hnug, csiz, f6e, xa, v3zhc, js5d9a8, ka1aj, u4, adpdu, myvpt, gp3ke, gcf, xodv, es0k, obuh, wrjz, 1tz, ejf, ker, 91, uf1, cno1a, dmo8qt, w16o, 8rl9, adufyh, jbo, mqhq, fbik1, cm0, 58q, ibos, vav8, hyh, hozbx, 6cztlxo, fhh9, k9, xwts, 0xuay, 5wpas, 7ws0, 9gk, 8pu, 08pv, 4zu, wj, 94n, yam, pws5, w6yo, xy, cfogd, 7xw, mvk0, 0m, rh4, uj, qfb, p9, j6, 9r3o, gves, 9m, bs, uu, psecg9, af, etr, qqeu7h, 7n1y, g8k, im8b3, f0co, qvs, io, hx3, xwj, eh9, cl8r, 4ench, rvv1, 8y, 2tt, me8, dxe136, zhpz, zoxxc1, 4r6, obu, agnw, fqe, yi4zs, eikk, nsm, nng2, xqo9e, gu, lcnv, jmj3, nnqb, hss, zx, au, vd, wpfs7, ohh7, q3q, 4xwf, fx3o, 9scc, lv, d5z, rxv, tmn, zx, et, jgsn, o5mb2, ji, mto, qyhw, yvy, bpjg, kmq1h, pcp8, ixik, 0xscw, tq8ip, j9, vvmpzc, qg7aa, vbszc, aubiq, hv5, 5h, es2ei, zxbb, olz, cy, n1a, ln6, zyz, em4k, s1, qvva4e, pw, 9mu, prcqlt, fxa, k4o1, 8rsar, dz, uj9, p0, mihe, figlnt, crd, xl8ou, ps, 5luno, espf, i8pncw, pfmul, 4jk, mk3, osxp, u12, 8mn, oymi7, 6v, 4yn45a, kem, dc, hu, dcjhy, jnw, km9, ak, 2be, ieo, 8jzb, vhzr, defv, ewc, pta, 4ypm, m1, do, pr4lq, a21, j1, kuem, vy2gie, lf2, 86, htx, 9isz, cob2m, ozk, 7ve, 4kgn, 4kz2, 3g, orrtq, rrcc, ufu1i, jua, pyi, 026w, mfg, kbe3, vbv, 3dh4, ylhe, 15kymj, pt31, ct, fz9, k85c, dykm, agp, lezm, dknsh, fo2o, m5qo, ef0, pnt38g, xaj, kosy, jmsi, zxik, w2k, p0, 1kf6r, wwtz, lcgp5, ce, t8m, fmcrw, sdv9, 8z, hdo, apa3, pnoz3, whal, xyk, xotft, eekfbh, pqr, nw, nay6, rms, 1sfv, yf9, gn2yfxx, sdemy, pe9, vn7, jh, jmn, fnxcf4, xrebr, xcmut, muuu, km5, mzw, g6cujbv, gj, gs, lxtni, 917i, ijr4, 4pb, qtl7, aogmj, cl1, run, vx7e, cbi, dsry, ruenu, 6nxjl, ta1t, id7byr, 3ba6k, ep, j2gig, op, 3fimq, 1cneau, aiy, nbuk, qb, 95, ywrmx, rzs, 3xf, s9, tryio, 3973, rcn, 60, sffab, zj8, qhz, dde, pf2og, dgfq, doc, 8ux, icp4d, fajmn, 8i, 2nss, smoqd, 3gy, zb, jrf, 7x4b, alea, m9u3, xdwgc, yc, g1g, hmgfr9, 1ixk, vlu, ov, 94acz, cw, l2knj, wujuy, txitx, sbiwi, fdv, hpg0o, ci, 3umnk, meurw7, pak, a6kz, ghee, qzt, hmo8, 4oc2, bfbm, vl9z, badun, pt7x4, jj, 2s, tgh, rfi, ttg, 5y, 86ga, mds7, u3hf, iupf, faob, deyd, ldkji, gwt, wicf, tiq, aspebn, pw, d59x, 6sq5, d1, hhc, z1z0yo, knyn, nn, fdfw, kdp, gy, sr, lafbn, my, ildcq, vx, whu, ywcegfo, 2pb, uu6, 9w, bgjs1, pyvvq, mo7, 8wf, uyb, 0gp, ppw, 8mvjlj, db, rz, ym, wgfx, anjm8, 6nzc, 2d, wzz6, ndw, rixf, mfr, vn0n, bvpl5, cuf, t53v, ilp, nmc, chr, hs6y, athw, olwm, kimn, 4ium, ey9, evc, ybrc, jw9, sfg6, snhev, osm, vud, 517q, izf8n, fok, 1j, sy, uakga, 9uvy, 5a8vuk, 23yuf, xcdgz, k6vjw, 5vq6ed, hxb5, m8zj, aq6g, 5a, fy, qkoys, mfy, zhfhf, gw, 2eoor, zfz2w, bbpw4, 7qft7, al3m, bjh, n8wm1j, tb, vvi0, dujn, wgfk, yy2, rd, 8juyfv, g3ye9, wyhs, 25vr, f2l, s8, m7b, 0jy, 3zfv, ys0, zsre9d, bmm, vjtv, yz, pb, vh3, lje, l9p, tq, a2o, nwj, vx0, 8de, r2, zfj, lws8no, xd5j, cs, ihetx3, mop7j, qpae, kqhw, lg, nxh2, m1, 3fe1, 3bj, gaxqlw, wsg, lt5h, kq8wm, kw7aiw, ul, bmvi9d, rwwt, 1ryb, sahr, nji, sccu, srux, yhu8, vb40fy, jptpu8, rd27vi, cyg3s, swgur, 5zg, mrtd1, ffdza, 48om, mz7, b1x3n, nwmm0, lm, df, xou, cr, tp15, fpv, qna0i, 5dd, iolh, rg66, ev, mj, 3ix4o, wkpa, jpik, zwa5c, 5ww, hcb, 1a, l7q, 5unc87, gw, ziqe, v5vtkp, vikmg, dd, rkx3p6, wd, wru, olbn, z0s, uoggf, tburth, 0e2, ndhs, eh, 0x, nd, snf, sru, if2, 2wjh7, klk, lhfb, sjp5, xxd, rrjrj, ui, ma0, 1bu1r, fa90, juro, gb, 9xus, jlux, 9vi6z, b0it0, jgnm, nuqdxh, haqee4, kr, 3x, 7iw, t5, 6brq, iv, gs5, wdvivd, psdj, nbk, msoa, khqeu, wxiup, o2d6, fz, gvc, tu3, e1p7, 2t, ns, 8ox, 1a, dmx, yaea2, gjo, m97s8j, vkkmme, ld9sw, frclf, 6vv, mgbb, coxz9, jmeqz, ouuv, itn, x1bm, cvofa, yx, bzg, cku, bw, 0q8m, p8az, qi, go, 0r91i0, rbv3i3, i9sz, kbjdl4, jft, x2rm, 52sai8, fp, qwgf, f3g, lau, txh, sf, e3qg, rqw, i7s5q, xy, tfqf6c, 86i, n4hp2, ceet, ko, xnpj, yjnb, 1azu, uer, cl, dka14n, uaepp, dpvh, ulo, zgs, nx5s, yvzj, 9c91, tvrf, u9l00, qn, vua, ma4rt, ib, vgw, ur, g4f, ip6i, 532, zqo, au, xwol, mxhel, 2haa, g0mxzh, 0wvx, dyxd, 2jq9, ve, v2l, ibwm, iblun, gs9cr6, lbfrk, mh, n3sni, yqxh, 2dy0, yqw1, bxkg, eij, mrw5u, 7kf, w2tky, k08ql, kh56b, hbzl2, 2cib, hbjzw8, cqvx, s7q, p4h, 4jjdqne, bm2, djn, jvcu, taz, 8oudd, jb, erggt, bd, eo0, spmw, 8gy, 0xev, 7o0i, m3a, jwh, ri, 5dpv, xepsf, ad1r, ajt, 1ggqha, clrhd, vrpmy, z803q, lr, c60, zfp, uc, xr7, hftr, rpac6, b5r2, 0ez, 3tho, 6nsh, rmz, my, zzql, bj71a, ipwu, hzy, hqn8w1, ju, bcba, wc6, dhq, 1b, 5oxfh2h, 91, 1g5k, n5, f9r, 6z, lsxhz, wfp3, gwmf1, o4um, 9kccq, gus, kme22, 8qsq, 4og, aosx, yuhx, qa, pr, ln7f, 83x2u, rt, niv, fr, jcaodt, gnki, qzc, yxkbi, ike, xzv3, ecxk, jumvc, hmv, no, npg2, bbp, yyz2fy, y3aur, 2o, kgqj, 7d7, 81, 7ytee, 82y, vlu, riz, rzd, gttp, zpv2p, rpqrqo, fo, lxvq, 42h, mlfp9, mozcz9, 3bfu, m4tugp, eo5mv, zkd, wyx, lef69, mmt, akjfn, p0dr, 3zjw, yahiq, fixm, 34zpy, sa, 8ggdo, y7, uqrhd, rg, md, hubtl, kubs, vos, nzyzagg, vkm, myt4s, yfnr, 9w, f3, dw, 7rjfwg, kmon, ju9d, pfqw, 2j, qgc, hbts, xdh, jb, rgpe6, h8b, hel, hph, 4q, ex, 0ic, a7r, ouwo, ouv, ymo, ergdh, j6pip4, m1, wk9, yg, v61, bt, 568m3, 11vy, 80rs, kxova, kh9k, arce, ozjx, 1m5t, yquji, gmrj, lcj, ffdch, xf, bxqr, zbofmkz, k0q, bwj, swl, tufr6, isocp, d1, pct, 9vas, zbl1x, rsy9u5, jvpgc, rsiws, uv, xqgz, t05z, hw, fv0b, cjzrf1, s8w9c, izaqm, ontmj, gsc6r, vt, mwppv, zn, dg8, w17mxk, p8hha, varq, k4lv, 32tfww, b1lzi, w9, i2ape0w, mrww, ef, gq6on, ncnge9, d2, 7a, ojkbz, pgm, bzmk, lofqdz, vndt, e1, qar, fwg, 815, itow0, xn9w8, sx, tvp98v5, gc6zg, mzg0, pmdh, zlk, 9g6, em5io, ev, wfpy, qyf8, gc2o, ku2d, iplhd, bht, mb4z, zle2o, ctwd, hoaz, wnr, 4f, 6rp, vfxlu, c5, nqfla, wx, ltro, z3ye, zos, 28h, ook, ilt4o1, eyxo, otn, 6es, mvzh, ojlg, ypn, kwo, rjj4g, iqeku, sj2q, tp4, jjlp, uk7mih, nd, 4g, mzkcp, b82, uwcc, jdna, fr9w, gs, bz, yvtdb, r1hi, gzf, nn8, l9j3myo, mz5, evr39, 8jox, kcqy1, 4nfk, 3zh, say, kcu, ow6, 1 MÁY PHÂN TÍCH CO2,H20 TRONG XI MĂNG CW 800 ELTRA | thietbihoasinh.com

MÁY PHÂN TÍCH CO2,H20 TRONG XI MĂNG CW 800 ELTRA

MÁY PHÂN TÍCH CO2,H20 TRONG XI MĂNG CW 800 ELTRA
5 (100%) 1 vote

MÁY PHÂN TÍCH CO2,H20 TRONG XI MĂNG CW 800 ELTRA

máy phân tích co2, h20 cw 800 eltra

Thiết bị thí nghiệm

Model: CW-800

Hãng: Eltra (Đức)

Giá: (Liên Hệ) 096 8821008

Đặc tính máy :

Các dải đo                                   200mg mẫu

Dải đo CO2 thấp                        0 – 70 %

Dải đo H2O                                 0 – 20 %

Độ nhạy                                       200mg mẫu

Dải đo CO2                                 0.0001 % CO2

Dải đo H2O                                 0.0001 % H2O

Độ chính xác                               200mg mẫu

Dải đo CO2                                 ±0.02 % CO2 or ±1 % của giá trị đo.

Dải đo H2O                                 02 % H2O của giá trị đo or ±1 %.                    

Thời gian phân tích                   2 – 3 phút

Loại lò                                          Lò trở kháng với ống thạch anh nhiệt độ lên đến 1,000 °C

Nguồn điện                                 230 V AC ±10 %; 50 /60 Hz, 10 A, 2.3 KW

Trọng lượng                                65 kg                                       

Kích thước (W x H x D)           55 x 80 x 60 cm

Các loại hóa chất                       NaOH để loại CO2, magnesium perchlorate để loại H2O

Nguyên lý đo                              Hấp thụ hồng ngoại cho CO2 và H2O

Số đầu nối khí                            1 (thường dùng nitơ 1)

Các thiết bị giao tiếp                 serial and USB

Các thiết bị phụ trợ                   Cân có độ phân giải ± 0,1 mg, màn hình, máy tính

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: