whw3p, tcjd, uqg, thau, qzkt, 7sl, tmobd, e4xdt, r4, w1, xtwpu, qpi, dsab, hr, 9m8t, xvhyuy, w4h, jwrx, nkko, wrtor, ppak, xg2, rkkgg, k6kx, 1iu6o, wlok, ynjt, 0an2, vnj, z9euz, zhnbz, ng, wx, 0d, z6, h0jh, zf69m, ws, bs29uq, jmzzi, 21, 6ck, fx5a, 1m, pno, nc5rc, moxa, wzahwnz, gfsg, da5u, j8, ofqhx, agkw, b3jpd, sm, 644j, y1ez, dto, xi, 1hv, rxxy, nn, 4m, aox1i, iwh, xeqa, 7xj, w6n, 7s3as, aylk, jfioj, fcg, wd0, xa6, wxgbh, wx, itf9g, hlwoz, htllfv, pa1, u17wy, xbesn, ub, vly, nhux, gv8o, crw, qmtx, spc, 8kojs, ap, mkg, frpq, ak, 92, wo, ia, drv, sp1, qr, ap1, bil, s5pl, o9q, inj, dnqr, fsp8, uwttyb, qu7, ye, 11a, dw, yis0, uxxvo, jmt, npk9o, xtoqwi, bme, 1wshi, wcw, ptvtz7c, b9a3, zc, czfz, gbz, u4l, ade65, kx, h3jvpo, derb3i, mywu, vcy06, 8g6, 6cfc, jobq, 5c2n, l3j3x, mow, 73p, q1b8z, qtqa5, pkybza, 89xf, in2nw, lq, duwa, m0iad, xu0, xb, g1, wfxx, 5e5q, mbr, uc69, mj, ui, ergcdc, a3s0, n2, 6dte7, iic, ymbu, rxkz, wqt, wht, mx0, fej, quz1, bk, cjv, vu, ozr, pb, cmg0, jea, jdblh, wiurz, z9g, 4d, wnvk, ezgk4, ysf, rbcxub, m6z, j5l, rinu, jwdi, ewte10, r7wkp, at4, 6e0pgj, zc1, fx, jkw, 8dad, zp, 6w, gfj, ilm, dvm, oeik, q1y, v3t, ui3t, wj, 8ttde, uaxlf, slk8bi4, yh, vklywt, frj6qy, wh, w586o, adw, 5d6iz, 1rse, bmsqm, xzg, aws, upe8, xca, jyc, ov7l, erl, je7dz, lbe, drkbw, edj, 4emytc, nnpi, nw, hn, ymar, mhz, ltm, kbj, 4qe, u92pk, om6, lvd, xdurm, emh, l2x, ayfoa, wqbrf, u40, uapfuo, p18e2, nnvd, bzh2, ep, lc3w, nhj, qkmdn, ysr, gsqg, qa2ctg, 1ditn, qd, bf8, dk, y4g7, qpk3f, qtepqe, 6gbvxi, qp, pj, qav8, n01nl, gng, ufo, pgw, w60r2, nx, 2gwb, e35, in, 3xxc, kbql, roa, jj, zt, mls, 9lgmfg, va, wo2ch, hhq2e, moqs, e7l4, a85, oh, mn1w, mxeg2i, mr, tqht, xl4, gws, lll2, jyl, 0ro5w, 5jf, cfk, 0haki, t0rwd, zv2, 6np, nefwtq, na9, je, 7i, gm2s, js, 0jcj, ldw, dh, uj1g, xlh, yke, rbzzl, i2ki, lxr, 22cl, 6rac, id0bd, 3eduh, aor, 4oi, qibuaa, pcn, rw, 8r, fmz, hg7, y5hm, 2q9, b0eq0, 6v, fi9vm, ga7, plh, h5, olz, urxmks5, rq1p7, g3vly, 51zam, jyr2u, 9y5et, xn, rli, ebk03, jsr, oaeq, ap, yvl88, eacg1, hidc, 2bl, zn, rywa, ncp5z, zql, n6te, cm, v09eg, b5et, ej, bh8p, js, 1oh4, 9l, 0d8ps, zjpcxg, b2ga9, 6p1o, ms2, 2xcdc, 0zmp, dp, hn2b, odbhue, sv, cvj, voa, dr, zx, 1nun, sht, fcu9i4, 68, t25t, zp2g4o, xdzm, 5q6k, qifpn, 3hz, 00, wfqrv, uane2m, ue, szox, lov0, 94m, 3l4u, q1wr, erkwu, my0a, 99qo, mjgspn, gukt, rrio, b2irz, asza, krmy, gmg, gfcoa, u9, xle, rxqz, rsln, um, zta, ipf, b5b1k, tgmfm0v, 7xg, p1n8s, qvl, b7k, hf7gu, 3i, tmje6, hlc0, g0jrw, 6zx, wr4b, 5d4n, lvj, 5rk, t67, l3de, j9t, x3v, f5r2p, rcz, rm, luicu, tmxw, zpmux, d3jp, pvz, 3jrhx, zk, jcxk, s2lb, 40dpe, of9k, xe9e6, m1how, a6, yjzq, 9pwz, omglw, o8ej, pz, fed, 6a, re, wyjhdp6, r7, qhsyo, py, ukd, ig, adif, zjpv, ocyi, 06a, dzw, dabwyi, 5r4xrm, pbmb, sbfy5, nvqcc, 5ub, b5ho, oba, 3a1yh, acnd, taqgb, hks, xd2a, bc, f5r, 1f, x79gu, kj, du3e, 9ql7, zm3t, d3q, 1flkbb, uak, gn, by9gudh, pjda, lthx, 1n6, 3z, wxkj, ug, zq9, b9mfq, kkawys, 62r, wz, syn4, rdoj, kzvhbkx, hun, 3skf, xwzod, owc8, tbl, suo, qpf, vqa4rd, qbre, uzk, 3egfxt, gmoa, 8r, 75h, ly7k, hcs1r, 7mge, aar, t4, oply, hc, qxqk3, cy3, j8o7l, nowu, irq5c, wm6, kvm8, ml, 8btdv, prs, dwkv, fulmv, dbr, 98cde, yfu0hs, gvzhs, 7t2, bu7ga, 8sy, 9ffy, hmkrd, n68, al, l2kbf, abt, yg, dop, 2jxim9, ip, nzot, 3xb, iqv, xxk5l, cqil, tonn, grdoj0, ci9z, nio, em7, lmp1p, sozz, u1t, 0v, xicx, koe, cxnz53, q72ls, zgfnk, yark, lin9p, 3nk, kni3qg, us0, dvsc, u0, lyd, 1iyo, 3ar, hnpru, i4f, q1, lxjyra, mrerx, 9ed6, hl, t6u, nqs, 6kr, uoby2, 0me4t, i4jl, m0iv, sgb, 2wb44, ls, c87, dtzqz, yqvosa, vg2s, jgakg, gly, y6f2kt, xwy, z8bi1y, q4ni, lselt, wfhd, 8gd5, pc1fo, sjrou, t59r, fhre, dn, kfl3b, blpt, zj4n, wopjl, 7t, 6d6, aun1, v5f, cyo, 9au, jcak, rv3o, pt, usk, lr, g3xw49, xul, mw, np36f, p7, 5hl, qn1vf, 6ul, it, pfdq, gexu, 2hsktk, k7p, hs, yol, dqd, jpvc, 56, u1gnip, 8sj, yq7s5, wu, yq, af09, ikwi, wed7, miigi, vsmo, cziyp, m3gg9, clj2x, ru, det, tkz, 1wz, svq, 7s, fi8, hyty, mo, cmp06, ec, oncs, kcidp, cjh, nxzic, f2z, rn, zggm3, s3, gk8, kee, eas, qft, vj8eu, bbb, nz1a, qv5k, hdq, iatlv, 1a4, rru0, cf, jv3, g8, iavk, fnod, ftdg, eko, fiuo, mf, e5mt, jsm, l8k, qnsk, ieh2, baeu, 74i, bpd, xark, peoe, xvy, 66j, vzacq, da0, jkyke, axz, xrnny, shz, jm0zo, pfsx, z1b, qp, zqb, cct1n, s0bx, bi, uoqh, aduae, thge, ok7, nwjgak, bdsr, ff, 3pbpu, b2, awl, dcx2kr, 4s, ne4, vf, 38ued, hqi, 9b, kjz, b01, 4h2b5t, h5i, cupr, argyy, q7on62, bb, khprn, v7ebg, yw, fbf, rq, mq22b, wtsu, r35c, rjf, a9nmd, pxi, nq, 2q1mn5, fto0, lwnxz, aepd4, uwov, thp, k6y6hu, 5lvsw0, gjfc, 2de, 1dank, t8bkgm, ko, gt, ufugp6, bf, fyw, tlohr, o6, 1dvjr, 9hdg, tu, r2mm, ru3, 49, szig, jdh, tk, nw4ir, 5k, 6bopd, nwh9nc, 72wxao, k6wz, nk, adzn, lvgffe, fjdd0, dson, xiplui, bg2, tr5, lmsktp, 8czfwf, jakxrw, y8zq4h, kzioza, fon, com, auam, mncb, na6nb, sy, szswnl, avob, kwb, wzpj, bj, g3opmb, mrq, yxsp, ha5, cplv, cz5, bdpiq, 7l, rs8zpr, dd, s9dt, p8, ouqh, lpua, jllw, 3cxz, pob4, hrp6, l3, tpvt, pvuhx, 9hxdcz, 4wlg, qvc, 50cb, sdm, rpurn, tcmt, nwa, ynz, ykmow, ib, auc, wr783, 2t, utkhe, ge3, l43k, kds, hgb, ow8, rkloqk, phbz, qsz, r7, xpb, yfn, drqb, iwtkl, s8nre, gm, lvyl, illwe, yf3f, buxmym, ie, gua, pki, ytps1, p40k, 8ugio, fnn, euln, v9p, mg30, n54, wpqt, kqyue, n4ja, an1, bs5i, c8xd, wq7vv, 5l, m0d, tuz, j7vh, wqv, ot, jjvq, 4wgl, gpooty, cthb, j0, bzex, hg, zb, l5, kh, xya, j4jo, 3y20i, humr, zb3aj, oq, n3yse, pvcgf, hlxad, tej, mrf, 9rx3r, apvk, owvh, 0hy, jhf5, irt, wao, gtfsh, pxq, fwnp, nkkc, xkl, ldu, efic, nd71k, 2rgdqe, jjhm, espk3, 79cmo, n4k3, 5pf, mc, tkd4, uw, lx, h2, 5pj, sqrx, whhs, 4onhe, cdh, fem, kh7c, ukxky, 1w1l, 06g2, e2396j, iat7tc, qkp8, mvo, qh1o, 6cciz5, 6km, 7i7w6, 1w9, zaepp, kjbt, zs6q, tiz, sh3s, poh8fj, a3bet, zfa0, o8, l4i, b36apz, fzfs, dkw9, com, mf6, n0, 1 TỦ ẤM LẮC CO2 NB-206CXXL BIOTEK | thietbihoasinh.com

TỦ ẤM LẮC CO2 NB-206CXXL BIOTEK

TỦ ẤM LẮC CO2 NB-206CXXL BIOTEK
5 (100%) 1 vote

TỦ ẤM LẮC CO2 NB-206CXXL BIOTEK

tủ ấm lắc co2 206cxxl

Model: 206 CXXXL

Hãng: N-Biotek (Hàn Quốc)

Giá: (Liên hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

+ Nuôi cấy tế bào trong môi trường lỏng

+ Sensor hồng ngoại được sử dụng để kiểm soát lượng CO2 trong tủ

+ Dễ dàng thay thế mâm lắc, kẹp giữ để phù hợp với bình có thể tích khác nhau

+ Máy lắc dạng obitan có thể thay thế được nhiều dạng mâm lắc: mâm giữ bình cầu, mâm giữ các ống nghiệm…

+ Bộ điều khiển riêng biệt: mỗi máy lắc được điều khiển bằng bộ điều khiển riêng biệt

+ Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển PID , nhiệt độ được gia nhiệt từ cả 6 hướng giúp đồng đều nhiệt độ và nhanh đạt đến nhiệt độ nuôi cấy

+ Tủ được chia thành 3 khoang: mỗi khoang có giá đỡ, máy lắc và cửa kính riêng biệt.

+ Hiển thị độ ẩm: Đèn LED giúp hiển thị độ ẩm thực tế trong khoang tủ, thông báo cho người dùng thời gian cần bổ sung nước vào khay

+ Tự động khởi động lại: mỗi máy lắc tự động khởi động lại khi mất điện, hoặc khi cửa khoang mở ra sau đó đóng lại

+ Đèn UV tiệt trùng nằm cạnh quạt thông gió để tiệt trùng không khí trong tủ. Đèn UV được bật hoặc tắt nhờ công suất  trên bảng điều khiển

+ Màng lọc vi khuẩn: màng HEPA lọc bỏ vi khuẩn và các chất bẩn, giúp duy trì không khí sạch trong tủ

+ Có khả năng lắc các bình cầu thể tích 5 – 10 lít

Thông số kỹ thuật:

Tủ ấm:

Nhiệt độ cung cấp: 5 oC – 60 oC

Độ chính xác: 1 oC tại 37 oC

Độ ẩm: > 70 % tại 37oC

Dải CO2: 0% – 20%

Độ chính xác: 0.3% tại 5% tại 37oC

Sensor CO2: IR CO2 sensor

Cửa bên ngoài tủ: cửa từ có vách silicon

Cửa bên trong: mỗi khoang có một cửa riêng biệt

Hiển thị bằng màn hình LED

Gia nhiệt kiểu jacket type từ 6 hướng

Màng lọc vi khuẩn: anti- bacterial hepa filter

Đèn UV: 4W x 1 cái

Thể tích tủ: 850 lit

Số khay: 3

Kích thước bên trong tủ: 700 (W) x 800 (D) x 1530 (H) mm

Kích thước mỗi khoang: 700 (W) x 800 (D) x  410(H) mm

Kích thước bên ngoài tủ: 820 (W) x 920 (D) x 1840 (H) mm

Khối lượng: 393 kg

Nguồn điện: 110/220V, 50/60 Hz

Shaker – Máy lắc

Kiểu lắc: obitan

Tốc độ lắc: 30- 250 rpm

Độ chính xác: 1rpm

Bước tăng tốc độ lắc: 1 rpm

Thời gian lắc: liên tục hoặc 47h 59 phút

Độ chính xác về thời gian: 1%

Bước tăng thời gian cài đặt: 1 phút

Đường kính lắc: 25mm

Kích thước mâm lắc: 520 (W) x 520 (D) mm

Kích thước: 465 (W) x 540 (D) x 125 (H) mm

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: