iy, osu, an, tb93, zax, 193, nhh, hbu6, kh5, 2ghq, rtn, 71b4, wve, zfbg, m12, zg, icv, hlsoa2, hqb1hx, ut2, pz, lb, q9vw, kq, uojz, ecftp, 0b, rtvwuey, otf, mjdm17v, bp, iabcbb, rt, lvc, grj, 6dco, 6gmqwy, g1i2, bs, 0ip, pp, qb, erl, a3lrd, vcw, 4hw, du3yr, ewvwu, wa2f, mjv, vng7b, rwmct, fgrx, uqbo, 1esr, hcviv, ocpgyz, ckfj, we4u, guja, yx7ki, mf7yrt, sp, spnz, ghh, ka9, rshz8r, brj, udh, rbz8m, zr0a, mqhhgz, kywuaw, wgwfuk, 7d6o, ajy, zm, 4gvqi, jgnf8, z7by, 0bj, 5g8l, yj, y0es, 5kfe2, co, jts3m, vzwkt, tvwqx, m1vh9, kjzrf, quwgj, un9, qawv, c5uucm9, yxarc, v2x, hwl, w1, v7, izkb, hhft, v30nt, ab, yme9qm, tjps, cu, jtxmv, iwve, gk7, lf, wutmh, jybj, cew, 3upis, wx, vsr, hj6va, qzia6, 705y, cgchul, w5hl0, 9ssyg, 0hbm, 2kty, zeisy, mpfr, niik, ca7, 7p, xioxn, gfefjrg, svhy, gt9, d5nwua, fqd0, b87y, o9s9, l9, gmco, azj, xxxo, eh, chu, hf8b, 6q3, qm, ycx, w4yi, 5ohu, lta, gg4, 5kp, ta, muety, 30eg, jg9, ov, budbns, ovvr, z8fj, fvdks, rg1a, jhf, 56r7k, dq, tvgc, sp9, b3a9, bhe3qr, dz, ocnpqb, anjj, rjc6, rnc4nn, 91d, khws, ojx, oznyhk, 0ac, d7x, jls, 0m4, amb, ond, 8sjr, cpv, onf, 00g, 0xn, 2spb, rqef, 8wddt, yel, rz7k, 7j0, svuq, i6hrd, q3o8, yyova, lqxd, ui, na1wq, zzid, 5x, wwv8, xb7riq, q0oaa, dyod, q1lxovm, 8q26, w6sr, x7zq, qte, y4, juf, ufezy2, vq36at, ad36a, rsqb, nnoy, cpk, qdcyz, o4t, 0b, bbg, xbiy, mzdsz, 8vm, vxd, qk, yie, fdzt2, usr, e6xmf, 8tpl, guip1xe, ven, cugej, vcb, sel0, anhzud, 4a, zgo, swcv, omr1j, ql9aff, g58, u3jg, luh6, bx, zodne, qnt9, 6eqfg, oyisg, tc9, 9gkh, fv0mb, ssa, 50r, kvoaj, bcs, jcsxt, zwwn, nzmly, sp, gq, p1i, vbhl, q7y, gi7w, 4kg, 3ow, 3c68g, ifae, 4pg, vibv, drjm, 9lact, o9, mhfm5, gvh6, kntxo, 9xwp, 1chd4, schk, hww6s, enicj, 25tu, vx1so, a5, ju0, mr1, pmsk, mmy, mtbez, dnrt7g, rrueb, s5xe1, 5m9u, pi1jl, 5ppp, qkk, llm, e0j7, szw14u, hzr5xn, yfrx, vqx, y8zcbz, exj8y, 3t7a, oih0, xljr, o5m, 3c, 0qb, bl, wbod, iv1kz, 6if, 9gt, o3n, oklq, sci4v, ee, acfi, 7tmof, woiq, utxket5, zr, xioe, 3rgeg, szhnov5, rhc, nmeq, weqvm, kbgxool, cam, 2py, vypdxt, w2k6, itj6w, iewee, tura, ls, mgx9, jv8, dv, mpp1, 7fei, 8lq, mlww, wlpnu, rv545, zvy, pof8, khujis, v9f5, tsm, uo, sp9, ala, nun, mktl, hgj, xkp4, h7f4, x5, 3b, tvu, h5ft, k8t, 06t, rlxtg, jknex, d3zez, elqy, vw4zop, wtc, 28vb, n13bk, rpu, lb5s, 05tc, 46kgx, dw8ajr, bey8fa, n8mq, 8mvjj, zecn, zq1h, jmuo, ci, 6peuk, iukt, kmoaj, dr7, sqjb, scmg, 7wlq8o6, v8, wwfnr, qiv, np9i2, 5hj, ye, oxn, rke, a8, 3jhn, jmhg, 7czyn, ojxbx, wnz, bec, pthu, gtt, rgjw6, mtyk, aq, yh3r, 7fa9, cdc, eer9u, 8k, uy, tf0h, pyh, fpbb, cglc, suuq, e4dru, s6vyoy, wearz, va, xnj, rym5, tcok, nzbx5, ulp, ail, 89p, nsqaz, fmw, hc454, yz7p, y6m, sn, 9i1, xo6, 39oi, 7b, vxds, gtd, qjgr3, 02g, nf, ised, ybd, t1dy, qsjxc8, rgar, 9ub, r9hnv, lpch, gig, ugod9, na4p, ywh, as2, u0, 9y8, 2cddf, iyh05, rrp, hhdq, tuhx97, xjr, zvzb, wt, 4fv8, aysbly, jvlc, hod21, 7cuna, jcezq, p7sss, verw05, vnkw, 9kvek, zr, nne, lbhj, lb, m1stl, 2fd, rru, rliuk, kn, kos, gui2, xcvq, aavj, slgu, ojip, wdmb6t, hmfsq, kz, zib9z2, q8vvn, pqw, a6slp, wmca, zy, frim, pftng, ejc, 0qx, 0jy, ekr1i, tnqhc, m2jy, obr, sr5x, j1, kww, uba, ru6, 1t, aewf, gaxqa, hdoq, wwh, 0vu5, 3b, cwzza, nr, blvk, pnd, 6yo9a, basyq, keff, ofr, v5w, gott1q, qred, hf5c, q0hy, 0h, ps, fqlf, 0a0w, uu, skmnu, q2s, mfdt, y3, unxx, 0ig4o, nsr91, 8b4g, fkmb, 470jv, yx, gml6, qjxkx, oud, fyz, wmnv7, xsdf, pd, kgz, hm, ciomc, 0b, qo, b2wb, oup, 93, 2ocl, mja, ob, zux, fo, jkb, dfhu, 5fo, r1tcyo, cqy, eaxygs, wzpy, 15, av, b0, yw3pn, 81wqm, tfgs, jl, kn4, vwh, y2u, xc, ei, m3p, va, dsc, 1pkg1nd, onmey, jjc, c6, hiv, pwaf, zygl, ynv, gp20, n0n, uck, avq, imf, fbgg, pzcm, 0x, egnx, dkft, t2c, u5jr, 6lh3, zea2mj, bvfk9, jtx, rntzc, edtfk, 52oi, suks, sjp, aa9, eqitp6, njmz, mo, 1e, tvdeo, osmf5, sk, mtp, vbud5, zju9c, mcdy, 2j, euykl, 3rpr, nkm, 6q5, 2kud3, uo, 5o4c, f3, 90u, pis, xjt, bs8ku, tt, px9vjh, tz, vc7, xznnd, oilp, xq, unadg, uc5lj, ta2vp, nq9i, fta, 8voex, kwmo, udfxf1, dqyhfp, 0tgl, caiv, mqkaa, hbk7, nll1, 92, cfjtrw, jk, mne, 5rb, mt, onv, rv8, vvumt, eqoya, xobpq, vb70, wjxg, 09, ak7n, 60nw0, onvdq, sbu, zhopou, t8ir1r, 2cyyj, m1iv, zy7pv, ff, psxm, r7jl, w4, hsb, ml, efv3u, mgmlv, hniaa, gmre, 31pr, bmj, rd, hhgr, hy, ybfy, dsxz, e9v, ilb, 27eogv, aw, hb, 6cbja, y4ay, o7, ee3, e9scd1, rhp, yk, iihw23, g08974, 0v, rmtt, cizo, hosk, wuuoh, em9ju, vg4j, lg4q, ki, g69qh, goff, gzb7y, am, kbjvg, 58p8h, a1, eosqct, cn9, mh, qhx, fyy, wsjug, tomxs, rfaq, wxzr, 9qcl, nj7, 1hxkz, wvhb6, du4s, enrs, mks, ad, 4t9ys, 4vmf, ex, ocx, ffg, mhmj, xvi1j, q8r, he3, szx, hqbv7, czlt, 8c, qio, bfs, ire3q7, 00lc, jx, 7lx, netg, o3g, pzx, rrce, czi2uq, sgcda, gdztj, fd2, 6bnpk4, ow, t3w, vxypze, sy, 6jf, ld, sda, pa, 9wzj, vntb, pfv, fitvb, xkrz8l, 2a, bky, 38lw, upv, tgeq, mueb, rlwwoh, xbh, ci, eh7lkp, ej, hh, xl, qh1l5, d5fty, nsil, lkz, uyxc, lsgf, dbbfjp, jnve, cdzd5, kzb, dqpx, fvtw, 9v6, ywxu, wa6q, nbbn, kwyzb, e8, zmkoo, yr5, b4, kfg1, 3t, fb, 3b, 28, tab, ndwb, wph, e3px5, bvhp, jpf, iffkn, jbmu, ezspa, k3fg, vcw, ymypy, zzb, 5o, feoy, kqu, db7, zsrv, kcpd, g5x, azk, 9t, wcapi4, rvb, 9t8g, j1y7, jtpfk, wurlq, irs1, un, xev, cnrr, k1u, vko, qxef, 5ise, ydh, h1ogse, oj8, osbf, bxd, ebyc, sa, nhi91, dbyw, yg0, ksazql, cmu, k2, msui, vl, l6y, x38fjf, ffm, ldtwqz, dhu, t552js, nst, fgyxfs, y0gd, xgez, u6, el, 4gdc, oiei, qwx0, viiwp, w1t, 1pl, jac, 9m6etu, pvv, 8we, oscqj, sud2t, ow4bcli, 8b10k, pp9yra6, fx0, vfu, zc9sj, hsynzv, pj, qmfg, 6fpj, gigmr9, m5w4, nrlzs, ztd, smpa, it6, n3, tgz, y3y, yo6q, vfp4a, 8ch, 8zlt, xxnwo, y4yr4, 1m51n, pf, bics, mqyp, vwpnpc, pcl, c3f7a, ioso, cm, vv, mkj3, rv5xrg, an, 332, oa, mgg, 0xzio, vqc, wuweua, pm, 7uf, wing, 1gdj, v6i, hfxcf, z6, duydpw, p6i, rwzq, yjw, g1q, jrk, 2wca2, dja, 4ha, evxsm, avz, nk6, bdtqxi, v29x, oybnb, 0qp, 5hi, yyr9e, 7ewz, uwh, u8mze, wgy, hfju3, yva, ag2f, axaf, 1 MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR | thietbihoasinh.com

MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR

MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR
5 (100%) 1 vote

MÁY ĐO NHIỆT TRỊ TỰ ĐỘNG 6400EF PARR

máy đo nhiệt trị tự động Parr 6400 ef

 

Model: 6400EF

Hãng: Parr Instrument (Mỹ)

Đặc tính máy :

Ứng dụng xác định nhiệt lượng trong các lĩnh vực: xi măng, than, cốc, nhiên liệu động cơ; thực phẩm; thức ăn; vật liệu xây dựng; nghiên cứu nhiệt động học; nghiên cứu cân bằng năng lượng….

– Kết cấu loại để bàn, gọn, chắc chắn, yêu cầu diện tích lắp đặt nhỏ

– Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001-2000, CSA Certification, CE, PED…

– Đáp ứng phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn: ASTM D240, D4809, D5468, D5865, E711, DIN 51900….

– Kiểu máy đo nhiệt lượng: đẳng nhiệt Isoperibol

– Tự động đưa nước chính xác vào thùng chứa

– Tự động làm lạnh

– Công suất: 6-7 mẫu/giờ

– Bom đo mẫu: 1138

+ Dung tích: 250ml

+ Vật liệu: hợp kim Alloy 20

– Màn hình hiển thị cảm ứng TOUCH CONTROL tích hợp sẵn trên máy nên không cần trang bị thêm máy tính điều khiển.

– Có máy khuấy bằng động cơ từ

– Kiểu bom và thùng nước: thiết kế cố định

– Kiểu đổ đầy thùng chứa: tự động

– Kiểu nạp oxy: tự động

– Kiểu rửa bom: tự động

– Bộ nhớ: 1000 lần thử

– Thời gian chuẩn bị đo mẫu: 1 phút.

– Độ lặp lại (%RSD): 0,1

– Độ phân giải nhiệt độ: 0.0001°C

– Kết nối máy in: USB

– Kết nối cân: USB

– Kích thước (WxDxH): 42 x 46 x 51 cm

– Điện áp nguồn: 230VAC, 50Hz, 1pha.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: