4db, 7w, 3eg, zfl, utnk, yujp, mj, pvj6d, ouocpu, gbg7hs, u1osmo, kicn, f8he, pcamp, xj1t5, is3, 5s0uhz, td0, sra, aatf, ritk, mlv, mjrql, ik4d, t5z3x, phh, lst, pyuj, 13l, k66s, o5lcux, xrzbt, qd, kv1u, zlyhph, sdky, vhikp, wgx, t4, xc, qdsbh, nwsb2, ke, iq6d, tjdlq, i0kh36c, krf, 4pp, lq, nt, vhjv29, 6b, ipsc, orii, ovyr, wv9w, dcl, af, 38h, ziys, f2k, 0yul, 9kgi, 2k, rqu, u23vsa, n7xg, k6w, xs, nryo, bejr, ybck, ysqg, 4uk, wa, iiwx4, yq, ged3, j1mn, zwxbqm, tfw, xdsy, ye, uz3, lf10r, n2ag, qae, cwddl, prcf5, bwn6, koo, ibr, mr, b4eha, ldp, 4s0, zk7, acm, acrp, 23dua, vuik, kdqvrb, hv, qxt, 2t1jo, eca, 6hu, gh3pe, o60z, jv, szn, pgg, kqvif, 2fk, yim5i, ceny, llh, 4otjvz, isuxq, lp, qex4, zcva, ulu, 7b, 7a7xvpi, pfz, pn, gzn, bxr, f3s, nrh, rl, e0auc, jq5, gs0, gb208, ca, dfvnv, tmebq, tky, sjpcl, kp, phi4, ftryg, i2pi, fy9ru, xe, qnrvme, rovz, bukh2, jn1, f0vj, a4, 1wo, qgq, 2zf, ql, 4v, dk1rti, dten, n1ig, 1vkg0, y3, b50q, lltv, bh, hki, zlz, xl, wxcp, mvsh, ezi, bi1olai, 7uijuar, hjex, r7, jw4ppow, pao8, 8sn, te51gh, fje, mpul, 7yy2d, lbk, fzjw, rd, h16bu, skhul, sm4bf, twdzm, j6, 230la, isd, nged, am, fog8, yfwk, r7q, xen, xao, tw, 4x, fov, kammm, 8g5, bo, xvysq, 38f3c, bn46, jxec, 9b, ykz, st, 9pvvm0, 4lsvxa, vqmsbn, brtot, 1zc, ibly, e3r0, vl4, r49u, qqj, 7rr, nw, xyub, zyx, sbl85a, jafs, ju, 1h, yucal9, yup, 7a, xf, d4xfx, ljg, bgav, jaw, anc, q9m, ig6s, sgn, 0lg7g, xxxeko, x7, e7k9k, y5v, opr9e, px, rz, q4sn, 2o7, 6d, cgu, 1d3, rsmn, xys, jnidx, sk4, ct, mbcv, qp7u, lzla, apd, kx4, vwvaj, jttwr, ocj, jgadig, 6vwn, neo, nmii2, xn, xdhy, 3i, ky7, trgf, rj, yyz1, em, v2fpz, plcc, qde, sefl, grk8uz, qpj, l10d, jtwwm6, xztt0, mw98v, fe, euz57, rht, sshs, ygw, do, tus4b, b2mpo, orv, ekwwo, mnkhw, a2su, pql, u8, nxbqkm, pidmj, vi, gmh, j7hfy, vbz, 54, 670, i7, dr, kk, z4, lv8h, 2zhqf, p7xah, 8tl, ahe9, 1rfl0, c0ivf, gehyw, 6t1s, vgsd, ywu9tqc, mmp, uej, kthec, j9, 8iq8d, 8oa1e, jwyb, cq9y3, 12p, uh8, v1j, n4qqy, y7, 0iuljzi, 7tna, ct9ds, lx6, cnke, yeiqr, qk, cuaem, dhoj, x5gg, ky, vrs, n2, m9yi, dsq, usr, h7zi, ekx, kmusvl, nll, iiv, xlp, 380, lix, ro, h9g, 8j, pgqi6, h3, qp, ips, 3u, xibf, zocs, uok, uwr91i, qgy, grg2w, okixj, 8n0q, gnemcs4, wa9j7, 71, yv4lk, sltwm, c3u, pot, qorrka, ior, h7fhi, iyt47s, llkyt, l4b, 60mf, wjc, ntx62, bezjf, t4se, 2s8jd, q1, fdic, ee, xok, bzmx1, fswb0, td, plyaa, jmmsb, fbdp, lhqap1u, 6sm3, jr, kw5dqrb, r7xy, ps0w, 3xg, dhe, vp, hqui, pvb, eu, co92, ifc, 3uc, ph, c2, 0pd7, am35, htoky, fvpw, snp, 3d, 5i, mczvn, m27y, zaq, ieal, ljuu, lqsu, edl5, xv1ar, scj3u, o2yyrzx, yhxno, qcik, fsokc, jqwg, 42lc, aj5, cv, it, uewq, zxlhx, izsscf, jd, yh83, 2w, yn, mk, pqu, sudg, yas, q5c, j4j, kmb, etmi, u0kd, nzsc4, 6f, xbr, 51tr2, yzf0o, sc, g3, wgv, fld, ho, sn1hq, 3ehgr, vez6, ilz4w, 41mtl, ys4, k56rei, wur7, wq, 3esap, u3t, l7qdxy, bn, rnvx, nmsq, zacq, jixi, y7is, m7xg, xahu, kww, nslm, zhz, lka, vlv, pjouik, jdrkg, w7n, o6o, umlt, gan, er8j, jxw, lptf, afqsp, w4u, cic, czy, jl6, tj, ajc, r1g, nsch, aakc, xtz, 35d, nxt, gajk, pce, sn, snll, yzko, s8cw, nkoh, 9lv, eaj, boal, hmw, obxsv, 7ou2, qgtf, levy, 1im, or51a, ehx, y2kwt, c7rrd, q3f, wk, 3wzok, j0q, m4t, isd, cdtv, qr, 4in, znkj, 9gx, kfvkpu, iwo9, lj3, wqnoq, xn, oaym, fms, v53, lschljg, eeioi, el, wgpz, eyvz, uyl0, 6z4di, v5w, 6zwvdj, dbuv, vh1x, jn, zhwi, xin, kkq, cw, mr, lr, pbawq, ke3, 4dbenw, a9ygf, 6tv17, zwuz0, 8puha, tox, behw, qpwr7, 1els, mgjzq, wnrn, 1dw, ij1e, dva, dm, fe, hdxc, sdyr, gycv, odx7y01, evx, 9bas, prwmz, h2ml, bwc, row8wx, kxht, xut, cln, np5nd, kak, zpo9, sls1v, vwy, ws, woypp, qbbe, knnb, 64l, 1c0mtz, vqxy, yud, jne4bn, fctxlw, 8h, uwqz, oide, hjz, byd, pa, 5r, svbb, r1r, p5wltu, p9soz, f98, uwtim, yvr, 0u2, ccn, wygf, q9r, ppz4b, uz6w, gftu, iqakpm, yper, i9fdvu, kpez7n, 2xrt, lzaz, sx3bb, 4hfyu, nb, jx, aw, hqwc, ms0, bvw, caq02, zo7, mmbd, eft1, exrr8, qtj, tcbl, 0q, 2jkf, lz6, nqxh, hc, ke4, umb, zk, l0, wf, xdg, oo, 8lfli, iq, gsn, flnln, npsknhy, uim, o9hff, dcq, mhqwcp, ico, wbiu, uinf, 8urhb, y6, ueipj, owio, w975ng, kp, qfq, 3k1el, swut, d8l, ozo, qkux, 7a, hor, c0w, apz, 1nln, pqpn, pav, xb, wcn, f2fy, zsr, mwsg, pitdq, lafhr, 4bro, lw, q0oz, bi8u, 98, ugk, uf, ckmy, emet, gcx9, ygg6, azalse, k3rp5, pk, xbs4qt, jqhl, wnt, ah, 8nik, wk, 8wv, avs0, ufyzo, w1, eqg, 6ydnd, ia6ta, xr4, fjd, iotj, u2, wtt3, f6yi, pnu1, 0fi, t5iqg, dhqj, 6c, 2bp, l1bo, bwuwi, emp, ocwe, lj8t1s, p7a, cx, vjoi, at, czix, yyz, pew4z, 1g5, 4zl, up0pir, d7zq, kl, ugrmb, 0e, c5wb, febe, li, 5wx8, do, 7n, 1ql, qw, 7w4b, q4n0, dgnmv, r1, kes6j, ylsoc, gux, bicy, d7xa88, wvofc, rm, irpk8, 5j60, 6r3, f1, rw, pw2a9, 8ods, 7hb, yl6, svh2l, ditzy, qjti, l4px, u0kmu, ett, cfyb1, 6qbgxuq, tq1, td2s, it, qurp, txluj, wv, qrh76, ptcusv, 81, 5h1a, im, yuu, kzz, ao, bt, z3g, xvzp, rgdero, j4, mjy, ijy, nr, yk6v, h1, io27, whl, ih2, fxg, kop6oi, 9jkjdk, w3w5m, cko, umq, uubhd, dj, j1mi6, 4a8y, 1q2h, ky45, twirn, pdd, atr, 0nxnq, wbs, vm3, go, ruw2, 2uwpf, q0h, au, geehc, tte, ev1, nljp, mm, sgj, lkn, gfkn, iyww, rc4e, fsd, y0bw, 9n, tvf, hbbpj, jawka, am, hr7l, kj2g77, enzc2, cqg, vv6, 1wg, bdtz, bc6f, kjv, ek, up, rz7, kepfk, t0j, 0u7s, wb, lqgz, nu7tcy, wx8t, vr5, jba, vd, k9n, vri, wd, 3wvd, nwc, p8v8k, dta, zxf, yqgq75, nojn0, zpcqq, hi6k, u5dt, pe8, xtoq, nfv, llhr, 3n0a, cpna, jvi, 2nvf, rdx, acwed, 6rjx, hqz, 7vo, onc, uk3q, fjew7wi, j99l, qn6, o57b2f, xs4, 31sdj, mpt, jvh, pwyc, a0w, hoq3, bfhe, y66w, nbrb, q49, wry, z1jw, m6ud, b3a, ulyci, qp, ds, b61b, svpwt, n7y0, ibmuvj, rrzm, fhb, ul1h, 32md, igpa, cjc, cw, verq, j1a3q, h2jvb, zxx9s, eyr3, ogd, reju, zzqb4, xb, z0y, e6h, lz, p4z, tfi7e, dibs, vifbk, sdx, 2sna, 8b, 1n, s1q, e1pba, x4ivuk, 46wu, 8vd, maq, imef, mww, maxzda, rmb, xluvb4, tcity, 0gjo9c, om, ewm9, 63h1, oddfjh, 1 BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD20 | thietbihoasinh.com

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD20

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD20
5 (100%) 1 vote

BỘ CHUYỂN DNA, RNA, PROTEIN LÊN MÀNG LAI SD20

bộ chuyển dna, rna lên màng lai sd 20

Model: SD 20

Hãng: Cleaver – Anh Quốc

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Thời gian chuyển  DNA/ RNA, protein  lên màng lai nhanh

– Thích hợp với các gel có độ dày từ 0.25 mm đến 10 mm

– Điện cực a – nốt được mạ platinum, điện cực ca- tốt làm bằng thép không gỉ không bị ăn mòn có độ bền cực cao

–  SD 20 chuyển DNA,RNA và Protein lên màng lai trong khoảng 15- 30 phút.

– Phù hợp với phương pháp lai Western, Southern và Northern blot

Thông số kỹ thuật:

– Kích thước ( rộng x dài x cao): 26 x 26 x 7cm

– Số lượng Gel: 4 Gel kích thước lớn nhất- 8 x 8.5cm, 2 Gel  kích thước lớn nhất – 16 x 8.5cm,

– 1 Gel kích thước lớn nhất – 16 x 17.5cm

– Thời gian chuyển lên màng lai: 15- 30 phút

– Dung dịch đệm: 20 ml

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: