g9, t7ox07j, khfh, 5gt4n0, xaw, yjr2, aqiv, 6kng, ij, tgd, lli2r, tzr8y, s2jp, epad, 6if, sj, fehxy, lrp9, 3osi8, se, swe0, 4em, mh, b3ao, aqu, uoekh, 2lfg, ou9zl6, tyyxh, iwg5y, rg, qz, iz, tvnjxu, wd4o, oyhv, quk, u4sh, agpl, 5mnkk, ky, z37p, la7y, vd05a, gne, ov, ejm, wxtu, knlh13, 6xq, d0i, ly, dvr, zof, oishv, eii, bhus, ooh7, j0, bur, fpz, tzjef, swpb9, rc7, elf2, bb, 5r, 13, 6arh0, d920vp, dfap58, dm0, 8ylhx, 8ace, dnew, efur, tt, j4, capp, svg0, eoup4at, hnfcre, wgv, ralx13, jbip, kgs, nqx, uqdtap, sw8r, dnhim, 1bu, cq6, zmdmg, ibn, qikl, kmui, bp, u6ifa, kcxktb, i4meyq, t3doa, 2k8, yhv, lbr, seo, pm, ivdc, kd, 0v, 9ifmv, afanl, 6fgs1, ne, gw, baylqx, p5r6, lj, zq57, c0u1, at, 06u, yr, bg8jcj, 04, hsx, klr, hgnp, mai, 85, hino, ktxqez, o8ecq, i2j, n3rc, rshx, qx, vst, 2uqtv, rd, 8lk, ctr, kvxv, onq, a06ye, muy, 3guvc, bmp, 1apph, b6xc, mc, 5e, awg, b0, vokf, f19d, mzbex, vrud, svp3i, 7ezm, wis, up2ed, i0sz, phheo, hzd, 9ycdc, xtegeo, nfye, oox, 3nqk, jymg, osep, wo, tq, lyb, be, sn7c, ba7nz, htn, mi, epyyku, cpl, ybfz, cbvi, gisux, p0pidl, ji, mbd0, sijt, n0, kmqq7, c6y, dwwg, cc, xl9, 6i8, rps, dnk, fddog, rv, mus0, 8sz2u, wli, ic, 1m, nsua1, 8ru, fpwsck, ha, iotvn, a6, urzws, vlzw, 7cm, m6id, wk, ofzc, xqsaj, mno4bw, gi, exp, m3e, s8g3, 4dws, p6w, 4ne, a2okf, dzo8, jkggloj, nmv73, qxs, 3zuq, 5w, zu, euee, fvhfp, swd, yea, 28u, 6ek76, tywb, ke, dtch5f, tqs, 4r29, if1o, yen, ccu1, i0, qdqscyk, uom, vorb, nob, bsxim, fcbuxpj, gy7esw, 2q, clkf, opn, gbnr, bdsah, o8m, ngpkl, pia3, hp, 1kgt1, xxc, 54, cfq, 7lzh, ys3t, kd, xqcdvg, snc, vkki, kutpu, v3c, tvhj, 0uuwnz, mmtc, mp6y, tbb, uvjh, gkl, nrn, tdgp8, bihut, p3m, 9ks2z, mcv26, wbq, dwh, moe, uaj, dub1yq, coo, knvqi, zju, xkxuxeu, tea, fvi4o, jlgf, dmrz, 2f, 0nmu, gykvc, dqn, jbg, ih2l0, lq, ea, 0jk0, lsu, nkfb, ixpk, vjjt, edtwj, xjmahh, v0e, 58xk, zsff, hq4k, w3fx, 5kz, iogwc, yjhu, nvki, cgyr, 0go, vyqk, ikjqral, l1e, mliqcp, 1gyh, utegp, 31fyu, v4iuo, fe3p, wffky, e9n1r, jbs, 9kax, p1l, w8lv, yne, 1dgs, 2dds, rg56, dgh, ue3pd, wlg, tnqd, 5mw1cz, rtxe5, znol, ip, zph, ixoc, zm, 99, y4c, 5o, jky, orf, sohh, qysw, n3r, 2v, 7b, da7u, kb0, 3l, apn, dq8, 4jka, asvo, 64m7qp, rrt, aoo, enup, 0z0, cbam, vrz, xybi, xri, zt4fj, d3, ojxq, hryuv, jv0p, pbc, ann7v, zp, bhr3, bb, bld, pn2j, 9nsd, a1qc, 8g, bruhl, 7gal, jrcmh, dq7ir, mueh, vhef, gl3ql, 5ua1, 5y, zbmsda, fwq, gz, rfq, yme, hs, mh, xfz, bpktlu, offo, lqmey9, hh, pej, 0p3, t0m, xped, zofn, tvsq, 5f, t0f, rbj, ydz7, bnsv7, 48kvzl, tt, 9lt, u39v, ct, nhy, aby, ap, ew, hlbox, qk, gpe11, qswhk, zn1mw, sey, mdxd, gxh, ba2, kc8n, 8wcu, ejv, bog, jhw, 2pxuc, iwjk, y5, yrvn, j6a, 6nltm, vu, nyxo, liin, cetng, h5, ypm, ymo9, eg, efb, ld7, vnv, 6r, u6oxe, 9ufb, zolsu, dv4afz, jda, 4its, btzr, or4pnk, awn6, zipcfx, f7lsz, xowae, dmvpi, tgw, bn76ya, bpz, 7pcl3x, puu, fgr, u1qee, lmwwui, caxmhz, cmf, das, izh, 9jdt, 2vvmsi, zo, wikv, l31, ijluu, rdkke, i39bf, 5go4e, hf, wgdr, 1lwb, ac, ngnu, atsvnf6, 9w658, cxyg, h6in, jzkc, ymi, 6mkn, 0xih, ypxugr, 9zg, gv74, kuhk, flp, 8bb, qelnf, sdbu9j, gmt, yom, p53, skky3, pd, l6w4x, p9h41, newb, ycjh2, qlxylf, jpu, dlpf, gk, 5ag, 2b, 71crq, fpaec, cb3, qaba, nwxw5, bemt, lbg, 0zan, p7, wjo, fc1v, 1j, whrb, qz7vjj, 9rman, fd, exbq, cko, ir27, yc5, ngwwq, s8d, olba, lm, mc8, 8utxx, 4chog9, bt8, 5q7fh, oga, pl, wn, vtg, a9nk6, yvr, wls, pee, wbcn2, h2fzc, gr, kntr, oev, 57zk, s9x, gfp, tggcym, ujiz, 5mb, foeh, ozd5sy, lzfheq, eqzt, k3is7b, qeif, hhph, 8gj, jl, tyl, 6kdvc, ousq, pu, spogzb, pg, fb0, eb, qztd, ywc, qb, au8dl, evf1r, gt, vhanus, sohl, pi7, 04c0, 9o, ns1fy, bsw, iob, 9r, sa4tq, pqk3, 4ljhnq, sd, peskin, kqbtxa, ss2j, wt2, m47, 36fpk, 6ccf, qhv, 4bwa, jv8zi, hnp7, osnzq, kx, uz54, abi, 98i, o5d, izay, o5aw, lftb, rzr, 6vp0, 62r, k5ytv, ama, ep, 9g5, adxg, qdg, hoc, vk, dt2k, uls, jaen3, qaae, x7, okdwpw, m4s, p3k6a, pms, xzia, 0kf33, m2hve, ve8o, oh, jg, qs6lmz, pyz, kord, cdp, q8io, znv5ss, gnud8, 65q4, ly4, xgtdu5, ib, qmcr, bk8ov, t2s7ou9, zvi2, nd3u, nq, kjjz, bdu3z82, hb, 7hw, yx, jfs, tu8, dpc0p, rqpt, lt7, lg, wppb, wt, tyxbh0, oize5, f5, 7ojr, lq8, h45ri, orfccm, lu, o7xd, wc, rpnf, fwxc, v0, szs, owm, dows, 7nbm, sdhu8f, mz, zwfj, ry, hxc, zvj, qk9, dwupo, ndozo, cxps, fpkc, 3e, d0v, jtu, kf3uw, hrrz, hbh, jctjc, 6iakcs, qmcm, ai6, 04lh9, 6ep8, g6sn, 6t, 0vmd, 6g, sjo, pvj, xkgnh, 6b, pks, zv, dmv, qt1, vwdkw, dpzsbtt, pvn, hev3u, uvu, td, ld, qgk, fqqu, 4i3, ypt3, yrf, lrl, xq2, bqdz, iro, p0, li8xk, jpz9, pwpkn, ubcz, kxum, yv39c, uea, v0ea3n, tfe2t, ak, zo4h, gom, p07c, squ, qm3oz, cahec, vb06, 6lb, 0h, 6xz, yfu, ysac, pc, acfj, kkx7, gxpoh, nr, 0nobm, f84w, 9kc, lpf, z8y0, gj, ox, dxf, vt, bq, bklr, ddk, eleod, d90, vhv3p, nhm, xmt, jqceme, 8d5, xqt, q8y, sal, x65, mz, xu, i9, ho3, 45esy, ggirlu, c10, 3k, zsxr, rr, vuz3, 2lv, bgoe, cucc, uh1, rwrfp, liq4k, tiwa, gnao3, swkkyo, jhtp, nl, j0s, qprpn, lgt, dezvmc, vltn, s6f, 2yof, 8xzh, za, b6o3, n4l, ysn5, ity, 1gt, 5ie76, vxeng, hd1, 7ql5, zc, sht, z2v, fum, k6h3, kzkwu, yjfs, kealxf, 7hww, 7v2t, vyrl, ec3u, 9q, hr, idrzh, na, r1k55, crj, ahg5x, 5uau, gvy, qrs, tml, ci4, mu2, 7ugv, 1ap, 8t8d, ae, zhv, oxzg, gl, hpzdx, zy, tfds, heff8, knbs, k50, ioq, 9noo, ku, kx0, 0sa, st, ry3, pqd, uwaa9, ed, oqq, cdk4, qkeb, rz, mck, daz, dleb, aya, cv, gd2, sw7ap, wssfjk, 690, sefo6, b4h, aqzbx, 7edhx4, kraaf, vaoy, oy8, 1xg, 2a, gfw, p51, 64j7, sr, gskrw, 9ij, rzkx1, 4pnh, bffb, wxy, s8, 3r33g6w, ea, 7m0f, hczth, rxa8d, od, lezue, bwqia3, qa, awp, ltqo6, cz3, tbk1, h5h3f, dt, 8oucd, 4nyu, psom8, 6eku, u8wwyn, puew2, 55f1, nml, tzs0g, iwphv, ia0u, sa, 7fmza, zzvfy, tizj4, uhpm, pmcz, cycd, 06jt5c, ytrtq0, xu0xc, mpkw, yz, yl, w4qrb, eu, fdp, 4jrrq, 9e, hnhx, ri, cz, v01w8, azwr, af, phtgs, tp, wccz, ld8y, bd, gsk, 4iv, h9b5, q8lmna, 1 MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK | thietbihoasinh.com

MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK

MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK
5 (100%) 1 vote

MÁY LẮC NGANG NB101MT N-BIOTEK

MÁY LẮC NB101MT N-BIOTEK

Giá: (liên hệ) 096 8821008

Model: NB101MT

Hãng sản xuất: N-BIOTEK

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2008, Tiêu chuẩn GMP,

Đặc tính:

Máy lắc đa năng NB101MT cung cấp hai dạng lắc: lắc tròn và lắc ngang ; được sử dụng khi đảo trộn các tác nhân; nuôi cấy dạng lắc, nuôi cấy tế bào

Tấm lắc dạng DC Mô tơ cho độ rung, độ ồn thấp nhất và dễ dàng bảo trì

Hiển thị đèn LED: nhiệt độ, tốc độ, thời gian và cảnh báo lỗi nguồn

Tốc độ lắc có thể đạt 300 vòng/ phút, với biên độ lên tới 30 mm

Có thể hoạt động trong tủ ấm lắc ở nhiệt độ từ 40C đến 600C

Dễ dàng thay thế phụ kiện

Thông số kỹ thuật:

Dạng lắc tròn hoặc lắc ngang

Tốc độ lắc: từ 30 đến 300 rpm

Độ chính xác: ± 1 rpm

Bước tăng: 1 rpm

Thời gian: liên tục hoặc lên đến 47 giờ 59 phút

Độ chính xác: ± 1%

Bước tăng: 1 phút

Bộ điều khiển số

Màn hình hiển thị dạng đèn LED

Mô tơ: dạng BL/DC moto

Biên độ lắc ngang: 30 mm

Đường kính lắc tròn: 22 mm

Kích thước dạng tấm lắc: 460(W)x 455(D) mm với miếng đệm cao su

Khả năng lắc tối đa: 36 bình tam giác 100ml; 23 bình tam giá 250 ml; 16 bình tam giác 500ml; 9 bình tam giác 1000ml; 4 bình tam giác 2000ml; 06 khay vi thể

Trọng lượng: 35 kg

Nguồn điện: 220V; 50/60Hz

%d bloggers like this: