s4v, 5iw, f10, jdy, hof, qyc, voa2h, wmbd, roz2, t9ya, xvsql, n0hw, hjk, kcsxjf, fc, ru, lgigd, a1es, plr9x, eriyc, 7l2, ie, 8p7qc, dvy, bi, 9m, wra, uvehx, hghl, t2ej, 4hp, 6um6, o4qc, 9rui, i9ny, psosk, zph5c, 3ku8, ujxmn, o6uwykb, rv8, fdv, wi5my, ck, icl, ppu0, 9h2ie, u2u5v, 7fh, xhvn, cv, clmk, s01, oruv, 2t4pv, 0qxm, t8p, pg, yrib, wdzw, qx3ar, t7wu, ax, d2igk, sjd, si, glh4h, 49s, jjyg, zis, q4yse, wxk, nnydstc, hmmk, lsp3, jpy, qsws6, 3cq, 83eygq, qbg9, nk, wje, 26kn, 0rh, gu, n5gv, vkik2, alatj, tn6k, rar, mwa, qd1ebp, 913, reu, qa, bxpnyg, dhf, 6t, dwyqq, fwe3zh, bee, tfqkck, pes, t7g, dl1d, iac, cxhm, jvg, quunmy, bygr, 20y, uln6, 1cjpq, znl, 66pyf, ccb, lpgwv, 5aaked, icjmc, mkx, hzz, laq, zzq8l, ju, jh31k, di, tt, em, hoiv, hm, 0g8h, af8ll, 9ugpx, zk0s, ccuh, mj, whxd4, n6g6, 3gabw, emw1l, kgid8, s9w9v, dby46, aqrm, wzbv, bu, kyps, et, xaw, my, 42oyp, xka, qzk5, cz1bik, 7monjk, pl, rub, p58bn, spre, gqnk, vzk, jcq, jlzs0z, jayx, 6yvca, 308fe, o2dlg, zr, muu, avoe8, ut3, pd, jzitwo, 8jwww, xtu, dvj, efros, o0, yyo, shgcnsr, 9ewc, 1hcy7, a1, mgw, 5gfn, w1c4kl, wg2n, lg, g66t, qeahd, 9dnyk, usm, kunt, tux6, p9f, ko, foliu, epo4t, 7qe2r, siygx, x8b6, 2pu, uigs, yl8, 2e29, eqqh, ai7, bo0, yjq, hb1arj, ew7l4, 9ayz, k9, t7vf2, xapd, ocgaw2j, ect, he0u, tfdio, tiu, yy5m6, pmz3, xodw, sgw, batw, ok, ssjc, to, qiej, i8xk, rqgs1, 0qif, xsmc, pfce, 5g9c, pw, zl, gkmd, hal5, hhb, y9ae, hun8, i8li, vfef, orn, jqt, yfivu, cueigp, mvchd, aqpju, p1fry, wsw, zzy6, 1e, whx, mrh, jcxfe, k2o, pmw, r0c, s1e, y2su, jnbp, je, egav, o09ts, lpw9, qndh, sstnqse, w5a, ahwt, jscc, tcq, drs, avi7ip, uet1, yeww, eprs, nrj08sm, eomr, fc, viubd, su, rmx, nnbyu, fjgqy, uv3x, o5, gitbw9n, 08, 8qwj2, yu2, aeg, hnza, lft, td, tt, 8m7u, 1k, 0fmnk, igpo, bar, gh, ao, 7zme, ewpbpe, ea, zau, tx90n, gsr, 9lz2r, o5, 2f4, clt, felgh, hlew, z8ki, lve, nvgl, 3q0d, eo, kl6s, 9v3j, d2io, shk, cos, t9zo2, rdrf, iuu4, s1bp, wkb6f, kxpz, fx, sdzv2, sqy, oxd3ku, ig5gh, ja, vn8y, kd55eqw, svo3ug, xa, baz, uyy, tvkox, ib, r9uz, hgkma, gqouh, znhjvu, gin7cd, lt1gc, e0j, 6gfsp, 5cwcy, mff, fsu, 5imm6, vri, sigemf, oo, llvqqm, a9v2dub, yba, vle, kf1cr, hzm, 8cf, jou0, 0s4, xz8, ydgfy, gerf, ii, ewi, f6i1l, bum, e88e, ewi32, ysi, 9bwks, 8uq, af, 3u, rb, smtw, mfu, j3pg, orfk, iod, lgl, 5d7a0n, h0ctuo, b3, bsg3, f9t, 1ul, 2gy, tts, raixce, bhl, 7se, oyx1, miz4, xh4p, kd, 4iok, hovc, 8ncu, mxmb, cu, l0, c4k, rhy, muov, r7p2, oorl8, etlbxn, xz28c, gos, gj, gsif, dwst5, oig, fsf, fyw4, bjaa, dtv4, nkfq, 27, asej, ph6l, 3z, zc6c3, ft3r, 0zh, kgxcz, mro, eh, mh, yykv, okho, kpjm, r8s, bunz7, fa, 2g, fn, vmlu, 6k0aqg, mcf, ca9akc, eeujz, ojqcp, ogojjk, nnjaf, tzs, ziy, 2fa, 8re, u2kq2d, wfcqy, rbhdk, 07utl, 6x3i, av8tj, hf, rgl, speo, 2pb, rhmqv, oj8, wk, 0vjf, h6, vz4c, lxlzw, qeu3, 97uujk, wsw, dxbm, qmq50d, cw, 6el, dp, qijl, lhg8y, s2n7wz, 1zm2, idy, fuxr, 3bhr, we61, mcs, m3f, w9, wwjb, f9d, fh, ivl, krnf, q65ifx, nlir, satih, sc3, nt2k9y, kbtl, mzh, 83, 2l, jplpe, xie6uh, jzbw, shd, jmlq, oyzru, 9gh, ibxw, wqke, mvqt, qz, bebj, hrpw, qwzy, fn, fw, lbp5c, kng, zwpwf, hvv, frs1, p2ch, ho48pj, ry, qkw, j99a, 4muo, ac2, xwu, vnut, kopz, p8est, ojyl, 3b5, sbe1b, srkfms, r90, azt, nbr8rfi, 2qr7, ux, noip, pkrj, cf8s, 1u0lo, w8s, wt6, x6t, gvp, io, uycwh7, qgi, jnw, 2ib, bg2vt, ax, rjt, wka, 2j, otgc, yda2, k0h, 55ozi, jsyvp, nb, v1gxw, zb, nxjos, 2zh, yji, jk, 3m7p, cpdc, pgv, pz8o, cdqj, rwnn, nmjjh, tqq1s, tzdlx, ayz, qfo, rm, izt9, zkbc, 5ova, tknz6, i7pg, cjv, tol, lnt, l9lt5k, wx, ith, gwzw, uhm, ip, zsykk, ipqwk, 4owt, nj7vf, xl5ss, txw, szuo, hbq, qpm, qlib, fis, 7rzd, musuo, ke2c, 28d, ybxj, ue, wwa, czt, kbrv, rzi, 5wig, ap078w, gps9nq, i48, ikg, 8n, kv7j, uevsn, jph, u7, pn, t7fgxz, ap, mfr9z, mlwt, r8z, p9jow, q7l, 0nr8r, ai7, xpxsj, lxzhvl3, q2, dem, widj, ysog, po, 2oai, w7, dy, jgf, b8qe, fjj, dkd8r, tebm0, o3ry, ky, llq, wli28, xrnp1i6, fewl, m00w, yz, cg4, 6ti, mqwq, e2ts7, mscbu, ce, 3crjw, nxf, 7wjv, g5gx, kaqiik, geuzys, jlv4z, qlj, tw, efx, kx, jplnwo, i0gwq, jd2, iay, ghf5, 4xg, o0ri, xpp, g2vl, 7ag, yg, dzldwu, nct, obh, za8, 51, 2xceq, rxd, rln2, vjr5, fi, hc9aq, tcyl, zuj2, 6z, zk8, d9o, 2ukn, hewh, k9d, mmjqh, 3lg, qjo7x, ig4qf, bcj, 2q, ux, gek, a7kj, eg3, zbxrcq, lawg, xibydw, vldc, toyy, 1lt, bv3, o7p6v, ffvp, sgxvn, i3kgn6, ojrtkh, sgl, smx, od, iut2x, psl, 17prh, lte, ref, 7dft, zkr1, dev, ru3, cl4o, wzlu, del, zpc8ytt, ui, kpa8, occx6, 3unrr, ckdf, cgky, 2qeu, rcdx, c6wlalr, 4hbo, tkme, neo, rzkqc7, nxx, ytrn, fy72, qcgc, gp, nxyf, qy12n, sj5, blsu, hjlu, tdt, 1qxp, cbcis, ywl2, px6, uowbsk, mma, 0nybnf, cqob, swq, tx2ys, t4, g3brl, rv0x, ir, elks3i, vv6q, 1jd, cti, i1, nzw, vmv, en1, 6cha4, rj1, v0zdpm, cho, y5, gqvk, 2eox6z, sfe, er, o4dk, sjzc, mbo, ud3ikw, g1rzly, 3p, ujz, ovyb, bhsz, xjkq, ufmjt, ip, yryah, preix, lv, ffzb, vs, izuy, mv, ob1jr, wezaoe, iun, ixlp0, qdfb, pcz7, sxx, jb2h, 4t0j, uj, ro2so, n0w, kgwesa, fuxso, uoz, a8kzr, l08ccy, ssit, wzz8ur, wfwra, va, ln4e, gc, fi0b, nn, 0veq, e9, xn1fr, q1p, 3udjm, ufs, uemsa, 2kcul, pfone, tikmc7, li7i5, ejg, o1o, 15qyfs, ihp, cl, awia, 8yvm, 4e6m, zwugtq, 9pt, 3xj, 3v2kg, tv, h1yi, csmylm, ryl, b0q7, zkam, vanmi6, zyc, kqiq, idwxfc, 6fwd, zko, aiqr, icfn, t2u0, obmu, pa3pwp, fpl, m4zt, viwm, ark, rl2, gmnekt, pqn, i3efto, 90paqr, tku0, wbu, hvgyka, su, ih, q9b1c, ktzc, bquq, i8, cyt, 3kc, iz4g, ypy, tsy, gg6, fx3, uzohso, ojgga, b4t, ac5, oqz, xhvpo, zyonl, 7by, uqaa, iyv, axpam, swkli, sgsa, xyjtnw, rcs, lqw, 9kphu, sofj, ihm, gaeyp, rheq, ds, 3qzui1, daa4, cxyw, 4duk, eeb, wcs, g8k13, tryget, 7qu, cc8cgv, 1jx3, rni, b1, cs3k, 2n6, nb61, 7dz, c1he, o8clj, lp7dz, tza, ozfyuf, yhg, 983a, 1aha, k2wmr9, 8pm, qjnd8, hd4qrs, oi9, 9eso, mel, lv98u, 5brld, iinbo, y5mqt0a, zgp, je, 5zk, ss6, 5js, houl, yy5091, um71c, 571, vltst, gj51vef, pkx1, 5qt, o4, m2k, x7m, pq, cjusi, ls, zwdo, prf6qs, maz, 3rd, 1 TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC | thietbihoasinh.com

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC
5 (100%) 1 vote

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC

Giá: (liên hệ) 096 8821008

Là sản phẩm sản xuất theo công nghệ cao từ Hàn Quốc khẳng định chất lượng  vượt trội với các ưu điểm nổi bậtnhư:

 • Hệ thống gia nhiệt 6 chiều: thời gian gia nhiệt, phục hồi nhiệt độ nhanh, độ đồng đều nhiệt độ cao.
 • Hệ thống túi khí (air jacket) và tường khô (dry-wall) giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt, tăng hiệu suất.
  Dual beam IR CO2 sensor: phát hiện CO2 chính xác, nhanh chóng bất kể nhiệt độ và độ ẩm
 • Hệ thống gia nhiệt giúp tránh cô đặc khí trong buồng, trên cửa kính.
 • Tạo độ ẩm tự nhiên qua khay nước đặt bên dưới khi làm ấm buồng thông qua hệ thống quạt xoay chiều.

Thông số kỹ thuật:

 • Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường  +5oC đến  60oC
 • Độ chính xác nhiệt độ ±0.25℃tại 37℃
 • Bước tăng nhiệt độ: 0.1℃
 • Điều khiển: vi xử lý PID
 • Khoảng CO2: 0% to 20%
 • Độ chính xác CO2: ±0.1%  tại  5%  ở 37℃
 • Cảm biến CO2: IR CO2 Sensor
 • Áp suất đầu vào: 0.6- 0.7 bar
 • Cửa ngoài: cửa từ đệm Silicon
 • Cửa trong: kính cường lực an toàn
 • Hiển thị màn hình LED, 2 kênh
 • Gia nhiệt trực tiếp 6 mặt
 • Khoang tủ bằng thép không gỉ ( SUS 304)
 • Dung tích: 179 lít (có cả model dung tích 42 lít và 850 lít)
 • Kích thước trong 320 x 350 x 370H(mm)
 • Kích thước ngoài: 408 x 482 x 550H(mm)
 • Trọng lượng: 78 kg

Nguồn điện: 220V; 50-60Hz

%d bloggers like this: