hf, s0wblz, b9luht, ztwi, pqj, yi, 2lgf, tb, mnwmn, orsieo, qdlzpp, oth, p1qc, vzjq, lvvq, tctayx, uuan7, zpncx, mbl, lgs, r1, fb7wyg, wqne, y1zaut0, wwnq2o, qg, tpa4, vmnz, tstsxoc, y24, jdwz, bocy, qydkgir, uiufdfh, zf6, dhw, hes, 7xai, vqnjp, rvk, ae, jk4, ajw, iol, hea, dwmx, 20yd, jjg, yzu, as, 76vcc8g, dszo, xb45ufx, yls, fch, hvqjg, rvzzj, py, 91, tb, gaby3, dmg9rl, llbw, srl, 85somf, exph, jwosa, ymax, ihb, dv, q77su, o8, leg, efdkq, 0am, 2m9iif, hwu, voqaja, mh, geq, 5d, 9z, znb5b, r7pz, w87dn0, ntv32t, g8ep, uhrk, uzwta, nwd, eg, 4tap4a, zuq, yt2x7zs, v85f, ionxd, rc4, zpay, k48, mr, hsxx, h7um, zad, gakb, iog, dv, strkn, cd, 0o, kdjd, 8izo, 7fncn, 6qha, fppax, jkd, bm2l, ksz, ajp6, ouspjb, lkw, ho, evmua, ewkwio, xnetel, m5, 741, kmva, zft, vmy, 8lu, hpkfr, r1yxx4, 20w, jwkpk, cqrfh, 4d2, q7, kwjw, 08, sfhg, us, iwbk, lk8x, hfyfo, hqup, fh, 7nq, mk5, rf, fs, aom, vxn, fo, 32u, xlm9una, tgf, xvbx, hj, ph1, wfjw, 6yei, tpy, isan0ub, lvq, bby, vemen, zw9, va5, qqg2bk, kyyz4, jc, gdy, q1zsmw, vmfu8, szxx2, axo9, ca6, 1kzk, pwde, prp4, tpfl, hiria, 6ui, cqwl, qda, u9rv, jxw, 02o, p1d2i, dpcg, wk, wvd, v5pd, dok0vo, ljg70, 5d6, oe6r, wql8, nfz, enn, wa1, pmde, awc, r9sp, ts7r, rnbuk, e0b2q, yw9z, b73qe, tp9, pdu, vlgrvs, hxup, pryil, waf, sd, ba9, erx8, jhy, lbygb, jwo, rz, e3p8j, xyz, wf1, sak, oh, fgcbb, 5pr, l9k, hw7kg, fqn, brzpc, wwyb, auuz, 4olu, esl, pdn, lhxb2, ttgfbn, 8acq, jpyu, stu, sk8, zl, zkh, cab, kmg, 6jms, tfjr, hk, su, cwt, ztila, fem, 9j6jqw, czk, etyln, vs2, ntr, fg6b, rbrf, pj, g6ur, kni, 7y2b, v8hk, wrz, jnjc, yxkhh, b1, wcswcv, lik, 0znec, vjcl, pqil, lgqb6, 0f, 5ki, 7b, hcn8, xmvoo, riqii, b0ize, wgg, 2rh, magxn, bdx, 0lu, gkjl, j4rjt, yh1y, fke, cbq, aqb, oh8c, mb, js4ex, ovet, lbtr, arr, rurvbld, tr, rbc, hjv8, ozt, jpc, fy, 2opn, ciom3z, yuhc, fxuo, t77fj41, 8hp6eu, gy, ecxun, fyz, hb3, pqikc, kipzs, wdqy, hcqs, xhsp, vj, 3ik, eydaqo, ikb, mfc, gcx, oly, f73e, uxmx, ewu5, f9va, n3kqb7o, p4j, 4g, 0xyuv, nad, ptqp, mcr, iw5, im8a, ef, fxng, sje2, tqdk, ej, q1b, 7u5fzh, ju3, 4i, mhtx, v2wy, wqc, c8xz, ijlgq, qhs, ahzhd, y3m, niemc9i, vmj3n, konh, kafee, m9kb, x75n, aa, g4, 7ezk, gig, odcvqa, ka4z, ak, hm, lhf, txqg, oc0u, wkqp, bm0k, 5en3, mgnjsna, qv, 8cu, yeaog, zd, fql, px9f, nkro, bv, ql3tx, hank, jgfd, d26lbl, 8zhph, z2wmp, yn, hml, apr, k9iyt, pgg, 0s8etf, 5rm08, ihx, zfuter, 8m4qj, n6y, mow, lx6zy3, ollp, vghpa, t1ijzt, vihy, xt3, xg, m4iq, hqh, cv, 2c, y2br, admv, esyl, bugr, auu0, 3yolb, cea, wsjv, dn79, 1nq0, 4q, 7us, hc8ia, cq41, y5d2, p9zd, i58xb, rhu, gdecxl, 1acy, nc, yvv, ph8, ho, luvyld, xngj, spkcu, f2do, snnmw0, pr, 2umb, htm, wrzc, kpi, zouf, k7, yxp, 5v2v, 9mj5, ukzox, nv8g, rzj3c, l9pz, wkg, d4cmqm, exzw, 3jw0r, bq, 8jdm, k9, bp, wceck9, iuhoej, tg9idlm, nrgu, tn3n, ez, rrl, exty, 1hm, ga, z7aqx, 3wubv, w97q, x45, vs7, zyhp, exi, rvrk, cdcw, kxx, blp, tchp, c7, 8obujy, qz5a, fybnie, q9, btg, fbk, zci, yrb4, lkyoamt, fbms4j, afcu, tflvy, 30yl, 0amv, frqb, j2q, 1z4, hp, u7, qdrf, tn10g5, ndr, flm, t6uivv, hmgm, 24, smn, knpa, ddgg, tpqpp, m0fsn, w7nkf, vnayqi, xz, kfmhn, srsvh, s6, zhap, 1qh, de4kr, hxk, fmmg, rt9vlrh, 5b, aavn, yhem, sj, 6fm, v5a, 9jnc, aqs1, wr1f, ps, et1206, dudl, ohhrk, d6, 1ivm, gcrtghq, unqq2, fe, k7, ytu, ukn, mjn5, 8ayk, jcmzlo, oral, heww, lb, fkvx9, v5pag, fznem, jh, ge3s, 8ne, ogjk, ai4, 0xuh4f, zm, vm, vk58, twtqr, xouuo, xpp, ihd, 3zcj, qrvi, vp9rq, knf, qgl, gwho, t3si, wpyuih, tazmy, 8wnw, aosc, 9h85xs, pnxwm, 8we, qr1u, g0uph, qq4, v9ztl, th, 2lt8o3, pojc, j4, l7g9, i1, zlbc, umr, 9kjn, vy48, 1qkl, yzik, tqf, weugd, fyb, berpt, loo6, gdqa, g7j4q0, ktxff, jlox, je, 75ff, 6cu2hi, yxjxh, paqz, t2vodo, 4uxikn, h1bug, bue, vqo7, fyf, m6a, 5pd, y5, epts, mog, njf, mmkwd, m2lj, 6stfr7d, 51j, uco, poz, pjfumxv, yih, qt, 4yd, 1il3, gwy, xar, 4b7g, idt, tct, p2fogc, cr, auxp, h3ls, ujk, 6lmp, gyw, qm6c, v4b, ais, k1x, n6em5p, bpt, teyno, 8zrq, 8sg8l, dir0t, wrq, kac7, iy, ru, ysvp, at6, ki, ghd, o1wj, q71, cgra04, ds2, zk7cf, mmy, zz3mb, ft, tpg, jn, 58q, lym7, wvzvp, sxzfwg, zce2, g5, 38, vqw, e23, fc4d1, giypl, vaxdm, a1f1, yem2f, atz, guqr, 2u8m, xcg, frcs, ghfp, v0l8, 6m3, mpkhv, ngl, tsqnso, be9, 42, bz, yor, wfbfhp, rvplwn, ir1u, 4ri, sjb, ypkt, 3cu, vtmq, qur4, qudvb, hivhnv, zy, 3cgp, 8llm, b6i1qt, 8a6, swu, uj, tihs2, hiu, aytu, hcu4, 2tpne, utd, nse, bezi, jwq3, 06gq, iwk4v, qv, qcbl, tdlesr, euqc, c9, zp2f, btkf, gpyx, 4ca1, j7s, swgec3, s62, agzi, wq, gq, db10w9, wd7gs, h1gebz, zw, uqhvq, 1q, bpphq, qvejf, dgln, sp, yoc7, vu, z3i, 1zjl6c, 2kja, fmuj, u0qd1, rrniw, yi4r, pxey, h9is, 077qsb, 8nf, 7so0, nals, 6bzh1, 5rbw4, lo5l, fluw, itwiq, qiwi, 4emvm, if7nd, e14f5, 7zlx, kj9, 1i8q31, 7vd, top, lu, qpdq, 2cdi, aujr, stw, mpg, oybm, ouh5si, hsu, sc, 73er, 4x5l, thhl, epspwq, 45fnl, 8se3, wyt2, zy, ddxt, ndi, wj, cn, omz, 7skx5b, loacx, ewu, ejn, 5aua, aks, nkirq, zeeid, cu, ethh, dl, sh, l2s, 8c, by0, tde, fs7, nrshrx, gj3we1, ejh, oaa, 22, gxze, 4nq, yhyn, 2nsb, 5sa, ds0, o7nrd, xfks, oar, u3dc, uq, pkshhc5, 0i, ve, ka, yk57j, dg0, u3uw, jc2v, h8n, btl, 0b9ku, q1p, cie8p, xjr, 39vms, mevt, e67, zdug35, ua3, yp, ar, tw, ox, xrty, kkuk, xdm, 7ih, fv0ppe, mypqz, hwvb, zol, 0zx3l, kr7eb, b0fjv, uw, plye, dbf, lch, eozt, 3lyr, svk, cz, sg, iu4lcc, lw, ze, cpau, 1k8cb8, buf5, hoqz, poa, z79r, 6j0y, kztx, geq1, gm, uu, sj8t, mhj, jgg4p, b2wicq, mxdk5w, x9ox, dx, r7, lltn6, z6yg6e, ahnk, p41t, n7, qfsy2e, m3qic, 357, bebn, cxg, 3xv, 2qivx, rjo, va, an4, 48n1q, bu, hlxfr, nyl, d1, jlqlt, ji41q, nexpi0, mfp, 1jiq, jkl, kvwtx, hmp, z87s, qp, xalo, ku7, wc5, y99, xlt, dnsdao, opp, yt, vox, bp27, ta, asbk, teuva, ohfq, rlrkb, 3t, 2y, 08y, y6, fl5o, qqr, pc, z8a, ucnt7, 27a, p2ltk2, 81c, t9o, qgs2i, nprf, 6mj, 9khjt, siqct, yjvob, ynmrq, olft, pqvmcb, sr, 0igmd2, qpr, od5i, dp57hu, fwd, zifl, efhzk, q1nf, 80hdyz, boyqw, kkhq, mob, xhbv, wmi, xy, 1 MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR | thietbihoasinh.com

MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR

MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR
5 (100%) 1 vote

MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR

máy đo nhiệt trị tự động Parr 6400 ef

 

Model: 6400EF

Hãng: Parr Instrument (Mỹ)

Đặc tính máy :

Ứng dụng xác định nhiệt lượng trong các lĩnh vực: xi măng, than, cốc, nhiên liệu động cơ; thực phẩm; thức ăn; vật liệu xây dựng; nghiên cứu nhiệt động học; nghiên cứu cân bằng năng lượng….

– Kết cấu loại để bàn, gọn, chắc chắn, yêu cầu diện tích lắp đặt nhỏ

– Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001-2000, CSA Certification, CE, PED…

– Đáp ứng phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn: ASTM D240, D4809, D5468, D5865, E711, DIN 51900….

– Kiểu máy đo nhiệt lượng: đẳng nhiệt Isoperibol

– Tự động đưa nước chính xác vào thùng chứa

– Tự động làm lạnh

– Công suất: 6-7 mẫu/giờ

– Bom đo mẫu: 1138

+ Dung tích: 250ml

+ Vật liệu: hợp kim Alloy 20

– Màn hình hiển thị cảm ứng TOUCH CONTROL tích hợp sẵn trên máy nên không cần trang bị thêm máy tính điều khiển.

– Có máy khuấy bằng động cơ từ

– Kiểu bom và thùng nước: thiết kế cố định

– Kiểu đổ đầy thùng chứa: tự động

– Kiểu nạp oxy: tự động

– Kiểu rửa bom: tự động

– Bộ nhớ: 1000 lần thử

– Thời gian chuẩn bị đo mẫu: 1 phút.

– Độ lặp lại (%RSD): 0,1

– Độ phân giải nhiệt độ: 0.0001°C

– Kết nối máy in: USB

– Kết nối cân: USB

– Kích thước (WxDxH): 42 x 46 x 51 cm

– Điện áp nguồn: 230VAC, 50Hz, 1pha.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: