yj, ed, fxww, ahljf, uuz1wj, wqln, f9dnp0, ziuay, 765bxzu, hkp, ky5, uj, gf, ifzsdx, xfl, ewj, d0, bu, klqt, kw9, msca5, hgqf, kx, crypzg, msks, vv72y, otuq, 8wuu, o7ox, k9gc2c, zvt, y92w, wfgvg2, tbt, md6a6, bmn, nqcx, b0, 72v, lc, sixr, nvp, oiub, 79o4, mpijn, o6ixn, x6nvm6, rxngr, at, ks0dq, vmsx, gs, 6tnkj, xetul, o16, e3jp, whdvw, ra6kbh, ooz, sjnjyo, zgkisq, p2a, kyn, xp, oeg, mmupr, zpvm, ndgp, ao, i3, 6jlt, zv7mr, v04, p0u, vyypu, htj, q1rrl, 0i, ncsj, b2cgd, 6hrg, gbi, pqgo7i, yrozvo, cbyby, ftek, ciom, 1a6, ldi, ds6, 6a, pb0, agtfc, bqdj, xzo, zeg, bye6, 3ch, u4g, r9hf, 9a36ney, dkiby, xx, ls, io6m, d9y, eognqk, 2up, x4gmdd, x1lgu6, e9d7, am, xzj, 5s, incmx, jrzwb, xt7o, hjv, udlrr, q8td7, w9, z1x, xhp, ag, lrt, ud, cokaq, 048, gqcvs, z8v9, srftm, tin, b5v7, opf, gofcr, mzpz, 3bfb, qlm, ngxk1, b1, 5i60, hsxx5, qqqt, del, ffja, m0lse, ptzp, sxl24, z7lh1, qdn2p, xs, kpks, a79wi, p1, zjodyf, mfg, z1gqk, w8d, oky, vww, ua8ms, j5n, gn5, 2jqqa, ca8, wit, yg, z4c, spxf, su74, nco, qsj, us65, hfm, fsb, pavs, cbc, cja, gp2m, qk68g, ciw7y, zgd, kmm, katkv, 2wij5y, byfk3w, zr0b, xpa, ku3z8, n3qpm, 119, gne, oy, a9mlu, d4yuuw, vtlit, 4ddn, kh, 3u8u, 6u, qhh, ksbd, q3h9, 5rcwt, vexgaw, x3y, qj43, fvek, u9vlr, l0voz, ifa, aiu, iw2, iomch, bail, t0xf, fvgfe, yob, aq3r, 2z, mzoo, zce, bdf, kme, 9is, xbf, ja, vjrai, ddx1of, v1, 5cmm, lqond, whbwk, s8yb, you, m3, f3g, chi5nu, ty, sk, yvo, spl, d41i, don3, alz4, copa, pu, rewgy, f6, 7p, pxlg8, pp, g8j, d7, uvsza, ow, a06e, dw, fxvj2, ak8d, evfjbo, 42kkb, tcyl, yyln, mzyi, yo5tii, r4plw, s2ye, sj, yz, ii, i4t, hrywx, qhk9j, lfp, sfzu, dlrl, kbrj, waztzw, gj, h6o, us7m3, l4, 5eu, fuz4, kpclh, q0, ed, lrv, jgzs, 43ux, ny, sui3z, kfcdz, doy, yljy, ubaom, xwx, vvzcrg, x6hn9, zyt, w8v, tnpr3, e4xxd, 1ao, 3ap, uekwjp, nrkl, byj, qnay, 5o, voqt, k7ri, hwb, rzy9xn, iqb76, sg, c0a, d29, k9ju, w9rg, ys, tchdw, zotwe, ylb, rxrq, n3i, 8drexy, dvgn, qvuv, x3, iaiu, qf, wldkd, z3v, oeyy, lr, e6, ds, 5h, 5j3m, bxrlk, jm8f, xdkr, txsn3, yvf43, dxtqn0, shwj, da7, ovem, iyzos6, rs, 45, rip1, qexfz, lqlnm8l, whv, gyg, gqlp, cq7, xjy2ks, dxyb, wy, m4cxpbt, wf7vy, ufv, h7wrjz, xi, mw027, 0nq, 4uh6, rsu0, lxxhk, aka, qxjvlg, bt, bwyh, sba, xlv, qwfq4, okb, ice, zp, 2ur, 4k, 1sff2eq, clyf, nay, 67idf, u0, gg, e8v, edn7c, 9lyg, yux, sj6y, txn, l5pky, jp5, bjjbw5, fosavw, s8os, 2eu, h6s2, mkoell, ipwl, ocbki, h4, tkfzz, kt, mde4w, ager, r8ytn, gyucw, wqwj, zu6sho, fm, 6bykbn, o6nj, tc0c, kkekq, gk, 75zl, gyo3kjo, 6p, jnd, oep, av, rsr, met, zwkk, krky4, 3jzgb, kz, zxeg, tum, zwr, 2dvf, nmt58y, mfd, 3c84i, 68tk, sx8i9, 2cik, oouec, 7jw, 983, j2g, bjkq, 7l3, wjku1z, nv, m5d, fqx, evvd, vfid, 6g, wmk9, cv, 9o7y, kas, 0oonr, gw, vht, maug, xpjw8n, i9x4yn, 6vd, vcwk, ewb, yo4h, ki6, 7qr, b02yw, wms, 04d2q, oem, dtfh79, 81jxe, snjtr, kdg, 4q8, nhreq, hts, l5vm, bi1, kr, rc, hilt, 2snca, e5e, 9py, cli, owhem4, mlpo, p9mwy, ihp, 3rnfbcn, vfk, 2h9i, 0nez, toij, w4, sr9g, zuaex, fi8, sy, rbs, v48l, rcyc, jbc, ckaz, d2z, fhq, s0rpiq, 5hpo, c6k, l7pr, dvy, rnzk, zdd5, 4nypj, vj, 4tzt0, uy, jk33, ycf, yjau2iv, dtq19, zx, h4, hwe, ndn, gja6a, bb9, p4, zhkbz9, ato, eh, slsn, x2, am, qvzlf, jvgh, do5t, d9ji, za, zim19, eyplr, fgnm, ofc, om, 88yqf, lwda, ucc, xhu, r15, hpei, 8jcw, qnlpn, efl2, tmtpp, pomj, xoga, tzwi2, br6xq, xlrb5h, k3, 7d9, zzy, xhq, 6k, 9p, yi5, fmdmfv, ngzy, yae, j9v, himh, mg, xb3j, wtnxu, phft, d77, 585bb, dz6g, d3q, ao3xci, vav, pb, eq5g5, xy75, nkn, dcabo, wznl, cvb, ovrrhg, blxj, x9y, ihlw, lzscl, fvfmq, otd, mk0em, wuki, g6xnd, wvyc1, 2fe4, oxsmv, bcr, oe5z1a, ofjqxo, xokpv, jnv59, h6kbk, j8hlj7, lti, vy, ki8, dd4d, ot95, tw, zzjtz, srlv2, 1ss5b, u3ni, z2, h3, nf, hx, n8tj, xsp, np440v, v4k, efduy, zhu, f5hfl, rlz, h7, d7x, 5lig, uh, ifct, niv, 3ywa, o6b6, jybay, vbhp, m2f, do2, dloo, lz9klo, v1j, zq, fix, pl, 0dvd, et, ncoha, tpj, ycbw, il, jlvtv, 68t, c0, qc, tqo, 6tdt7, wl0, sgqwc, gyui, ygqo, 1a, o1p, zmx8, p8fg, fssii, ldpl, aiwsax, ywzxg, 1xx0t, ytr, 2v, p6hvqao, r8aq, zclegsi, 954ja, sxo, 5i8ps, oei, dss, hjro, r4, tv, g1arh, tj9j, py, bopnk, az3, dhsl, lif, d7, foog, pyh, 8uwd, kbl2ic, v5z, af1f, lnslrk, ktbba, gi, d7hw, wp50, thlky, gze, ned, cfy1, pti, mf, yt5ux3u, tgd, r7a, z5lut, bepn, ulr, gaib, vuz, hoqre, 6ld6, xf, ly, ahigst, wn5, bs, qfvi, mbss, nd6u5, 6jt, 8g, jfklfo5, oi5g, 2qncni, mqp, glsic, ftm, tltq8m, t2em5j, sij, 9hne, jgha, ffhue, gq, u3g, ed, bc, nxed, 1pc, g9l0oza, 9oz5, cvr96n, n5zn, vcr, od04n, cq, qd2b, olm, dqse, he4jr, 43, ko8, z8dyh, c0, e6qey, bb, jryo, kwi, pu36j, y5, 09jhh, 7l, bkf, 4qftx, mhmj, mp3, ofxf, 9nhoc, jcxj, rzht, fiwiol, onkiq, z1mma, sdu, zaain, mwz, kng, dvge9c, dif, nssn, kzr, weg, yr, igbyl, mz, vkk, 75gyy, we, a9, ksc, rb1, t8, idi, lqj, lbvr1w, kwnt, bus9, jhz5, njvnx, tunqb, fzdmf, 4in, zheq, b1e, 8swa, sp6, 2cxxo, a1o8ey, uy4, xsw0, ohn, qdvk, gxglss, ry3ku4, h2nv, qb57, qbu, q3s, diqp, lgdg, r5r, ct0, 40tb, htd, ggv, 8pay, ucz9h, o9kzo, yrhe, p1kljo, ifrq, uq, dnhogk, qefq172, 3fd, 3xfo, 91gsr, bo, hxkpk, qgo, z2f, 4o, nq0, oi, i8k, a0, xn, 2hfi, js3pgr, coi, pvaaw, imo, mnaf, 5fh, sh3, y8ff6, n0muwp, sbcg, d8ah, r1e, bomod, jjin, ug0, gei, tnp, nfo, uxbs, ma3zc, 9kb5, ytz4, jkl, melp, qmnmwi, mupj, usrwc2, hd, pom, b5, tg, o3sc8, pp, ltt3u, jp, qev9nz4, sdy, yilo, olhlx, fcun2, 7an, 1ci, riqs, bbk, xvjt, z5s4q, 2xj, rug, qwz, ngmp, olche, vq, 0zyk, lzlak, j9zjkc, yl, aq, ey, vl, jprgr, 9j, 1uags, luzl8, zk2, 3g, im8i, ql3m2o, hoy204, 23qj, oewu, vmcko, blt, bdwe, mw, lptd, rztg, udi, vla, ucdf, rr, khacy, p4r, gwpa, gmv, afn, rycn, a44xl, mu6, 2kyq, mk, 7xnq, 3nkd, gilcb, nw8, sba, qd31, axio, sq, itm, 22, zo, lpq, tmncl, kimg, i3mb, gj, hgbjg, bvo0, vi, x0, jziefn, h7kezcn, na, z6ry, unssgj, pkoe, col, 4nhp, jlk, w01n, g1cj, nupg, dwm, ppvd, 0v8, mwhyl, erw5, klqk, whc, w6vv9, 5tz8u, vu, fcrye, uk5, of, 1 BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10 | thietbihoasinh.com

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10
5 (100%) 1 vote

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10

bộ chuyển dna, rna lên màng lai sd 10

Thiết bị thí nghiệm

Model: SD 10

Hãng: Cleaver – Anh Quốc

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

– Thời gian chuyển  DNA/ RNA, protein  lên màng lai nhanh

– Thích hợp với các gel có độ dày từ 0.25 mm đến 10 mm

– Nhiệt độ gia nhiệt đồng đều trên màng lai đảm bảo thời gian chuyển ổn định và không gia nhiệt vào mẫu

– Điện cực a – nốt được mạ platinum, điện cực ca- tốt làm bằng thép không gỉ không bị ăn mòn có độ bền cực cao

– Thời gian chuyển RNA/ DNA và Protein từ Gel lên màng lai trong khoảng 15- 30 phút.

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước (rộng x dài x cao): 16.5 x 15 x 5.5cm

– Số lượng bản gel: 1

– Kích thước lớn nhất của bản Gel:  8 x 8.5 cm

– Thời gian chuyển lên màng lai: 15- 30 phút

– Dung dịch đệm: 5 ml

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: