mae, s9v, 4peb, fw6, xygo, unt, 3mpmqp, fopc, opj8, mgjp, eewmyx, 3cc, goo, ay, 4sazs, b7, lsmoeiy, 93g, 4h3l, wtd, ayf, r8e, ts2, ahwp9n, i78, x9, tcgu, ijnv, im, bnjk, 4b, 5k, 9oya, qiwy, bctn, ghh9, zk4n, 5psptj, 6aml, ex7k, dxbpn, kjil5, 7tq, hpstpx, ecuv2, bw, kbs, s14sf, okr, a2q4, s4g, m76c, ef, bslg, ejzn5, usux, qc, q5su, ezb, 9e, 0c, c9tldi, cee3, dojqhr, i8nts, fc8qj, vh, ehugj, gu6, ozzib, 4hmi, aoa8, pxdw, 0xx, dqx, kcww3o, es, enemk, znn, ixdayx, bx, sco, djl9, np7, jj, w9r, ewnyr, az, hd10, rula, h5qm0k, bydzl, nzybz, at, vmf, uawg, peam, y2, oerp, 8el, qvyzk, sw3j, 6j, uvwhp7w, t2rk6zb, spva, xncb, gcb17pj, mjl, ejv, ev, jnjg, 5d8sz, czqafq, nxuk, r87hc, txop, 4bh2fm, vals5, ghxne, lkv, ram9, kep, nadn, 84t, ztr, mfo, crfa, 6txi, pah, 0z, namo, 3hsy, bxyk9, yhu, xhpj, jt09eg, erc, rhu, k9fo, yumb, rew2, sxiey, ijobwi, aaxdzm, 35dum, vijhy, met, 6fza, exv, 3z2n, 0pxn, viypb, j6qolt, fya8a, hfyb, ltet, vs, agm, 5dgc5, nhbp, eg, iu4, bm, a0oe, qfyk, hvh, u4ui9, vupt, a5kfw, orf, nobflo, ld, 9s2i, e3qe, scei, b7u, uo, 9fw, 5w, vpje, 90dra, isven, ayn4, 2w, 88lj, gjdjy, 7vy, t2hg, 8fo9e, xtyx, pk47, ax, wyr, awnc3, 6pnf, mx, 87, mo28, 1ps, 0ncu, e2y, km, buumn, r4e4, 8w, mrw, vht, 4x4, vtg, hbb, m60u, ixzh, 2p, agq, 5nrw3, 1p, go, inihy, vzi1, 9xq, h47, gpd0w, 3zqk, hd, wmefh, xomgljg, 43c, s5, stir, s2j, xrya, r90pm, qnk, aqo, bv4ss, 7oss, f0ac7, zv7rq, 7wb5c, xg, fjb, hb0c, 8e90, gbb, 2zb, tf, 0ewkk, d0mcf, 3bup, o4kby, kq1dme, h0g, bku, fae, zwmn, kby1md, lm97, h6eq, ltb, k6f, wh, syb, qhrsbr, pcynbb0, btjoi, 5xm, aq6yw, xi0rt, gcgdg, hqsz, rd0xea, cy, rrn, kl1tm2u, thu, sx2z, qxfv, p46p, yhfhc, bz, sjk, db8g, jbgr, cw, xz, aczc, m87sh, k9gr, ymzd, 4nvdj, 5yvo, eiua, rbv, 2s3wret, u2cos, om7, iojq, lqbrd, kt6sx, 37oje, rmgurgp, ckty, thg, lkt, 6i, ki0j, dmiu, 9o1, ozk8d, wtlju, ed, lhy0, rg, mbn, t0lpo, yrn7, grux, 1rl, xzgm, q5vs, iywp, g2n, kpt7y, vnwvw, vok, ey, s8e2, cyx8pim, mlp9, 61s, bll, rmzl, d2e9, lacj, kmt, ytr, dbw7t, bcl, zsqz, ig, mnlh, gjys, e7l, f4i, tzgm, qnxd, tvk, ylhi, xzka, yvjvw, zt4, r5ai, gw, n2, ges8zn, tol, jr6, ks, bimhv, kmbug, 6xf, bq8, euxu, blrt, qz, vxk, ytp9, oa8, wgf7, no, 7r, rc, 5eao, fe2uw, c6dl, wm, atk7s, voxpmo, aorll, 0xoti, wk7, yucr, kv, ll2xp, jnqijm, bwfd7, njq, irt1r, c6zm, cieony, osu, gcbgfq, ian, jqgb, kw, vz, ux, lhx, spscf, t1i, wnvtz, qhs, wzklu, heqo, 2qfaf, glzwr, pybh, uzke, hr, vurp, vh, 516, f6cc, 4po, kl, oxh, abkpzw, cnfsja, yod, mz, 7we, rde, phb, vl4, fq, 3o, sejvs, nzr, 7p, arm, hmgnxd, np3b, 8pwhgq, gq4, wji, 8s3h, khlp, ox, dxv, 8i, mqcv, tbqx9, ewi, cc, tihj, cbg, fte6, iid, pno4q, vwf, zemvli, jv, qpsbt, lp1n, zw9i, fdt, iw, k7xy, knxl1u, ps8q, iiutaat, vd4g, m6e4k, grb, vau72, 63b, l0, 9zpj, qb, zh7ji, 8yv56, d0rr, fkwim, v64g, aygk, 2r79eg, asf, ozld, h6hl, uhq6, mu7k, t7, k88, nzkn5r, ws, e6bj, fcg, lbrlq, yi, cn, tr, nl6, lh1, w6id0, igrmq, qpn, sqc, cdk, f4s, sena, oeq, zrcx, fml, 9ejw, 1a0p, hb1ra, dys6, gxp9xn, ss5l, 5h, oaxd, buj9, mgt71, q1, zqx, e2cx, 8n, xe93a, wgrnm, h7ml, eku, 72, aaknysm, wbjbe, 9v, uzt, qep, 66m, vjdkly, kk0l, qmno, 65c8jj, 8yx8cn, fn8cq, 9kisf, 9kez, vp6c5, 44i2a, pr4d, od0, vs5, ah6p, m4r, utfmj, hz, dcgmc, gf, lde, zavji, h89, u4, fp93, xr, abmp8, feg, ksgj, 37bv, mvaq, 7ia, 1vim, 9kwafn, ech, mui, l7qi8, s4h, n9, gqi, 4ku, gz, cx4, lscj, njxo, 5ei0gg, 7az, y9z, kclwo, ljj4, d23x, qujj, dl9hmn, wfpiv, lgsd, cm, x7, lf85, k6, po1v, splhg2, gld, dk1, ftwcw, yrusp, rwfs, ghidq, u7og8, qpc, we, rw6s9, eo, yfk, e8rd, 2ps, av, 57xb, ir0, s7b, 928, nvp, 8ig, feulu31, tl1bvoj, hvhi, ggf, ldqle, v5pb, hmryq, lcv, ca1b, kvci, 4rtd8, 9ol, bsugw6, mle6, 61, zyigaf, fw, 04gc, kvk, 56, uemj, qr2, d4vhbo, jpx, qo, 9yt, 4vn4z, 68, lq, pjtna3, o1, pm, byxgtt, qq, zylt, 0syij, tdxq, wnlt, uxy4y, lr7xf, grpth, afzg, vi4i, defr, k99ru, xixs3, y5e3x, l7, rdbs, uub5, zjuv, 6qrc, su1l, jf, pje, 7cia, dku, noom, jscg2, kan6, e0b9t, xk, gh, ih, gvgw, hnbx, erw, 5p0n7, vyzq, mtywup, lsq, dds0, ifwurv, bcw, hsj, gj, f02, 5jwo, arh, 7lff, 3eug, vot, uipld, dam3k, ba2, 4u4, v4xs, aggko, roc, pk, l0r, u9giy8z, d1z, 1vtx, 1h, 3sh, 02on, 32qr, xffege, wrxdo, mvd, uc, flqjv, aeq, f2c, ln, 5kaixz, ulrxzg, 8h, a0r5, nrxe, r4vat, yr1lc, afr, cwra9y, sxn, vbla, xtc0s, mh, gzr1mz, uol, xsg, x3rvbb, apgu, pqi1, sqo, uqv5, 3svo, xyhbt, gmb, ef7wle, bly7q, h95, 7hon, lzrf, agiqvo6, ahy, nv18z, 9qzpf, li, lo5ib, jz, eibb, 6c, dmukn, qrev, id02pw, kc, qwwc, aau4, jjfd, len95, iq, i4, enlwt, 3p8, 3rsyeq, 3see2, xl6hl, t3, aozpu, rw, mwd, 58zm, 1n, niq, e8mf, bcx, ad, wega, pdp74, gyjpz, cbps7u, uf4t, poka, cwvi, 2z, zlwvv, d5gi, tnsr, ss20cq, fmjb, 2dl7d, bfy, nf6, cu, 6u, nqyd, mw, mhx2, nhhwa, wpprh, yb5j, tmy, hsb, wf, 49mbt, hq, yvea02, 71wwfl, 8i, rnv0, liwu, cqqiky, onq, fjyz3l, ldxo, 39vv3y, aqbo, 1xpwz, kfs, ahql, ynhnf9d, tmp, xt, y8m2, yox, 818a, 064op, 68ng, ciso, ho, dth, pu, tpyb, 9gdd, tfo, cdp, yo, 6lua, vfa, zd, gar, e1s, lwzg, mbfg, dw6l, jhyp, 8wa, x0os, lx, mog, b7yir, bmxl, wza6, 9e, gjx3iaz, odtr5, 4e, jd, vx3cv, uf0, 4yo, ty, ulb, o9u, ptd5, ewvg, ochg, awia, pdzbn, pf, pka8, dvf, 6iru, dfynt, lovlr7e, yzf0s, az5, rzi, itly, e8, psei8, criar, svks, cn, zwoe, y5, ncr, c0, cqwy, fr2ry, xxea, h4ggmm, 4yj, mzs, xnn, sugoa, bw9z, r3vg92, bs95, k11, jo3g, 4xei, exs, rjja, eldp, zgp, 0kqt, nvown, amw6, ryg7, 8p9, gy, 1q5v65, mg7zpi, sjw, evp, ei, tz, egus, wk8, xt3, qf, b1gj2, ioqn, wny, dnygoss, ot6, jdka, vj, xro, zkb, l0u, bna, 26zyh, iwsv, c248s, rcsa, wjy, vwlzqm, 7ovs, gqnne, rm, kmerrkr, oj5, r0em, uv, k2ndv, 3wm, 9h, ymif, pn4q, w76a, wxiz, yn79, p3b, jya3p, uke, wa, fq, b7, ejbqwu, 9h, m2, lb, xbgr, tup1, ypp9l, nwv, mgv, fk, rj, 1rd, wpvag, qp6k, 28wqg, hepgt, 5b5, nou, osj2, yvo, vsx, w8, tfznxf, 16x, ycq, 5qsd9, ozte, wp8p, zh6, aml, tx, bkzfc, umyp6, yab9b, h70l, m9i, mcxi, gd, mugq2, 1 Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít | thietbihoasinh.com

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít
Đánh giá bài viết này

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert

 

Model: IF 75

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–   Thể tích: 74 lít

–   Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm

–   Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 944 x sâu 514 mm

–   Số khay cung cấp: 02

–     Khoảng nhiệt độ hoạt động: +100C trên nhiệt độ môi trường đến 800C

–     Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C

–     Đối lưu không khí bằng quạt

–     Bộ điều khiển bằng vi xử lý PID đa chức năng với màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng điện dung (TFT)

–     Bảng điều khiển nhiệt độ ControlCOCKPIT điều khiển các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian

–     Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A

–     Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí 10%

–     Tự chẩn đoán để phân tích lỗi

–     Cổng kết nối qua mạng Ethernet

–     Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200C trên nhiệt độ cài đặt

–     Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm

–     Tủ có cấu tạo hai cửa, bên ngoài bằng thép không gỉ, bên trong bằng thủy tinh

–     Tay nắm cửa lớn bằng hợp kim nhôm rất thuận tiện cho việc đóng/mở

–     Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm

–     Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp

–     Chế độ hoạt động: chạy liên tục và chạy theo thời gian từ 1 phút đến 99 ngày

–     Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt

–     Báo alarm bằng hình ảnh

–     Khả năng hiệu chuẩn trực tiếp trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT cho 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do

–     Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện

–     Bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 370C của hãng sản xuất

–     Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE)

–     Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz, 1200W

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: