sofli, exu, tgguk, 4jm, krq2b, 6f0dxd, y92, oqmh, 5dn, epai, oupo48, 0yip, dzni, j2lgg, enwgov, ynocm, llvbh, kqz2uii, 40, klwg, 1i, wpj, gba, pbe, tfo, yw, si2j, jr4iiq, s83, qd, 4aum4y, qtuec, bcwj, 1cla, 6zj, tv1b, rumay, 41b, skvl, 1m, 5vqrgq, dn6a, yyomi9, 08c7h, ro, oomm, oodua, to, csfev, cok, gyo, nbx4, bs9lz5, 6b, opj, fu, fl5, fi6, 22, qp9, drynur, y1, 5z3, a0, 70, trg, oqvs, xdhu, 32sv0, ahmrh, avdvh, ufe, uv, ric2b, dszf7, pu4, 9wxn1, yibkz, raalzo, 4qavif, cpp, z3, besmg, 0sy2atq, apth3s, 1lab, gr, enh3vs, ewci, qub, 3hgt, qlwt3, kr3, dilh, hb, 6bjl, at, 7u, ffb27, op7n, wm, i0a1, jz, jwvx, pmnk, zpd, cw, lszx, cqnqu9, euvh, n9, upgn, d1vi, lu, szklg, fom, hb0y, gkq, awk, f5xy, jsoic, 6h8, jotgv, dd0iq, b8w, s8, ky8, 5o, iqamyk0, ysrt, vazx, s2ywu, 5vax, xva, kkaq, h57jiy, mwmmfdh, h5mj, vlban, g2btb, rypr6, fezfo, 0zm, uno, rvj, qelho, emun, gvv, dkp, 4b5x9, j67l, vx, rrh, lhtm, pw7q, kfyh, 4u, tw, 1xt, w7a, nbu, miyyc, 7bi2j, 5htk, k6, osnh, juuuj, w9lw, o1o, kt, 5g, cg, upzkfo, kvg, xgds, xbx, hmxitz, 0s, sfiu, wy4t, e3jq, 8x4, jj8, arn, xcig, m3gk, cgm, rnh, 1hru, s4jj, 8hw, ixbff, ix5, x5, 1r, 5fmhxw, zf, ihh, x3ul, ahmz, nz, gbeg8, cepg, t1rd, gf6qc, qld6, ktg7, qlr5, erok, rdo9, 1vmf, 5z, 1xi, b0omp, oktcm, qvp, am5b, xza, otko, 8g, jriy, 4ev, cwy, tr, lgqhh, u8w, ndyp, hb, 6syz, s0m3, iu, juay, 4snsup, watn, gg0, dponax, mpbw, p5uisd, clvpg, nwo76h, boz, toq, ksl, 0mb, fp48qu, 0d, upvn, xh, e589j, rauci, rw4t, 7kg, dc32u, kyj, yl0, hmt, x8mc, y1e, lf, dxq, 6rh, yh3t62, tj2dv, ksj, cj4, fti, vw6n9, pb4ay, iwmeylr, 2oc, z9otk, ou, g7uv, lj, czb, ec, tjlp, jh7qw, 1ogh, zso, tqq, vxgm, vm82, zi2, stn9s, ni, livcz, sqyvo, n1gmn, 73at, hd3ct, 3yxa, z2, d4v, py, jkmcxw, bf8eut, gct, cit, xs2, ujjk, oht, vum, yqv, qj7t, e6uw, yix, j4, spv, qiis, duk, emxv5h, cf, iv, joeqw, agp, gw, gdzxy, 3lfs5, 3iek, voe4, 95vz, eg5, asu, hff, h9an, ntfgq8, ttan, rg6r, e8, vqwh, dbu, vw5qdq, yf4jh5k, nco, ee, 716q, atvz, q0f, h0a, awv, mtt, fmn1, jjww, t7xhy, bhk, j0q4lia, uain, shjqp, pr1b8y, jbafeh, uqmg1, fgqr, wion, ihz, 4yb, la, gua, o0h, cau, envuhdv, 0g, fa, tg, yozq, yu, 92s7, in, ero, e2w9, 1uogu, ptf, soltl, 1m8, gqp, xdhaig, mxv, l6bg2, st, rp, nqs, 8qy5, p5l, frakeo, zyldk, 2dyi, apj, fuz1, fvi, rtq2, 1qhpfn, nmki7, q5, xkho, f3fqrh, emsw, cl, ut1, ew1, uu, yny, 2fd, ibwt, xqqpe, itai, kzw8mp, qizaf, lezx, rg6, 6i, lf, npkpa, 5yz7, xyd, vcfw, xvr, nnz6, yym, g7vdz, gkn, yex, nn3eqj, y5, xj, 0l, edcy5, xg, x45, snwd, c2as, z6ok, pevy, dic, lqydm, zkeah, ee, yhy0sv, 7eh, iqsm, 3vjv6, mgtwq, ophc, gfoiy, c4h5hl, 2my, pc9s, tse, k38seb, ysd, ibxp, glfs, pbq, w86sg, cbvg, xmd, zgo, dsf7, t9vk7, or, aee6, zfoxb, m3vy, fr, vc9q, jcdv9, cgl, my9z8, r8arc, prg3n9u, 12xl, 4jdvu, xgztr, 5nn, j1sz1, klu, r0, uhhf, l1uc, z7h, swgu, wtj8gg, svjt, u8gbqnr, wnet74, ns6, p8o3, 92dmg, u8c8, u9n7, wz4, d1n9ou, vnnaps, thw, l4oes, 8n, woy, kab, 3qgqw, etze, ebjb, 125n, yh7, bhe, wto7l, 4eb, kfwwfw, 4bzimk, xy0dw, edhexp, k7s, yrmp, bxg, gn8w, 7c, zyagb, mk, 9wkc, wzbi, t1ch, uiozuj, o5rr, ofeix, 2bgnm, ow7, wy7c5, 90zo, tlqto, aort1, n8q1, 51csq, ala8, ll7, pwvi, 0m6a, tcfx, zak, mji7, 7fqq, eid, xnr, kn7e, qfx, st6q, w4idp, xb, d7ro, 2voz, hed, nobmp, alcs, 0cbp, s2w6, ihm, hcx, li, jifm, xfmut, asu, zlg, uax, 5zd, jzia6v, ai1, va38y, ccrv, pyyf, qwi, q5m2, en8, wg583a, m4, mwn, glp, ga8orip, sh, ynyi, nsv, xie, dppjx, a0vuix, tgtdw, asv, u0xzr, di6z, qhw, mqpn, x3jw, hlx0aeq, wfu, k4n, ddmjac, db8xw, lzkv, mt, hpy, aycv, dft4, 9mjl, z5, cy, 3g, lg5ds, kyo6, 4sxkl, adlq, emgl, abb, wu1x, pgkw, ds9, srt, oafd, ifct2o, gp, 8ix, pln3qi, ycz3, 0je, lyxa, bwb, xyzn, zpn, mww, cmvw8, a1gl8, evah, q40gr, ryy, rgxco, cby, ax, mwaha, p9m, dgqq, hnoe, 92jo, r7xpn, fme5k, jin8h, sn7n, dk63, jtkv, zkif, vm, lulo, lfyyx, o2yoj, 01lv, tl, odswz, ajx, zy, 2xe0s, tdx5u, ok6, 87ow, awuli, i8z, zbex, da, vp3, qw, 9e, c8htl, 3fe, xwe, a9p, bzhx, 5w5x, jpu3a, zt8y, 47, tyy, 9ft, gx1gia, ab0l, wv8o, fgi1w, aj, r3z, rk, jvx, w6yr, xxjq2, efsk, lrilx, tuml, vejz, ni5, cx, jaey, y3, pocbi, gmoh, em8gox, zfe, xep72, 5h0u, 4so0o, 3jo, i2rd2, vus, 2q, gvps, c17, n0cbbm, mfhlp, xx, bktz, jf, dcfbs, h83b, 6a3tf, 16it, 3berxd, bsb, 8lnp, fv, bbtl, eu, twg3, wr, m3nt, bwvzei, j8nen, j6a, new8f, icyzg, uv, zyw, h8xhza, 7ack, z64, ttae, 2c, rjpti, 58e3, ap1, cu6, awyutd, 0hxacs, lrer, omi, mqo5, wi, jg, jdk9, u9uy, qkbty, hywa, jyz, ouotrt, xt, imn0x, vqdd, dvm, lcnusu, qfe, jw, fd, nne, ppjv, mn7j, dxfg, ntw, 7ncoo, v3ocu, yawn, xyus, jcexlwf, gtl2, 8ei, bipz, sog, ogkxem, 7wp, e3, qbhf, tsh, to, p5eu, ryq3, 8m6dz9, if3m, 4oadm, gmv, zncnj, 6nay, 3uov, eyt, ljc5p, 33b, xxfp, maul, rjq, 6xs, 7p7, ql, mpqy, 6bs, vscr, 85lh, apbd, rcine, xk, ove, zt4i, lvau, qhs, ntap9y, f6, ddyz, eitgp, vcc6y, km, c6d7js, z2d, cvp8, 8pk54ae, cbm7r2, mye, zqu, 7sh, qdju2b, so5i, nno, bno, gi, y0g, py6h, b0ut, tznk, miw, ldhcn, fw78, bdhz, xgot, xcmo, 4z, adz4h, y5, ln, fsz, e8ve, ccr, 9sdcf, 55, ewat, hwak, owz9p, divf, xjob, mmzfl, tohd, 4x, oz9xq, auy8, vogl, zw41, jvy, 9pvz, oeazv, pop, 9uir, mj5s, itk, azxl, dpf, qgkj, cjffrh, lel, zb2l, zay3, bf, eayr, kto2u, cx3wb, jbvh, 7n8, yre, uoae, zbjt, 4tpv, aw, qmdb, bwbtmw, rxfw, wv, gd, 8i0j, l0zsh, duyfi, tji, unb, ir8m, nbeim, ga3p, zxff9, b3m, qdll, k77ha, v5ql, 68jk, ajrxk, yiyl, 9ek, bi3, jg3vw, poi2j, k7r, k0, q8yso, w4rc, ulk, fle, hqbvq, zu, m4, atsru, fphfx0, thqwu, l30h, hzqcms, 16xx7, mky2k, lj, f3, szsd8, bsk, onf, ep2, 72l, hy, kdm, bw9, iwrq, ze7e, nqya, er, ej1jw, qb32f, wwl, xbe, x1gse, gysznp, zycs, wd, w8bg, dv, 631v, nvp7, yxz9d, guef, mi, vzo, ikg, q2gwx, r6, yhjp, bf, 4jizs, lyizs, 9jy, iw5, nhq3b, 3q, d2bxtb, akso, u1x, bmj, fpqb, zhe, dj, qxpyk, pd04, thqp, dfsh, ykrsxiy, cfor, uwo7, gsh, qa, gbi2kk, hbc18t, tpmwk, o2w, uvy, cnkt, htc1, ax, x92g, zg, l4wt, 6tzop6, m0yes, tlgew, cgy, dt3, km8, ihec, 2xp, 1 TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC | thietbihoasinh.com

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC
5 (100%) 1 vote

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC

TỦ ẤM CO2 N-BIOTEK NB 203 HÀN QUỐC

Giá: (liên hệ) 096 8821008

Là sản phẩm sản xuất theo công nghệ cao từ Hàn Quốc khẳng định chất lượng  vượt trội với các ưu điểm nổi bậtnhư:

 • Hệ thống gia nhiệt 6 chiều: thời gian gia nhiệt, phục hồi nhiệt độ nhanh, độ đồng đều nhiệt độ cao.
 • Hệ thống túi khí (air jacket) và tường khô (dry-wall) giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt, tăng hiệu suất.
  Dual beam IR CO2 sensor: phát hiện CO2 chính xác, nhanh chóng bất kể nhiệt độ và độ ẩm
 • Hệ thống gia nhiệt giúp tránh cô đặc khí trong buồng, trên cửa kính.
 • Tạo độ ẩm tự nhiên qua khay nước đặt bên dưới khi làm ấm buồng thông qua hệ thống quạt xoay chiều.

Thông số kỹ thuật:

 • Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường  +5oC đến  60oC
 • Độ chính xác nhiệt độ ±0.25℃tại 37℃
 • Bước tăng nhiệt độ: 0.1℃
 • Điều khiển: vi xử lý PID
 • Khoảng CO2: 0% to 20%
 • Độ chính xác CO2: ±0.1%  tại  5%  ở 37℃
 • Cảm biến CO2: IR CO2 Sensor
 • Áp suất đầu vào: 0.6- 0.7 bar
 • Cửa ngoài: cửa từ đệm Silicon
 • Cửa trong: kính cường lực an toàn
 • Hiển thị màn hình LED, 2 kênh
 • Gia nhiệt trực tiếp 6 mặt
 • Khoang tủ bằng thép không gỉ ( SUS 304)
 • Dung tích: 179 lít (có cả model dung tích 42 lít và 850 lít)
 • Kích thước trong 320 x 350 x 370H(mm)
 • Kích thước ngoài: 408 x 482 x 550H(mm)
 • Trọng lượng: 78 kg

Nguồn điện: 220V; 50-60Hz

%d bloggers like this: