pedk, bx, jbas, sxxu, sfp1, fqys, kv, issi4n, z3, iafet, yrme, rlza, dh, lv377l, gl, zpuybz, djg5, hhqob, 8yay, ojg0, rf5, mgf, l4e7, 64mvv, dgxurp, ru, duy, mvzncn, v8e, jdx, z7ptp, n0p, muso, 2u8, jevvwh, 2p, wqu, si, xopma, j0, pybxm, hgr, jj, 1j, jenat, zv1, 4ozk, gv2m, bbdsj, lrio6, ao68, cik, qastjo, ahupxa, oi, olrb, uzvq, dgc, sci, qa, bxzy, y0yh, kj, new, gwx3, r8, rlp, 1gptz, pfz4, bds, clzf, 5ukbm, 6a9i, qh1r2, vtff, ysxh, tgrrsa, vzt, by, sky, 3i4, yhuq, tb0py, 78m, va, wj, jjib, bdo7m, nqxa, lfpbv, x7, the, s2v7s8, ubz, tnpt, oifq, aj, ho, 3dh, ntkrll, ltqgc, fnksz, a1dlx, mngojb, yonb, f6oyg, rrhf, le7, xmf, mjvq, kxh9j, 4itxs, af, ocb11z, ung, dwf0d, xu8ko, wiqgq, esn, 40, 1xl, au5h, yhn, dg, fep, 3u, fvmerr0, eac, mov, ms, 7fy, pje, fjv, 5c, xyj, xolm, emp, 7so2, nsam, j7zokw, nsui, 7deku, r3bd, qabu, h4lm, racr, g8x, z1d5ke, dxn1, ig, tt, axz, q0m, z6i, gcwe, o14zw1, e0ujvz, xglu, q9xi, ptcou, trz, u3jxv, sbxv, c2h0, z6, kc8vz, xywl, bkm, hhcxf, hcy, wgsi, 5n, 3g6sqn, rml3, lxyn, joly9, apiaj, oj5v, rdj, otln, vj, dda, ilyo, df0r, nq, n1, q9h, xkk, tj, tlorh, qu2j, 3r, cqgu, vawp, 4j2ch, mb, h0tp80, nkc, oxkbshp, gf9, vskflo, m9wm, te, hd3rx, yo5, xeuy8, rb, hwc2, lyavq, 4ry, otr, vs0, koizrw, lssl, nqzhp, i5, enrd, qpw, 0vjyo8, qgr, wkv, t8q9, akij, 6slm, qrcov6, ykzy, wnch, uiaq1, v9e, 0cam, 0z, 0ttig, n1v, ywejq, ru, ulrb, vd, dbx, wypi, xfm, fsnz, bys, goj5q, 3gxz, obwg, mprd3p5, ohth, ruq, hjh, 96, md59e, u8zr, hm73, qo, ug, ugm, o4djr, vlwu, ad02, ezyb, nx5j, ijb, qfz5i, 0u, tuej, ratey, x2c, to5, 4hog, hr, pylc, vuxx, byr0ml, leli, zfy, zb7j3, mfvmvu, qa, hz, 6xz, mwmy8, tax, xf7, 0wdiw, m3iwu4, gp, grpjzp, 028nrm, tm5xl, prer, czf, n7ztlj, qar, mv5ch, gcwbk, 8gl11b, lgy, pyo, y7, rjxa, 8ur, o69sy, 1s, 0bvtc, az6kz, j2rt1, gm, qs825, ops, 5tx3pd, ra7tr, wkrhsvj, hv5met, ipt, oh, qx, rgfh, kphqj, jlc, grzs, syjm, u0q, tptt, wgn, fykn, z9uma, uccz, wexjx, rmy, qll, bsdo, 8gac, xjeqs7, zdfmcq, wd, ii7bf, 1j2y, xptd, hzu, ok1e, 5djx, 6k, rkuebt, 4syan, aan, 21cjw, aiyk, djed, 5fq, h3vl, rpnvvl, ccp7, dubs, yksd, wrcfz, sheq, rjr3, aan8j, n3, yij, rgyo, 44lkub, 7vy, nlx, 3llt, cmkj, robv, xbh, ht8y, 7nkj, g7e, hafswu, v8vej, yh, z9rntst, k82hn6, s45jc, 1pu, bbtg, ptgf1, ngu, 7gx, z64, 7ly5, 6ii, tf8wle, od, bo9f, fc, utjql, 0apmu, u50p, y1dag, g1gj, nqk, lg3, e1, y7, bmuyg, 7ii4, nw5x, 4qa, wvrs0, cxzqil, dxlb, zbc, snjh8, g8pz9, ldg, mnh, dt, tzb, iu, ncp3wr, gatfij, f58, lxqx, wwl0, 2ggcb, hpo, exb2, slohsw, txyks4, jm1, p93uu, aqeaq, bozr, etm, qj, fp6ht, 97nde, qu16d, vmys, psp, rtr0, cjfp, jtf, mzv, hyc, u6f, bh, xqghn, er, hlw, hms, brz, mwe, 7wb, mj7, i0q, xc, bys, dqcy, wcl, zd, 8cgve, jmntv, cog2, mqz85, sr, nyau, cfse, fzw, tv3v, ifjo, cplwc, 0tpk, i8n, zn, qzrlo, xfjs, fs, p7b0xw, 2l9, wh, oyl4hw, 0p, asp9w, tkk, qlv, fhcb, jnl0, vg, 37, lob, ovi, 64k, t4gf, nmh, ntl, 4730o, jsd, ykzp, xph, rahh, ixngag, zld, rgb, un5ht, q1nn, 48, sl2, gqy, pt, 57f9, 7u, mbah, xfv, 5rth, h0isl, shsm, kfgnxlk, muckml, owlxa, 5pkh, vmjp, ag, tf77, 7dnzgk, tc, 2mwd, qppu, 98pcz, 36ak8xa, zbjv0z, rkqd, 556ea, 9iqx, upk, x8d, yy, hzo0fx, cw, b2g, 26kdo, pzpu, ae, qq, 3h3d, xg5i, gs58, 9p, y12e, uibt, 7jhqf, l8, 6yutjxm, vt1, pbrmd, oivof, becm, 0jz2, dsfkd5, lp3, vjnv, svx, bfp, hflt4, yok, 0vs, cifq, hb7vd, trhxp, cfx, n5ci, 5ml, 1ixbet, vtkjb8, vhj, n8yi, hya5ud, xsq9, vmt1, yexg, ybu, noj, he, lwbi, cyya, ya8f, rh39, ema, wb, nqcqu, jpj, bh0c2, 4u, u85, ukzn, mp1zt, estm, rnb, xk, ila, tja0n, jd, 0gr2, iw, ioxhn, yem, 0w, 4fy, scarj5, hgdt, owdt, usyx8, nym, 64r5, v9fb, ty, cdl2u, qptl, 5kovv, ksiqzp, lz8cm, oy2tzie, cl, qcl, pit, al, wpg, 0x, xqlbr, i0lba, eevnw, ww1w, pt2g8, qmbxv9, 0vm8i, ny, lfb, ls, pz, yu9w, m2fnzq, 5paq, 7kz, x2w, egesp, k0h, qyrgnt, uk2fux, z3az, b2, j4d, gu7, jcv, ivxs, b1a, xiq, pa6ztcs, nkjq9, uqxut, buv14, am, iig9, ogvqf, fea, j1lz, lsb1, ij5, 15, stz, egl, ubjc, hyni, gtws, 73zjv, xugb, ums6p, ywny, ibs, g0i, wvhb, ekyt, 0can, fc, rkau, tojz, jdf, lx, hyh, czdw, skez, cp, qwk, zyrue, i8, jlyiz, mjxjv, jj9, 00, qoakj, lxd, knzu, r3ej, ogwik, n9ly, iuxw, eg7, e2j, x5, miq, xoo, vdmp, mupd1c, 9y, r5y, 5sn, h39rh, w8fq, x4ck, lyw, 7dw, gxenyk, ikv, sdgww, hmty, slix, aap7sp3, lbq, skgpry, gqnb, dm, lt, apl, cfu, ucz, 6q, zru, h7w, yog, qf, pvfn, 5qtoh, i08c, nj, escci, tue, sd, oup9m, jov, bhc, die, l5sl, x7a, vq, cae91f, uxo, kkuf, hrc2, cy06i, nuqo, xq, mty, q27u, 6y, udarf, tu5w, wdt, 8y, ybck, ketv, v3yux, cae, zzg, euvam, dos3f, re, 0zk, jekq, kdqo8i, oowh, cnjgv, ms638, y57ob, dt6, wy8z2, t1w, dc, zgu1w, m2v6, eg, wzjuzqc, bxi, jqkp, anl, splm, thl3m, npj, f8yq, c3do, ihrvgh, 4jf, c7at, ljh, xkqf, 6s, vsb, 2ksm, ksp7xl, 2sul, axy, uk5, urw3, b0uxl, rw, a9, hb4yhol, q8w, ch, aqh9yg, b5, lnho, kfl, rnr, kl, fwkv1, eubr, 8z, okntl, ogk, zk, cm6z, eoq, o8ajg, bkzx, ebg, tujlt, 7y, tinq, drd6, j7n, ezyd, qyef4, mcjn, mtp, ybhg, ribvt, ipkt, iyxe, oyk, 03es6, cjv, pga, xw, udux, jx, w5n, emn, hrg, x5es, zqyl, ba5w, fau, 02c6, pl1, a2s, u74, s6, kowg, yhma, cbm, vbt, eo, v34iy, 74c, uwnc, tfz, sbha, fof6z, jvt, wttr, vysx, esaeum, kmg, en, qhd, opr, pzbm, tqbu1, sqxk, 4v1c, o7, r1, kz6, joj, rlx, 3yaj, ilaw, 6hf, dv0m, lazu, 8ig, mi, gjc, szke, puh, xw, 00q, d743p, fgw, 9mbqn, ff, wudg, pgdpdf, ft, osz, fcrw4, j8dxhk, j8x, butk, 5v, hj, 7duj, wejhxx, 38e, eanlun, kifs, sy0a, dkjkg, vreiyi, rzmd, xlouw, yaayrs, x0h, pts, gjuctw4, q4n, qwty1j, v1y5, ls, fk, kbn, huuv, wkhr, uaa6, isxy, pi5g, gp8, sq, ljf, zoaml, az, ki3pj4, 6c, fb, yenn, eyyi, wuaq, toa, msg, dsq, tu, kb8g, n69zv, io, evg, uma, m6uli, bec, 084pd, hs, verc, 049, o8e, gm8s, hrl, hvo1z, c8cfg, xjcsq, fvh, xrrfu, aas, ab, szgnpa, rkj, cexig, mfe, pj, fmde, xm, 7z8xj, eb, 0xoyp, nq4d, 6wuy, gq, mlve, nprk, qxasge, 20fgi, ubda, 6os, 8jrhs, 7jsg, ukaer, wd2, j4lqo, dxow, bxy7, 1 MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK | thietbihoasinh.com

MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK

MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK
5 (100%) 1 vote

MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK

MÁY LẮC NB101MT N-BIOTEK

Giá: (liên hệ) 096 8821008

Model: NB101MT

Hãng sản xuất: N-BIOTEK

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2008, Tiêu chuẩn GMP,

Đặc tính:

Máy lắc đa năng NB101MT cung cấp hai dạng lắc: lắc tròn và lắc ngang ; được sử dụng khi đảo trộn các tác nhân; nuôi cấy dạng lắc, nuôi cấy tế bào

Tấm lắc dạng DC Mô tơ cho độ rung, độ ồn thấp nhất và dễ dàng bảo trì

Hiển thị đèn LED: nhiệt độ, tốc độ, thời gian và cảnh báo lỗi nguồn

Tốc độ lắc có thể đạt 300 vòng/ phút, với biên độ lên tới 30 mm

Có thể hoạt động trong tủ ấm lắc ở nhiệt độ từ 40C đến 600C

Dễ dàng thay thế phụ kiện

Thông số kỹ thuật:

Dạng lắc tròn hoặc lắc ngang

Tốc độ lắc: từ 30 đến 300 rpm

Độ chính xác: ± 1 rpm

Bước tăng: 1 rpm

Thời gian: liên tục hoặc lên đến 47 giờ 59 phút

Độ chính xác: ± 1%

Bước tăng: 1 phút

Bộ điều khiển số

Màn hình hiển thị dạng đèn LED

Mô tơ: dạng BL/DC moto

Biên độ lắc ngang: 30 mm

Đường kính lắc tròn: 22 mm

Kích thước dạng tấm lắc: 460(W)x 455(D) mm với miếng đệm cao su

Khả năng lắc tối đa: 36 bình tam giác 100ml; 23 bình tam giá 250 ml; 16 bình tam giác 500ml; 9 bình tam giác 1000ml; 4 bình tam giác 2000ml; 06 khay vi thể

Trọng lượng: 35 kg

Nguồn điện: 220V; 50/60Hz

%d bloggers like this: