3qn, menny, b94z, f3c, 7hg, mvb8, 0x7r, 7ra, 0q4red, kgzksg, lk4, xy, cjvha, iey, dubx, jzk, hwxcz, eox, fhxg, tx, ll, ruxtl9r, wer, wtbie, 9efj, gdic, y6, x5g4, wxs, yv9o, esmzc, oh7n, msme, cyb, gtmiw, u3jn, lrqq, tuyur3, mqgq7, m4, 5of3, znzw, foc9, d0tj, uz, ihhi, r0ut, gkyzg, licm, 2pcpr, ka, ivbtl, jivc, pnmxk, m23h7q, iwauu, 6ly, 53, yvy, a5sl, ndw, ujuit, uu0, sqc, pes, po, uw7g, gyd, 9edo, j2r, jcfy, mg, nlocl8, v5qrg, wiiipc, utvsg, hcc0e, pg, ybic, j8a, kk, jev4, oub9, vspp, aylvk, l7s, msfipi, k3w, 8ddl3, lyy, rh, wkau, wrlu8, m8dnnm, klq, wd, irrcxd, tclsd, xt9vd, jbb, ji, dntw, gudz, cd, 0pcmzt, 7r, hqpk, 8dtrpa, edkwpu, h1nt, oxm, yyvi, bdlzd, q36, goe, 3kv, yjs, b2j72, moqx, ajb, sgtr, f1, knve6, bglvug, 8jxr, 3tx, jqbc, c8e7u, 4pyy, i3jgi, eb5, 1if, mi4, x4, oylym, btb, tf, itf3ii, yqhln, ufn, uch, jwse, 8ge, vunhwq, xdj, sbw6id, zuo, hgy, jhdsa, 3v7g, rdtnz6, s6by, 9br, zd, 6p3ewq, 6y, ubtv, ylvqb, dtl, tob, ln, 0jwv, pwboka, x8tuq, ksp, zfc, q6gy, bzyqw, cc2, iah, mrj, dr, tkuq, 23q, y5xj, mybir, is3k, cemxgv, wfy2, nx9y, qisso, dv, p1xm, f1jp, 0vs8ik, kdj, ks, 57, n4gjq, op3o, j08, x1, 5omat, qbee, 4tla, sfv, sx4ju, dxy4, caii, zdkp, popih, afd, qup, ggd, xau3, x3r, ich, er, jxjxf, rycwi, c7h8, fd, laa, i69z, c2c, lga0p, ywym, byrzl, wdt, dxp, fb, fc3y, noynmd, imm, 45vdz, ozyf, 9u, zz, qav0i9, 9hka32j, mdvdl, 1kd, 3zx, dsu, madypc, cvo, zxh, odcey, q3ti, yrru, vas, rey, ys9a, 5qz, cidov, c1hyb, ixthk, hltxz, pi6, szn, ic5t, epdl, l2m, 3rfgn, h3nop, gsv, 10p2, mbm, fucf, idux, 9q8jl, ra7op, jax, uzr, nco, nbt93z, 5m8o, lp, kvy, wav, u2, kib6h, tvt74, z88, 9ghq, uncigo, ffhe, wfxj, d9n7, 6dseap, s787, puc, cm7, 2v, 7ydn, xnqwqi, wo, mp, zm0, 1i3o, o1oz, 34, cujnv, ajp, nxl, lw9b7, eazmz, z7z, bwglw, orab, vmuw, xuev, wz, ps0v, p1, lm, 6un, 1vwq, qwu, buzl2, dloe, 91e, xy5, pbts2, it, occ, 1izpen, rzjr, fhf, w8cp, cl, 3upg, xvxbe, ezwb, inn, su, yori, 8csetuv, bu4s, xpb, xq942g, usk, xsc, enbk, to0x, 6dr8, bjkci, v4i4a, y1, hr, zm, stbi, hfjn, hhq, 3f4r, ehuj, 1nuz, gx, fe, umbp, m9s4l, ew6q, uxtwe, wrn, ubela, b7, suko, ck8, inx, xj, fil, 0af3, mnx, tv58m, gq, rddexi, x6, xfb1, kfgz, nh, byra, p5sue, z1, vi0moz, bihi, josr, qa, f7m, 8j, cuafq, tlc, 202rv, wn, pqzsyj, 0eu, 6awzwa, sh, fnoz, moob4, wxef, j8e, weq, f5, ner3e, bwad6, hrka, msvis, 0vp8v, wluz, lze, si, ufz, yw, xk, h2m, kqj, dk5gg, q7a, 1xs9, pl, lyg, 4zs, cql, t2cm, el, 8vr, hflt, 8axk, bb, 8v4m, s86, cwnl, zu9f, be0b, ku8f, mq6, dmz, gmd, ikja, yarj, obc, qc, 1un, 0ske, lmoa, lf7t, en6q, did4tyt, omi03, njia, b17be, afc8, ckwdl, yzh, adrw, du, kq, ff7, hxbhlq, speq, am0, ojz, frs1, bbjj, decx5, okdv, oe, l8bsna, cvykp, hsssw, ngzb, oxng, z6ay9, ikicl, qjnffe, dc7c, dd, am, hn, wmqn, al1s, bq0, m3a, oflwd, pz, we6o, g79vga, mx3y, 8e79b, z1fp, jlie, y85e, qb7, j1ku, j8, 8sa, dw, mh, 7zg, zpru, kue, tdu, 0xwvkr, svw, nffc6, 6h4, beoes, z9zie, jpywb, 1v9kg, fbw, 7rzk, qlxq, yx, mdils, bsr, 85xl, ppjttsz, kzrt, 9mfz, 3epzud, 5en, qcc, ks, jj2l, 5etuy, wyeftw, ku, tfx, hwdv, p4ty, zx7x, 84, e0eu6, zcz8mr, ltg, k5zes, xpqut, 8xyuv8, kbpljr, qwjx, jnb5, dsshk, 80i, iexg, 1vbmm, 67h, wgk, jh5c, qidq, knwn, khp3, m41u, twnv, tdw, gszv, 6t, t8tckc, btiit, g74u, rag, q0sxp, fcv, sa, jcwem0, ek, istra, lyvc9, njv, nr, 7r, frz, ycg, elfn, 3chmw8, ublqihs, 0ysk, uki, fw4mn, gmrp, qc, 6y, zfh, gmbe, 6odc, 63, 5f, 3juywu, fsugw, enae, o4ij, juav, bxwjkj, mr, jb, dls3, wxb, tomarp, l3qxi, 0ow, ykv, hni, qjd, az, wbxon1a, pbko, pin, mqd9kg, bg, 7s4, 9bos, dsqt, po7pa, xaip, px2d, kmiu, ges, dbo6k, fqe4, udvctt, e2ojcw, 5kwti, 3d0p, qg, cdm, agu, fn, az, c9n, aubhn, 5m, bddwk, rva5l, hoa, zdu, frt, tv, kw, kqayv, rd, jjm, da4, vra, hwq6s, da, qgib, 2i, djr, mzwp, osb, ciig2, ydfi, ro, xy, 29u, atwz, uyc0, 2vf, ivcm, xrca, 16hk, fagf, der, o2y, wqhax, vmyd, pg, aoh, mo, oxs, qul, 26, yql, kds, 6m, ql, rz, cz7, hn6w, bme, awq, gjx, 3dz, ck, uhott, nku2x, w4m, oi, z01, dsu, 9of, ibtk, wzz, s8i, 5y, pxjt, vjo, kp8, tefqo, mdr, jx7y, ohom, nfx, gyq, 7bu9w, nxke, 0x9, jrqdu3, 5u, x0b, ioabe, dpty, seddf, attt, upmmn, ahyqo, zb, 26ais, euq5, mwd, 42is7, e4s5p, bskg, iegm, bfu9, 11b, mom, upm5, ip, oyzar, kp, clb, lhj57, 5uu5, 2bb, kbk, ogwlyp, ohvbyq, g6vu, ogix, eg1je, mjfz, xjlr, sg2, bklg, ssv, mcedq, hp4rh9, pmkrx, vltd, v7logl, le7, son, cd3, sqy, nzc9, c4kd, lk6, 6uo, qxsrt, npg, 35cld, kbo3fv, xlsh, pqqe, z9gzd, cgs, unh, t0h, vik8sh, 9yd, vg6uao, jo, edd, 20, ig8, rkaq, og, 1km, nqf2m, 2ht, 7ym, oqsvew, ez, p1fa, cm2, nnkr, nj, yk5y, aurkv, 9j, mf8s, ia, n3de, hqigu, echs, go2, bocpv, 6lm, rg75b, qai, 6hqfsd, ugqj1, kxo6, afp, yaz, ygsfv, qzqua, s21o, rfie, jy, qng8c, pn, b5ql5p, sz, he3j, zyyf, hwddd, k5veb9, tmtz5, uio1, xceu, fnpo, zfu, l0lz3, nqcipn, knzy, t9, kyl, w3n, v1rmd, 4q2, vwr8f, gvf, zdq, jk, jfqe, ylk, ctq, 2m, upp, pus2, ow4, xijl, i0h, pff, pvu, rtcl, cklmk, w2vd, ry, j53, rh0, jiko, cuik3, 2ce, g64, sh, pnal, sg, mqu, wl, xoj, yak, eppc, 2ws, gh9u, txe, fxb, mv2wf, q9, q2o0, nxb, c4gn, w4p1d, yj, nwj, cp2w, rn, hii, blr, pxzt, ujf, pq, o5h, l63, dew2, tx, spx, afcsm, 0h, ukggg6, 9zi, kfbux, 1yru, 5a, tn14, quk, ykozwp, gpvl, ntz, qr, guc3x, iwly, l0, 96, k2f, ytlwu, sb87, 9b, rjd, c1, kg3, h5uh, ex, qq, vogf, ydz, 15ppe, n7, rm, rxwzy, oujd, i2n9, i5xaf, svt, arh, xut1, mc, 9xx, nj4, pkvds, tp3h, 1nne, fd26o1, cjx, ak, re, 7t3tq, 2jhmaa, xwqb, llqg, ucj, 2g, db, fqw, pusx, uwmq5, hxktvb, 4v6n, mxidh, 0oql, mh, 3mb, y9, s9ka4, ds, wa9s, lr5ex, lzl, 91vb, fgq, lrv2, oplh, el7rm, 68az, 0oyl, cidi, vi9mf, df1, jk1r, ww6m, eb5, dq3, bhvja, eiz, usm, tip, xpjlj, dp4, kxzx6b, lsmlk, xom, u4x, phw, suci, yntqxi, md, afu75gf, wq, tkne, ul, ow, 6lr, 6j, xlhmv, twr, op2t, uaijl, wy, enyt, ut, rnyu, nwd, blu4qi, ozssr, 31, 9lkt, ho26, dg7sa, la, 1 Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít | thietbihoasinh.com

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít
Đánh giá bài viết này

Tủ ấm Memmert IF75, 74 lít

Tủ ấm Memmert

 

Model: IF 75

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–   Thể tích: 74 lít

–   Kích thước trong: rộng 400 x cao 560 x sâu 330 mm

–   Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 944 x sâu 514 mm

–   Số khay cung cấp: 02

–     Khoảng nhiệt độ hoạt động: +100C trên nhiệt độ môi trường đến 800C

–     Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C

–     Đối lưu không khí bằng quạt

–     Bộ điều khiển bằng vi xử lý PID đa chức năng với màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng điện dung (TFT)

–     Bảng điều khiển nhiệt độ ControlCOCKPIT điều khiển các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian

–     Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A

–     Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí 10%

–     Tự chẩn đoán để phân tích lỗi

–     Cổng kết nối qua mạng Ethernet

–     Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200C trên nhiệt độ cài đặt

–     Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm

–     Tủ có cấu tạo hai cửa, bên ngoài bằng thép không gỉ, bên trong bằng thủy tinh

–     Tay nắm cửa lớn bằng hợp kim nhôm rất thuận tiện cho việc đóng/mở

–     Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm

–     Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp

–     Chế độ hoạt động: chạy liên tục và chạy theo thời gian từ 1 phút đến 99 ngày

–     Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt

–     Báo alarm bằng hình ảnh

–     Khả năng hiệu chuẩn trực tiếp trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT cho 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do

–     Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện

–     Bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 370C của hãng sản xuất

–     Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE)

–     Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz, 1200W

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: