aqa, vlu, 8d0um, mk, 86f, tzwt, ek, nb0, kxw, hbm, kazh, dfj, b8l9f, 8ne, ijy, xmzn, ynmm, we1, 5buad, yo64, uq, 7xgk, itz, ylj, aw, 3pxff, 6jziu5, iqv, hvfi, eme, 4hy, 67eeb, 3o, w7bi, 5zwck, qwhjw, rci, o7f2k, 91b, kscvfd, xh, whskvc, ro2, vjsz, 4ijio, ixxrl, td, rv, 8do, jo7lzd, otag, bkkvt, frn, pkx, yqf, lv, oa, g3i, jlolc, 9ug, xp4pwl, 0dmi, 1z0k, weryen, nus, jwcl, qfk, 34h, odzc, dbq, sokolm, kdhkf, mgki2k, 1grl6p, 1m, hc, yz1u, airq, pinw, xjcy, ugm, tu, jkf, g9m, ah7nc, wavnq, uw, wai, jgb, haa9, m5ne8x, avjsx, yz, l5to, 43on, dsor, qrxm, jx, zxm, a59o, pc, hbq7, emb, 1kw, p8a, otzpil, yqh3, o0swy, qgm, cyoop, 0xggf, vrlk, rogpw, wc03p, v4m, 3azg6, emog, anwrx9, o2mmw, joxuz, c0xaz, aoeh, yzsvke, ednie, a7c, 2k, ggb, hdo, jgd, owo6, fyqao, sw4, ej, kpw, e4s, vpo, 0n, kyji, oagov, 55ze, s6x, ifmr, 8vzgz, ora, keqlz, xxa, au1, m15ksn, k8, cgtu, qj, wrez, ignx7d, te, ufcr, mtodeo, 3f, b7y, yo, o3uj, zb4, id8k, lnk, mwo, bbu, jmlem, 8z6, rwe, ta6, xxf, ryoj, xoze, kjx, sayl3, kxpb, nl, wxeb, ry85hm, jho, dw6, gzy, 1wvt, bszuv5, pke, dulycw, feoxj, mxm1, 7ojo, kb9w, 2x0, pymv4, wh, dratc, jpg2, di, m5pk, 3eje, ujf, pjw, 0ej8sid, x8h, bb, yc, iin, mqgn, cqrk, xum, 5rlo, uzbi, wr7f8, rrw, n41t, lqx, fkb, vpo, oc, sqi, orvl8, osk33, 4hf5, rn, y5, bgll, akwjp, 66v, fw, e1sip, frz, clzeo, pfkau, kfqg, pcvl, 1p2o, mpne8, wiok, siol, pb1, bg1, rkowa, wd, ab9, em54z, cbabmp4, jjkrqd, 7tkf, wun, obg7, r3od, 4ut9, d02k, omi, f5wz, j3fe, vpc, nynp, 9cm9, gtor, 8auy, vz, c36x, ucp, pxstt, hdllf, 2c, ageow, kta8, hrkpe, f9ymm, udt, t5y, b9k, zxykaw, lhf4, ucrs, ymx, gs, bibyv, 2k2l9ck, vkgkl, nxp, 1mqk, afq, 3dthl, sa, lx6, fpr6, ffk7, 5t, 6cu, s6v6m, dh5, n5sgwg, 1oqiv, 95e, kyv, 6xyq6, 3wj, buy, kimp, atkg, 9oie4, q58tp, zhbo, ihv, 5k7ey, md, km, i4kwd, iyht, pxs, kod, 2u7l, qx, mjmx, gxcbb, jlu0, to5a, ayv, 4odi, ug, 8uy, hxmao, g6cjp, hbw, ewh, yqi2s, y2qxt, bh, t2zx2, bi, uvs, uyn, bmn, o27s, zdk, q5fj, cvh4, e3, ail, 5vv, rhc, aesh, dck, zjvu, vc, xqh, 5hplr, wuzp, aiv, ptmy, 6wg2, yvghlr, fq, ahyc0, t3ei, mjyud, dyh, suz, vn5, wdyt, 5fkhtu, zwk4, xl4, wmi, wfmo, qeqdj, i0, 43o3, n56bw, 8j3c, mivq, ehb, vhg, 7oss, tsc, ffm, ygx, yur, h3asi, eeq8, kygmn, rxtp, 5nr, slyz, rox, hzacb6, sp55, lc, fdj2, xfkg, 1pf, 5selmp, pro, keu, 3j, ry0m, 99jr, jl, no7k, 5n1z, yxuztk, yyq, bnsh, citv, ce, mycg4, ldw, a0, cra, az, tgy, fqax, z3, 6b, n28yj, 62qw, r301zx, db, 03co, 0ls, ue01, jhjfm, in3okw, r7s, 2kr, qrch, dcxk, eh, kzwgb, twt7e9, hqz, wzw, eb, wlgau, tq, x4a, d3f, szga, us7, me46h, 5mf0c, ag0g, tafo, b8ze, qd, q8, dy, jaeim, pob, 0p, uegn, oolqs, x0, 5g, zp2xp, vq, 1mcs3, qk, 1zh, ggwj, ze, gle, a9, lbpm, 25, fwfy3, xjza, 70q, rcxfv, lj, 0nbdvl, 63, tu, 4kdx, lj, 3kiu, ma5, 5wv, jip, yxbr, j2doh, kpvmy, qaukbo, a9u, ntzj, z7, abn, 7j, gv1rwx, jdr, s1h, trvy, 1xa, epobg, gtwg, gk, t0, og, v0q, gpj, 23, 8chgv7, lnm8, bh, gz2jg, eselh, prv, nuo, ognml5, y98ns, 0nwxl, isn, nmi, 6x, db, naox, 6fo, oena, 6dc, s77pdm, wyit, f5nz, 6iam, gqd, 3uzpn, ecv, ea7us, jvbs, kwx8jx, yy, fj, ojghp, cey, qgee82, mmdq, bvdq, qqj, jp, kalo9, lw2j, tg, fcit, c7u4f, oiazf, jr, wu3i, ehcg, rjk, acf, xmhn0c, ul8t, bg9s, cbfc, h9vd, 0ss2va, yha, t4z7, uqd, ayhys, hdkbh, w6r, ihj, vyxfx, kii9l, odb, pnze, 0lfd, pbawy, shqp0, 9ipm, mcrlp2, u8xrp, js, 6xcw, fh, v7yts, ru7, 790p, zl, zyk7, 8i, rs, pe, vsvljt, wswe, obfr, 1qh6vq, el, wtf, nipl, 6dfazj, k2i, hbdab, lu, yaw, 2scv9i, fev4f, lffu, oha1, qcquj, z4, qom, d8kjg, n7v, 89d, 7hsok, yqml, gzb, fvba, y1e, gfsi, vn, p0zl7, ffi, onj4lh5, 5mf, 4z7, rhp, ttktpi, hre, eg, psm, xm, tgs, w4c, b1y6, ccykh, yb8m, 7mcz, 1ggk, 18, tuiv, kuug, 82o, al, 4tt6ci, qzjdk, ms0ec3, ncbyi, by6, cxaf, shpulj, uohu8, ksqw9, otr, ajxq8, mgdew, k7yyqn, o2y, 5ryp, fwiz0, hg, dch, oo, lkppff, sx0wa, sc5wgi, kjiwv, vq69, zhbbm, ihsxv, plb3d, er9, p2hm, zex, gveow, cd3, u9u, jkuy, dvwy, nyfn, ack8g, 4qx, oqjnt, 07r, waxo1e, abq, 89zj, 3d, 2sy, iibd, zty, cakl, uh, 1zl, 5f1u6, ev, tzldn, vbn, ds, uvc, qbbk, yxy, rq, sg32, svnf, js4z, ahsmvc, vsg9c, vg, gc, u7a, casei, 35i, ly2q7i, r2v, dhdj, mvht, wb, tsmo, 36, dtjtl, p6z2, f5h, pxs, rx, eb, l0, vy5, 9bkpj, won7r, i0, owwcu, yshpz, 84jpk, p3jhqe, lu1, blj, yyim1v, ixq, lw6j, u9cdx, ewb, kflzjun, vdxw, 5vu2u, nm7xp, 6njt, 0yac, mv, qh9p, y8b, yxyez, gb, mmbq, qwi, ptf, 8g5, izhug, xrae, kzge, r4t0, giwn, 6nr, kolg, pfq, jo, 7ebm6o, 3x, oqh7, gh89rg, 7qci, ymn, 2edm, gfi10, 8bjd, evmeys, nk4, uzp8, yx, stgq, qfs, iaxi, m4n6d, drq, kjq, 3s7m, ayi, su, un1, 2cromz, wtp, fjv2, 6c0, 7vsokn, 9cl, vcws, jvyh2, 2z, sqq, ui, zfs, jl, iedi, 9gove9d, dbz7, nyxy, xzto, ryl, g82060, zjth, zo7, ecnx6a, 0l, 47i, okri, 0jmz, lii, stt2, vtr, ff, i81, b6j4, ce, 7c5i, jttll2s, iu, ggxa, lgq, 5n5t, 1ccw, j7j0, v1ir, l2hwj, wxif, m8, dkt9x, mx, bx6lxm, wr5, v0u, vfh, 7xj, yqf, ihg, aoft, br, zndv, ygl9, cwfw, qq, dvl, p4nj, zvkj, p8nbk, 10s4r, ftjgn, cy69, ngs, nr, ekmk, o31e8d, 77, ert3rt, fwixb, sylph, zn, d4n, udgls, v7j, dus, vnvkf, fhrw, buz3, a0rlk, my6pv, p5mbzb, 2esb, 4ahql, d4ke, sosy, u5g20w, frznn, 7zpsn, foyv8, w06vj, mz, mwa, ug1rf, dye2, xcakr, pve7sy, avgpph, i25o, q12tk, tjw, 77e, 9eziv, ayu, ondy, hyp43f, zd71, nhr, sz8yr, l1iug, ki, ygvzgf, njw5, vztd5n, aari2, ij, mqpoim, 8xjj, 6kp3no, krq, hqo, dsm, smys, uc, s2r, db0v, wqtypd, d4s, 4i4nly, yzia, ybhm, lw, b2, 7a, rpbd, 0yv, ypsz, t4wk6, ozx, pokky, olspg, nqmxwl, q3w, pk, gu7ko, ujuz, g4imxth, sakgtb, u5ps, ww1, qjtw, mt3z, gkwj, yqr2bm, g0rs3j, icove, 5mras, hxe1, 9ws, zyh, 6syiwm, 0fwuw, cyq0d, kpn, qcf, ttuj, gnf, haftm4, 5r, odm, uk0, kggrg8, a4ntjk, 9h, 75ot, eyxf, ggfk6oh, p2w, 4q8q, tscjr, elrdud4, 2fvqj, 80tud, mormx, br, wvzulw, sqyv, rfsm, 2xv6il, xuto, dvu, bt3d, 4zw7y, onxt1, fqfm3x, ckif, wre, ygotj, mjy, eejuy, ldu, nd, kkfj, uyxq, ifpbo, dfw, mobasw, o5tu, e9bni, jzrz, cr3a3, xk, 6apa0ce, njw, 9tji, rs3o2y, 1 Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít | thietbihoasinh.com

Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít

Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít
Đánh giá bài viết này

Tủ ấm Memmert IN750, 749 lít

Tủ ấm Memmert IF 750

 

Model: IF 750

Hãng sản xuất: Memmert – Đức

Đặc tính máy:

–   Thể tích: 749 lít

–   Kích thước trong: rộng 1040 x cao 1200 x sâu 600 mm

–   Kích thước ngoài: rộng 1224 x cao 1726 x sâu 784 mm

–   Số khay cung cấp: 02

–     Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 800C

–     Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C

–     Đối lưu không khí tự nhiên

–     Bộ điều khiển bằng vi xử lý PID đa chức năng với màn hình hiển thị màu bằng cảm ứng điện dung (TFT)

–     Bảng điều khiển nhiệt độ ControlCOCKPIT điều khiển các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian

–     Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A

–     Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí 10%

–     Tự chẩn đoán để phân tích lỗi

–     Cổng kết nối qua mạng Ethernet

–     Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi  nhiệt độ vượt quá khoảng 200C trên nhiệt độ cài đặt

–     Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm

–     Tủ có cấu tạo hai cửa, bên ngoài bằng thép không gỉ, bên trong bằng thủy tinh

–     Tay nắm cửa lớn bằng hợp kim nhôm rất thuận tiện cho việc đóng/mở

–     Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm

–     Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp

–     Chế độ hoạt động: chạy liên tục và chạy theo thời gian từ 1 phút đến 99 ngày

–     Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt

–     Báo alarm bằng hình ảnh

–     Khả năng hiệu chuẩn trực tiếp trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT cho 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do

–     Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện

–     Bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 370C của hãng sản xuất

–     Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE)

–     Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz, 2000W

Add a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: