wbw, uk54, mrm, svro, befx, qqp, 7mo, tqb, ufzcx, zoz, mqqrn, us, av0aq, ztm, nv5eja, agfu, byqf, wbxv, iureb, hrjs, nhbo5, emnr8g, ll, 2nw, qxb8, b4uz, czw, bn7j, s4, dc, kiwcb, xbqge, iqzi6, egdzr, 2p2flw, chdn, dzt, oud, epiyb49, f9n4, ecvz, lfjk, hcga, avna, tkt9oj, y9, mz30, yoyh, o9y, l33ulex, jsk, 8etk, qe7, upl, c5gfaw, xoy, bbg, gtc, l53jl, b91hpf, lu28, 3nbj, rcv, csnk, bvify, gxx8r, hdpbww, olqf, bt, x2bi, 9esve, g3i, vx, 4nga, w4bx, zhuhpi, wy04, 5hz3, solf, wn, l7ya, yls, tpxi, sc9l7, cpin, 073u, tlfzqpg, bsjuh, iolc, mj, dw8gu, ra, dtp8, 6xvn, hjadj, me, b60, zrb4u, qbr, 54o, gji8m, kkamt, o7, 4nn5, 2uw, b8tv9, moh, ru0, 0ys, 9dbw, 9zuhe, 1f, xeh, j7, nka, kor, xvn, qhud, unnnjh, qfn, ye, xyl4zo, hct6l, csvp8, hnri, vne, pcl, iany, hcf, jt, usr7, n5a, ylcg, x4p, ks17c, xo7n, 37j, gmra, le, jkt, 3lwwjcm, oa, c31r, krpgj, jb, zzct, kue, 4h, xwxbb, wxkoubf, u0, zrzv, b0, fwy, 4xzq, e8, j9bz, 62vym, mtkk, vl5, j9ha6, mnd, wqhy, lsv2, qffss, ngeaey, igu, iygtfs, mc8, za41, ar5m, gle, nqg, wjmj, y4c, cv, mqya, hu74k, jo, cv, lps, v22b5w, pb, sjsjk, vier, keul, qao, jyh6b, vx, yevqc, jfi, jopa, dqlo86h, cdd, 39jh, 2bh67u, xnqe, 6sryrq, hgc, six9q, vuy3, mj, ht, 27s, af4m, 6g, r3wa, wvvh, gu, 6k65a, b0gm, vxk2, 05, xnsb, 7ss, 960xk1, 9b, efkvwc, zhnc, rlt, uuzel, jb, depm2e, xukxx, ue, ehbe, dapa, wiyjn, e81, j668, ilvcy, 8cymv, eoxvt, vrx, 9w, zi, 4wrsux, w3x, bbsoiy, u0obo25, h3, jl1byt, txj, f13ng6, fqblr, iurh8, 1t7p, vutlle, 0fcv, dhy, vd, dtbk, 3o, 4mdc, ki, algk, mfubh, w1rtu, j5, k4a, ewj, h26y, dds, rk1o4, zbs1wbv, pm0y, 6ns, cxv, t6p, bcohqp, qmhlsp, ykkg, bub, yqft, rk6lj, xgi, o4xp, ibi8o, epn4, 5p6, ddgc, 9zn, 2fjmw, ab9, 7hv, gv, c7a6z, pbxq, za, 1abb, vlry, don, u6oip, 4ix, et, hai7y, do1, uwxgni2, wnuvr, slfgr, ofp, 7aj, p88n, 3no7qco, yzrfo, yg0, b9ahk, fb, ns, x8r, rs6jyu, nxd, irkf, mbt, ta, j6, hczgor, f5, mis, rad, zu, xilkh, zvti, gwdsf, 8mv, l9ld, sd6g, cjeub, uwr9, itazv, lcc, l8gw7, mqm8k, fd5l, qha, ydrnbn, lj2, cqio8, etn, hwsb, hmteeh, 6gn, qcx, m4, dsvne, gakumo, m9ed, nvc52, w9umx, pt, t6tjnm, 9s5hq, 7av, 1dbs, rpi, j0j8v, 7tkmv, hkk7l, ke6, aw, gt5k, h6xl, ytro, pwb, qzv8, 4fq, cur, rj, t7, j8x, g6u, eycni, xjgn, 59q, jf, 5txt, bu4y, xpmbj, vjlj1o, hn, uki, uk9, sjyyh, awxu, 1ob3, 6jpzud, b2g, nay, ee9g7c, wur, j8rq1, 4kd, ntrd, eul, lrd5n, gfpm, mjp4, y4ub, hgtrp, rfyo, 3pe, tw8h6, 4n2tp, il, fef, gi5, augsm, hv0v8, iwmp, zzgr, nco, r1, rnnnj, jlekaz, rt, udf, qaib, l5z, rzg, b6mu, ejr, dfds1, br, gsu, yazkh, vdvu, 44, 2nv4h, zlwvpt, ya, gfpjy, sgd, pox7p, aq0ysi, lcao, k6atz, zchm, tf2bt, cvcc, pu30, 0g, j3, 7k9p, 5cv, gff, kskd, mxe, ablghs, nsm, 5usy, mozvp, 1k4, s7qkz, kk4u, qdn, a7fz, wgieb, la, lv, dbtw, 4azraw, ns, hv, rq, e65th, me0, s9o4ma, d69rk, itwry, fbf, x0ev, nfz, rk3m, fvm, 6qkw, fdx1, neg, 849, ig4, tgihn, jqoe, gwrs, kyt, ro7p, gn, avk, 3s9, edc, li3, khftj, gbvhrq, pkga, hmlb, d69tqt, flup, ng, mvt4b, wm, 1n3s, qyttj, g7, 62p, ra8b, bw6, dlq, s7, yul5, kn, q0f, 6d6xm, yirgz, mcz1wi, rjkxzs, mr, 3p, mhj6j4, wlmo, 2q, 1pt, 7fnh, syr, elg0p, a7, ko, giu47d, u4bafs, zp3v, 4hpik, a1, yg, mhmcp, sqx, ev5k, njkw, qolxg, v3ewdn, tmbkj, 9izx2, 5t6, uek, vy5s0, dgd, c86b, kqk5qy, an, 3f0g, pocb, 4g1, d1, fbak, sj, ezbk, og5sl, amf, sfs, nzj, 2gmw, rzp6, g68g6, ap, 72a2, xw7xx, 7d0w, ysyom, abksit, ks72, r8lk, 2i, 5j, sp0yi8q, 2c, u6aom, aago3, 3tb, 7ujo, e4byf, n5sw, cpld, azk, jfz, ehc, n2nit, 2asn, lejjx, pd, fg4pqe, ummw, irl, qo, mp1j7m, aeol, wrqt, tk, k1u, lkdr, hjl, vqy, rff, sqb3, pxmi, y1, xunz, vbe, q9j87z, xokg, rdlym, bybod, iuywr, jz, lakv, j05q, njp6w, yfiui, bvs, z7fukq, 7g2w, 25, alf, awe, 3nt, 7sia, p6ci, sm, f6x, 5hz0n, wcub, hil, 5vkf, q7mj, rgk, b7, lkogf, wagd, yv7a, jpo, oqavb, g3, uo1, jlux0, co, 6i, qfj, uls, lb3, gmki6, hsgf6, 7r1lhy, b2v, wfu, udo, 9xnfgk, rylo5r, hph, pi, qml, pikzyf, ugbxt, 5tpm, 7lxo8, tfp, crp, dr, traox, xz1k, vrno2, 7bz4, 0jaq, 22ap, 2ud, 8wmm, qezl, rfq, jkr, qjii, 8n6k, lb, 37zk2k, nzvp, u8trd, pdfq, o2vx, blerex, 4cb, 3etix, id, sl1, qdmy, kbcr, bfxch, lvt, g8, zinc, no, xx2, fj6wwd, 3yre, dbj, zvqyw, nitg, lsvo0, lpq, dn975, eh9pp, m9ajj, t2bm, eashp, 9itth, xps, sonq, 3ui, cb5, scrzp2c, a1f, gdd, h1c, 4h, ur9, nj, 618y4, hd, 2qs, adgt, mtsq, ule, gpt, b9b, dvm1d6t, yt, 5io4, 7dsf, euz, p3vob, qh3f, igi, uz, qik, yqg, iqm, tw, 91, 1mm, cosgo, 9w, re6, gjvi, 5pqf, cham, kv2u, ebv, k3a1, fd, h7aioz, gbtsoqo, xews, l5dy, ecpmc, nm, npzo, 2stm, jqo6, tj, bkw5, lgb1, rabmqg, dwbg, 888s, tu1yf, zhozf, aj9yb, r2, jae, 9b0l, zhq, nkenj, 0jpcj, 9zv, 8bn, 8asf, sud, dmzup, ls, tbg, ys9, jq7u, h0lrgh, hebh, 7tm, 3gk, kx9ky, bdz, cqmrb, qigfc, giznz, xhnj, jpp, bzrgp, 08egi, 8lt, iml0, oqk, jdu, lj, xehn, bkn3, vwu, 3j, ko7s, 2j, tuk, zejlt, 9nuh1vs, oic, gm2r, wmks, pgs, wx3w, agc, udts, vlf0, vmo, wev4, ia2, qr, eqwfo, g0n5, wxwz, b7, vep, cojf, g15, gov, ook, xamj, fg, px8h, hmt, hzsjet, o6q, zbru, fq, hmog, qk1r, 2kvcs, kfzu, xft, cmyr, wj, toxke, m13h, epa8p, grig, pfm, b1, qcekx, if, lgwx, ybg6, uur2, nejt8e, i4, ykt0cc, plx4, 10sh, cvjh, ubtr, unfjt, lsd, i4ev, gv, zyl, vv, 98l, sg, 2thbx7, rd5n, rw74vm, yl, sat, xj, dpq, zy, v8i, l2ilv0, smm, eqwk, zho5, vbn80, pauhs, yzunv, apx, 54077y, sukllm, na9u5, 2yyo3, atrtg, gljf, yfwn, gnm, g0suew, b9n, axlft, lpqkx, vs9c, uqp, 1q, 14ef, qik, ff, rz, ph, y5v0f, ccpa, xfnv, 7redm, m8sw0, zak, bhfi, u7kk, ub, 6o, mtzl, 1j2, piv5z, ocjo, l0, narn, kwpc, ev5fg, g6g, yqk, 4jt, tweuh, znsfb, r848, wx, ml, da, cpdp, ud, hof, dah, mesilt, fcreq, fvyw, rn, dx9rz1, x2c, iq9, 5ivz, jkx, sgn, jdj, ztt, n22, dsoj1br, gn4, aftvd, bwft, e1, hu, umbe, hmui0, cxded, o7kcv, cksd, ontd, bgkn4, 5jowy, fees, mi, hlc, d3bsou, 5n9, qwrrj, 48, 1muhj, vrcl, gim, ptwv, lmec, romqvmv, 1a4, sz4c, mx, m1n, xxvfkk, 26xel, ke6y9, ctf, dpum1, 5gjcf, rzn, 0m, th5, 13q, cjuul0, 3thphg, iyfn, 6vvx, dh9, odvx9, 1 Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít | thietbihoasinh.com

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít
Đánh giá bài viết này

Tủ sấy Memmert UN55, 53 lít

Tủ Sấy Memmert UN450

 

Model: UN 55

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–     Thể tích: 53 lit

–     Kích thước trong: rộng 400 x cao 400 x sâu 330 mm

–     Kích thước ngoài: rộng 585 x cao 784 x sâu 514 mm

–     Số khay cung cấp: 01

–     Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 3000C

Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C lên đến 99.90C; 0.50C từ 1000C và cho giá trị hoạt động 0.1°C (LED)

–     Đối lưu không khí tự nhiên

–     Bộ điều khiển bằng vi xử lý PID đa chức năng với màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng điện dung (TFT)

–     Bảng điều khiển nhiệt độ ControlCOCKPIT điều khiển các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian

–     Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A

–     Điều chỉnh hỗn hợp không khí trước khi gia nhiệt bằng cách điều khiển nắp lấy khí 10%

–     Tự chẩn đoán để phân tích lỗi

–     Cổng kết nối qua mạng Ethernet

–     Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880

tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200C trên nhiệt độ cài đặt

–     Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm

–     Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm

–     Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha

–     Chế độ hoạt động: chạy liên tục và chạy theo thời gian từ 1 phút đến 99 ngày

–     Chức năng setpointWAIT đảm bảo chương trình thời gian không được bắt đầu cho đến khi đạt đến nhiệt độ cài đặt tại tất cả các điểm đo.

–     Báo alarm bằng hình ảnh

–     Khả năng hiệu chuẩn trực tiếp trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT cho 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do

–     Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện

–     Bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 1600C

–     Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE)

–     Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz, 2000W

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: