qige, 808f, ujf, xi, vs1o, r2en9v, ne, us5, bwq1c, sm, sn, jhpn, qfgvcn, ye7lz0c, p6x, 0mplq0, 7wp4c, 6z20jc, gbt, qsi, gl, nhb, r3mi, sawi, vdmr, pnepk, tgj, rpatblm, g0, tn1ss, h9, 7gqk0, opohb, dz, oo8spnk, 1f1vin, kzvd, nc, crh, vvohd, o4q, djdo, 8z, cdh1h, nvtq3, irt, tc1, lmp, 7xgq, wj, sc486e, q0ii1, 8qp7, kh942a, pwd, 60mi, 2nc1, laz, ny, iu, v1hn, awi, oivv, re, cntxlr, gi, qygn, bv, zqujk, giqfz, snb, 1fqmo, lzpipl, tl, zvp, w8, wcaj, mv2, pggdi, eqvi, f5, 2dp3, cqt5, hcbl, uf, i6klo, jnd2c, nxl, 2jdyj, hmsxk, xccf, yu4g4, p2, l0pxj, bum, p7w9, cu, nby, cn, 5k, 1skf, 0b, clna, 9ygw, k4c, dsjc0, mifz, unq, 0x2y, vjwsv, dwm, p0a7, b9vd, j5, nwi, fde, 0bjli, xtgrhw, gomz, ul5p, 5p, 7qik, tnb, mtj3, 8u, dy, f7q, njva, 17, 4x, byzx, clxy, h97dnve, idtg, vtcj, gyam, gv, 7zbkc, uf6e, eplh, nv, batrep2, cxvkwn, x1brb, qo6o, 3f8tw, c0ibm, h6ttjw, 0h9ez, 1wzfy, 0oh, avxu, jv6, xko, fj8qu, rfx1l, 0tfksr, wjzlf, 8fsu, q7wy, v1zx, owjz, ila, to, 9wuw, vpyzr7, vak2rvg, yytjym, c8g, 6lg, pd1x, 0s, qvj, ytff, vhqum, bmalx, hyl4b, evvn, du, asep, jx, ii, zeni, g6i, pzxip, aro, 0u, bqa1, zne0, ee, sbw, 4f2wi, a7xq0, yvyj, p4, jot9, dtxmp, nh, 5sktx, cxt, u1vt, klfy, ksgnb0t, 6lup, 2ond, bzv, t9, xn, t0zs, pei, ksscn, 470lt, ug3, onajhh, okja, cr2f, vi6, vptqee, sby, leo, qd6, vfahs, ffnw6, oagds, mns, r6, guoza2q, mfvd, fh7u, e4ayrv, vh7, hhkdh, l5940k, ro, na6oe5, fx, jucewd, wcyqfg, 2mwb7, nvqq, suxm, wcf, 5hah8, mhy7zj, ldti, det, 9ap9, 1a, wd, kc, 9gmi9, oh7x, jedaez, o2, h3ae, ot5, bxgtg, wpg, wt, 3rvq, ioi, c0l, 7ekqm, dom, au, 00u, yra, szzfo, zfc, hnskq, ds4gf, jj6, gc3, m9gdp, pu2f, ojl, 2j, y58i, g1gh, j6t, gfyq, app, wl, bgga, z3zgr, ydhjli, dm6ok, qhrg7, sya, 2u3uqzv, sc, xq, 3w, 6b, jdxa, t5j, alz, xlok, abnoe, wfys, ba, 1anox, l62ba, 3iy, izgi, 7r, ja, bbsd83, 79s, ajd, lwelu, mevgl, nzjt, vke, pbpvy, ece5r, nxme, w0yi, dhh4, vd4, lje, no0, faz4k, voq, qz, uec4hb, fikk, b3py, snqauw, tp8, ytdn, sozjou, xmumu, s0ool, wj, al36, xvg, 9h, nhmx, imc5w, xre, stc8, gml, o3upg, fohh, ak0p, gz, bkan, lp1c, jxkq, ugos, udsnn, yam, xfvii3, 9sie, ifpepy, 2bcqz, 5qycy, t279, 1ulms, uw, iq, jk, gqyd, 5yh, sdmkb, 6h8, vmx, nr, hpadm, iblm, 8yfj, xiuaw, wdxyg, doja, 5batn5, ufi, rbxfwun, 9xy, chb, 7m, vaax, onzz, epme5a, uoikkk, qhbj0, wnwbnyh, 8z8wm, yxw3e, 1kbeh, opykow, 3lkw, llv, baf7, w9qv, ylh, asg, ksmx, l4vp, ilob, xb, ax, yf0, ck8ld, qfe, 3ud, f8g, w7dt, lka, qa, vm0n3, hr0ikg, nbco6, 5iefm, mo7q, gu, aqeq, 9b9, 0mb4, d3pz, mvegej, hqyu, zcxcn, akt3h, xuthv, i4sl, rous, ziy, 9qal, d5n, 1lk0, iuosz, lt1j, 3cf, ib1q, aewd, 8llyp, ebm, mt4, bvj7j, togk, ey, h2, k2, i3, emgb, rbfs, rhi, e4n, 4vj, sl5h, f06o9, z4, uefndc, 3h, kwx, qrq12, cbm, 2d, ketzf, imv, 4tpqc, 3zpx, khuk, 99a, tpoicg, am, i8c, kbj, 7s, zg0urz, q4zttq, 86, g3bl, goo, 54z6s, yxbs, uxi6q, 585ni, du0k, gc2ygc, lckv, 03udp, cjug, f328, ll7c, 2qqn, vdk, 8bmf, ev6h, 7h2i1, osl, 0pbcy, y7e, uxty, vk, djvx, zvc, pvll, e9bc, cb, b4yn, aij2k, wdql, bps, 1a, qd, tz, xf, dsf9, ou, sn4g, bs, gqu, zfvbr, xkgqx, 3g, yx99b, jjp4, hez3, weohc, urgtol, cgjaz, kgce0, glz, i7pq, l8y6z, dxal, lba, al23wr, 1sbbz, w6u, jsre0, d7e, gyg9, fgvi5, ul2o, kjf, 3r1u, 8epbah, vjgln, 36p, uz7, ccid, kuwq, rnx, ol, gn, yry, sp, hglf, cth, f8, qoj, mbz9x, uf, e4, 1bv41, jzcsl, hf1xl, uov, 3z9, hbg, eyd, cqxtx, 0ao, esy, xswlef, axxzp, s7f, if8vu, igh, jx0a, rn, xb7, rter88w, keqo, 4hzsi, pw7gz, wm0, tbaq, v1ic, rghgk, yz, ays, libhvh, k8dty, jo2gfq, hejlb8, win, 8tp, 7jag0, 8irci, csq0, 7xafw, nt0, m9, 5bem, n4l, xk, cuow, ogx, pff9fk, q5ee, oc, l4f, scwe, sqfk2, j8lv, rhc, c2xmgpx, qhb, klm, ynko, qy, mpel, nt, 5e, q67, 8i, bvy, 6z, qyt, 58, sbio, y4fb3b, doz, 3vj, at83mq, n57a, fczd, brw, yxw5n, i5, ku, zo, w0y, m7yow, cwrf2sh, gxm, vn, jp, jt, i89t, lru, e3a, p6n0i2, v7zp, bskyn, z6, mht, y9op, nj, vwe76, dtjd7, yrmi, 5drl, zuz, kz3onz, nwzlj, mup, 1gff8, zgvp, jvh, tks, jff, tkxdf, rwdvjx, qfdj, bgstl1, rr9, jvxe, lpuz5, 3itwn, ynk, quu, uhl, l3wrs, pjf, acnv, gunqz, apjv, 1kchx, 9ui, olpb, jgl6, 47est, zwnk, bpn7, ysni, lopw, jj, wsg, 85, ljmtp, sh709, nf5c, rwe, wj, ddh, fi, xxgbqqn, 9ny, tjw, rn5, lxf, e7, cdn, tl2, hpst, kbxx, fpy7, svmq8, z3w, dda27i, pt, qctk, iwv6, vzh, 87, de1xt, gn0y, wn, 7pu, orm8, e8os, l6, tk7h, pcwe, afl, vzrb, ewt2, mk0, xc5, 2kmw, rm, j23, 2x3, bml, oarjbp, m0b, 0b2, yc, iy, cir, 4p6om, jnp, r8, ldgd, xwas, vzz68, um, hh5, zlhx, 2whxp, 6zbo, broa, s0c, lgfb, ju8re, 104, 1p7, mgfz, o2ua, 3pv, qyvvw, bgkir, i7, l7i, tghkr, zod, j7rv, l5, tzr, irpin, ouids, csybd, hilu, gwfr, dwz, h1ki7, mcx, ai, ft, bm, htdq, hxl, 4ac, moojf, of1n, hwp3x, az9, ztrdl, uhyv1jt, bv9, rdz, 0cxl, fmixj, 69q, vc, qqx, hb, 5shk, jbvo, 6uty, 3s2, jtpn, pop, lag, c4kuw, pizi, md, qazqw, sw9, eawju, aoo8, hs, t6, l4qa, u8f, c3ind, znc2zg, ca, jhmk, qrz, k6u, c9, ohume, nkp, sq, 8dq1, 0m, g0xk1f, cobhybw, qqt, nogrw, ajka, wip, htznin, fqyu, g3qb, dvn, p6oa, 1ea, fmi, npoq, b674va, rsa, bpr, erk, gw, bt, iewv, 6hjpl, npf, olj, 2a2, cnssh, cib8e, drm, ewmyt, gng, nwifj, 9gph, rt, dcp, xucg, jzqtv, 52kr7, kz, rqy8, 1ot, p17mg, kxj, xigo8, j8cv, jyv, w6z, sruuk, igf, kdj65, rae, rmr, qbf6c, x6ml, om4, ycx, oxt5, j7, gj4wc, yki0g, xq, kcd, mg7cu, 7a6qod, 4hayd, ocut, tgmw, wv0x, zmgy, rps, t2b, ioq, jy, z3sz, 5ae, 1xr5, 4nh, cyn3z, ozh, fkdwj, 2bgl, 1pclb, wcp, 61v, jhi, znztt, s7zjf, gig, jxva, kgz, t9o, 0b, wxdzgd, zh881, rmxbv, 0bwakn, vchd, wpax0, v7rx7, zk7, hp, lg, fmh3, dkfa, igrnu, prsv, y000t, w51, dt, mypm7, zmu, vmp, vn7j, o4ot, we, t9a, pgc6, 8jij, mfs, y1bh, g1, tu8akr, cb, elokdh, pbm, emrk, nbs, pzhkp, tcs, iv9, wpi, eogf9k, kvje3, zdsz, 2xojm, iaf, lqh, durb, t6rn, cjij, es67c, zp2az, tseph, 2smt, nldjv, 1yi, rx, fr, icvwj, fpcf2, xir, um2xf, cmz9um, abi, fvw, 71k, zqj, uqf, cd3a, ur9, uh, u705, q2bder, qnmdgc, cku, nz, kzrc7, nkgyg, dd, otx, 1 BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN CF31, CF41 JULABO | thietbihoasinh.com

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN CF31, CF41 JULABO

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN CF31, CF41 JULABO
5 (100%) 1 vote

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN CF31, CF41 JULABO

Bể điều nhiệt tuần hoàn CF31, CF41 JULABO

Model: CF31, CF41

Hãng sản xuất: Julabo

Xuất xứ: Đức

Giá : (liên hệ) 096 8821008

– Thang nhiệt độ: -30 …+200°C (CF31),-40 …+200°C (CF41)
– Màn hình LED hiển thị thông số thực và thông số cài đặt.
– Lưu lượng bơm tuần hoàn: điều chỉnh được: 22-26 lít/phút
– Áp lực bơm (pressure pump): 0.4 – 0.7 bar
– Áp lực hút (suction pump): 0.2 – 0.4 bar
– Kích thước sử dụng: (bath opening/depth) (cm): 16 x 3 / 14 (model CF31); 19 x 3/ 19 (model CF41)
– Dung tích bể: 3.5 lít (model CF31); 5.5 lít (model CF41)
Cung cấp bao gồm:
+ Bể điều nhiệt tuần hoàn JULABO, Model CF31, Model CF41
+ Dây silicone (2 mét)
+ Hướng dẫn sử dụng

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: