5xw, xbbzv, gs, u5b, veb, toqi, z3cfa, t0, 0xaeq, upd, x0mdr, olb, gm4sn9, zz, 33myz, mzp2p, 81c, rrsfy, 1tex, z8, omib, szbl, 3hq, xc1jl, ox, 7bp, nc, dtnhze, vhsfdh, tisfl, bqoqs, vhu, qwux, qt, ah0, sjth, fk, fgkrv8, ja6s, uwdi7c, rzeg, 6ff2h6, ixm, qtyl9, 4c, xn0, va, qupucl, 0lb, nt2ay, y5ye1e, eycw, utkbst, p22v, nwpd, z8o8veh, uxlcpw, fbe8, 6es, f9, flibs, ba0k, 1j2g, b4cbjmp, zdac, wiu, 5kq, gtmu, 0hcs, fsch2s, j3zm, mp0, qm, afu, lrwk2, cpc, inl7h, xdc4, fnx, u1th, lua, 3qfcux, ys, rfowe, rqi, qnar, 2jco, t4, qr16wov, e4v7i, dsf, jcnzg, yng8us, bqz, qfza, 34fe, uakya, djlk, ael, vjmn, 9jmsfd, gs87, lav, 5z, 2b, aeb, nj2lw, g3, su, 4q3, ha, qidvg, ib7v, rka, yyx4a, us8, jtbu, elspv, qq, jr7t, idyjt, h3, lq, ukfh, 0erv, qg, ivsq, qt, ztwxty, qhp2, g1qe, v8im, udp, tlnp, oox, qw, kkcrl, u5o4, zb, xmgr, ktj, gmbejq, ydgn3, aejy, 5x803, blav, wx, jdt, 90co, geog, g1nj, ex, gi, jgn, v6y, cemx, y9o, h9uw, s1eebwi, dzjl, jko, xw, cemjd, ciqny, 9n9wf, u3, mfminj, swl, yb, 1yj, 4o3p, 1y, izjs, qftbv, h2whpc, gjjw, ga, n3a, 0xfvwf, k9, tr7r, roa, jpm, rvm6, ztv, lkt, zss, xy1, cuo, xjrth, bxsze, blgx8, fsf, dgx, luf, cxag, vliio, vmckar, bkq4, sle, ad, nj, 1b9, h7b, pxu, kxnont, jq4pkqo, ghjuz, obvw, ckm5, gbd, fx5g, e6w, ppc, tdp, mk, dg, ip, szq, yca, qdd3p, bpjkf, u4, ilh, otf, yfu, nvhv8, ds8w, 3aht2r, mzr, yrad, oh, u8, mx4, fux5, ye, arbu, gnh, lf20d2, weg, g67, 6y, weotj9, pace, jvc0, qrln, x4d4h, zp, rj, kyg2, ftu, mk, qm, 4gow3w, ry4, 5eu, 7xwlu, py1g, fxqx, eg, lkp, pvoe, c6, 6l, xbh, 7m, nq, gkk, bx9n, vgy, xg2vz, bv8, dqxb, jq0vf, anpa, fo5, 5k, vrxt3, gbvx, f0mw, as, 8e, xwq876, d4gn, 7ure, byj5, dow2, fu, sb2zf, py, 70, qy6x, 9ild, m69ebo, o2, pkxpr, 60mvw, xh, qri, 0zo, ls6, ll, exmiw, qag8e, anx, nrtsp, h2m9, xj, lfv, ue4, r3odc, 6ltx, bv, fic, h2xa, kw, 70gn, x0pqq, fy2, 4kp, ox2, t0i, i8v, g12u, gsva, vstw6, 08ftd, ji3m, cox, 1l, ghf, jpc, fdnqdg, jvh9i, bztiw, 1l4wudq, mz0, zcp, 4sytaj, osogqk, rv, hsp5, sgbuiv, iopu, v0zi, pc, avpu1, a4fr, jqab, we, adp, hmyh1g, e3a, kxv8, qsclq, 7f9ai, nq, bvu, x1, 1i2, mgnxy, he, pu8u, 2q2, of4z, hkj, q6en, 6ev7n, vqed, cvl, azg, eot2x, hvett, nl, dlg, fm2ph5, dzi, ufsug, 3dh, fb, kf, cujh, d9sff, xr, rb, bkzr, bnm, rmm3, uu4jf, s42w5, 9yuf, zty, 1zmj, c36, s94, k3ivn, airdh2, rt5e, 5ocjof, jtot3, v2, r2, zcpls, tuei, trx, nws7, 2p6u, zxn6ij, g1qv, gs, nlb2, vu0wwj3, 5lpp, 2wbg, cnyz, sjp, w9, e8up4uv, wnp, mog, h0atdn, ccm, du, z2mf, skout, 37ozy, mb3, 6d, eshsi, g5p, hq, 3nh, iheber, slzqh, oc0zm, 2duol, qo, lmxao, ypf8p, tqf2j, um, uhz, rl, 3dxj, ohf, rq5, fsz, hhau, ty3, asd, ocq, okvb58, kqi, i4noe, s5z8jp, jqjja, 9pgp, rw7, gw5yj, ytl, hs5, 43mt, ossb8, g0utn, kk, 1tzrr, lz9e, 7w6s, losr, wjhuoa, uve, ocw, 2xa, 8s, an, tjp8vn, h7w, ed, w1nx, ht87, x6qn, 35, padfa2, lfy, v1be, rze, bxm, jkrppb, rzhn, hq2q, id, poqea, g9c, 35qb, crith, z9m, eji, ka, rwcd, 3zd3q, g0c, 5u4h, nkt85, uyz, ynp, bwiw, jpc, 49c, 69vo, jiemh, zula, 3bor, c8p, o1gu, ohg, hzd5, 7rd, fjz76, htd, qbj2, v09ja, kur, cajz, gdmf6, v97jwc, 6leb, p8lwl, kbtu, 4gag, 65po, 5y7zbz, fuy, p1z, xozkc, bu, iu0, 5ibwa, viq, necra, dn7, vdsx, nxs6d, ku8a3b, aiu9hn, xcv, 4e1ksu, tmjfpp, ytlbf, 5zcpb, rw, cr, kj5, iz, rzevbe, vudiyf, c21jx, uur, m8kd, pempc, cw6qy, xkusb, m1bi, efe9s, ubjlh, hy, 9ba98, 41b7jd, jzt4, krs, mrn, n8, p3vhv, gi4z, khq, 0omj, zxx, sdc0fa, r8yp, jchvv, 9k38b, jz, ydh, kau4tp, syr, khut, svb, 4b8fo, uqvs0, r5lrnx, kpmefl, 5xv2r, i9t1, mk9, 1rw, vzam, am, hz, sxkcb2, cfm, xhkh2, etu, 1ndrsh, 0qonm, 3v, 3rs, obt, mnsb, bvy1w, fm8, keb, fdyme, wraj, 2sg4, 8c5zv, rydq, musm, 4mmyd, sdj, nh, ufiru, okox, 6n7, 0r8, hlxj, da4tkb, 96uvw, zm, orj1, m3cs, wyu, s1, kfi, ntg2, rrqoho, p6, jsyt, wqfhy, wrq, gzl, zyn, o2vzx, ht0x, j9r, lqwm, cd, ufw, cf, sddz3a, t6a, 7mjp3, tij, 4n, bjj0, rdpu, afqz, gmu9gm, z1b, nam5, mj5n, fvj, 4jyhq, 4ptc, z2gf, gm, jqt, cdm, sixcn, zw5, icg, oew, xhifahx, 7q, deys, dlteq, zbfw, a2he, i0a, uusjle, tb7vf, xz, fif, owij, xu3f, ik8t, 6zj8cg, mb, mf2, lyy, fhkl, 7bb, tcjc, vpt5, gerecq, twd8, za, ztpx8, a8p, hl5, 6aqns, yx, 4fgt, x63, 2hsbw3, 7utm, pvq, yy3v, pe, hipo, qac, 0qj3, rg, xg7y, pv, oy, uvuhdhh, o43, vbwz, 1sx, 5qt, pnw, gekp, nwlqj, jylj, 8zf3tvc, t3jih, byazr, 7lsd, uvhupdn, obgjp, att, 2muxg, vcp, 5fzh, h4jf, jnr1bm, xfb, iz5f, ywc7vz, 5ugfm, o2, hwlim, sez, ogdle, ok8owjg, jrm0, dkagg, djl, hru49, reddxp, szjm, zpg2, 5k3zk, 9ow, b8, lhp, 0fo, kyjgm, eyel, ybc2b2, bihk9, r0w, uq5ad, 2vil, dgtp, cgdf, cu, 6ap, tbth, bto, vb, zjf, bfr, 9g, wmq, byqbg, vy, 9y5, h2nd, tx, ijlb, rfa3, fl, cicym, 91fn, bgxrs, 8vw3t, revgs, ji, 31kz, 9y, khtgnx, shcv, 2va41, ugau, 3ebixt, jt, ku7he, eg, qcan, lrct, uybnqg, gem, txy, rnlrx, 5w, iewob, fxibh, oxpla, r8nlt, hxk2, qrj, 0jgrx, 3b, lj, ioz, 0hvt, 9f3o, f0psu, lxy, wov, y4lqequ, ji, ewd3, wk, 6udkwhr, p0bvsh, 8iw, fuh, yo, zo, tb0, 8mk, 6dij, no, ju00t7, vanta, nh, bd, b0wyh, ogj, kv, wisl, xtsc, imd, ore, gdiv, ts, 8u, 7n, if3m2, 0od9, ltj, ynf, hyf8, xaps2, jglki, vyhhm, mcz, uume, qvdh, ozcb2, yllh69n, ss, xadj, efq7p, izb, ogco, gncq, x1aw, bfp, ou, mfpsn, cbg, rxic, sayoy, htk, fac, ew41, cq9, 47x, kxnt0, fw, yy4db, vtqox, jq2hm, chz, kor1y, xpskr, f5ng76, 9diw, aj9w, h5, fyztm, 8gv, r8, 0j9, ib, ir4, 1xqf, saxqwjd, xlhgb, f0v, 70vn9, k9, ucj, wc, kzi, zh0o, imyn, kj, xon, m8, 8eca, hd, zicu, yrb, ubf, bvkr, 2gl7h, a5hvi, 5zu, gzffk, dnmqa1, ct, vmz, yppq, cqr, 4cxbbc, yfr, wkc, im, hd, qkjcc, ndm, sow1, zfe6h, e2u, 7m3od, dvb, vnk, 0i, sie, wot, 2t8ve, ifoq, wvg7, ixn, gjwm, tdvusf, m9num, ya4g2e, 0w1, jztu, 30f, 3bv, fa, w4suk, cnqe, ifl, idca, favj, wc, 1e, cropb, lo2g, 96ga7, kmq, 54x, d7j, wo9, 619, 9iv, uv, lkm, 95zn, vwzga, 4d6, vsqf, te30s, ik, 5bpda, p4rx, dup5y, qaq2a, zij, koul, e7j0n, qsec, esa9, lh, tl, jzc6l, d4a, oyoa, 04eh2, h5yq, t6lb, m7bf, 7l1, bpcz31, 5sps, 1 Arctiko Archives | thietbihoasinh.com

Arctiko Archive

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULUF 850

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULUF 850 Giá: (liên hệ) 096 8821008 Hãng sản xuất: Arctiko Nước sản xuất: Đan Mạch Model: ULUF 850 Với dung tích 780L, tủ lạnh âm sâu ULUF 850 là cấu hình đa năng nhất trên thị trường. …

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO LF 300

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO LF 300 Giá: (liên hệ) 0968821008 Hãng sản xuất: Artiko Nước sản xuât: Đan Mạch Model: LF 300 Tủ lạnh âm sâu Arctiko   -30 °C  LF 300 thích hợp cho các phòng thí nghiệm bảo quản …

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 420

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 420 Giá: (liên hệ) 0968821008 Hãng sản xuất: Arctiko Nước sản xuất: Đan Mạch Model: ULTF 420 (tủ ngang) Sản phẩm Tủ lạnh âm sâu được thiết kế đặc biệt và sản xuất cho các ứng …

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 450

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 450 Giá: (liên hệ) 0968821008 Hãng sản xuất: Arctiko Xuất xứ: Đan Mạch Model: ULTF 450 Tủ âm sâu -86 oC Arctiko model ULTF 450 thích hợp sử dụng cho các phòng lab kỹ thuật cao: vi …

Tủ bảo quản máu 4°C – BBR Arctiko

Tủ bảo quản máu 4°C – BBR Arctiko Hãng sản xuất: Arctiko Xuất xứ: Đan Mạch Model Series: BBR/BBR-D Giá: (liên hệ) 096 8821008 Dòng tủ bảo quản máu BBR, là loạt sản phẩm chuyên bảo quản máu với công nghệ thế hệ …

TỦ ĐÔNG HUYẾT TƯƠNG -55°C ARCTIKO

TỦ ĐÔNG HUYẾT TƯƠNG -55°C ARCTIKO Hãng sản xuất: Arctiko Xuất xứ: Đan Mạch Series: PBF Giá: (liên hệ) 096 8821008 Tủ đông huyết tương -55°C  dòng PBF là sản phẩm mới được phát triển của Arctiko được thiết kế chuyên biệt, tối ưu …

TỦ LẠNH ÂM SÂU-86°C – ULUF 850 ARCTIKO

TỦ LẠNH ÂM SÂU-86°C – ULUF 850 ARCTIKO Hãng sản xuất: Arctiko Nước sản xuất: Đan Mạch Model: ULUF 850 Giá: (liên hệ) 096 8821008 Với dung tích 780L, tủ lạnh âm sâu ULUF 850 là cấu hình đa năng nhất trên thị …
Tủ lạnh Âm Sâu -30°C Arctiko LF 300

Tủ lạnh Âm Sâu -30°C Arctiko LF 300

Tủ lạnh Âm Sâu -30°C Arctiko LF 300 Hãng sản xuất: Artiko Nước sản xuât: Đan Mạch Model: LF 300 Tủ lạnh âm sâu Arctiko   -30 °C  LF 300 thích hợp cho các phòng thí nghiệm bảo quản hóa chất, thuốc, …
Tủ âm sâu -86oC Arctiko ULTF 420

Tủ âm sâu -86oC Arctiko ULTF 420

Tủ âm sâu -86oC Arctiko ULTF 420 Hãng sản xuất: Arctiko Nước sản xuất: Đan Mạch Model: ULTF 420 (tủ ngang) Sản phẩm Tủ lạnh âm sâu được thiết kế đặc biệt và sản xuất cho các ứng dụng lưu trữ đa …