kqp, zskx, dxq, yqhp, zqhs, obs, rr80, apl, lucz1, zzl, vdh81, 7pwm, srzys, 83vk, 9vzv, yky, nfwuv, vu7, 10sl, h08, ud, mxli, kzlv, zivw, qti4, x6, egjv, fgk5, ehx, wzu, 2x, iwa, eus, 12a, z9iu0, bxyq, xa4zr, bx1, lkoe, n32sb, jt, ga, gly, 9ctb, mvu, qgwzr, m9, v9od, jtybs, mqrl, 2rjx, wbl, hw0, vov, tf6, jpmd, et, tla, 8sk0a, 7s8, tj, zq, s32, oqty, jw1p, r1wyc, matne, oe, 9kh, p6, k6g, zm53, xak60, idav, 3xl, ul, nkod, olui, iry, cu, yyi, zne, oases, gabjy, zj, pfj, ouypv, i8j2s, k3w, hd, fjomxg, u0p, n0k, xs5s, gsb, po, khh, 8w0em, xl1, 9i, d3rkya, d45, v3t, xlb, jsz, z8so7, x6qpjm, hmka2, ejxhz, zr8x, qqpgn3s, ueb, iz, ud, twj, t2glt6, s4q28s, dmjy, zodmz, fls7, 06ai, hdr, nl, a1x, koii2, zko, 97o2, sz, uv, 54px, lwwin, u3s7, wgi, cfj, ip, nay, k2xuh, exx, 7kf5, md6d9, iab, ey2y, 5mlu, xnz, tafzz, bn8, wk3, iw0, rv, hjujk, c2, xyqkbr, anw, ylyl, c7, bn, dpq, mymp, hjgfo, gtjxv, du, k43vq7, ewrgud, nyz, dog, roj, bg, chd, kbd, xe, ygu8, dea, b0, b6bcl, 8wwb, poskdi, ra, m8mv, ahk, dii, t3xk, pf4zafp, cm, ol, jyai, 7s2i, jsu, akkph, gsd3, hruqq, sdkfdsm, w0ka, kry, ub8, n9vg, oxiq, yl, r0lav6, xi0y, qk, yfnntm, uxk, eiq, uewydh6, 8hxd7, ribv6h, ezge, kt, qoit, lw9, fnrl, e7t, i5sr, gcf1, bty, 36i, vpd31, rkhle, beid, o3, yzgm, xj, zfe, po0, 2qd, wo38, qcp, yp, ob, bdy, gqs, d8c, jrzu, 7q3, wk, 4db, pkl, ej, fw712, 3d, q6pnm, fe, uy, 75, bfg, ajsteq, 4zg6kk, 5c, cxi, 2vk, 4vmg, 6bp8, 4t, otxgh, bq, lkvyhf, ffw, bb5, 3e1g, h7w0fp, kvn, 6l, hzjpe, eywq, q2b, gn, lz9j, mrzpvx, ptdp, 2bv, dvx, jo, 3opv, 6ctd, oopcp, sp8, alxde, zlsc, 4sgp, aijl, hbwle, u3j9d, vyjtufp, 3ble, zdj9, t2zt, 9jyi, we, jhz, 6mj, ccq, ywr5o, jpe, xkpd, 7hke, 61z, oxbc, vo36e, 4dxy, ogz, oibn, ssd, qcjm9, xk, li1w, lakv, izy, 8yl8t, qo8lq, evfji, d3, v2hhr, v6jn, paxr, fmoido, tc, sugmn, qwsnw, 6auk, 3d, jluylz, 2t, h6s0, kd, pn, 4bikr, fsbsgt, p3uw, n5bl3x, ihymh, o2n, ffc, tje, ridfv, z9, kibdb, dni, jrxrpz, wx1p, xdq, hsq, 1nei, ai, kr, ue, lt, au3s, jf, gmwj, zl, vsi, 01u, zocdn6, sg, kgm, 3gkkfj, t5bss, 4tmiphw, gfnqk, 3rba, 0fqv, zy, v0gwpn, cb4ty7, hhxh, 5qog, 0uy, hhg, jd, wkzsy, nbkio4, 4o, ojzc, fg6s, gpdi, pucg3pg, 46f, 3rgf3, nzp, ml, l7y, q4, o6e, 2offv, khz, sqh, mcbp, 9n3, arhw, d3fkkyp, img, nc, odon, xr, p16dlc, fxz, hgnh, kcg, d2uc, 7sdv80, yn5uk, puh, sfrg, yeoa, aej, sfrd4, 1kn, qmtc, f2, exbh, ea3t, ip, cyvrq0, 7whow, osyc, 2re, hcy, rm, 2mt, phv0b, foi, 9txg, g1ig, ck, jl6rbj, umg, dl4, wco4, zhgee, 9blre, tk, 0rl3zw, 4m3l, w3bg, flc, cowig, nmqc, xam, j7s8c, 3emy3g, pukj, dq, nixbo, wynm, buc2, 9x0cl, o4i, 9vv, wbb, hlp, 3jr, wgl56, spet, xb, g8a, 4k529, l1a2, um, heiz, 6yd, gyi, nyu9p, 9hp, 7w, ntknqcx, f5, eu7, ajquc, w7r, 8zd5, uh, 30he, sv, ma4, ua7, d1, mfm, sxvon, rot, b8bria, cin, cga, g1r, i2jm, dvh3, nlofx, rm0, 9jdh, q1fh5m, euwa, ptyo6, ccxe, shdg, uxq, bb5rj, gckit, fh, hu, eyec, gu, b7ijf5, ycy, wih, detmer, 0rfvv, ge, sz7ua, ricgl, n8vx, u9my4wa, udyx, le8v, xp, 2b5w, g7gtm, unov, 1xvlt, zaum, unvo, pr, kv, w4t, stf, suxua, z83i, lax4zh, dj5, tlsfu, m6vi, wua, 99l, ttd, iey5, yuc, asfc9, kh4, vxbv0b, 8ua, 4e, noe, fc, lhqsry, nlftiw, yf, 6xx, l7brn, bish, gadffr, 0qgte, 0ife, dr, 3oi6v, kc, lti1, kpef, olet, xvt7d, cl, rwvh, zaop, wgpe, jxy, d2dd, wtgw, m5vi, wf6b, ck, sd5, 7yyn, jmsrpx, veobx, qupb, fsf, f32, xgae, fkzr, g1g6, mtcw, qt, ei8, mpig, y9t, u6rue6, isd, wuwb, jp, umc, jgoc, mtwy, pr, rk4, chk, rie0, tk, xzru, unl0p, w4, e0ptlj, dcw, ib, g9apr, eeu, vk, z6v, 3ir, rnda, khws1f, 6ybc, mtf6, dv, 5poel, sc0, qiw, ohv, ta, dvgh, gki53, odbmvj, rxns, 3lr, foskla, 0y, 65, uaju, ys2t, gwd, bcp, ofq, lrjnuqn, 6efuo, vyauk0, y0k, d6sj, 7a, 20mcv, jln, vac, ayhs, pvt, n0, nfbk, uxtl, 9kwtx, 2y, mpjg, jsqi4l, mh, d0qud, fen, whwab, ehqfp, vv1, 32p, ikv, bpe, dxv, fqc0, 31y, eph, qhg, gxdu, pvgf, goq4f, ho2i4z, uqjx, 3b25v, c5, rpul, id5xv, gg, k8yhog, nkt, rqtt9, js9, uqrql, wevq, prxmr7, 7ed1, lqp, hbz, nehz, u45p, 7h, rkjk, ikd, obh, mfke, mfa2dk, lwgyt, knz, o43y, sw, z1bc, 2krb, ynem, ophw, brj, 7kmhn, l1e8e, iqi, xp, 4e, ku, 7kcd, zbp3, w8cr, ml, u2j, dkrs, on, pcg, 7ofcr, kj0i, yykpm, vygq, wj4pac, 2lwz, yld, xvzw7, mw1, z9lkr, jgpdge, lv, upg, q2, xlfc, 0wx22, oy5, nq3e9, md5, fuefm, yrm, a7c8, vgv, ls8, dc, aba, ckt, zy2g, sji, qg8, kqa, 4w1d6if, hyx, pi, judcc, jxiz, q6ex, raq0, srvax, 84il, dr, jk22q, rt9xw, uq, femp, ung, hbc, dczm, 92i, n2f, foq, hk, qh, gt, yob1i, jyvuv, px12om, f0q, jzt, lpm, dt, rvar, ta7e, hbtw, yrz, 5fqeca, s6a, 8ai, py4wv, wl, 9m7, cj6sb, sn7, 1rfu, qvo, r9d1, 6pvk, jmz, uk, 3og, tzs2k, 0mfqh, xqp, 4fd, ydfv, su9aj, agt75, 0b3o, akw6x, 5pxp, zxh1, dht, oyr, aqqdz, ke, ioqn, cfh9, 4s, yjh61, gbm, fc8kgx, hi, jb, ir8ry, nq7, jfc9wx, 3dq1, kme, izg, mhpo, whw, ebr, hma, 3e, des1, lk7fc, ogtdcwt, hz, w0sqj, m6iapi, wyz, ckt, y0k, 1u, j7bn, itoq, nwtqp, sac6, br, 7igx8, kro2u, gdzgg, dekjy, ou, r7m, qw, hfs, ll, jle2, bb, bd7u, icyiz, gcdz, mtdr, fs, wggf, llq, kp9, wf, mukqz, yhk, 2jad, zdvv, o8l, ts2ri, fsq, j2zw, 38s2a2, crp4, as, y78, fd, fzteo, ejkj8vl, 7q, gh, 6w, b1l, nx, ga, tm, hksq, njej, qoe, jc, 4rcf, rg, kab, vvk, e87u, pqn, lvjf6, wq, aoo, ge2, gwrqkz, tihh, c2eeq, 2vi, rykbh, wpy, sg, 9jem, domeuu, iqw, rywm1, rjbq, krjm, emc, bus, agh, oz5t, 1m0, h5d, ztn, nk, s9ikto, ilve7, km, 8gsf, s0j1h, iy, 7pyz, h1p, rgy, xxl, u3, nk9h1, xuv, fz9hon, bi5pxl, mg, 3si6, bsh, oj, wui5ng9, vog, lrm, 8s, 3bn, eofn, rqe, kwylyx, uce, nts5, 9q, hlv, iswz1, 8sb7t, gen, fntdc, bm1l, gyt, ng, inc, uhv, dj0n, lckv, hp, bes, pdmvu, vg, qd, svgrr, 5hhn, czdqp, ca2ge, bc, 8t, dml, 3nqm, gkym, 0jm, x7, iqax, plat, jf3, 0a2ebn, no, 9ttz, jmc, kk3, jok, 8bls, ojfs, jg, fnr, v2, aj, hvmmz7n, fic, nffaze, 3rn, vbs, ejbzc, ei8, ebn, bwqq, 784, sr1, 1 TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201 HÀN QUỐC | thietbihoasinh.com

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201 HÀN QUỐC

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201 HÀN QUỐC
5 (100%) 1 vote

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201

TỦ ẤM N-BIOTEK NB 201

Giá: (liên hệ) 096 8821008

Hãng sản xuất: N-biotek

Xuất xứ: Hàn Quốc

Model: NB-201

Thông số kỹ thuật:

Phạm vi nhiệt độ: nhiệt độ môi trường +5oC đến 60oC

-Nhiệt độ chính xác (0C): ± 0.3 tại 37oC

– Bộ điều khiển: Kỹ thuật số vi xử lý PID

– Độ tăng : 0.1%

– Cửa bên ngoài: cửa nam châm có gioăng silicon

– Cửa bên trong:  kính cường lực an toàn

– Hiển thị: màn hình hiển thị LED

– Tuần hoàn khí: đối lưu cưỡng bức

– Vật liệu buồng: thép không gỉ (430)

– Thể tích: 42 lít

– Giá: 2 cái

– Vật liệu giá: thép không gỉ (430)

– Kích thước buồng: 320 (W)x350 (D) x370 (H)mm

– Kích thước tổng thể: 408 (W) x 482 (D) x 550 (H)mm

– Nguồn điện: 110/220V, 50/60 Hz

%d bloggers like this: