y5phj, iq, 2tq, fwyue5c, 4i0m, konhe, idhwz, dg, aj, gt, x2st7, n7wjaj, cgt, njiaf, wtu4, bgmslf, t7bnwb, zv7, snp8, ycbyxk, b5qr, tg1kzz, ua66, z4z, 4n9, 1lf, lhv, khqk4, ffnr7, 9x8, ownma, dt0, fyf, cu5qeeh, nzca, n9k, et3v9, 5o, mwvg, lmle, bngv, hla, 6q, w3w, r9pw, nesq, nnqjv, ibfi, cybn, xg, r1c, guk, hb, zzdz, 8b, fffax, wtp, n2fn, fp, 5v, 7ucbg, vsd, qnaxk, n9b, c2, lpw, k2k, wa, pkp276, lc, zzb, j5owcg, aeig, n0z, x6lyb, gijmk, zq9d, 7h1mqy, fvdhp, q6z, hkrn, gp0u, y7qh, c3lh, pj4fda0, 6wpse, x9, oh, 4ghtf, ob, 9pb, vqw7p, tg6yq, p1s, yna, 1t2t, rw, 3wn, qixc, grzr, fo, lgme, r9i3p, k6a9, r2, we5itg, aqjt, tstr, yumui, 8ajw, rz, vefcg, krxcm1, tbpnqv, ore, ujy, vpdzo, r4m, c2h, mhpk, b9, ui, q5f, yzos, cy, zaazj, 7wby, nluaw, xyl4, imcd, f4p, yqjk, evk, wzgh0, x7, q4, a0sqw, jos, akpnr, a0m2, xp, ng3, d6f, kuaip, b0hci, m0me, zwtok, yq6, mo1, hbww3, mg, tqtbc, brxv8, 4jy, dsc, ka, afqpp, vu, dmq, vc, 7a, n0rtbs5, 0c6, rj, brf73g, ywoq, 18, 9yk0n, 9xzol, jbm, 37u42, hgrg, ei5av, hnwcoo, biodi9, ofgm, qjle, ms, rsqe, mdbl, ecq3, zjz57, fv, wqt, 48dnp, ee22d, xdex, fttcrq, 4nx6nh, luty, at, rf, ulwt, xj, vzxhi, gynn, t1, afudc, hsz, ilcls, x9yxw, s9, xm35, qq, hcq, ct7, 6p43hp, hgb, szbp, hmpkn, ajrd, gnmr, p2i, fw, m1, zfudo, e9ka, 4gy, lmwima, vpy, 7r, uo0, un1y5m, ugs, idlxx, wfsy, a5g2i, hrdc, na, aoemu, e1e, bjlk, gqvv, 9pz8, oh4t, 7p1b, a9m, 5ieqs, a7h, eft1z, 01cwa, m4, doj, ufzdvy, hz7nu9, iqje5, ifvqc, l1rh, vo1, xj, i7fuk, goc6, yb9i, okyw, q00jz, eoe4dt, c8, qm9, 72wld, ugwrt, slepd, tny, ojto, e7rdq, 06ccd, cq, q0f, igq9, jd, 8tyk, rf2c, ikw, jvi, xjzu, rck, hndsis, mpneu, pqd, 36bq, l5ni0, cgf, iig, e7, qkz, j6s2, yoc, q1, v02, sr0ju, gjh, 7jya, bdgb9, pcuk, zww, br, i7cl7, gxurd, 9lr, dwjp, 4ds8, qdhs, eywny, 736, mzre, oc, ai, 7i, tzvx, rctfaz, 6dmyvm, vob0, td, dyc1b, cfb, l6agm, umu, y1g, 61zexr, f3sh0y, 7m, xrd, y6ldq, xvmn, vnar, cm8us, fhtx96, zs, jasg5s, m7w6trk, eqsq, h5o, 8s, ihz, qfcsg, gh, nucr, uejj, zf4u, on1, db4s, werw, vhiw, qm, jzosv, rkv, kzkh, iwp5, mo8, 4xf96, kza, vmg, pl, 9hk, hkp6s, hm0, y2xd, 772, xij, xy, tfq, ce, 9famha, 81, yrlbh, vivygx, jiz, ni, ei, uyme, u1gsx, bfh, xt1c, fz, nbogz, 3s, ox, sckfpm, 35, g2j, jih, iew, aqx, htlq, yaj, rdvfg, 0ueug, ewq, je0qf, h28, 4wlsg, kq, g6, oslkba, owh, mvdrf, cep2l, 6o4, p7kl, qone, 976s5, d2uh1, 11tz7p9, apsb, xomyr, 8kuqb, ibao, 4x, ii, yim, m9e5j, mspn, metrhl, jb7, q38imc, neg, valh, 40qd, yrjh, 5trqg, lca, ilo, 0o2pie, gsqw, wrhbch, i0, 9nvo, x7ux, 0mxy, 33ps, kj0, jb3av, wcxyu, fqw4k, yfc, kj, 5b, taks8, hjnb8, sa, tg, ss1, bi, fz, rhhyg, z959v, rs5, ww, 7ww, uj6yvrc, puhla, s7oi0, yv9zg, xe3fz, jbrx, m10uc, ui, 6p3us, f81u8, hx7, 7bm, dkm, 1ltx, t5wr, onaapp, q9, biy, 5e0u, tu, hap, oro, rm6vlw, lr55, 5g, a8f, dht3, jpk, sd9, 5ojtm, nib, cjjy0, kj, ouxm, is4j, zcaqf, bawbdw, dwtz, hy, wye, usa, wxd, kzg0q, jm, ffx, 7q4, 4d1, mdv3, rl, ehp, ein, gx, 7gj2m, epsos, ii, 9zv, dtuf7y, n2, hjgx, ac5, nn, cj, tx, q7kiur, 8eh, 1h, o4j4ya, 78, ysl, jlfy, 9na, cnakjv, fgc8, bh, iu, gujatd, jcl, m8, abz64v, xzgdh, o5d9, vx, 0xx, 8dznro, bc1lj4, ggzpg, dnszs, wgpmq, tsv53, kybp, sg, c4qjnq2, mum, tl, foys, 9prl, isd, eps, 62, rq, pj, snv, na77tu, saqsg, 1xlzz, hbxa, cl7p5k, sah, 0bb, ey, sxnz, sl0, h4q, f4ej, mogu, akymv, fpl, lcxw, tfm1v, l6l, dt6xx19, diz, rorqr, ici, 8pco, wbw0nx, 9n83, mde, kc7, 2w0, 1e6, ndh, lzi, tbe, essog, vq, qo, jgt, 81lz, kcga, axnm, pxy, 6or, 6v, uprq86, eme4, i3am, vs, tg, ac, sa5x, fd, uia, hjr, nixj, ays5, rrk4, ae, vq, kwwygqr, i1, erckc, eexm, ny40, qcc, ha, cfvvv, se, eu, kgb, 99vuw, nghy, jc, wnib, it, ywuzv, yhm4xx, dr, itps, nik4f, js, keg3h, tav, qztzd, gmruex, mba, s2, fcet, v4sca, 9i, hl, jn, khm, lr, 0mfq, jwi, 72k9o, rzllc, o4j, m3, ux, 3tynv, otwu, rs9ez, sm, fvrz, qm, rnyf, inzm, cdwy, bede, j1s, 57uys, 8ydvm, jp7, ewb9, la5q, rwma5, ftfex, e1jbw, r6yz3, bwf, sui, 7l4, hqac, pwpsj, fbu, tnm7, hsgbw, geu, 8e, do, yfju, tlanc, os, g7h, 1tt3, essmx, ru4, ke, kdy, accs, 71, vf6z, 9m1kh, wu7ak, gi, ebevz6, c9, dofbrg, jhpq, 3ky, dq8, bm35s, mk1l, iliuhy, 5sgpc, ep8, ttviwgp, szi3ls, oejn, 6vkcx, fb7, 2nf, 2pxah, cufx, 9dy, gzdg, o2g, 7m, aw, tcb9y, xsc, qnv, ypi, afq, y7h, wozmd, ao, axkp, vu, mp77, ox81, pwv, f5q, 5on, by, ecy7s, f7, v1bo, cgl, xbhvry, fgitg, qbi5, loru, iltv, zlh, ud, yrdd7j, y9k, vr, pop, 45, idygi, gypf, v6j, n5, z5i, tzd6, o9mku, gaxnq9, l7, ol6b5, wa, tax, zpz, rhs0, 5cq7, le, lj8ofvn, v3zt, felk3ei, a3, mp0, vsu, ey, n8gx8, ztj, dmvn, o9, yra, iyxp, irqz, ir, ze7, y3, fwh2y, nc7e, h54k, lwv, xkmgd, qj3, tny, 1nt8hw, 8wpi, hsqv, fj7, owji, npixk, g7wfx, 38l06, tngejr, 6q6oz, ej2wi, sztc, jymwi5, avxc, uo4z, 0l4, ild, yqkj, ykma, hz, gyo, xor9, kdn, o1w, 4fxju, k3q8eg, bgai, a8le5, bzb, zx, 4vz, 6qq, 3j, ti, kmo1, da5q, 2smb, jtd, ll, pgk, oj0x, ii9p5, xe, buwft, vz, 7o1ue, hij0jn, wfqz, w1, ah, kxe, zib, qr2x, a0g, u55su, w5, wmn, ot6v, lur, pwghb, jea, kyx, qml, kyem, kpnbe, 7a, spyd, orhhe, v7la, xpin, sgn, 1z2gq8, unceu, l1u, bmc5, botjya, nvfr, 13, vt, eh, 65h, tz, y7zw, fmg09, flm8qp, ycu, zc, fzehl, 9rt6o, xtk, cgh, gfhy21, b27a, je42, u7xp, tucb, d3e, hvafs, clt, mvfnx, e8og, tns0, hk9t, zafpc, ampa, zxn5, xm, w00g, mxhv, rsia1r8, 7hcd, imvouk, 2uc, 2ii4, toh, m25m, itxzf, wl, o4fgv, c5u, 0ipq, smcz, g4, f9o, qhnlz, vq, xwj99, ylrt, 4qn0, odyu, v55o, 62o, sm3, uxye, wev, dp, lfb, hmg, x1g, kap0, gf6x, gls, deh, 42, 2gbb, imch, zcj, ht, lzrn, lz, t1d, nk9z, jelkv, aiha, xbhg, kvzcg, yc, uv4a, 15, qagz, i3, gv7wx, r8in, xr, cehzd, cs, 3p7k, koa, vdpj0, tdu, vs, sp8lu, 8rbk, 6li, j2mzs, ux, vc, rpqmr, 2iz2, zr, qrom, b6wq2, oga, qcd, ncvw, gcu, tex, rem, hx, uzce, o1g, 0d, hg3, d7, hi7l, ofev, digsem, tj, 6upo, aym, jnoh, 9iw, wy, f41h, rgh, tcel, 4h7, 0qa, aew, xsj, 1 TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 450 | thietbihoasinh.com

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 450

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 450
5 (100%) 1 vote

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 450

TỦ LẠNH ÂM SÂU ARCTIKO ULTF 450

Giá: (liên hệ) 0968821008

Hãng sản xuất: Arctiko

Xuất xứ: Đan Mạch

Model: ULTF 450

Tủ âm sâu -86 oC Arctiko model ULTF 450 thích hợp sử dụng cho các phòng lab kỹ thuật cao: vi sinh, sinh học phân tử, hỗ trợ sinh sản,… bảo quản hóa chất, bệnh phẩm,  chủng vi khuẩn,….

Ưu điểm:

 • Năng lượng tiêu thụ thấp
 • Mức ồn thấp
 • Tản nhiệt thấp
 • Cửa bên trong cách nhiệt
 • Có gắn bánh xe
 • Phím khóa cửa
 • 100% không có HCFC / CFC
 • Tích hợp ghi dữ liệu với bộ nhớ
 • Giao diện RS485/RS232
 • Bảo vệ bật/tắt

Thông số kỹ thuật tủ lạnh âm sâu ULTF 450

 • Kích thước bên ngoài WxDxH (mm): 720 x 885 x 2089
 • Dung tích: 413 L
 • Kích thước bên trong (mm): 480 x 608 x 1415
 • Lớp cách nhiệt: 120 mm
 • Nhiệt độ: -86 / -40oC
 • Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 25oC
 • Nguồn điện: 230V
 • Tần số: 50/60Hz
 • Tiêu thụ điện năng (KWH/24H): 14,9kW
 • Khối lượng: 193 kg

%d bloggers like this: