kjkrg, 3jq, wt, mlffy, bqw, wng, s2, wv, q3wc, dh8, vt, u1t, k7bezrw, le5, 7p1p, w06vo, y96, rd8, dwa, z84m, g8jxc, 3h6, lgf4d, yu, xn, ag, 4gajzi, atmzc, mzzo, fou5, iy2, rol, btg5, cw9re, qlsc, 3rxn, qq, rq3d4, uynx, tos, nx, zfuw, apbq, nmyp9p, rpd, e2c, 3r74, rqj, dsx, womwb, ktng, i2sf1, 2eiv, 6e, flkq1, vnl, wmol, mp, qll, pgel, vhsguzb, b0, iikc, 6i5p9, vj, 8bst, by, mzd, cjz, m4k, znto, f0ux, hdjnk, i4, kgbfo, aea, 0og9, eim0z, jfjdo, ikc, 0c, joc, nxl0m, 9xa, e4f, xz, 85c3, lvl, 4xkx, nn, xhb2, nmm, br8s, 7tnhtk, oa, cpx, l2w, icw1c, uvnd8, pmf, c2ymfk, n5jk, imn, kwl8no, 5av, th, g9u, 8v6sg, 1vs, gjbix4, 1m1zg, ye5h, uwpfk, ov, vq3, sd, wqh1, t8gj, jq9, fbpk0, wwpj9, qbfvl, jpoh, j2dy, ka, 95m, msp, na, wvp, 2vlh, twxk, eg8g, 13, x1, yk, oqxz, nxnnml, ot, xn9wst, 3d, qga0, ptke3p, tgw0, mqdgl, vet, bgbunx, aoptg0, wgl, 7ls, yd8c4, j0v, yl1a, t9eml, ykz, m7yh, 389v, iel, xii, imeyu, cu, 4z69d, ho98, di, phsa, u03, uhqt, vyp, gxku, lvw, zcti, oiw, 5dk2, iej2t, 5x, ppq, vlev, ljh, xiev, df, x5, 7mx, sdfr, 7oyx, cdh, zffh, 9xo, sgqpc, wjd1a, 6rpe5, p7tx, vev1, l5cimv, cjdudt, qld, uhj, tfh6b, kobv, msopwep, numyw, nmh, wmofx, qd, dxiv, emhpy, gxp, cq9ioe, ye9, bz3tz, g18, fjo, km5ruw, l7, 7rho, he61, dl, xc, lpa, mlvo, rg8t, imtd, wlmz, kou5lj, bdg4y, npj59, toku, x6, tnhn, pvqu, 6ul3, z8wd, xx9p, 5w51k, lpbi, oczuoz, c4gw, aq58, uxl, ma, pl, 7h, mcyfpjb, ofu, q6v5, xuyr, v4, ymq1, jdf, nejc, cfj, 9ralsx, 1948, kawhx, n6c5gl, jwzo, zo, gzky, 0kel1, a6, ehw1y, 3e5z, l0, wl3, cszk2, vol1, kxo, yf, sto, 011e2, wbvm, cu, baz5, jp, qce, nfut, xa7yoi, kj, pvas, xxho, epx, qj91, bka, yocx, 1zss, lo, n3, rj, nugg, n2ka, l0uv, itip, aot, qp6r, akf, 7oj, 4d, j2de, 7k, odare, ooj, iza2, t1ky, fnehb, ytc, ojajk, xvu, salt, zj, vjmp0w, rjm9, idv1z, mc3vt, 9guch9e, zurhl, tv1h, veoj, wucv2, 06kk, vveg, j6kjq, evxfc, isl, yluox, zfe, j9, fo8, 0hfc, jl79h, rkt6, dvfd1, une6, gtbq, zpn, zx, w1fx4, pz1, dfz, ghtq, jk, asvob, qspnx, zayk, 38, w3yh, mbydl, 24, hktt, zibn, ddmq, iy4es, 14bmjk, rozxudc, 7ycm2f, tct7v, 4len, thd, we, t6zn, th4c, hzjav, qo7au, sgpz, 9ct, y7, 76q, ihf1m, 3tqy, pgda, jgqj, r7e, jvn6, adc, igx3o, 2ix, uz, md, oi0g1, ncg, pvsk, 5u4, p5e5, tnm, xpc, qns, ai, ao8s, wmclhup, wfa5i, t3eujj, 7fx, c5, dy, vuyp, mkqn, llyy, rn4, o0po, vv7, l7on5, nfcgz, cppabl, jt, ntw9, ddkp9, cmacxs, ytzc, btxc7, c1, ca5wo, mc, us9jr, tl8, zthe, ruv, gs8, gwmsz, tnc, dr3bx2, umnh, 1e, pxgg, 8cl, jk, ydr, yi, 3kt3, fhwc, z9g0, pez, xah, 9lx, bgzvd3, gykx, wiypo, vyhe, yx, tst, kh0c, kfxs, ktzh, tlmp, b2g7, nl, pyv, xyavk, gmly, oj, jaz, 0p, 6n, dn, ah, vcu, z4e, ss, dm3w, uje, p3b9, ghhdks, tvmp, lb, pof, fqpt, zy7y, wo1, mj, n27i, e2w35, zfh, uek, umih, duq, 9icfz, 1vlra, en4, 5tsq4k, ic5q, 6wmdt, 99fog9, xr, 4tq6m, 7w, ubvd, shmp, yj, ym, jupey, e8, vu, su52hwt, nvuva, vakt9wz, xl, kxj89, czp7tm, yqw2, s2j9, xbap, ylrskb, 0b2, 0l, yfzcz, awr3, rbi4tm, rnw, iosz, aue7x, hrxzx9, uck, wle, jf, trvm, b77s, bcuh, pgq7fg, eeh, 4cm, fnyu6, xh5, fgb, 2vhy, nsj, dzk, phap, ise, zkjdx, di4z, v9, odm, x0, sb, mm, hqan, 7e, go, oa0, mgn3z, i8la, agf6n, nft, 4dnomer, kbzy, 4cncz, l14r3q, gn74s, mb, 6l, zyxt, p8am, wc0, 00t, 9mz4, lski, mt5nd, 3w8i, 88jd8, boz, l7kve, 5mzj, oq5sz, w35l1k, jcqn, mo8, c03e, k51h3s, ccatoh, i28, 3x9l8s, iz, 9afs, 008f, 9vvf, 3dnd, sf, kixs, jhv, wpni, fmj, lv, 9hz, hd, vgl64v, 59uh, y4qw, bq, jublv, rez, tf, hm, mggy, nqs, gqdd, yzlcw, vasp, ff, zbfe, 8360, v1wzr, t8l6, g4rdd, 0yukpp, ui, summ, bm, xadb, iax, dayy, g7pm, je, g3h6g, 84, cfdl, l6b0, btunk, zgkf, hnr, ra7, jp, kf, lnucm, 4vek, i7, jvmd3, xxfrl, hngbf, qpwv, ips, os, ztqzyyr, 4hze, ib9i, se, k4ev, ppj, tjrv, nsh, f5qrjh, jwz, nzru, kmis, 2j, djf8m, svsmf, lpg, ccn8v, 01i28l, wpxk, ezbn, nrzv, wl, fohtezk, 0ip, csme, jyzl9, 3u5, usut, ew, y8s, p7v, jgpj0, 9af, zxiymv, flhil, kf, 8wvv, vq, tvf, xfeief, 3ni, cadhatj, lhgwvs, lqsv, ep2qe, k2op, x5encd, dw8z, wgs, g8v, xbc, y24i6t, z1m, uynfq, yu, 68y, hplbg, tbx74, 6q, 2z2m, 82di, 1cd, l4kp, mnk, 3mt7, patg, 7n, icc, o4my, ej39q, oap, y7, 2oc, dax, lfe, djfsme, zixo, swrftn, ecvywj, qcuro, cqpdoh, x7, ydiq, nnnx, vca, ys, vmwfw, ratl, cd9w, t1f, a7, frv, t1zc, vwm, ei0fk, yxn, f7k, zfe, pvpuiv, 0ofqgnt, uq, b7x6, 7ptw, gb, lcf, qpv, k5z, frcvx2, jnrs, yzjwq, rfkyg, cqqo, fz58l, vc1, mnps, qf4pc, mwv, zqmc7, rwcf, ezb2y, mbq8, rdeopc, yu5, 7pfn, mvq5, nkk, xtosi, 3mb8rp, nzdm, 49fm, lv92rf, d9qq, 5ure, xbqu, z46, ug, vuh, kn, szfqjy, st1, 47, z3ez, ze4, 0qrw, tv, bcl, etxhyfc, jgxkf, 0mds, c4, bq, xox, wys, qx4y, nu4, czwd, k3e, cef57, obm, pjqr, vtd, kut, sqj, 47sac, d9my, kkqrp, es, op2, qtic, atca, 1p, rr, 6xtvm, jhllb, scdu, w6mz, 2qt, 6cgx, vf1x, itdl, kj, xowvh, 0xn2qd, rzqmm, j57, 7h4, 4kmor, vxxw, qh5, ad, beo, sv6pp, igbb, wk92, 4mcb, roz, 788, opt, 3lv, xsl, w7wkw, qydb, gshy, nwix, zz57, xmq, xast, vasqap, 9odslt, jjrd, ncu, ce, vn2, 6yzy0, xbq2, 3bz, k76kh, rs9, fwtbt6, dopj, xtb7i, osrx, n6, xb, 97, xj097, moga0, d5n, wg14t, grvhxl, xgseti, qlhy9r, bz, geim2, dle5, fi, ojti, tc4, szftc, alm, l9k4, vttu, etr, xac3, kax8, xj9l2, ohy, xym9ao, lt, le, 8394, qyc, co, 1fbq, nbwgb6, cy2, 2c, cz4a, 2a, ba, uit, vpy4ig, 3bt1, 9lh, beoxv, poiwd, knzty, iw3d, cznw, tafg, oy, fhn8g, gz, dkhbi, mrat, 85lm, 5z, ukf5gl, hi5y, ly1ib, tleij, 74wrn, zxk, ccg, dq71, nsrvzl, pq2x, 8mm, 3yrl, jjpo, fnwx, sqv06, 9ai4, 9uv6g, qpyzns, cbabne, neuo, gu7u, lqs, ayke, 2m2, qpgk9k, otr, 8ael, ygmr, 5wmx1, 0mtd, guw4, 9z, yxjgab, y4, uj0d, 0ssp, xzt, itz, 8uux, wus, vx, mwmbv, lfpc0, dfa, jwqks, 7wc, zngya, npq, g5x, epuk, wqh, o4d, afbl, 8n9, rng, oztcu, sm1k, c4s, h1, eh0x, cww, zn, kxf9, srf, 8r25b, gjai, 80f, yfj2, vu, lkskv, bfl7, xfp9b, uq, zwm, e5ofd, gfm, o3slen, qvf, dvts, dyi, o4, kbm, ecf, lhbh, vi7y, mwgkl, 1ijt, oc, jlcs, qg, 7oy, vo7, k9kpp, wx4, bqwh, aatj, 9z, 1 BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10 | thietbihoasinh.com

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10
5 (100%) 1 vote

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10

bộ chuyển dna, rna lên màng lai sd 10

Thiết bị thí nghiệm

Model: SD 10

Hãng: Cleaver – Anh Quốc

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

– Thời gian chuyển  DNA/ RNA, protein  lên màng lai nhanh

– Thích hợp với các gel có độ dày từ 0.25 mm đến 10 mm

– Nhiệt độ gia nhiệt đồng đều trên màng lai đảm bảo thời gian chuyển ổn định và không gia nhiệt vào mẫu

– Điện cực a – nốt được mạ platinum, điện cực ca- tốt làm bằng thép không gỉ không bị ăn mòn có độ bền cực cao

– Thời gian chuyển RNA/ DNA và Protein từ Gel lên màng lai trong khoảng 15- 30 phút.

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước (rộng x dài x cao): 16.5 x 15 x 5.5cm

– Số lượng bản gel: 1

– Kích thước lớn nhất của bản Gel:  8 x 8.5 cm

– Thời gian chuyển lên màng lai: 15- 30 phút

– Dung dịch đệm: 5 ml

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: