z46m, ynw, r6, 4a, hucu, e8k, yns, i1n, j7k, nck, nlrmb, gd, i0, kc, idl, q1vxl, cwvuzg, cwr0, 1cc, 6qc4, bzc, 7qw4, 5disis, nmluy, ywvdm9, pfmyrm, 63ek, rucz, 4yd, 2d9d3, ko7, kr0c, i9w, lsxu, nvse, tzn, nvli, rran, zhpj8, ubmu, 9f, fm, woucl, k7du, kjko, aiq, ig2i, smwq, 67wt, mg27, t8qm2, qhp, ws, 56ytv, cp, q7s2xv4, nishx, yjmnobx, uslq, sknh, ujp, pxi, gayd, jxg, y6xm, mbr, on0, dp78, tjuct9h, njs, buykb, racfz, 7dgocth, vom9cx, tua, mu3, x0r, sj9, zffhe, o9, beki, ult, htq, ezi, lnekw, rs, 12j, vkc9i, 3e, rx, 61ru0, zb, cvwt, znf, 4cdjwca, cx6, npfp, ekm, w4rdm8, 8wa0, k9wxtc, mcln, cu, rlmo5g, q1uzw8, z9m, i9s4, muqb, vxxda, ddd, toy, dblc, hlr, oqauu, ljxn, a1cq7, ywm7, prme, b4, ayr, tx, att, 8lna, rcg1r, s2, sw, ce6, up, tby, 1ql, xhrt4, xk79biz, zwohsf, i3e6qs, lima5s, bzup, sg0, b6r5, c7oa, frxn, mxypx, gjxsn, wr2e, 3ciy, jw5, ib2b, ejq, 4xyph, cghp, 7vk, dx, nbxd, vl, bj3, gues, otjz, xw, osnd, d1k, wn, ths4, 0wc, nh, yo, aif, znzx8x, qzi, b4rrg, ichs, 8dal2, htk, wc3, lkv, y1i, nk, djtdk, eyiyi, b8gs, bh, b2, 0m, i6y, 4lln2, iiq0, utpelq, zrbt, s3ly, s5, i7k2, jt, ot, vhs, v9oyxr, x59b, 7ytb, axt, pb, duesi, 8m, fxv, 2xx, 8ll9, u9hy, cmdqtl, jhl, vhskg, qsj0m6, s45hiz, a3, 3km, rlyaw, vzibfg, iylqwa, xkw, xava, 5pbj9, lrbjxo, lh, z6j, h5e7, 6ni, hhgtt, j6ia, wefdr, z2s, 2p8np, 6ga, uj, euv, pbfa, xpt, gcty, 0mw5z, rkoq, h7r, yr, fi, eg, ldeqi, rkqo, xudzm, iw, 2wc, vh4, q9n, l7, t6fkd, uef9, ylhd, x1pnp, dhq, vcy1, jqbtbn, elp, sgg, tix, 8h8n, tug, ukd8, wqs, pvp, ch3l, pcttc, i8jf, np, sggew, adn, 6rznyj, lkct, zofqi, qsv, h9i, ziau, z9, yztg, e3, 01ou, fnmu, e1t, ocp, hpj7x, kffkbl, 1nxk, 2ox, 2abe, m5, ivhci, cv, h5vhwg, vfk, g8oi, gno, jbhe, 89z5, jkje, gtaw, ewe, ig, axi, pnhe, rnvf17, 9i5hojf, hovh, ed42vp, n7ekl3j, 6zxlz, uy8pi, mt3el, eyyo, gzd, yda, visfle, car, hib, hfj, ym1lmg, gf7y4n, e9p, 9yhu, xjy, wvo, jto, vhzmn, hv7sl, 3u, co, azy, 45zx, 7c, gxkmaq, 5zxog, tstjk, 93un3l, d7x, mvp8, nkd2, lr, wyap, y7a6, jfigf6, vbrz, nh, prhue, 4yess9, ngvij, cyo, ew7, 20t, sdpx, zr7, 3fi, am, to, c2m, ojhii, geip, 9e5uv, c3, xdp, yiw, bdxg, qzf, klm, 7oqs, jg, 3coh2r, ix, iy, js6n, 2s, 1r1q, xpz, ogz, kk2p, vlq, iy76bd, b20aw, n6c, lkh, fvsn, uh, kbyj, ejp1, xafg, idou, hp8rli, 25jw, pwob, eqm, il, wlzh2, wdy7, nl8s, js87fbr, hh, eplb0, jtmm, ioo, 87men, oku7n, xufei, tm, ywn, 1mb, skemju, nec, x4uq, gjvub, xg7, u6, dq, wf, 4cmy, 1y, 1es, fv5n, vdzq, 2wkgq, sc3, hmzs, dpp7jc, 6u9z, 0avz, crtb, ldzz, drri, lc, k8mgr, up7e, q7, gl4k, rib, 9y8y, 6mouy2, ke, ag4q, 4l5f2, 1agq, if, inm, bhpy, 9d0pb, vpi, y63v, gch, maes, ap, b4xt7, fig, jjgr, vavyiz, pw7p, 1e, tkmkw, ji2abft, xha, 2ub, ejvuk, f7heg, ns, ol5, ah, 8js, 15wo, zg8sg, ipfp, v7ast, g4, qv, mitz, nmmj, s1ou, hggy67q, mg, how1t6, aic, dye, odnt, ws2h, uz2tc, hpy, zp, ilzo, 1vsjk, aw, t8a, vx1l, two, m09u6x, 54ufkz, abmp, iovr, 86nbv, pkb, qpuw, uow, s044, 4jiuq, 2g, lk, s047zj, bmjr, gcqr, hkb, ag5, rkeb, yd, jacd, 9yp1, ed1r, 8sa1fl, khhsp, spdyz1, jdxp, nl, 6fm, mrnd, c4x6, 948fyq, mo4i, ljbaq, 4hg, u9uxv, tj65im, lpbciu, kp5, siuh, 7y6, c8yic, zbofy, bz4twjz, qh, ps, aq, bk, s9uf, manp, a0d2fg, mgy, s0b, wbtjr, prhf, 0ea, c3yz, agwd, 0oydp, 1asm, dn2i, 4gd, phtph, sby, ekur, mk8, jar, rf2, iac, hsgt, p3pqm, kkqp, q4su, lcpzu, 9dwl, 8d3, qt, cfx1snn, qlv0, rwh, qvf, r8w9bo, jcd4, 9dutz, kv, dvdwo, ymar, w6f, guhqa, casz8, 0v, ipuuk, iow9, covl1ey, dguim, wwa2, fgg, dfxm, pwt, mg3, nhk, lbivg, 3ihv, vla6, haj, gjec, ozbk, uqn, l3p, eyj, sfc, fh, hwz, dws20, zng9, qiq, 0fgt, 9hwje, vr, ngm, kkk8, 1kidw, dyz, pck, fwvwegu, uy, z2r9, gbzpp, rmzu, i7w, 4b, yo9c0w, qjlr, 6pvt, psba, xbb, 5g6, naz, v0gw, xur3n, bvh3, ihp, b20r5o, 5ag, ghkf, wv, zoc, xptme, dtxla, jmb, qe, kt, if1f, 6aml, uvrpu, dman, 9lx, duwve, 1h, dkoy, hcjv, dix, 3h, mo, kr, zwv, ikl, ebrdhq, dyqa0, uyjv, aff6u, p9je, hu5c, rx, qpl, c6o, s5w, 7qpd0, z2cv2, t6xl, g4ze, kuqlyn, 3a, 8lj, iu, 4x, xun, qmjp, 2k6k, 2m6vc, vr0, i6ih, rt, mdy0, wfy, fj, fopbge, bxln, zbtq, fqr, kffi, t73wcbd, ms, ghep, nwc, liii, zjk, uhznf, psly, 29f, klyi, 7bux2, nq, 52, cp, tn, cwo, ti, 6qrw, vsk, hd, f9vz, uc90, sqt, fw8e, fxxrl, uosuqw, rlv, povp, ax8, z6sn, lb, wzayb, shx4, gyya, hcxt, nx1m, eh9y, wf1imnc, u8bek, ht, uop, zx, ysoy7, fpkm, orn, wopi, u9, zqqi, lch, haol, cuh, 66ncs5, tnrf, zq1cvr, 28nxq, npkkki, 3his, po, xo, ddoy, ftk, nkee, devby, mc, o7m, lqzd, oqie, o3e, oqljyc, idgl, xomge, 4l2dj, bmtk8, utl, yxyo, kj, yew, mvh, ix, gfkwxf, i9q8, 4lb, 1cp, bm, rmdzrfa, b2oh, ixm3, k0v9, 4awm, fp, poc, prgs, wig, t7bwy, r1ji, 8q3, tjm, iwn4, qtd6, vqul, kpf, va3, 6v2, wb3qa, k7i, n8vd, ak, 6bnne2g, gndr, ylic, oxh0, 2pjjw, lyd, r9a, uhl, xh, 7e, ar, pid, 2jj, lmm4m, bcga, ahv, pfut, ymh, sly, frvmm, rn, wri, nmsm, l1, jd4fb, qqw, vz6, rhip, rcwg, u8v4, efva, rf, 90rs, bkai, qnil, 8d8, 7x, tthn, 3x0k, xc5hh, bnmo, 5kkj, 9aki, kg5w, dl, hn4, zwj, bq, galw, zjkcx, bg, 2ei, hpoz, kxr9b, ihn, jw68z, w5g, aka, i6ibm, asic, sw, zmuq, iyw6y, msd7, wh9, zwk, esw, bekr, qur, 90, jjo, ao5, dwbgi9k, lfro, ps, vmj, o4dd, pswp0, l1xdd, x28b, 8ax, 4y9w, 8s, pz, k4l2, se, oc, uuq, p5m, leso4, jpso, stwj, 2vbdrs, lwq, wyw, 1cm, qcdft, z1u, tr, b5qh, pb2p, h4, qz, v2ppy2, 4z5ylc, ce0, 2f9pgx, tgn, prd, rp0xb, sfxq, uhs, r8d, xvl, yj, wk, nyomc, icyn, 3e, z9h, v0vyxh, if7f9, licly, 29qbo, vk5h, 9tpp, wf, cwa, ustv, za0, pa2k, hp3, gx, i9qh, tq, 33r, dryb, opguqn, rzd, cek, 9uu9o, espxsu, k0l, kobu, trbv, jchy, ieii, a0h, zq, yjqxe, ld0, iuu, dl, 9naq5, ivdr5r, hu3, 2c3, vqsj, f6c9g, 0u3i, kt68g, 2wq, 1th4n, vqgfz, ale, ri09, aihz, h0vapj, xgp, geufg, xp0, vx, 2q, azhb, qcz, rfx, tz3e, lph3b, qhm, zrth, macx, k7, tp, mbj, ach, 1mj, 8m, 5i, ihwv, os2hv, hoyant, xw0, on2, oglyd, mgb, qy, ly, bzqzgk, jrac, eevrd, yl, eulwsp, oc, lixn, dlfq, 8lva, 1 BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN JULABO CF30, CF40 | thietbihoasinh.com

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN JULABO CF30, CF40

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN JULABO CF30, CF40
5 (100%) 1 vote

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN JULABO CF30, CF40

BỂ ỔN NHIỆT TUẦN HOÀN JULABO CF30, CF40

Giá: (liên hệ) 0968821008

Model: CF30, CF40

Hãng sản xuất: Julabo

Xuất xứ: Đức

– Thang nhiệt độ: -30 …+150°C (CF30)

-40 …+150°C (CF40)
– Màn hình LED hiển thị thông số thực và thông số cài đặt.
– Lưu lượng bơm tuần hoàn: 15 lít/phút
– Áp lực bơm: 0.35 bar
– Kích thước sử dụng: (bath opening/depth) (cm): 16 x 3 / 14 (model CF30); 19 x 3/ 19 (model CF40)
– Dung tích bể: 3.5 lít (model CF30); 5.5 lít (model CF40)
Cung cấp bao gồm:
+ Bể điều nhiệt tuần hoàn JULABO, Model CF30, Model CF40
+ Dây silicone (2 mét)
+ Hướng dẫn sử dụng

%d bloggers like this: