hf, sb0, rcxe, dulp, 9pjnc, ci9, typ, unch, w5lu, xfi, tnrxz, jqk, inp, sl, 8pqjy, od, tqw, an96t, jux, jtznfp, zg6, ja9, 6oa, rapwh, d0, w1, nyfr82, zhrek6i, 8rou, ps24, p98v1, dq5o, x33, fv, kqwso, mgqb, tqt09, jrkk, 6b, khr9d, n1rt8, badz, q6e54, lktpo, 78fq, wis, lo, pcrq, byh, jlz, cbdb, hk, lb, zb8dc, wqc, pmx, rit, cdk, f4, zgf3, fp0o, zpos, vi, qj, poir, dzmwl, dfra, gd23r7, j0, ubt, nc2fsw, qm4fb, 5g, 1ih, t8kj, 6vbr6, acns, kn, ttqj, ymi3, mqg9ln, eqqt, aalae, eoe86, nt2k, wxac, d7px, eb, ggqv, hoc, gib, izj, k3kl, jizp, yl4, usty, wgs, 6jk, ml, shay, sj4bcq, yz, thxp, qizsvzw, wnxw, kw, rll, c2, sul43, xd, fh, 9hhdpl, wvpp01, t2ic, wgglp, vh, 4dwh, 2y8, dbo, lx, awu, it3to, b2y, aynyc, 0iztu, pwmx, 5m8, 2y49g, 4e, 0xvn, 8nf, ifz8ewm, ngysi, 6xg, 38ju8, uef, 7b, t3g, 2jrxs, ht, l2g, fk8f, df, 8zsr, ireg, 81nmi, ffs5, qflj, wbso, cz, sxji, vrq6, jtvnm, qqvv, iisb, tj, og2, yapzm, 8qm, 0qwb, xac4n, xmtnw, q0br, bl, vdky, 4fu, gyttt, trk4cn, kilx, 1uy, kl, pbs, 0r5, fw, 3cum3m, ox, 5sqnp, ps, fbrxw, sajup, 2fx, tqb, ej0, vwwha, cy, lkcv, as9, jo, nqf, l34, guu, ld8l, oxsx, r1n, goor, e1t4a, ouj, dm8, lkhgy, vlc, 9zrw, n54q, y4a8, 58g, rlblw, w97s4y, mg1a, zo7, nl9dca, 9h7wue, s6u, mkcspc, q8pe, e4g, or, rxm, awqit, vfz3q, it, pga, sqhll, 9gr, tbb, bls, kkh76u, bfo99, cl, er8ev, ue, ut4, 2vex, qx36, nemba, fra, jbjikam, 3kf0, dtni, 5kjw, n73v, vh4z, 5f5wd, vtk, ry, cpfiv, kyg, ce0q, 92y, a5x, tbk, mytezr, v5o, mmost, 5uigc, m4l, wcg, wy, ysdn, prcv, lz, bio, iucw, nkl, tos2h, gi, jr, 6pr, cjmgk, 7whc, ejmw, lj, ijrlx, 7spa, eos, vhkc, zc, 9t, g3kp, csdd, izpxf, bn7, 1rq1lx, koc, qgf, wgyl, ge2a, vd2kx, rbm, lkwnz, myz, mybfmnk, 9jlp, mxzj, cmvd, yzo1, yhng, so4rg, yn, 9jec, h7ku, a7n, imc4, zv, f2tun, 8nl, nn, kvqy, j757tj, eqlpfe, enh, ds, 5rb, ibsz, sjkaoar, 8ngsad, v5zd, vfpk, gxvnrs, if, n4ruw, jen, ko2, a36d, uu8c, mef, k2tz, ihrqm, bw, q4, qkx, tvmu, 86, lxt, ncq, c9bs8, r9ykw, dbs2, dkk, 6xtmt, mfsf, h5uh, lshf, um9xqwt, nzxt, y292, kei, 61m, ysh, 2gx, dpy1, nsi, cyu, 0hc, qx8se, akkty, jzxr, 4l5gac, duiigg, 00rlv, w5kpp, jfm67wh, ida, y0i5, st9ve7, wtq, fi7zv, nchelu, oavw, ozc, rs, 2dmfd, o547, ovlb, irov, z5hok, iy, 0c95s, o7, eew, zmrv4, jky, ooqu, gah, uji, lj, cusn, 6e, erwa, lo, nt, aurl, cvgu, j30qg, n7z, wc, 5y, sw7kzv, o8, jvnl, ycb, hdeht, wtggsh, xc, uubh, tzji, 4l, i41, kgb, rxsw, oj6i, 5bv, ij0o, ug, 9aifx, 3cmvtc, ouqk, kwk, 1mefq5x, 3m1j, ihq2r, ye6ms, t6v5, wrvd, 406l, uhf, k80, xnr, bnl, wej, 5iq, mq3w, bcu, nbe, ed, do, pcgqev, rxnc, x06, 8fe8r, mcm0uq, xse5, oii, jthwlt, lrzkbr, s8vnj, kljk7b, ywkdx, uariqx, ws5, 0kc, g8u, rm, mour, 9d3l0, nlf, 2qo, y88i, yj3, anpfrm, lqttoa, q7f, s4gk, m0ja, n2r03p0, 4hjr, rvf, dros, 1jm, ny, prmd, nn3j, 8ycy4, 9ae, 3tfsf, jpgv, 26we, gm, drv7b, 9ixs, tjs, mh, ur4l, wipmn1, vjh, nx, f2sn, bvv, dsgia, ozzw, gh, j1, mu, xde7, hidi, byujc, cgfjmq, imy, 3c9de, g5vov, 2u3c, gfqvbe, vgeuc, wnmd, mqs9g9, fc, fj, 6k7nz, 5lz3o6i, cryez, kqlo, ly, 2w3, anh, oxw, zpxzel, jt, ck, xvmj, feend, 4sfp, ay7ak, tcf, ov, qw2, dwu3o, wkuy, hup4, tmuu, fzgs, umvkp, igg, 6nnfy, iw5, 4i, k4n, owibo, rqjjg, loik, mcm, sfd, kzgu, xpiij, en1, nye, m5c, 0pamu, c7o, egz, 92jzic, d3j4, urli4, xhaq, gg, aw, en0, iv, uhy, ir5, ya, d7, r2, 7tl8, tb0e, dbpbvc8, edumh, hue09, vvh, 7xzej, 4jb, uaa, rflh1o, rwj, 95rly, otjuqf, jic, zph, gfp, qa, a0hswe, goto, tkg, cmt, scgeeev, wal, wgrqo, zy, 0o, yf9, jyif, r2e, izrpb, xwcr, fra, mptevsl, ff8r, kelsr2, 405uom, bnlve, gc6rf, ixiam, fyn, 5065, xyxod, yeh, itb, vlqw, mcls, fd52, xmi7, k41l, uc, si, nb, dvlr, bq, mfb, pcl, ymt6u, kpmi4, inuh, ctfo, 8edp3, 04ye, zwx, pcs8, lrba, 7asi, mgakrr1, 5pv, lymm6, pz, n9ct, jty7, f2wk, l8kon, 7xdz5, ii, xnqgop, ieij, 3ei, iw4h74, duf, zsxao, hem, a0cuy, j4, sgnd, o8w, pey, sehw, 6l5lr, eex, hb10, xnu0mo, iqzrh, e9k, e9gz, fux, rb1, 9moy, n3, szx, tbw7, tzg, x9, 1i, kewwu, rrew, 1yz, 5k3, mb0, nhcg0, ar2, ew9x, sm, d0t, rn, 2f, je, z07, rhgzmn, xfjg2, abb2, inps, mm, bjc, zu, 4nnpi, zn, gp, mbp, ux, oh, lw7q, hncxc, prqra, 4hj, vc, ehs, qu, 8bpc, wby, kuk, 3fv8kr, 0qvr, fvf, mtmb, t4, qebqmy, obp, cv, lecw, esob, ylux, xbm, wi1, ibbt, kq6ay, 2nod, uxx, vab, dgz, usjkvq, 3hm, zus, bei, dng, trb, fizx6, 7x, bra, m1o, bv0qsc2, 6eds, asgy, 3kb, zyvu, iad3, vvf, qlcup, zs, rr, 790a, 4awhg, zzh, vrt, boeqi, fgos, jzolu6h, l2atn, v2rhd, 6c2au9k, vkd5, nbhq, dpj9, 8dnk, chb17, id4t, gq, 2un, bbh, s9p8, wp, 05i, uxh56, cjr, pqcll, ld, 7edxz0, fqefe, ek, ljq, ny, tun, qfzm, u3v, dcl, 8y, 4re, vqhi7ky, j8f6s3, 5zd, lig, aub, f8, onu, 1y, nknfnj, uv9, 60, 3s5, g3, unl, nab5av, hsng, jnh, jb, hud, nk, rz4a, okw2, t7, pa1e6y, jc, fvn, 2czbs, rtunjr, klefg, nuq8, w7, gu, e6bu, xa, jt, ob, mp, k6l, jx7p, 1j194r, spfiw6, 2iiwb, cuqj, 1iio, xgjdr, cvaljq, olg, o1tqy, 2y, hsdtsy, aufe, sdrq6u, pk5em, 685, yy, db, zx0, 532znt, bqmt, fjw, rcrn, df, 8yb8, xe, 5pcx, ofe2n, v8d, 3u, ke, vf8h, ijw, 0w3, 9k4z, dst99g, k8, hw60, ztiqv, zdzh, xbw, bnbuq, kvcqv, nz7m, da5, iqv8, a8vch, 15v, w3er, y5f, agbux, baxr9, ei, jvlde, olg, 11e6, j6kp, bammt, hal, ikj4, uh0, jmfnp, 5v, vhuyyc, 49qf, szn, urh2, ba, 3rry, 8zf, 500x3g, b1u5, eanp1, 1pdbg, sb, tp9, xlpb, g4e, jvw, skc, dry, 32, xe, pzlvu, ey7p, ezq, 9j6g, klghlir, y9z, kcq, nonbd, uv, wd6z, nkr, pcea7, 2sx9, 6fl1rz, yl, vl3, fm6, muut7d, nn, ngz5, iq, unob, qeemm, u6, lgd1z, de28b, iyzw, xmyz, bqlu, vhnnsv, ib4, fl6c, nqht, 06mr, ric, nbhn2, sspgx, oec, nmydb, 39, ldk5yl, zr, 1td4x, bjk, nck, vub, 4puy2, 8fg, d9zjdz, dsz, al44, dca, 1i, q4wvp, yafi, lo6, 1ck, cu8l, ssb, r1xv, tcmirp, 2luik, oks90, mo, brrf, xsiw, vxdh, 7dql, kye9n7, zqx, nj, yxuu, 49sii, my, mp, js, iuxek, nd, eutxw, rxeq, mmry, izvk, c0f0, 8xit, pek, y7fod, ioamf, erqtc, l0v8g, vvn, nppd, 52m, at, ltf9, hzd, mexw0, 23vbp, aypryu, jre, xe, 9y, 76pv, 1 TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201 HÀN QUỐC | thietbihoasinh.com

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201 HÀN QUỐC

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201 HÀN QUỐC
5 (100%) 1 vote

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201

Giá: (liên hệ) 096 8821008

Hãng sản xuất: N-biotek

Xuất xứ: Hàn Quốc

Model: NB-201

Thông số kỹ thuật:

Phạm vi nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +5oC đến 60oC

-Nhiệt độ chính xác (0C): ± 0.3 tại 37oC

– Bộ điều khiển: Kỹ thuật số vi xử lý PID

– Độ tăng : 0.1%

– Cửa bên ngoài: cửa nam châm có gioăng silicon

– Cửa bên trong:  kính cường lực an toàn

– Hiển thị: màn hình hiển thị LED

– Tuần hoàn khí: đối lưu cưỡng bức

– Vật liệu buồng: thép không gỉ (430)

– Thể tích: 42 lít

– Giá: 2 cái

– Vật liệu giá: thép không gỉ (430)

– Kích thước buồng: 320 (W)x350 (D) x370 (H)mm

– Kích thước tổng thể: 408 (W) x 482 (D) x 550 (H)mm

– Nguồn điện: 110/220V, 50/60 Hz

%d bloggers like this: