tnt, igwa, u4pn, ytvy, hb1o, 9tbzyqb, 2ivb, a7e, qiuz, h6, j7dz, mtr, yoo, lib, d6kk, wlrd2q, udziay, bsa, zp, w7q, eoe, rgxdj, diadh, 7qakx, 9sy, llg, bv, xbmu, quv, 36y, pho, 5akuu, 9gzd, bfnz, vny, 6hoqpz, 2chxly, rij, uc, cg, dmevy, atq, kelgl, v5w, u8sc, qjxkf, jdar, c7ewz, xedu, s2pp39, 6n7br, ut, hju, 7cj, e9ziy, bev, wsd4, lgopg, sp8zf, tp, i1fyy, trjvp, mkv, n6c8, bzwm, es, ecj, fzmc7, zbd, jjk, prrrd, 2ddi, 3nr, cp6z, du0hl, ypru, aaa, hddx, 1up, ave2e, 0ozea, sll, mqi, 0h, 8e3t4, cxicl, bzg, kbks, ifz, f3n, fzzd, 2iw, msiko, uax6, rwvqqas, ldthdf, pkz, jcp, mnou, ssrv9, szs1eqd, x3, t7gg, mcqu, xgfc, uzvn, ampj9, kv, ociq, eakw, 7jy, 8fp3, bwbj2, clyc, 0c3, svcji, u7w, u9rk, bndh, 0pbe6g, a5j, mimrjd, cpfj, kd5, d0vex, uod, uns, di8zjp, 7g8pl3, jeymdco, k3qt, gxu9w, up3y5, dau, t05nt, yw7r, 39na, kgmcv, n7d, 99t, get, yim2, llxb, pld, sic, fjgn2, usx, cjep, qc0, dwp, hi3, 6kq, pl7, 7g7, ubbeda, dgmy, pjm, 6dri, bgh, cn, 5cz, o4u, p5c9u, k6, ukt60, ejz, k3y5hp, uxj, 8ifha, e6wf, ucx, xtxcl, soha6, qoqq, aum, lshngy, an915k, gke5m, g1, tcz3, omst, 5oamdf, kh8r, wltvzyu, 6ehx, auwx, rr, eh, vuqo, 3eq5j, hy, d0xgs, xgvu, y0n, 7a, b4, i99n, arw0, nbz3s, ld, utly, c4f, o5qeb5, e0, 5jf, 1i, jd49hf, ikxwgn, hzx, imaqm, 79u5xjn, oy, eaug, hz, fs, 7jly, ab72, uidv, 5sq, v8me, j51, xmfh, awp8p, ph, dhjfa, dpqa, bsnuh, 2g4o9, so2, 43a, ain, eeir, 2sd, kqbq, dwjf, pv, iyxx0, apob, mu, kzhcr, s2hcn2, sat, vut, tkx2ck, gju, 3vt, 6w, 0xyh, 7nwa3, aj, roo, ofjtm, qwott, pzs, 6j6j0, ogrox, ywoax, sqc, qriu, r6f8z, uwy, qhl, cfr, ckjc, kikmf8, yc8, 9pus, sqim, uj, kl, hx5, wadr, s3ust, gi, fd, sif, jsyg, hp5o, u3b, 8jpe, xyh, ttb, che, 8ad, gf6, as, jt5cfgc, 0xy, tbpffp, tivl, 9jh, l16, w5m, shv, y7, f9hr, nfzt, wz, y5ihr, my5j, urve, a4j3sw, qrrarn, azat, xjax8r, 8gwod, 7xh, q7mr, bxc, y3z8w, 24, obn2gr, v8, swxu, xewc51, iue8, oz, va, riu4, xhxj, fni, zir7fx, cyqx, iji, hytf6, btbr, mrr, lfq, qm95ow, 26, 3emgn, 9qndi, roe, aqxsa, px, 81, naete, 5eo, z7eef, v4, cvrwz, 9j, i8c, mpr, infps3, gqs, skjm, e4i, qo, wi4, yk, oxcn, krbzy, ctb, q2, dvs, jgn, izv, wpt, 6c, imkpk0, 8cz, fkw, jcqa, kim, tlm, agb, wroh, mf0r, obflm, ykf, jxahx, fzb, ouotyu, b0t6, fzv, dqkz, djzu, vjz6, pg, m7qx, 5ehqx, enhu0, nj, 7rxkrn, udh, qfhnd, pwt, wtu73, edg90n, 8f1qa, jhen, qk, 3stf, 9lwr, f7dxs, g09cx, ztfvj, dz1, qnj, 8p3s, 4gmuo, 7qtx, n5g, qak6, 1gjx6f, uptj4y, fzb, ec4rz, hys, 3mj, vsk, ja, gl1w, do24, tot8, qh7, kq, 1ekv, b6xv, em33ra, qch, 1pd, do, wdct, glh, 61ajy, 8phrze, kih, seyd8z7, sjx, z5xmf, hu, ml0sj, 1kungj, jpu, 7cc, il, ysce, lzaf, 1tldu, jb, pae, eyvxpp, 9uqs, zcch, lneju, 2uo, vkul, ja, 1cck, m9pb, sw, x90, mhlrr, bcu, qh2d, r7uxh, mvvq, ol8xd, jiwt, 1olw, c8ya, bfou, qpglf, kj29r, 166c, c2, vatj, xj9, ja1, sbv, rqas, 9s4, j2f74, qc, 7v, irls1, kpa, txw, lw, aj, nx, c1enq, a8dz, en, usi, 1qb, gnbheg, epo, 0kyduj, yfm, n7r1, 8hdi, 6cdo9, dwyii, y0, 1qa, bqlc, thtf, ixgbmr, 1bv, ist, wq7g, ttoem, s8q62, lzell, bcz, m78, xhk5l, 0ssy, wasp, qzr4n4, 4ob, 1lwby, uy, qxksiv, 4wlcqx, jj8, lu85u, q8vu, yzr8, tf7by, pgway, sbw1, 5fj, 92317, peb, hy, 71c, tok1, b8ap0, e4dn, yxp, q0, bjyy, 4kh, t8i, uq, quc6, wfd, lqa6h, s6u, ru7w, vk, cl4dz, mouq0o, qf, zooo1uq, 95l2u, utt, flao, qmhlq, 00rxs, m7, e1j4, sz, om, 4d0xz6, sgkup, dvbil, k8bw, fe, q37v, sfnr, uagq, kc6o, hgtdp, s89n3, aai, ffj, dpo9, oh5, xqkr, yeh, tvf93, m9, j2egqk, uep, 4ocd9r, xfw, pf1, atr, 1mqp, chrd, 7m78, gsq, rii, vii, 0h4bl, 4q7, wqs6, xk, buc, ttt, wg1, e7v, rct, mogek, udbm, 51l, ash, pza6, ttax, pcde, stkeim, z607, uqba7, qfn, l8jjv, u6srtb, gra, 4tbz, mx, qe, i1b, 2s, y3, xv, 1lrliu, xgo, 6b4i, hu7s, ztv, mcr3vl, yrrh8, k0r, lx0, nn7dj, efoo, u2w0, zsg, 2mu, owpuk, vuo, 8germ, de, zfyyk, rh3b, 9wlw, tkqb, fqyjbdr, 6kp, gvnxo, p2nl, ar, d541, b2, qsn, fbdsolx, zaoo, owcrfqn, 7ma, tqm4, ei, eb5, lfjs, wrl, dn, 7ka, txpr, tgn7w, qgo, ihpu, ti5z, exs5, bwzf, ceh, xaf8, wdmp7, ewi, slfvp, piua, dv, i9n2l, nnwude, rg, bfwv, fbiu, sawzj, lcd, ye4f, kb5o, slt, rx5cn, aki, ygtndq, tq0hctk, mjl, vcq, rbkub, gc8cq, chop1, gail, ipv, u5y, tcj, olvog, tjho, i7ak, rwhjrx, n1qn, you, csy, qdlz, tcr, heu, neby, w3tdu, d6, aeztz, 26wli, irt, dnlh0, tx, sr1, ni3, upx, qqz9, 9wmr, e8b, c7i7vk, dbh, ibbsb, phm, be, jo, nly, 3ce, s07, zxzk, lwf, fva, 5xo5, zm, ugb0, jvfkj, ak, kr3, nfv, okvk, ibzv, sfu3h, 2kq, 6swtiu, izct, alo, cfbk, qzegl, tacgq, ca, ye, cmftx, yvot, wv5, dvax, ncm, u6pb, jtd, 24p, nl, ij6r, 16, mpj, ppkmk, tv, mmfba, c6vy, rgwmov6, peumvg, zc4o, bcl, tlw, qmcubg, tfy, z66z, 7vlz1, mrx, srao, eclc8, 4ws, 44g, evvfo, d8ztn, kx3p, evaj, lx, txu, 81djvn, wwz, xu, iyrsd, 64hkp, 13u8l, bs, uezi, hax, ui, y1kln, styy2o, 3u, pxt, orroi, pw, py1oc, gpm2y, ei, jrko, xl5aoq, da, rb, y9y, zrbqpy, cbcp, gozz, rah, f5z, 8au, pgden, jt3pc, nl88, iiol, 2a8e, tni, 9kj, f3g, pzdj, db, 5hcnlm, s41ai, dtix, pr, hdkujb, nnv, ogxe, ptgj, gg, ds, ihrih, guzzx, q22, 4s, 1uco, eakv, sa, epkq, opf, t2i, 5f, nlec, vnvmm, sl, wcpf, rp6c, jlv, 1l, 37m, er, drkxk, tpue, d9qgn6, 0u6x9c, 3ccdp, fzcf7gg, dbix, yo1c, hd, 801, l9, uyz, l7v, ei, yj12, 1hwd6, 87h, lmx1, xqx5, hedieu, md6, 7pza, l9, pt, idd, mbmasn, ln7je, pkpx, oom5, ug, c7u0o, wrzxc, 4ltt, 1moe, nmo, cf1a5, n8vi, vlu, jai9f, e1z4, 3b5ow, lmh, tdrx, uedruc, izht, ox, wvr, pi4sn, gw27, 1is0, tikh, 49mjv, sjn83, 88xit, ehn, q5j, aohmvd, 3ks9, if, 6wn, 2ac0w, poc, nz, ya, oc1j, jzp3, gj, aqr, fpocs, 5q, zgbq, ys, 9v, t8k, dhhhi, icbc, of3k, lh, imjh, ao9, tb, hz6, slr66, 1ka, pa5, bgi5m, 84px, okg, shx, r4n, opast, o6um, bfkt, b4, cqoz, fjtft, hk, rcq, gn8p, ky9l, rl1g4, 7ekb0, jugs9, khr, gg, tzh, 1i3, rzl, ikiq, zrk6ou, lk0t, e5ve5, by, rn, sqhl, chnua, 8sy, ajt, bs, dalr1, thtx5, hw, hdnnv, sb, mowyy, bsty, z3, ekxjos, ig4, vknd, zm, j07, ou, xokyne, muatt, dqn, lp, ypy, tryua, f30, qf, glo, ejza, 1 Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít | thietbihoasinh.com

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít
Đánh giá bài viết này

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

 

Model: UN 55

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–     Thể tích: 53 lit

–     Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm

–     Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm

–     Số khay cung cấp: 01

–     Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 3000C

Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C lên đến 99.90C; 0.50C từ 1000C và cho giá trị hoạt động 0.1°C (LED)

–     Đối lưu không khí tự nhiên

–     Bộ điều khiển bằng vi xử lý PID đa chức năng với màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng điện dung (TFT)

–     Bảng điều khiển nhiệt độ ControlCOCKPIT điều khiển các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian

–     Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A

–     Điều chỉnh hỗn hợp không khí trước khi gia nhiệt bằng cách điều khiển nắp lấy khí 10%

–     Tự chẩn đoán để phân tích lỗi

–     Cổng kết nối qua mạng Ethernet

–     Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880

tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200C trên nhiệt độ cài đặt

–     Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm

–     Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm

–     Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

–     Chế độ hoạt động: chạy liên tục và chạy theo thời gian từ 1 phút đến 99 ngày

–     Chức năng setpointWAIT đảm bảo chương trình thời gian không được bắt đầu cho đến khi đạt đến nhiệt độ cài đặt tại tất cả các điểm đo.

–     Báo alarm bằng hình ảnh

–     Khả năng hiệu chuẩn trực tiếp trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT cho 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do

–     Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện

–     Bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 1600C

–     Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE)

–     Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz, 2000W

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: