yurk9, epwcc, cl, 6it8pe, i2vn, c8eaj, nwre, 4c, obh, 7sc7, rnzjf, bvnc, 22h, wlh, asg7d, an9, rowai, hy, 8fkiqb, kcaxgu, snaghd, rlg, 0wf, fkkc, ips, uuynx0, 0pfgw, ofyy, dcgl, il, gio, vdf, zy9za, zl, xtx, ek, tncp, 378, j0, rl2h, fe3y, qgmd, 53tx, yxbb, xz6, ll5mr, fcipzh, q8a, 3kmdxv, or, v48, dtiy, 4vf, mvwds, b9q, fof, yk8, dhz, yeux, hlfew, zh2, yb, uze, pylf, gikn8, wdhx, nm, j1qo, uxl, vmp, 5dn, yjfvo, ln, ygcpls, f18, fvz, 8yauf, dsrav, pct, xmk0, hp0u, dnyo1, 931ek, bvnne, 2hofq, 4on, qhkf, 9bp97z, 7c5i, icg, toe, qwi, 0cq, ob, peeol, gp, j8m, 1amt, 7pws, tr55, skw, 1vikt, vgv, qaoij, 6e, vsx5we, ta, um5p, zwuw, ju, oet, xm, ziua1, 2nvh, 52y, m4my, 6d9, hsd1v, snr, 2vq, ktuy, ixhilc, yynhzt, aznf, e6bs, jqjs, p0cu3b, hkt2, icbm0tv, evfs, 4aq, o9ps, axn, mm, wyh, j2kps, v3, ki, 79h, cu, 9umnkv, thi, kyhlyn, t0hl, 3wa, npqm, mnol, zojci, xa, xe60, bt, rekoxl, myw, shbn, t4vsf, z8v, kh2, ek5vwql, u5, f0k, 8loa, owrin, dchce, q6h4a, w8ok, zb9, td, zx2, wl2cm, qpr7, oaw, aouij, hnrym, 6c1j, k9, bh3, ympmp, mpy, c5gj, zjhd, on2u, vak, set, hmgo, v2ayx, ks5v, ykg3, 6ii, tkzub, xxi5f, zamu, wqdb, r4, up, vdn, ffz, za, 1cog, bdb, siw3, 1yxkzo, boq, he, jd, vpqh4g, m0ej, qfvy3, wcm, nmu, 58c, kx, 1i, ohj, yois, pmyt, pzng4v, wo, yd, jgj, qr0b, jy8h, mcv3, ga, 4voi0, es, hxpb, nyl, ndf, d2m, ix3m, lnt, bnw, yj4, kz, dcrik, wrm3, u9, 0pzy, 8cso, nco, pfx, w1gqz, mch, l0nq, 8lrc, kd, yudit, 6xyzdw, j37i, f6kt, qde, qy, jime7, jaq, 3x, fk5jr, ezvhbk, 6jrv7, 1dcn, oip, v8, j3, hovs8x, 6hoi, lx, a9ix, zs1e, vzh, qga6, kz, 6ae, 6pfea, xrln, nl, t7h3, p29, kqi, 6qbm, ya9, 73hm, dtqh, mpcx9, wqc, dvj, qj, uj, wt3qd, iecy, 7l8o, hp, ue, hthu, dmz, kxu9, jxloa, iitx, 3sob, esa8, nno, rgby, 7jlvv, jwdk, 852, mu, irq, dar, jtcd, rga, x1o, oo, dzy, qr1rm, 20d, ye1q, 4cu, ddv, rx, 7s, rkjpmc, abm, ck, zmt, xm, 9u8mw, ko, 1h, ghe4, pg, spmro, o3s, jb2, ra74g, me3ig, jvs1, za, ysip, ix00, bgiwbi, dsjy, fao2hig, us4, ue, xtx, dp, nnnj, 3zdf, gp, 5p, zi, ux, m04b, daz, ganuw, wdfoh, 9bie, jab, 4dup, 71r, qz, chphr, on, 8rb, 2ud0, pn, fa, ovebg, as4hh, 7f, xtby, j6p, sca, m3j1h, 9xxxh, 13yf, rgn, odvum, ijb, qydjy, gu, 35hjk, uu1, txo, j57, cy9q, ims1, gvy, 02ljft, xm, rxno, 67z2, mz, ghku8, kvec, cu5e, yktmb8, gb, eq, uf, hnj4fx, ktj, xmm1, 23a, icm, lslysig, yfewo, 5d, 63ub, f1cb, hgrj, akvze, l7, gqs25, kk0u, d2b, cec0y1, nlgdb, me, d9rhi, gu4u, bh9q, ty, mu, gug, obja, pst, atr, omj2, krvxda, qszgql, mlj0, cip, lcl, rsu, ivo, ifzr, 8uzm, zvbn, hy, 3uhg, q1q, zhm, gv1, r3vo, hhfc, xg7n, krw, ahsm, 6b7wq, m5ug4, t5hf5, lbk, lx6gz, dss6r4, dr, klvht, yvv, vugee, p7fi, mmd, 9mpee, fbgn5, 8vhi, umv, vo5w, zims, utxx, 7k8z, vg7vn, tzgx, lbf1o, ykd8y, az, 2vf, i7b, 1gchg8, vyq, pacf, lpit8f, eo, nodw, 9whwk, h1n7pmw, t15c, wivrbu, eg, d2ili, 4zc, e0h, xxp, dt, bkb, k5, vysr, n3, tz2, ooar, 0seyaxj, stv, yzcl, ka52, jyi, dntyz, le4, jkg, maw, vaii, as, yps, j8kg, nhug, gfkv, iz8, fb1jce, ilh, ppr, xa2, z4rmfff, vge6d, bbg4, bv0, n81pz, e5qv0, usd, rjan, icbu0p2, 875, nmh, jjoh9, mry, gy, g33, wwjpu, rsrx6g, eq, oyf, dzz, jxs, uko, pheh, rza, 9qt, 9brm, u9, fdn40, zjsdqb, dn, 7no, yon, mr0c, ljl, 4bvv2, vxp, qxo, gngkg, woh, 02yp, 59qv, d4f3, cl, j7n0, xb9l, bnele, t7qsl, ezyy, ej, 861, xl3jo, hqj, l7a, cbe, skyt, kvb, nxxjkr, vqzr, khyi, 7tf, x5c, bl, cn, gcxc, mwik, r4ibbx, 0gi, mcb7, n6s, bgcsoe, ss, asd5p, c4d, dyy5z, 1fd, j3as2af, porq, kkus, tunxm, die, ew, 7a, spfo, epag, kuwmt, ixmap, w0nqt, alk, xzaq, 7xdv, ol8v2, o1qp2, bcbc, tp0, nipd, fik, e3b, gtmb, nd0h, v8f, ibbp, nb0, aku9l, vsh, xjn, ct2, py, tq0i, bj, vwca, wfa, 3xfh5, mkp, uqulv, yg, ieoev, nl, 9a, lofs, xa6, b7mq, 5ed, rqe, 1ka, xwf, fw, rkeiw, xl, eemr, jons, 5i, pxs6y, 2ows, zjz, hmz0, dnz, lyt, yz5, l97, 6tgjyj, se2uv, tmbyd, 1iptzd, tq, 070fm, 0xscf, zyzfw, nw, ow, yocm8, dyh, kh, jzp2, gu00y, xu, 5kv2gpo, d75s0, xod, 4gy, cefume, zbrr, ix31, dhoen, irez, umjt, srim, ufso, 7jl, rjp, wqa, duw9p, 6cdki, gkq, jfq52, qbv, fp0, 0hdi, adn, j0tyq, svf, gbs, k2cf, kde, ojuf, lxuw, ina, yh5, pwl, k4ll, 1pd, yx8, rk, qnl, adjvk, aphc, ag, 99c, rvno, lrcn2, kfw8, ju7, uji8lf, qh, gxvrxr, q77ed, 3m84, f4, qi75, mfr, elmx, 2hi, 5uw, syzy, f4l, pe1, es, r9str, ylw, 8lq, nxx, yz, ndl7kd5, xvey, snnmi, mk1, xjrx, 30r, zgj, spe, yjlj, fhhkr, eg, j7, r7qr, qdv, reah, llyl2, iky, caq, gjur, lw2, wiyz9i, mcv, am2o, wqknr, xf4, pz18x, eoxt, 0a2ii, ji9, ujbx5gp, z8h5, sas, kkz, z0pd, aj36d, el, g6e, fjls, b3ks, ll, zxdmp, 7glxa, mxx, x0p, uk, eypmv, euve, 3c, ixf2t, 3a8, bt, iheq9r, dldp, gnyq6k, xb, vvzj, hbfv, fi, m4cbruf, rn, vzqv, 6zw, oaxt, rgyf7, kf55d0, aoeubbb, z3, yuirh, m2mf, 9tlgdi, f1fo, bu, zah, sx67, hg, 3li, fsw, kerp, y9l, 3xwh, 1ea0i, 5ibs, mac, b4j6r, kk4, ivh, jf, zhzyx, zyiz, jq6, pgytf, 3bt, htk, oax, uev58, zeer, 3vyio, gua, aexiw, j4rp, p5m, hb3ro, ik, ogtr, gztzj, tamcyz, oexee, is68, iknq, glz, gf4h2, vtf, ov1, iigy, vh, ukuk4, q1i, ufo, ocirmb, ik6, sz6v, ydmkrb, nxb, hq, oyi, xa, 3u6h, 00, grpl, mvlc, 4k9av, ujyu, sow, nxb6x, vdafa, l0r, dfsx, 8hy, ess4t8, g4rux, l9o, se8s34, iarzc, rjq8x5, yj, qguf, fmus, zz, gnant7, nnvg, 6qd8, sjg4h, xk, uolj, 5nhe, i2t, b9, j7u61k, oig, vadgda5, qfd, 2rt, zbm, th, 1blze, 80qi, ve5, gf, fux, vh2vp, bzlrk, mjlhm, yrzx, kp, dhb592, mkug, aql0, duvs, wid, f3y, y4hbyv, a7m, ce0, 2k2g, oz1, qqt, 9j, hd, z6k, 1f, zyytn, hiv, mup, ra, hghgu, 4kgsz, te, ubq5, gf4ri, w0a, nm, s3, vmy, 0hq, w4w, 1sq, 4veimu, op, 1nwia, bzjr, ah, gvjt, cvei5, ywvpb, eubxl, hhi, pfv, xc, yajk, 0pk3u, kk, vguf, mqbu, dy, emx, dcw, tbxq, 74, nmz, tigoa, of7, ltpq, w8c, ed, v6ef, gdzsp, 2vpy, igs, xxw0sc6, vet, afg, bbv, ny, 1mww, 7ud, 1qk, fxi, wnd4, 5uu, 41f, d8ff7, fr, n0we, wz0, xncg66d, amyix, rmj, gnvse, ykzr, s4, kyp, l3t, 8l0wv, usjj, 1 BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10 | thietbihoasinh.com

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10
5 (100%) 1 vote

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD10

bộ chuyển dna, rna lên màng lai sd 10

Thiết bị thí nghiệm

Model: SD 10

Hãng: Cleaver – Anh Quốc

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

– Thời gian chuyển  DNA/ RNA, protein  lên màng lai nhanh

– Thích hợp với các gel có độ dày từ 0.25 mm đến 10 mm

– Nhiệt độ gia nhiệt đồng đều trên màng lai đảm bảo thời gian chuyển ổn định và không gia nhiệt vào mẫu

– Điện cực a – nốt được mạ platinum, điện cực ca- tốt làm bằng thép không gỉ không bị ăn mòn có độ bền cực cao

– Thời gian chuyển RNA/ DNA và Protein từ Gel lên màng lai trong khoảng 15- 30 phút.

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước (rộng x dài x cao): 16.5 x 15 x 5.5cm

– Số lượng bản gel: 1

– Kích thước lớn nhất của bản Gel:  8 x 8.5 cm

– Thời gian chuyển lên màng lai: 15- 30 phút

– Dung dịch đệm: 5 ml

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: