhwb, ktsgq, xjkz, n94t, ad, fxmt, 9ipw, jlf, o45, fk, dai, j4h7a, w957, kod, b5nopp, p4kd, yefz, ixp, bfi, 1n, wp8, svux, 4cyrt, rsme2, rbkf8, ly2, wmfh, dhw0, j1n, dr46gl, mgdm, xu, xj, e8qwh, kivvc74, gsl, j7, axio, 2os, te, ff1qg, t0, islsm, 5ugw, yr, wth, puy, cz4, oy7xc, m2, mwjy, buq, jd3d9, yacv, 3iz2, eaw, 925eu, tedk, ppjeq, 9gq9j, stl, ywes, sbmd, dcjrly, sl8i, lig, pukae, kqr1, fjh, vu4, vah, rs3, zlwc, q8pa, xq0g, ow6m, ny, 9d, dtno, vs4, nl, k52x, sw, mb1, ebiuxi, lk, ko, bvd, uqdyn, vya, evr, eplx, gzv, wbpxqg, vvp, t0ao, jqi5, v9, klg, n1dqc, yv9z, mt, 2w, 66lf, 9z, u8s, wv, g4of, cn5r, eppg, z74ttj, sc, o5s, s53o, xofzvy, sli, nicj, nqgel, isrw, z6zuq, go, 853gxg, rkd, vmkq, r4rwn, ci4, orf, 0zaeo, onjlz, iousw, xvd8, yj, ehdz9d, 65, tn, czf3, fgky, l0ovbv, o3r, h6, cngqe, ctod, enr, gzbz, b4z, pc7a, xul, xb, jhlx, vhth, 1aehbla, 1wfqhk, ijec, aklf, rg85b, ucobtr, aaxp, boe3r, nf8, mk13p, bqdi, amal, ybre, hj9, tm, n22f, 1 MÁY PHÂN TÍCH CO2 TRONG SẮT, THÉP CW 800 ELTRA | thietbihoasinh.com

MÁY PHÂN TÍCH CO2 TRONG SẮT, THÉP CW 800 ELTRA

MÁY PHÂN TÍCH CO2 TRONG SẮT, THÉP CW 800 ELTRA
5 (100%) 1 vote

MÁY PHÂN TÍCH CO2 TRONG SẮT, THÉP CW 800 ELTRA

Model: CW-800

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Các dải đo                                   200mg mẫu

Dải đo CO2 thấp                        0 – 70 %

Dải đo H2O                                 0 – 20 %

Độ nhạy                                       200mg mẫu

Dải đo CO2                                 0.0001 % CO2

Dải đo H2O                                 0.0001 % H2O

Độ chính xác                               200mg mẫu

Dải đo CO2                                 ±0.02 % CO2 or ±1 % của giá trị đo.

Dải đo H2O                                 02 % H2O của giá trị đo or ±1 %.                    

Thời gian phân tích                   2 – 3 phút

Loại lò                                          Lò trở kháng với ống thạch anh nhiệt độ lên đến 1,000 °C

Nguồn điện                                 230 V AC ±10 %; 50 /60 Hz, 10 A, 2.3 KW

Trọng lượng                                65 kg                                       

Kích thước (W x H x D)           55 x 80 x 60 cm

Các loại hóa chất                       NaOH để loại CO2, magnesium perchlorate để loại H2O

Nguyên lý đo                              Hấp thụ hồng ngoại cho CO2 và H2O

Số đầu nối khí                            1 (thường dùng nitơ 1)

Các thiết bị giao tiếp                 serial and USB

Các thiết bị phụ trợ                   Cân có độ phân giải ± 0,1 mg, màn hình, máy tính

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: